Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Төслийн техник, эдийн засгийн урьдчилсан судалгаа хийх аргач

No description
by

on 20 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Төслийн техник, эдийн засгийн урьдчилсан судалгаа хийх аргач

Нэг. Ерөнхий зүйл
1.3. Төслийн техник, эдийн засгийн урьдчилсан судалгаа нь хөрөнгө оруулалтын төслүүдийн саналын хэрэгцээ, шаардлага, үндэслэл, зорилго, зорилт, хүрэх үр дүн, техник, технологийн шийдэл, төслийн нийгэм, эдийн засаг, хүрээлэн буй орчинд нөлөөлөх нелөөлөл, зардал, үр ашиг, хэрэгжүүлэх арга замыг тоймлон тодорхойлоход чиглэгдсэн баримт бичиг байх бөгөөд тухайн төслийг цаашид нарийвчлан судлах. хэрэгжүүлэх эсэх болон хөрөнгө оруулалтын оновчтой шийдвэр гаргах үндэслэл болно.

1.4. Энэхүү аргачлал нь УХОХ-т тусгагдах хөрөнгө оруулалтын төслүүдийн техник, эдийн засгийн урьдчилсан судалгаа хийхэд мөрдөгдөнө.

Гурав. Төслийн техник, эдийн засгийн урьдчилсан судалгааг хэрэгжүүлэхэд баримтлах зарчим
3.1. Төслийн техник, эдийн засгийн урьдчилсан судалгаа нь нарийвчилсан судалгаа хийх, төслийг хэрэгжүүлэх эсэх талаар оновчтой шийдвэр гаргахад чиглэгдсэн үнэн зөв, бодиттой мэдээ, мэдээлэл, тооцоо судалгаанд үндэслэгдсэн байна.
2.1.3. Улсын төсөв, гадаадын зээл, тусламж, төр хувийн хэвшлэлийн түншлэлийн хөрөнгөөр буюу Засгийн газрын оролцоотой хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих үйлдвэрлэлийн шинж чанартай хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлвэрлэл, боловсруулах үйлдвэр, уул уурхайн төслүүд,
2.1.2. Улсын төсөв, гадаадын зээл, тусламж, төр хувийн хэвшлэлийн түншлэлийн хөрөнгөөр буюу Засгийн газрын оролцоотой хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих нийгмийн шинж чанартай нийгэм хамгаалал, эрүүл мэнд, боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, аялал жуулчлал, байгаль орчны зэрэг төслүүд,
Хоёр. Төслийн техник, эдийн засгийн урьдчилсан судалгаанд хамрагдах төслүүд

2.1. Төслийн техник, эдийн засгийн урьдчилсан судалгаанд УХОХ-т тусгагдах 10 тэрбумаас дээш өртөг бүхий дараах төслүүд хамрагдана. Үүнд:

2.1.1. Улсын төсөв, гадаадын зээл, тусламж, төр хувийн хэвшлэлийн түншлэлийн хөрөнгөөр буюу Засгийн газрын оролцоотой хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих нийгэм-эдийн засгийн шинж чанартай зам тээвэр, барилга байгууламж, эрчим хүч, цахилгаан дулаан үйлдвэрлэл, мэдээлэлийн технологи зэрэг дэд бүтцийн төслүүд,

Дөрөв. Төслийн техник, эдийн засгийн урьдчилсан судалгааны аргачлал,
хамрах хүрээ, агуулга

4.1. Төслийн техник, эдийн засгийн урьдчилсан судалгаа нь тухайн төслийн онцлогт тулгуурласан ажлын даалгаварт үндэслэгдэн гүйцэтгэгдэх бөгөөд “УХОХ боловсруулах нийтлэг журам”-ын 2.4-д заасны дагуу дараах үндсэн судалгаа, шинжилгээг хамрана. Ү\нд:
4.1.1. Эрэлтийн шинжилгээ
4.1.2. Бодлогын шинжилгээ
4.1.3. Техник, технологийн шийдэл
4.1.4. Санхүү эдийн засгийн шинжилгээ
4.1.5. Эрсдэлийн шинжилгээ

Төслийн техник, эдийн засгийн урьдчилсан судалгаа хийх аргачлал
1.1. Засгийн газрын 2010 оны 123 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Улсын хөрөнгө оруулалтын хетөлбөр боловсруулах нийтлэг журам”-ын 2.7-д заасныг үндэслэн энэхүү “Төслийн техник, эдийн засгийн урьдчилсан судалгаа хийх аргачлал”-ыг боловсруугав.

1.2. Энэхүү аргачпалын зорилго нь “Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр” /цаашид УХОХ гэх/-ийн төлөвлөлтийн үндэслэлийг сайжруулахад чиглэгдэх бөгөөд төслийн техник, эдийн зйсгийн урьдчилсан судалгааны хамрах хүрээ, агуулга, хэрэгжүүлэх арга замыг - одорхойлоход чиглэгдэнэ.

АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД БАЯРЛАЛАА...
Full transcript