Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Wat is jeugdgezondheidszorg?

Presentatie voor de minor jeugdzorg binnen Social Work aan Zuyd Hogeschool.
by

Rianne Reijs

on 13 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Wat is jeugdgezondheidszorg?

? Jeugdgezondheidszorg waarom is jeugdgezondheidszorg? wat doet jeugdgezondheidszorg? hoe doet
jeugdgezondheidszorg
dat? met wie doet
jeugdgezondheidszorg
dat? geschiedenis van jeugdgezondheidszorg economie van jeugdgezondheidszorg jeugd is in ontwikkeling Consultatiebureau PGO, arts, vpk
opvoedondersteuning
voedingsadvies
ontwikkelingsonderzoek
peuterspeelzalen overleg Schoolarts PGO
OOI
opvoedondersteuning
hoofdluisbestrijding
bedplasbegeleiding
ZAT, zorgoverleg CJG samenwerking binnen GGD advisering aan gemeente voor wie? iedereen zien
voor iedereen bereikbaar
100-85% bereik 1880, Aletta Jacobs
1901, Den Haag, Plantenga
ook Kruisverenigingen
zuigelingensterfte 17%
voedingsadvies, melkverstrekking en groei meten
(advies, praktische hulp en medisch volgen) 1904, Zaandam, eerste schoolarts
gezondheidsrisico's van schoolgaan wet Publieke Gezondheid andere wetten Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO):
ouders en jongeren hebben recht op informatie, privacy en inzage in het (medische) JGZ dossier Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo):
- bevorderen participatie in de maatschappij
- regelt ondersteuning in het dagelijkse leven, stimuleert activiteiten die onderlinge betrokkenheid vergroten, en biedt ondersteuning in de secundaire preventie, bijvoorbeeld opvoedondersteuning. Prestatieveld 2 van de Wmo sluit aan bij de vijf functies van het lokaal preventieve jeugdbeleid.
Informatie en advies; Signalering; Toeleiding naar hulp; Licht pedagogische hulp; Coördinatie van zorg (o.a. gezinscoaching, opvoedondersteuning) Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Ook professionals in de JGZ zijn verplicht tot geheimhouding van alles dat ze tijdens het werk te weten zijn gekomen over de jeugdige en/of zijn ouders. onder de 18 maanden (6x)
accent ligt op opsporen van (lichamelijke)
afwijkingen, voedingsadviezen, vaccinaties en psycho-motorische ontwikkeling volgen. 2-3-4e jaar (3x)
opvoedingsvragen, ontwikkeling (motorische - en psycho-sociale) volgen en vaccinaties leefstijl, psychosociaal, participatie meer gericht op kinderen met bekende risico's

speciaal onderwijs
* SBO
* ZMOK (gedragsproblemen)
* ZMLK (leerproblemen)
* Mgr. Hanssenschool (gehoor en spraak)
* visuele problemen (scholen voor blinden en slechtzienden) Het doel van de jeugdgezondheidszorg:
het bevorderen, beschermen en bewaken van de lichamelijke, psychische, sociale en cognitieve ontwikkeling van alle kinderen in de leeftijd van 0-23 jaar. iedere euro levert er 11 op! wie betaalt? gemeente en AWBZ. wij allemaal samen dus. jeugd is in ontwikkeling Het doel van de jeugdgezondheidszorg:
het bevorderen, beschermen en bewaken van de lichamelijke, psychische, sociale en cognitieve ontwikkeling van alle kinderen in de leeftijd van 0-23 jaar. jeugd-gezondheids-zorg jeugd is in ontwikkeling Het doel van de jeugdgezondheidszorg:
het bevorderen, beschermen en bewaken van de lichamelijke, psychische, sociale en cognitieve ontwikkeling van alle kinderen in de leeftijd van 0-23 jaar. 85-10-5 CJG overleg
casemanager
indicatiestelling
gezinsvoogd
RvdK WGBO
WBP privacy preventie, ook van
jeugdzorgzorgen Rianne Reijs
jeugdarts GGD Zuid Limburg
rreijs@gmail.com
@riannerst
linkedin.com/in/riannereijs BTP CJG subsidiariteit proportionaliteit doelmatigheid beroepsgeheim transformatie jeugdzorg nalezen:
http://www.ncj.nl/onderwerpen/1/jeugdgezondheidszorg Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
Artikel 5
1. Het college van burgemeester en wethouders draagt zorg voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg.
2. Ter uitvoering van de in het eerste lid bedoelde taak draagt het college van burgemeester en wethouders in ieder geval zorg voor:
a.het op systematische wijze volgen en signaleren van ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van jeugdigen en van gezondheidsbevorderende en -bedreigende factoren,
b.het ramen van de behoeften aan zorg,
c.de vroegtijdige opsporing en preventie van specifieke stoornissen, met uitzondering van het perinatale onderzoek op phenylketonurie (PKU), congenitale hypothyroïdie (CHT) en adrenogenitaal syndroom (AGS) en het aanbieden van vaccinaties voorkomend uit het Rijksvaccinatieprogramma,
d.het geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding,
e.het formuleren van maatregelen ter beïnvloeding van gezondheidsbedreigingen.
3. Het college van burgemeester en wethouders draagt er zorg voor dat bij uitvoering van de in het eerste lid bedoelde taak, voor zover het gaat om vastleggen van patiëntgegevens als bedoeld in artikel 7:454 van het Burgerlijk Wetboek, gebruik wordt gemaakt van digitale gegevensopslag. Bij regeling van de Minister voor Jeugd en Gezin kunnen eisen worden gesteld aan de daarbij te gebruiken software.
4. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over de werkzaamheden, bedoeld in het tweede lid.
Full transcript