Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Beata Klama

on 31 July 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych
z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
projekty:
Matematyka Innego Wymiaru
Matematyka - Reaktywacja
scenariusze zajęć i rozkłady nauczania
testy i sprawdziany
arkusze egzaminacyjne
baza materiałów i pomocy dydaktycznych
lekcje otwarte
testy kompetencji w ramach programu Lepsza Szkoła
próbne egzaminy maturalne
egzaminator maturalny z matematyki - uzyskanie kwalifikacji oraz ocenianie prac
warsztaty matematyczne dla maturzystów w ramach "Grantu Eduacyjnego Powiatu Strzeleckiego":
rok 2010 - "Wokół matury z matematyki"
rok 2012 - "Matura z matematyki - to da się zdać"
zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności z opanowaniem podstawy programowej
konsultacje dla maturzystów
maraton matematyczny dla maturzystów
konkursy matematyczne:
Kangur
Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej
Matematyczne Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży
Sztafeta Matematyczna dla klas pierwszych
wyjazd dydaktyczny na Politechnikę Opolską
wigilie klasowe
akcja "Sprzątanie Świata"
studniówkowa akcja charytatywna
studniówka

współpraca z dyrekcją, nauczycielami, doradcą zawodowym, pedagogiem szkolnym, pieleniarką szkolną i położną
program wychowawczy i profilaktyczny szkoły
szkolenia z zakresu problematyki przemocy i agresji w środowisku szkolnym

wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli
kursy
warsztaty
konferencje metodyczne
Zastosowanie szkolnej platformy edukacyjnej we wspomaganiu procesu nauczania (e-lerning)
Jak wykorzystać wyniki egzaminów w szkole - 120 - godzinny kurs internetowy
wykorzystanie oprogramowania LaTeX, pakietu Microsoft Office
program Świadectwa
dziennik elekroniczny klasy
wykorzystanie tablicy multimedialnej na lekcjach wychowawczych
wykorzystanie internetu jako źródła wiedzy oraz środka komunikacji
aktualizowanie informacji na stronie internetowej szkoły
publikacje na stronie internetowej szkoły
Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych:
"Jak współpracować z rodzicami trudnych uczniów?"
"Psychologia w Szkole"
Wychowawca klasy technikum elektrycznego oraz klasy technikum obsługi turystycznej
współpraca z rodzicami
stały kontakt z pedagogiem szkolnym
stałe monitorowanie frekwencji uczniów oraz postępów w nauce
stosowanie metod aktywizujących
wykorzystywanie zasobów czasopisma "Matematyka w Szkole"
zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty i działania szkoły
zapoznanie uczniów i rodziców z przepisami wewnętrznymi regulującymi pracę szkoły
udział w szkoleniach
udział w pracach komisji egzaminacyjnej, konkursowej, rekrutacyjnej
Otrzymanie nagrody Dyrektora Szkoły w latach 2010 i 2012
Otrzymanie nagrody w konkursie samorządu szkolnego Geniusze 2012 w kategorii Złotousty Wykładowca
Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych do myślenia, marzenia, poznawania, próbowania, działania!
Full transcript