Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Esquema general del catabolisme

No description
by

Laura Martínez

on 9 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Esquema general del catabolisme

ESQUEMA GENERAL DEL CATABOLISME
GLUCOSA (G)
GLUCOSA -6-FOSFAT (G6P)
FRUCTOSA-6-FOSFAT (F6P)
FRUCTOSA-1,6-DIFOSFAT (F1,6-DP)
GLICERALDEHID-3-FOSFAT
DIHIDROXICETONA FOSFAT
ÀCID 1,3-DIFOSFOGLICÈRIC
ÀCID 3-FOSFOGLICÈRIC
ÀCID 2-FOSFOGLICÈRIC
FOSFOENOLPIRUVAT
PIRUVAT
Hexoquinasa
Glucosa
isomerasa
Fosfofructoquinasa
Aldolasa
Fosfoglicerat quinasa
Fosfoglicerat mutasa
G3F Deshidrogenasa
Enolasa
Piruvat quinasa
ADP + Pi
ATP
ADP + Pi
ATP
ATP
ADP + Pi
ATP
ADP + Pi
AMB OXIGEN
(Condicions aerobies)
Primera etapa
Segona etapa
Piruvat deshidrogenasa
Acetil CoA
NAD
NADH + H
+
+
CITRAT
ISOCITRAT
alfa-CETOGLUTARAT
SUCCINIL CoA
SUCCINAT
FUMARAT
MALAT
OXALACETAT
CoA
Isomerasa
NAD
+
NADH + H
+
NAD
+
NADH + H
+
FADH
2
FAD
NAD
+
CoA
H O
2
GTP
(=ATP)
GDP + Pi
CoA
CO
2
NADH + H
+
CICLE DE KREBS
GLICÒLISI
Via Anaeròbica
Es produeix al citoplasma
Balanç:
GLUCOSA + 2 ADP + 2 Pi + 2NAD 2 PIRUVATS + 2 ATP + 2 NADH +2 H + 2 H O
+
+
2
Característiques:
Aeròbic
Balanç per cada volta al cicle:
GDP + Pi + 3NAD + 4 H 1 FAD GTP+3NADH + 3H + FADH
+
+
+
2
+
Deshidrogenasa
Deshidrogenasa
Deshidrogenasa
CO
2
H
+
H
+
H
+
H
+
H
+
H
+
H
+
H
+
H
+
H
+
H
+
FADH
2
FAD
Complex citocrom b-c1
Complex citocrom oxidasa
Cit c
2e
-
e
-
Co Q
+
H
+
H
+
+
1/2
O
2
H O
2
ATP
sintetasa
ATP
ADP + Pi
1 NADH = 3 ATP
1 FADH = 2 ATP
CADENA TRANSPORTADORA D'ELECTRONS I FOSFORILACIÓ OXIDATIVA
e
-
matriu mitocondrial
crestes mitocondrials
membrana externa
membrana interna
H
+
espai
intermembrana
H
+
H
+
BALANÇ ENERGÈTIC
1
MOLÈCULA DE
GLUCOSA

GlicòIisi
Descarboxilació
àcid pirúvic

Cicle de Krebs
(2 VOLTES)

NADH
FADH
ATP
2
2
2
6
2
2
1 NADH = 3 ATP
1 FADH = 2 ATP

10
2
4
TOTAL ATP:
10 NADH x 3 ATP = 30 ATP
2 FADH x 2 ATP = 4 ATP
4 ATP
38 ATP
Descarboxilació
Àcid Pirúvic
Citoplasma
SENSE OXIGEN
(Condicions anaerobies)
Àcid làctic
FERMENTACIÓ
NAD
+
NADH + H
+
2
2
2
2
2
2
Fermentació làctica
NADH + H
+
NAD
+
Cap a la glicòlisi
TRIACILGLICÈRID
(TAG)
GLICERINA + 3 ÀCIDS GRASOS
ACTIVACIÓ DE L'ÀCID GRAS
ATP
AMP + 2 Pi
CoA
ACIL- CoA
Carnitina
CoA
ACIL- CoA
CoA
B-OXIDACIÓ
Via aeròbica
Es produeix a la matriu
Vi en espiral, cada volta produeix:
1 Acetil Coa, 1 FADH, 1 NADH + H
RENDIMENT B-OXIDACIÓ:
Àcid palmític 16C

7 FADH
7 NADH
8 Acetil-CoA

ATP
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
8 x 12 = 96
ACTIVACIÓ AG
131
- 2
TOTAL
129 ATP
LIPÒLISIS
GLICOGEN
GLICOGENÒLISI
7 voltes B-oxidació
Full transcript