Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

bài thuyết trình tư tưởng

No description
by

Phượng Vũ

on 21 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of bài thuyết trình tư tưởng

Giáo sư - Theo Hồ Chí Minh nhà nước vì dân là nhà nước chỉ có duy nhất một mục đích trong toàn bộ hoạt động của mình là phục vụ nhân dân; không có đặc quyền đặc lợi; thực sự trong sạch, cần kiệm liêm chính. Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân và tính dân tộc của nhà nước Nhà nước là sản phẩm của xã hội có giai cấp và đấu tranh giai cấp, nó bao giờ cũng mang bản chất của một giai cấp nhất định, không có một nhà nước nào phi giai cấp. Trong tư tưởng Hồ chí Minh, nhà nước ta là của dân, do dân, vì dân nhưng bản chất của nhà nước ta nhà nước công nhân Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước Việt nam Quan niệm về nhà nước của dân, do dân, vì dân Vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng là vấn đề chính quyền. Nhà nước độc lập, Hồ Chí Minh khẳng định:"nước ta là nước dân chủ" Thế nào là nhà nước của dân? Đó là nhà nước mà nhân dân là người chủ Hồ Chí Minh khẳng định:"Tất cả quyền binh trong nước là của nhân dân Việt Nam,không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo." Những việc quan hệ đến vận mệnh quốc gia sẽ được nhân dân đưa ra phán quyết Nhân dân có quyền kiểm soát nhà nước.Quyền kiểm soát, giám sát và bãi nhiễm đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp khi người đại biểu không hoàn thành nhiệm vụ nhân dân giao phó, không xứng đáng với tín nhiệm của nhân dân. Trong đời sống hằng ngày nhân dân được hưởng mọi quyền dân chủ, nghĩa là có quyền làm bất cứ chuyện gì mà pháp luật không cấm, đồng thời có nghĩa vụ tuân theo pháp luật. Thế nào là nhà nước vì dân? -Phục vụ nhân dân,chăm lo mọi mặt dời sống nhân dân, cải thiện và không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của toàn thể nhân dân -Nhà nước đó phải kiên quyết chống đặc quyền, đặc lợi, và các tiêu cực khác để giữ cho bộ máy trong sạch. Thế nào là nhà nước do dân? Đó là nhà nước do dân lập nên, giúp đỡ và xây dựng hoàn thiện nhà nước. -Nhân dân lập nên nhà nước bằng việc lựa chọn, bầu ra đại biểu của mình với hình thức phổ thông đầu phiếu, dân chủ trực tiếp. -Nhân dân đóng thuế để nhà nước chi tiêu, hoạt động; nhân dân ủng hộ bằng việc thực hiện các chủ trương, chính sách, kế hoạch nhà nước đề ra. -Nhân dân phê bình xây dựng nhà nước. Một nhà nước biết lắng nghe và học hỏi dân, biết bồi dưỡng và nâng cao dân chúng, thì sẽ thấy dân không chỉ nói lên điều mình muốn nói mà còn làm sáng tỏ trí tuệ nhà nước. BÀI THUYẾT TRÌNH Phân tích nội dung tư tưởng Hồ Chí minh về nhà nước
của dân, do dân, vì dân và rút ra ý nghĩa. Bản chất giai cấp công nhân của nhà nước việt Nam dân chủ cộng hòa . Bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc trong nhà nước ta Hồ Chí minh đã giải quyết hài hoà thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc. Tính nhân dân Trong nhà nước ta, toàn bộ quyền lực thuộc về nhân dân, lấy việc phục vụ nhân dân làm chức năng cơ bản của mình Tính dân tộc Nhà nước thay mặt nhân dân thực thi chủ quyền dân tộc, đại diện cho lợi ích dân tộc. Đấu tranh mọi xu hướng đi ngược lại lợi ích của dân tộc Bản chất giai cấp công nhân của nhà nước ta có sự thống nhất nội tại, biện chứng với tính nhân dân và tính dân tộc. Hồ Chí Minh thường nhấn mạnh, giai cấp công nhân không có ích lợi nào khác ích lợi của dân tộc, của nhân dân và chỉ có giải phóng dân tộc mới giải phóng được giai cấp công nhân một cách triệt để. Có thể nói, tư tưởng bao trùm xuyên suốt của người về nhà nước mới là nhà nước lấy lợi ích của nhân dân, của dân tộc làm nền tảng, bảo vệ lợi ích của nhân dân. Sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc được thể hiện trong suốt quá trình hình thành và phát triển của nhà nước ta dưới sự lãnh đạo của đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh. Bản chất giai cấp công nhân đồng nhất với tính nhân dân tính dân tộc trong nhà nước ta Hồ Chí Minh là người giải quyết rất thành công mối quan hệ giữa các vấn đề giai cấp - dân tộc trong xây dựng Nhà Nước Việt Nam mới.Hồ Chí Minh đã giải quyết hài hòa, thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc TÍNH NHÂN DÂN Trong nhà nước ta, quyền lực toàn bộ thuộc về nhân dân, lấy việc phục vụ nhân dân làm chức năng cơ bản của mình. Tính nhân dân thể hiện cụ thể trong cơ cấu tham chính,với sự có mặt rộng rãi của mọi giai cấp, tầng lớp trong xã hội,miễn là thành thật hợp tác,vì quyền lợi của dân tộc Sợ tôn trọng quyền bình đẳng của mọi công dân,hễ ai đủ tuổi bầu cử và ứng cử,đều được thực hiện quyền công dân,không có bất kì điều kiện hạn chế nào Trong thiết kế Hồ Chí Minh nhà nước cách mạng Việt Nam mang tính nhân dân đậm nét và phải có một niềm tin mãnh liệt ở nhân dân mới có thể thực hành một nền dân chủ rộng rãi TÍNH DÂN TỘC Nhà nước thay mặt nhân dân thực thi chủ quyền dân tộc, đại diện cho lợi ích dân tộc, đấu tranh với mọi xu hướng đi ngược lại lợi ích của dân tộc Nguồn gốc sức mạnh của nhà nước ta là khối đại đoàn kết toàn dân trong mặt trận thống nhất,dưới sự lãnh đạo của đảng,nhà nước luôn hoạt động vì lợi ích quốc gia.... Bản chất giai cáp công nhân của nhà nước ta có sự thống nhất nội tại, biện chứng với tinh nhân dân và tính dân tộc. Sự thống nhất giữa giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc được thể hiện trong suốt quá trình hình thành và phát triển của nhà nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh... TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ MỘT NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN CÓ HIỆU LỰC PHÁP LÍ MẠNH MẼ Hồ Chí Minh là người có ý thức sớm, nhất quán về tầm quan trọng của pháp luật.Năm 1919,người đã quan tâm đến vấn đề xây dựng pháp luật, yêu cầu thực dân pháp thay thế chế độ ra sắc lệnh ở Đông Dương bằng chế độ ra các đạo luật, người bản xứ cũng có quyền được hưởng những đảm bảo pháp luật như người Âu châu.Xóa bỏ toàn bộ các tòa án đặc biệt dùng làm công cụ để khủng bố và áp bức bộ phận trung thực nhất trong nhân dân An Nam... HAI LÀ: Tính định hướng xã hội chủ nghĩa của sự phát triển đất nước Trong bản tuyên ngôn Độc lập Hồ Chí Minh đã nêu rõ:"bằng việc phát triển và cải tạo nền kinh tế quốc dân theo chủ nghĩa xã hội, biến nền kinh tế lạc hậu thành một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa với công nghiệp và nông nghiệp hiện đại, khoa học và kỹ thuật tiên tiến" BẢN CHẤT GIAI CẤP CÔNG NHÂN CỦA NHÀ NƯỚC TA ĐƯỢC BIỂU HIỆN Ở NHỮNG MẶT CHỦ YẾU SAU: Nhà nước do Đảng Cộng Sản lãnh đạo -Đảng lãnh đạo nhà nước bằng phương thức thích hợp: -Đảng Cộng Sản Việt Nam lãnh đạo nhà nước giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân. Hồ Chí Minh chỉ rõ :"Đặc tính cách mạng của giai cấp công nhân là: kiên quyết, triệt để, tập thể, có tổ chức, có kỷ luật... + Lãnh đạo bằng đường lối, quan điểm, chủ trương,để nhà nước thể chế thành pháp luật, chính sách, kế hoạch. + Lãnh đạo bằng công tác kiểm tra Một là: Tính tập trung trong tổ chức và hoạt động của tất cả bộ máy, cơ quan nhà nước. BA LÀ: Nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản
là nguyên tắc tập trung dân chủ Dân chủ là cái quý báu nhất của nhân dân, chuyên chính là cái khoá, cái cửa để phòng ngừa kẻ phá hoại Trong hoạt động nhà nước, dân chủ bao hàm chuyên chính. Phải chuyên chính mới có dân chủ thực sự. Trước hết,phải là một nhà nước hợp pháp hợp hiến. Tuyên ngôn độc lập (2/9/1945) tuyên bố với quốc dân, đồng bào và với thế giới về sự khai sinh của nhà nước Việt Nam mới 3/9/1945,nhiệm vụ thứ 3 của Hồ Chí Minh nêu rõ: "Chúng ta phải có một hiến pháp dân chủ, tôi đề nghị chính phủ tổ chức càng sớm càng hay CUỘC TỔNG TUYỂN CỬ với chế độ phổ thông đầu phiếu" để sớm có đượcmột nhà nước hiến pháp do nhân dân bầu ra. Chính sách bầu cử,ứng cử là vấn đề côt yếu đảm bảo tính hợp pháp của bộ máy nhà nước Cuộc tổng tuyển cử của nhân dân 1946 là dịp cho toàn thể quốc dân tự do lựa chọn những người có tai, có đức để gánh vác công việc nhà nước..... Thứ hai,nhà nước phải quản lí xã hội bằng pháp luật và phải lầm cho pháp luật có hiệu lực trong thực tế - Nhà nước phải chú trọng xây dựng hệ thống pháp luật,xây dựng cơ chế đảm bảo cho pháp luật được thi hành, cơ chế kiểm tra, giám sát việc thi hành đó trong cơ quan nhà nước và trong nhân dân -Phải đưa pháp luật vào đời sống một cách sâu rộng +Hồ Chí Minh đòi hỏi cán bộ nhà nước phải là người tuân thủ pháp luật và không ngừng nhắc nhở cán bộ phải gương mẫu trong tuân thủ pháp luật. +Coi trọng nâng cao dân trí, bồi dưỡng ý thức làm chủ, phát triển văn hoá chính trị và tính tích cực của công dân, khuyến khích dân dân tham gia vào các công việc nhà nước, phê bình, giám sát và khắc phục mọi thứ dân chủ hình thức." làm sao cho nhân dân biết hưởng quyền dân chủ, biết dung dân chủ của mình, dám nói, dám làm" +Trong thi hành pháp luật phải đảm bảo tính vô tư khách quan công bằng, bình đẳng của mọi công dân trước pháp luật. Thứ ba: Phải xây dựng bộ máy quản lý nhà nước có cơ cấu hợp lý. Tổ chức bộ máy nhà nước phải đảm bảo quyền lực thực tế của nhân dân,đảm bảo địa vị là chủ và tư cách làm chủ nhà nước và tạo điều kiện để dân tích cực tham gia, theo dõi, kiểm soát hoạt động quản lý nhà nước. Bộ máy nhà nước được tổ chức, hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Trong tổ chức, hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước, thực hiện chế độ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách nhằm phát huy được trí tuệ, sáng kiến của mọi người. Thứ tư: Xây dựng, đào tạo cán bộ công chức nhà nước "vừa hồng vừa chuyên" Đó là bộ máy mà cán bộ nhà nước không phải là " quan cách mạng", đè đầu cưới cổ dân, thu vén lợi ích riêng mà làm đầy tớ cho nhân dân, công bộc cho dân. Trong di chúc, người nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải làm thế nào để xứng đáng vừa là người lãnh đạo, vừa là đầy tớ trung thành của nhân dân. Hồ Chí Minh chỉ ra các biện pháp trong xây dựng cán bộ: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước tronh sạch, vững mạnh, hiệu quả. Làm thế nào để xây dựng nhà nước trong sạch, vững mạnh, hiệu quả, khắc phục những căn bệnh cố hữu của nhà nước kiểu cũ? Đề phòng và khắc phục những tiêu cực trong hoạt động nhà nước Xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân không bao giờ tách rời với việc làm cho nhà nước luôn luôn trong sạch, vững mạnh. Người đã nêu ra 6 căn bệnh cần đề phòng: trái phép, cậy thế, hủ hoá, tư túng, chia rẽ, kiêu ngạo. Trong quá trình lãnh đạo, xây dựng nhà nước, người đã chỉ ra những tiêu cực và nhắc nhở mọi người đề phòng khắc phục: -Đặc quyền, đặc lợi. -Tù túng, chia rẽ, kiêu ngạo. - Tham ô, lãng phí, quan liêu. Tăng cường pháp luật đi đôi với đẩy mạnh giáo dục đạo đức Khẩn trương xây dựng hệ thống pháp luật: Xây dựng hiến pháp 1946, 1954, ban hành hàng trăm sắc lệnh, đạo luật.., đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho nhan dân, đảm bảo tính công bằng nghiêm minh của pháp luật. "Phép trị nước" là kết hợp giữa "pháp trị" và " đức trị- nhân trị" Nền chính trị mới là nền chính trị đạo đức. Người đòi hỏi cao ở cán bộ song cũng nhận thức sâu sắc rằng cán bộ cũng trong xã hội mà ra, cũng là con người với những ham muốn thông thường về vật chất, tinh thần...Giàu lòng yêu thương nhân từ nhưng cũng nghiêm khắc với những hành vi xâm phạm đến tính mạng, tài sản của dân.. Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự kết hợp biện chứng giữa giáo dục đạo đức và tằng cường pháp luật cần được kế thừa và phát huy trên con đường xây dựng một nhà nước pháp quyền mạnh mẽ, trong sạch, hiệu quả. ĐẨY MẠNH ĐÀO TẠO TÌM KIẾM NHÂN TÀI BIẾT SỬ DỤNG CÁN BỘ VÀO ĐÚNG CÔNG VIỆC VÀ TÀI NĂNG CỦA HỌ XÂY DỰNG QUY CHẾ CÔNG CHỨC VÀ TỔ CHỨC THI TUYỂN CÔNG CHỨC Ý NGHĨA Phát huy dân chủ, đảm bảo thật tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân đi đôi với tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp theo yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh xây dựng,hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật. Tiếp tục đổi mới tổ chức hoạt động của quốc hội theo yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh cải cách theo yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Xây dựng cán bộ, công chức đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng và những hiện tượng tiêu cực khác trong bộ máy nhà nước. Đổi mới và tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước trong diều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Thu Ngọc 1. Nguyễn Văn Thạch
2. Vũ Thị Phượng
3. Mai Thị Mỹ Ngân
4. Phạm Thị Thuỳ Vân
5. Trần Minh Quý
6. Đinh Văn Thụ
7. Hoàng Trung Đức
8. Phan Văn Tạo
9.Đoàn Văn Toàn Thành viên nhóm: KÍNH CHÀO CÔ VÀ TOÀN THỂ CÁC BẠN BÀI THUYẾT TRÌNH NHÓM 6
MÔN: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Cơ sở lý luận I.CƠ SỞ HÌNH THÀNH, QUÁ TRÌNH XÁC LẬP NHÀ NƯỚC KIỂU MỚI Ở VIỆT NAM CỦA HỒ CHÍ MINH Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước Việt Nam mới Cơ sở thực tiễn và sự khảo nghiệm Bất lực trong nhiệm vụ xây dựng đất nước cũng như giữ nước trước sự xâm lược của thực dân pháp Con đường cứu nước theo hệ tư tưởng phong kiến của các phong trào kháng chiến chống pháp như phong trào Cần Vương; khởi nghĩa Hoàng Hoa Thám lần lượt thất bại NHÀ NƯỚC TƯ SẢN Sự cai trị của chính quyền tư sản- Thực dân pháp ở Việt Nam khi đó đã gây cho nhân dân một cuộc sống cơ cực về kinh tế, bị chà đạp về nhân phẩm Con đường cứu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản như phong trào: Đông du của Phan Bội Châu, phong trào đông kinh nghĩa thục của Phan Chu Trinh, khởi nghĩa Yên Bái của Nguyên Thái học đều hoàn toàn thất bại Người đã gửi tới hội nghị bản yêu sách của nhân dân An Nam đòi các quyền tự do tối thiểu cho dân tộc mình, tập trung vào hai nội dung cơ bản: MỘT LÀ: Đòi quyền bình đẳng về chế độ pháp lý cho người dân xứ Đông Dương như đối với người Châu Á HAI LÀ: Đòi các quyền tự do dân chủ tối thiểu cho dân dân:
quyền tự do ngôn luận, báo chí... CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP Công nông pháp hẵng còn phải mưu tính cách mệnh lần nữa mới hòng thoát khỏi vòng áp bức Tư bản nó dùng chữ tự do, bình đẳng đồng bào để lừa dân xúi dân đánh đổ phong kiến. Khi dân đánh đổ phong kiến rồi, thì nó lại thay phong kiến áp bức dân kết luận: -Giai cấp tư sản đã lợi dụng sức mạnh của nhân dân, mĩ dân bằng những lời hoa mỹ để lôi kéo nhân dân vào cuộc đấu tranh chống chế độ phong kiến -Khi dành được chính quyền, thiết lập được nhà nước tư sản thì giai cấp tư sản quay trở lại đàn áp, bóc lột nhân dân, không thực hiện những điều họ khẳng định trong tuyên ngôn -Chúng ta đã hi sinh làm cách mệnh, thì nên làm cho đến nơi, nghĩa là làm sao cách mệnh rồi thì dao quyền cho dân chúng số nhiều, chớ để trong tay bọn ít người CUỘC CÁCH MẠNG VÔ SẢN THÁNG MƯỜI NGA Người nhận thấy cuộc cách mạng vô sản này đề cao vai trò của nhân dân, dành lấy chính quyền về tay nhâ dân, lập nên các xô viết công nông binh Đây thực sự là cuộc cách mạng triệt để, đưa lại quyền lợi thực sự cho nhân dân lao động Cách mạng Việt Nam nên theo cách mạng tháng Mười Nga 1917: quyền lực nhà nước thuộc về số đông người."phát đất ruộng cho dân cày, giao công xưởng cho thợ thuyền...ra sức tổ chức nền kinh tế mới, để thực hành chủ nghĩa thế giới đại đồng" _Trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, ông cha ta đã tích luỹ được những kinh nghiệm quý báu về xây dựng nhà nước được phản ánh trong trong các bộ sử lớn của dân tộc như Đaih Việt Sử Ký toàn thư, Lịch triều hiến chương loại chí... VĂN HOÁ CHÍNH TRỊ CỦA VIỆT NAM TRONG LỊCH SỬ -Tư tưởng "nước lấy dân làm gốc"tiếp thu được ở nho giáo... là cơ sở văn hoá chính trị đâu tiên của HCM CÁC GIÁ TRỊ VĂN HOÁ CỦA LOÀI NGƯỜI - HCM kế thừa và phát triển tinh hoa văn hoá phương đông trong tổ chức, quản lý xã hội, đặc biệt là triết lý" đức trị" của khổng tử - Người tiếp thu, chọn lọc, phê phán tinh hoa văn hoá tư sản trong vấn đề tổ chức, hoạt động nhà nước... CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN Người nhất quán vận dụng sáng tạo học thuyết về nhà nước và nhà nước vô sản của chủ nghĩa Mác-Leenin trong xây dựng nhà nước Việt Nam mới HỒ CHÍ MINH XÁC LẬP NHÀ NƯỚC KIỂU MỚI Ở VIỆT NAM NHÀ NƯỚC CÔNG NÔNG BINH THEO MÔ HÌNH XÔ VIẾT Ý tưởng về nhà nước này được HCM nêu trong Chính Cương vắn tắt năm 1930:" Dựng ra chính phủ công nông binh" Từ thực tien cách mạng cho thấy hình thức chính quyền Xô Viết chưa thật sự phù hợp với Việt Nam MÔ HÌNH NHÀ NƯỚC DÂN CHỦ CỘNG HOÀ +Năm 1945, phong trào cách mạng phát triển mạnh, căn cứ địa được mở rộng. + Hôị nghị toàn quốc quyết định thành lập Uỷ ban dân tộc giải phóng Việt Nam làm chức năng của chính phủ lâm thời sau khi cách mạng thắng lợi. + Cách mạng tháng tám 1945 thành công, với bản Tuyen Ngôn Độc Lập, Hồ Chí Minh đã khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN
Full transcript