Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Гендік мутация

No description
by

Shynar Baktiyarova

on 15 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Гендік мутация


Гендік немесе нуктелік мутация деп ДНК молекуласынын белгілі бір болігінде нуклеотидтердін катар тізбегінін озгеруін айтады.
Ол молекулалык денгейде отеді, микроскоп аркылы корінбейді.Мутация натижесінде агза биохимиялык, физиологиялык, морфологиялык озгерістерге ушырайды. Организмдегі бул озгерістер бірден немесе біраз уакыттан кейін біртіндеп байкала бастайды.
Полиплоидты мутанттардын клеткалары мен органдарынын
колемі улгайып, хромосома жиынтыгы жуп болса, онын урпак беру кабілеті сакталады, ал так болса бул кабілеті сакталмайды. Гендік мутация кезінде агза улкен озгеріске ушырайды.
Кейде бір геннін озгеруінен агзанын бірнеше белгі-касиеттері озгереді (плейотропия). Гендік мутация доминантты (басынкы), жартылай доминантты жане рецессивті (басылынкы) болады.
Хромосомалык жане гендік мутациялардын себебі копке дейін белгісіз болып келді. Бул озгерістер агзага ар турлі физикалык, химиялык факторлар – мутагендердін асер етуінен пайда болады.
Мысалы, радий саулелерінін саныраукулакта тукым куалайтын озгеріс тудыратындыгын 1925 ж. орыс галымдары Г.А. Надсон (1867 – 1940) мен Г.С. Филлипов ашты. 1927 ж. АКШ галымы Г.Меллер (1890 – 1967) жасанды мутациянын рентген саулелерінін асерінен болатынын тажірибе жузінде далелдеді.
АКШ генетигі С.Райт (1889 – 1988), орыс галымы С.С. Четвериков (1880 – 1959), агылшын биологі Дж. Холдейн (1892 – 1964) казіргі популяциялык генетиканын негізін салып, мутациянын эволюциялык манін ашты.
Гендік мутация
гендік мутация
Мутация копшілік жагдайда агза ушін зиянды болып келеді. Турлі тукым куалайтын аурулар мен кемістіктерді тудырып, кейде тіпті олімге душар етеді. Сонымен катар кейбір мутациялар агзага пайдалы озгерістер де алып келеді.
Мысалы, гендік мутация (табиги жане колдан сурыптауга кажетті негізгі материал береді) осімдіктер, жануарлар жане микроагзаларды сурыптау жолымен жана турін алганда кейбір касиеттерін жаксартады.
Full transcript