Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Cele i rodzaje działalności gospodarczej

No description
by

Antoniusz Recorder

on 16 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Cele i rodzaje działalności gospodarczej

Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, czy też usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zawodowy i ciągły. Warunkiem uznania danej działalności za działalność zawodową jest więc jest zarobkowy charakter oraz fakt, że jest ona wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.
Cele i rodzaje działalności gospodarczej
Indywidualna działalność gospodarcza
Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób (mogą to być osoby fizyczne, jak i osoby prawne, np. spółki z o.o. itp.). Spółdzielnia może prowadzić działalność społeczną, kulturalna i oświatową zarówno na rzecz swoich członków jak i ich środowiska. Majątek należący do spółdzielni jest prywatną własnością członków. Skład osobowy spółdzielni i jej fundusz udziałowy mogą się zmieniać. Spółdzielnię może założyć co najmniej 10 osób fizycznych (spółdzielnię produkcji rolnej i spółdzielnię socjalną - 5 osób) lub co najmniej 3 osoby prawne. Założyciele uchwalają statut spółdzielni oraz dokonują wyboru organów spółdzielni. W myśl statutu do należy to kompetencji walnego zgromadzenia lub komisji organizacyjnej w, której skład wchodzą 3 osóy. Następnie zarząd spółdzielni występuje do sądu rejestrowego z wnioskiem o wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego. Spółdzielnia nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru.
Spółdzielnia
Osobowe:
- Spółka cywilna
- Spółka jawna
- Spółka komandytowa
- Spółka komandytowo – akcyjna
- Spółka partnerska

Kapitałowe:
- Spółka akcyjna
- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółki
Cele działalności gospodarczej
Osiaganie maksymalnych korzyści finansowych,
Poszerzanie rynku zbytu,
Utrwalanie własniej pozycji na rynku oraz podnoszenie konkurencyjności,
Maksymalizacja wartości rynkowej przedsiębiorstwa
Cele Ekonomiczne
Działalność
gospodarcza
Działalność gospodarcza, wykreowana przez system prawny każdego państwa forma organizacyjno-prawna umożliwiająca zespolenie podmiotów uczestniczących w procesie gospodarczym (właścicieli, zarządzających i pracowników) oraz materialnych czynników produkcji (środki i przedmioty pracy).

Prowadzona jest najczęściej w postaci przedsiębiorstwa (obok zakładów budżetowych, jednostek gospodarczych, organizacji społecznych itp.), w którym dokonuje się wytworzenie produktów lub świadczenie usług w celach zasadniczo zarobkowych.
Rodzaje Działalności Gospodarczych
Po prostu - jest to założenie własnej firmy. Każda osoba, która ukończyła 18 rok życia może ubiegać się o założenie swojej firmy.
Podstawowym aktem prawnym regulującym podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Polski jest ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz.1807 z późn. zm.).
Dla osób planujących uruchomienie własnej firmy w formie indywidualnej działalności gospodarczej podstawowe znaczenie ma także definicja zawarta w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Cele gospodarki można podzielić na 2 grupy:
Ekonomiczne
i
Społeczne
.
Najważniejszy cel ekonomiczny działalności gospodarczej to osiąganie maksymalnych korzyści finansowych.
O tym, jakie towary i w jaki sposób będzie produkować przedsiębiorstwo lub jakie będzie świadczyć usługi, decyduje
mechanizm rynkowy
. Jego funkcjonowanie opiera się na wzajemnych relacjach między popytem a podażą. Obecnie przedsiębiorcy zwracają coraz większą uwage na społeczne cele gospodarowania. Działają z koncepcją
społecznej odpowiedzialności biznesu
(CSR, ang. Corporate Social Responsiblity). Takie działanie powoduje że działanie na rzecz społeczeństwa nie jest traktowane jako koszta, tylko inwestycje porowadzące do osiągnięcia zysku.
Cele społeczne
Dobre relacje z pracownikami,
Dobre relacje z partnerami biznesowymi,
Edukacja dzieci i młodzieży,
Dbałość o ochrone środowiska,
Dbałość o prawa człowieka i prawa pracownicze,
Uwzględnienie interesów lokalnych społeczności
Organizację i działanie spółki cywilnej normuje Kodeks cywilny (kc). Spółka cywilna jest umową, na mocy której wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów.
Prostota tej formy organizacji wspólnej działalności o celu gospodarczym wynika między innymi stąd, iż umowa spółki cywilnej może być zawarta w sposób dowolny, przez każde zachowanie się osób tworzących spółkę.
Spółka cywilna
Spółka jawna jest to spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną nazwą.. Wpis spółki do rejestru podlega obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym (dotyczy to wszystkich spółek osobowych).
Organizację i działanie spółki jawnej normuje ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (ksh). Zgodnie z art. 22 ksh, spółka jawna jest spółką osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową.

Spółka jawna, nie posiada osobowości prawnej. Tworzy ją najczęściej niewielka liczba wspólników mających do siebie pełne zaufanie. Silne związki między wspólnikami, konieczność pełnego zaufania między nimi powodują, iż jest ona zaliczana do tzw. spółek osobowych, w których na plan pierwszy wysuwają się tego rodzaju międzyludzkie związki, a nie znaczenie kapitału, jak w wypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnych, zwanych stąd spółkami kapitałowymi.
Spółka jawna
Organizację i działanie spółki komandytowej normuje ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (ksh). Jej istota polega na tym, że kilka osób tworzy spółkę, mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona do tzw. sumy komandytowej.
Spółka komandytowa została polskiemu porządkowi prawnemu przywrócona dopiero w roku 1991. Przyjmuje się, że spółka komandytowa jest dogodną formą współdziałania jednostek
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Jest typem spółki wprowadzonym do polskiego prawa przez kodeks spółek handlowych (art. 125 - 150).
Spółka KA została ukształtowana z myślą o ochronie przedsiębiorców, którzy zamierzają dokapitalizować (przez emisję akcji) swe przedsiębiorstwo, posiadające z reguły ugruntowaną pozycję na rynku, nie chcąc równocześnie narażać się na niebezpieczeństwo wrogiego przejęcia. Powyższy cel nie może być osiągnięty w ramach spółki komandytowej, która nie ma prawa do emitowania akcji. Przyjęcie z kolei formuły spółki akcyjnej (zwłaszcza przy akcjach na okaziciela) stwarza znaczne ryzyko utraty wypracowanego przez lata własnego przedsiębiorstwa przez wrogie przejęcie. W założeniu ustawodawcy, spółka komandytowo-akcyjna stanowi ofertę dla przedsiębiorstw rodzinnych działających dotychczas w formie spółki osobowej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, których właściciele są zainteresowani pozyskaniem finansowania w drodze emisji akcji, lecz pragną zachować zarząd i kontrolę nad spółką.
SPÓLKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
(spółka K.A.)
Prawne uregulowanie spółki partnerskiej zawierają art. 86 – 101 kodeksu spółek handlowych.
Spółką partnerską jest spółka osobowa utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu (lub więcej niż jednego wolnego zawodu) pod własną firmą. Właściwość ta stanowi o szczególnej specyfice spółki partnerskiej. Służy ona wyłącznie do wykonywania wolnych zawodów, a krąg osób, które mogą zostać wspólnikami, jest ograniczony (w przeciwieństwie do innych typów spółek, w których brak takich ograniczeń). W zakresie łączenia się ze sobą osób wykonujących wolne zawody istnieją jednak ograniczenia, narzucone przez ustawy o zawodach doradczych. I tak: doradca podatkowy może być wspólnikiem spółki partnerskiej tylko z innymi doradcami podatkowymi, biegły rewident tylko z innymi biegłymi rewidentami, a adwokat tylko z innymi adwokatami
i radcami prawnymi.
Spółka Partnerksa
Spółka akcyjna jest uregulowana przepisami Kodeksu spółek handlowych (ksh). Obok postanowień ksh, określających jej ustrój i zasady funkcjonowania, spółki akcyjnej dotyczą także inne przepisy, w tym zwłaszcza o publicznym obrocie papierami wartościowymi,
o komercjalizacji i prywatyzacji oraz w pewnym stopniu Prawo bankowe i ustawa
o działalności ubezpieczeniowej. Powyższe wskazuje na znaczenie spółki akcyjnej w obrocie, chociaż bowiem jest to najbardziej złożona forma spółki handlowej, zakres jej potencjalnego zastosowania jest niewątpliwie najszerszy, choćby dlatego, iż można ją założyć w każdym celu dozwolonym przez prawo.
Kapitał akcyjny będący podstawą działania spółki dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej. Kapitał ten musi być zgromadzony w wysokości co najmniej 500.000 zł.
Spółka Akcyjna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest uregulowana przepisami Kodeksu spółek handlowych (ksh). Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością obok spółki akcyjnej zalicza się do tzw. spółek kapitałowych, w których podstawowego znaczenia z punktu widzenia założonego celu nabiera zgromadzenie kapitału w odpowiedniej wysokości, a nie zgrupowanie osób prowadzących wspólnie określone interesy.
Ponieważ jednak z wielu artykułów ksh poświęconych tej instytucji wynika, iż nosi ona wiele cech zbliżających ją do tzw. spółek osobowych, jak choćby pewna stałość składu wspólników związana z ograniczeniami w zbywalności udziałów lub np. możliwość wyłączenia wspólnika ze spółki, przyjmuje się często, iż spółka z o.o. jest czymś pośrednim między spółką osobową, a spółką kapitałową.
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE
Przedsiębiorstwo państwowe jest samodzielnym, samorządnym i samofinansującym się przedsiębiorcą posiadającym osobowość prawną.
Organy przedsiębiorstwa samodzielnie podejmują decyzje oraz organizują działalność we wszystkich sprawach przedsiębiorstwa, zgodnie z przepisami prawa i w celu wykonania zadań przedsiębiorstwa.
Organy państwowe mogą podejmować decyzje w zakresie działalności przedsiębiorstwa państwowego tylko w wypadkach przewidzianych przepisami ustawowymi.
Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi zakres stosowania przepisów ustawy do przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych i Narodowemu Bankowi Polskiemu.
Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb działalności przedsiębiorstw, o których mowa w ust. 1, w sprawach, do których na podstawie ust. 1 nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy.
Full transcript