Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

โครงการทูตอนุรักษ์รุ่นจิ๋ว

No description
by

Kusuma Keawpeka

on 1 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of โครงการทูตอนุรักษ์รุ่นจิ๋ว

โครงการทูตอนุรักษ์รุ่นจิ๋ว
ตอน มาแยกขยะกันเถอะ

design by Dóri Sirály for Prezi
ผู้เข้าร่วมโครงการ
แผนการดำเนินโครงการ
สรุปผลการดำเนินการ
ณ โรงเรียนวัดบางโคล่นอก วันที่ 10 กันยายน 2556

หลักการและเหตุผลของโครงการ
ในแต่ละวันมีขยะเกิดขึ้นจากกิจวัตรประจำวัน ของแต่ละคน
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน มีประมาณ 0.5-1 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน
เราสามารถจัดเก็บและกำจัดขยะได้ไม่ถึง 70 % ของขยะที่เกิดขึ้น
ขยะจึงตกค้างอยู่ตามสถานที่ต่างๆและสร้าง ปัญหามลพิษต่อตัวเราและชุมชน
จึงได้จัดทำโครงการ โดยการปลูกจิตสำนึกและค่านิยมในการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับเด็ก เพื่อให้เด็กเป็นกระบอกเสียงกระจายไปสู่ครอบครัว และจากครอบครัวไปสู่ชุมชน

วัตถุประสงค์ของโครงงาน
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะอย่าง ถูกวิธี
เพื่อปลูกจิตสำนึกของเด็กในการอนุรักษ์สิ่ง แวดล้อม
เพื่อให้เด็กเห็นความสำคัญของปัญหาของขยะและมลพิษ
เพื่อลดปัญหาในโรงเรียนและพื้นที่ในชุมชน
เพื่อส่งเสริมให้นำขยะที่ยังสามารถนำกลับมา ใช้ได้กลับมาทำให้เกิดประโยชน์


ผู้รับผิดชอบโครงการ
นาย กิตติชัย อ่วมสวยศรี 5310800611
นางสาว กุสุมา เขียวเพกา 5310800620
นางสาว ธัญวรัตน์ จินตโกวิท 5310800697
นางสาว ปัญจมา นีลวัฒนานนท์ 5310800727
นางสาว วรางคณา บินรินทร์ 5310800778

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 จำนวน 33 คน
วัน เวลา สถานที่ดำเนินการ
วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ.2556 เวลา 8.30 น. ถึง เวลา 11.30 น.

โรงเรียนวัดบางโคล่นอก ซอย 22 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่นอก เขตบางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร
เหตุผลในการเลือกกลุ่มเป้าหมาย
โรงเรียนวัดบางโคล่นอกอยู่ในเขตเมือง
พบปัญหาเกี่ยวกับขยะเป็นจำนวนมาก
เป็นเรื่องใกล้ตัว
ช่วงสอง: ถ่ายทอดองค์ความรู้ และลงมือปฏิบัติ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก
เริ่มสอนวิธีการคัดแยกขยะ
สาธิตวิธีการคัดแยกขยะที่ถูกต้องและ เหมาะสม และให้เด็กลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
สอนให้เด็กนำขยะที่ยังสามารถนำกลับมาใช้ได้กลับมาทำให้เกิดประโยชน์ โดยการนำขยะมาทำเป็นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ


ช่วงแรก: เก็บข้อมูล
สอบถามวิธีการจัดการขยะภายในโรงเรียน
ทำแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะก่อนการดำเนิน โครงงาน
สำรวจปริมาณถังขยะภายในโรงเรียนว่าเพียงพอต่อปริมาณขยะ ในโรงเรียนและพื้นที่ใน ชุมชน
นำผลจากการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะมาประเมิน เพื่อหาวิธีถ่ายทอด องค์ความรู้ที่เหมาะสม
การดำเนินกิจกรรม
กิจกรรมละลายพฤติกรรม
แนะนำตัวผู้ดำเนินโครงการ และชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม
ผู้เข้าร่วมโครงการรับชมคลิปวิดิโอเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ
ผู้ดำเนินโครงการสาธิตการคัดแยกขยะแต่ละประเภท
ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะให้ถูกประเภท
พบว่าเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 มีความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะเพิ่มมากขึ้น เมื่อพิจารณาจากการทดสอบหลังการ ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ (x ̅ = 18.24)
ขยะที่เน่าเสียได้
ขยะทั่วไป ไม่สามารถรีไซเคิลได้

ขยะอันตราย
ขยะที่สามารถรีไซเคิลได้
Full transcript