Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

21. Yüzyıl Öğrenci Profili

Değişim Koleji
by

Mehmet Şerif Akaydin

on 11 July 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 21. Yüzyıl Öğrenci Profili

21. Yüzyıl Öğrenci Profili
21. Yüzyıl Öğrenci Profilinin En Önemli Sorunları
7. Öğrenciler görselliğe ve dolayısıyla görsel öğrenmelere yatkın.
8. Toplumun genelinde görüldüğü gibi öğrencilerde ciddi bir değer kaybının olması. Kısa yoldan kazanç elde etme, çabasız başarılı olma isteğinde olmaları
9. Öğrencilerin hayat felsefesi anlayışlarının olmaması. Öğrencilerin özgüvenlerinin eksik olması.
10. Öğrenciler, okumadan uzak, yeterli okumuyor ya da okumayı bilmiyor. 21.yy öğrenci profilinin en belirgin özelliği okumadan uzak oluşudur. Okuma, sorundan hareketle ya da hayatla ilişkisi kurularak yapılmalı. Aksi durumda okuma, gerekliliğini ve anlamını yitirir. Günümüzde öğrenciler açısından okumalar içsel değil. Daha çok zorunluluklardan dolayı dışsal okumalar söz konusu. Onlar da genelde özetler veya kısaltmalar üzerinden yapılıyor. Okuma becerilerine bağlı olarak yazma becerilerinde eksiklikler var. Temel gramer ve imlâ kuralları bilinmiyor. Türkiye’de bu durum mevcut sınav kültürü ile yakından ilgili. Çocuklar ve gençler ağırlıklı olarak çoktan seçmeli sınavlara odaklı.


21. Yüzyıl Öğrenci Profilinin En Önemli Sorunları
13. Türkiye’de gençler ve çocuklar, başkalarına bağımlı. Bu ilköğretimden, belki ilköğretim öncesinde aileden başlıyor.
14. Türkiye’de öğrencilerin kalıplarla öğrenmesi, dolayısıyla kalıplarla düşünmesi. Buna bağlı olarak neden-sonuç ilişkisi kuramamaları. Bu durumun oluşmasında eğitimi planlayanların, ders programlarını hazırlayanların bunları kalıplara göre hazırlaması etkili olmaktadır.
15. Dil becerilerini kullanmada sıkıntılar var. Öğrencilerin iletişim ve kendini ifade etme becerileri oldukça düşük. Öğrenciler düşünmeyi, ifade etmeyi bilmiyor. Türkçeyi düzgün konuşamıyor ve kullanamıyorlar. Yabancı dil öğrenememedeki temel sorunlardan biri de budur.


21. Yüzyıl Öğrenci Profili
21. Yüzyıl becerilerini bilgi, beceri, tutum, değer ve etik temelinde 4 ana temada ele alabiliriz:
1. Düşünme yolları: 1.Yaratıcılık ve yenilikçi düşünme ve bunlara açık olma 2. Eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme 3. Öğrenme stratejilerini kullanma
/Öğrenmeyi öğrenme ve üst bilişsel beceriler kendini değerlendirme/
2. Çalışma Yolları: 1. İletişim becerileri /Türkçeyi doğru kullanma ve bir yabancı dili temel düzeyde kullanma/ 2. Takım çalışması
3. Çalışma Araçları: 1. Bilgi okur yazarlığı 2. Bilgi iletişim teknolojileri okur yazarlığı
4. Dünya’ya Entegrasyon: 1. Yerel ve evrensel vatandaşlık bilinci 2. Yaşam ve kariyer ile ilgili bilinç ve beceriler 3. Kültürel farkındalıkları ve yeterlikleri kapsayacak kişisel ve sosyal sorumluluk bilinci

Çözüm Önerileri
13. Öğrencilere kendilerinden başlayarak çevrelerine doğru yayılan bir bilme ve öğrenme bilinci kazandırılmalı. Öğrenmeler ihtiyaç haline getirilmeli. Müfredatın içeriği, eğitimde ölçme-değerlendirme yöntemleri, öğretmenlerin davranışları, öğrencileri etik davranışlara yönlendirmemeli
14. Felsefi tutum tüm derslere yaygınlaştırılmalı. Felsefi tutum, sorgulayıcı anlayış, bakış, diğer derslere de uyarlanmalıdır. Bu tutum aynı zamanda bilimsel tutumdur.
15. Öğrencilerin kelime haznelerini geliştirecek tedbirler alınmalı. Öğrenciler özelikle edebiyat eserlerini daha fazla okumaya teşvik edilmeli. Çocuklara izahat yapmak emir verme davranışından vazgeçilmeli. Öğrenciler metin üretebilmeli. Çoktan seçmeli sınavlar yerine klasik tarzda sınavlara ağırlık verilmeli.
16. Öğrencilerimize öncelikle temel bilgi ve becerileri düzgün bir şekilde öğretmeliyiz.
Temel bilgi ve becerilerin yanı sıra eleştirel düşünmeyi de öğretmeliyiz. Bunlar birbirine zıt değil belki ancak tamamlayıcı şeylerdir.


Çözüm Önerileri
17. Öğrencilere, aileden başlayarak okulda da sürecek şekilde sorumluluk yüklenmeli.
Sorumluluk vermekten kaçınma doğru bir davranış değil. Küme ve grup çalışmalarına ağırlık verilmeli. Öğrencilerimizden yapamayacakları pek çok şey istemek yerine yapabilecekleri sadece bir şey isteyelim. Bunu yaptığında ya da yapamadığında sonuçların ne olacağını bilsin. Bu sonuçların sorumluluğunu üstlenmeyi öğrensin.

21. Yüzyıl Öğrenci Profilinin En Önemli Sorunları
16. Öğrencilerin temel bilgi düzeyi düşük. Bilginin hayata uyarlanmasında sıkıntılar var. Okullarımızda yeterli temel eğitim verilemiyor. Öğrencilerde eleştirel düşünce eksik. Bu durumda her görüşe, her kurama eşit mesafede durma eğilimi ortaya çıkıyor. ‘O da doğru, bu da doğru’ diyorlar. Bu durum bir yönüyle temel bilgi eksiğinin bir ürünüdür.
17. Öğrencilerde sorumluluk bilinci yok. Bir işi başından sonuna takip etme ve tamamlama becerisi yok. Dolayısıyla verimlilik oldukça düşük.
18. Mevcut sınıf geçme yönetmeliğinin yetersiz olması. Sistemin, gerekli bilgi ve becerilerin kazanılması, kazandırılması konusunda bir zorlayıcılığı yok.
19. Öğrencilerin sebep-sonuç ve kavramlar arası ilişkiler kuramaması.
20. Türkiye’de gençlerin ve çocukların bir tolerans sorunu var. Farklılıklara bir tahammülsüzlük söz konusu.
21. Yüzyıl Öğrenci Profilinin En Önemli Sorunları
1. Eğitim sistemi içerisindeki öğrencileri doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren konularda alınan kararlarda öğrencilerin istek ve beklentilerinin göz ardı edilmesi.
2. Ailenin beklentileri ile çocuğun beklentilerinin örtüşmemesi.
3. Öğrencilerin piyasada istihdam edilebilecek nitelikte yetiştirilmemesi. Buna bağlı olarak mezunların istihdam edilememesi.
4. Öğrencilerin gerek yakın çevrelerinde gerekse ülke ve dünya çapında meydana gelen olaylara karşı ilgisiz kalması.
5. Kurumda çocukların ve gençlerin, mevcut sınav sistemi nedeniyle bulundukları gelişim dönemlerini sağlıklı bir şekilde yaşayamaması. Sınav kaygısının yüksek olması.
6. Öğrencilerin teknoloji temelli sanal ortamlara (televizyon, internet, cep telefonu, vb.) aşırı bağımlı olmaları. Öğrencilerin, rol-model alınan olumsuz örneklerin fazlaca bulunmasına bağlı olarak medyanın olumsuz etkilerine maruz kalmaları. Buna bağlı olarak istismara açık olmaları.
Çözüm Önerileri
7. Sınav sistemi yeniden gözden geçirilmeli. Sınavlar mümkün olduğu kadar asgariye indirilmeli. SBS’ler kalkmalı. Okul çeşitliliği azaltılmalı. Okul bitirme zorlaştırılmalı.
Kültür ve kültür derslerine seçmeli olarak ağırlık verilmeli.
8. Bilinçlendirme ve farkındalık düzeyini artırmaya yönelik tedbirler alınmalı. İçeriklerin düzenlenmesinde ve belirlenmesinde hassas olunmalı.
9. Öğrenme-öğretme süreçlerinde görselliğin etkileri dikkate alınmalı.
10. ‘Etik duyarlılığı’ geliştirici tedbirler alınmalı. Derslerin ve konuların içerikleri öteki ve ötedekini dikkate alacak tarzda yeniden gözden geçirilmeli.
11. Öğrencilerin bireysel sorumluluk almalarında zaman verilmeli, müsamaha gösterilmeli.
Aceleci davranılmamalı.
12. Okumayı teşvik edecek önlemler alınmalı. Örneğin okullarda ilk derslerde okuma saatleri uygulanabilir. Deneme, makale yazma çalışmalarına ağırlık verilebilir. Öğrenmelerin nedeni, gerekliliği anlatılmalı. Öğrenme bir ihtiyaç haline getirilmeli İhtiyaç olarak görülmeyen öğrenmeler, kalıcı olamayacaktır. Bu noktada öğretmen niteliği gündeme gelir.

21. Yüzyıl Öğrenci Profilinin En Önemli Sorunları
21. Okulumuzda sınıflar arası hiyerarşi var. Sayısal sınıflar başarılı öğrencilerin ve sözel sınıflar başarısız öğrencilerin yeri algısı, öğrenci-öğretmen-veli
22. Popüler kültürün dayattığı çoklu rol modelleri eğitimi olumsuz etkilemektedir.
23. Öğrencilerin alanlara yönlendirilmelerinde bir çarpıklık söz konusu.
24. Yeni öğretim müfredatının uygulayıcılar tarafından henüz kavranmamış olması
25. Öğretmenlerin yeni öğretim müfredatlarının felsefesi ve uygulanışıyla ilgili yeterince bilgilendirilmemesi
26. Yazılan müfredatla öğretmenler tarafından algılanan müfredatın farklı oluşu
27. Üniversiteye gelen öğrencilerin kendilerini sözlü ve yazılı olarak ifade edememesi
28. Öğretmen kalitesinin beklenen düzeyde olmaması
29. Müfredat yetiştirme kaygısıyla öğretmenlerin hızlı davranması ve sorgulayıcı anlayışın öğrencilere kazandırılamaması
1. Öğrencinin iletişim becerisi olmalıdır. Etkili iletişim kurabilmelidir.
2. Grup halinde çalışma (işbirliği yapma) becerisine sahip olmalıdır.
3. Problem çözme, sorunlarının üstesinden gelme becerisine sahip olmalıdır.
4. Öğrenci araştırma yapabilme becerisine sahip olarak yetiştirilmelidir. Bilimsel ve akılcı, araştıran ve sorgulayan olmalıdır.
5. Bilgiye ulaşabilmeli, bilgiyi yönetebilme becerisine sahip olabilmelidir.
6. Teknolojiyi etkili ve verimli kullanabilmelidir. Teknoloji kullanımında seçici olmalıdır.
7. Kendini yenileyebilmelidir.
8. İnsanlığın ortak değerlerine sahip olmalı ve onlara değer vermelidir.
9. Öğrenciler, Felsefe eğitimini Felsefe alanında yetişmiş öğretmenlerden almalıdırlar.
Bu durum tüm alanlar için geçerlidir.
10. Demokratik tutuma sahip olmalıdır.

11. İnsani ve ahlaki değerlere sahip olmalıdır.
12. Öğrenme sürecini yaşam boyu sürdürmelidir.
13. Analitik düşünebilmeli ve davranabilmelidir.
14. Türkçe’ yi iyi kullanabilmelidir.
15. En az bir sanat dalında kendini yetiştirmelidir.
16. Hoşgörülü olmalı; farklılıkları zenginlik olarak görmelidir.
17. Nasıl öğreneceğini bilmelidir.
18. Kendisi ile barışık olmalıdır.
19. Yurttaşlık bilincine sahip olmalıdır.
20. Her türlü fanatizmden uzak olmalıdır.
21. Kendine güvenen birey olmalıdır. Özgüveni olmalıdır.
22. Sınıf ve okul yönetimi ile ilgili kararlara katılabilmelidir.
23. Öz disiplini olmalıdır. Kendi davranışlarının sorumluluğunu üstlenebilmelidir.


24. Öğrenmeye açık olmalıdır.
25. Farklı açılardan olaylara bakabilmelidir. Çok yönlü düşünebilmelidir.
26. Fark oluşturabilmelidir. Yaratıcı düşünme becerilerine sahip olabilmelidir.
27. Kendini yeniden oluşturabilme becerisine sahip olmalıdır.
28. Dünya barışına katkı sağlayabilmelidir.
29. Dünya sorunlarına duyarlı olabilmelidir.
30. Ortak aklı içselleştirmiş dünya vatandaşı olabilmelidir.
31. Kütüphaneyi etkin bir şekilde kullanabilmelidir.
32. En az bir sanat dalında kendini yetiştirmelidir.
33. Vizyonu olmalıdır.
34. Yabancı dil bilmelidir.
35. Zamanını etkili yönetebilmelidir.
36. Verimli ders çalışma tekniklerini bilmelidir.
37. Arkadaş seçiminde seçici olabilmelidir.
38. Bilimsel okur-yazar olabilmelidir.

1. Öğrencilerin kendileri ile ilgili olarak alınacak kararlara katılımlarının artırılması, temsil edilebilirlik düzeylerinin yükseltilmesine yönelik tedbirler alınmalı.
2. Aile ve çocukların beklentilerinin örtüşmesine yönelik tedbirler alınmalı.
3. Sınıflarda teknoloji kullanılmalı. Öğrencilerin teknolojinin sunduğu imkânlara ulaşımı ve kullanımı sağlanmalı.
4. Eğitim ile piyasa entegrasyonunu/bütünleştirilmesini sağlayacak tedbirler alınmalı.
5. Eğitim ortamları, birer yaşam alanı haline dönüştürülmeli. Öğrencilerin okulu sevmelerini sağlayacak tedbirler alınmalı.
Örneğin öğrencilerin okula geliş gidiş saatleri daha esnek bir yaklaşımla yeniden düzenlenebilir. Okul kıyafetleri, tek tip olmaktan çıkarılabilir. ‘Yatılı öğretim’ üzerinde düşünülmesi gereken bir noktadır.
6. ‘Etik duyarlılık’ kazandırılmasına yönelik tedbirler alınmalı. Bunun için öncelikle müfredatın düzenlenmesi gereklidir.

Çözüm Önerileri
Çözüm Önerileri
18 Farklı olana saygı gösterme, tahammül edebilme yetisi kazandırılmalı. 21.yy öğrencisi, gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde etnik, kültürel, dinsel, mezhepsel farklılıklara saygı göstermeyi öğrenmelidir. Eğitim sistemi bunu kazandırmayı hedeflemeli ve en kısa sürede bu hedefe yönelik olarak yapılandırılmalıdır. Bu kazanım uzun vadede hamaset, kin, nefret ve şiddet davranışlarının önüne geçecektir..
19. Ders ve sınıf geçme yönetmeliği, gerekli teşvik edici ve zorlayıcı tedbirleri içerecek şekilde yeniden düzenlenmeli. Bütünleme ya da telafi sınavları yerine yetiştirme kursları ile eksikliklerin giderilmesi yoluna gidilmeli. Dersler düzeyinde ders yeterlikleri veya standartları oluşturulabilir. Böylece kişisel inisiyatif ve yanlılığın önüne geçilmiş olacaktır.
20. Soyut, kavramsal düşünme becerisi geliştirilmeli.
21. Bir üst öğrenime geçişte asgari yeterlikler sağlanmalı

Tersyüz Sınıflar-Flipped Classroom
Geleneksel yöntemde öğrenciler ve öğretmenler okula gelir, öğretmenler öğretir. Burada çeşitli öğretim yöntemleri kullanılsa da temel olan yaklaşım öğrenci okulda öğrenir yaklaşımıdır. Öğrencinin öğrendiklerini pekiştirebilmesi içinde öğretmenin hazırladığı ev ödevlerini verir ve öğrencilerin evde pekiştirmesini bekler. Bu geleneksel yaklaşımın temel sorunu ise evde pekiştireceğini varsaydığımız öğrenci ve öğretmen etkileşimi hiç yoktur. Ailenin öğrenciyi desteklemesini bekleriz. Oysa dijital çağın araçlarını kullanarak öğrencilerle okul dışındada iletişim kurmak mümkün…
Tersyüz Sınıflar ve Geleneksel Sınıflar
Tersyüz sınıflar öğretimin öğrencinin okula gelmeden önce başladığı ve öğretmen ve öğrenci arasındaki sürekli eğitişimdir. Bunu yapabilmek için evde öğretimin tersyüz sınıf olarak tanımlanabilmesi için,
- Evde video ders,
- Öğrenenlerin etkileşimi,
- Öğrenenlerin ürün oluşturması ve
- Öğrenenlerin paylaşması
olması gereklidir. Aksi durumda bu sadece öğretmenin evde ders çalışın gelin diye verdiği ödevin bir türü olur...
Tüm bu süreçlerin gerçekleştirilebilmesi için ise öğretmen ve öğrencinin buluştuğu bir platform seçilmeli ve bu yolla öğretmen ve öğrenci arasında sürekli etkileşim sağlanmalı.
Tersyüz Sınıflar
“Flipped Classroom”.
Yani bir anlamda ters yüz edilmiş eğitim sistemi geleneksel eğitim sisteminin tersyüz edildiği bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır. Temel olarak; Öğrenci dersi evde öğreniyor ve okulda da öğrendiği konuyla ilgili etkinlik yapıyor.

Öğrenmede kalıcılığı sağlayan şeyin, konuyla ilgili yapılan etkinlikler ve projeler olduğu düşünüldüğünde çok mantıklı bir sistem olduğu gayet açık…
Öğretmen normalde sınıfta anlatacağı dersi, teknolojinin nimetlerinden faydalanarak önceden hazırlıyor ve öğrencilerine gönderiyor. Öğrenciler okula gelmeden önce bu dersi seyrediyor veya gönderilen uygulamayı yapıyorlar. Böylece öğrenciler ön bilgiye sahip olarak okula geliyorlar.
Yani artık öğrenciler Mohaç Meydan Muharebesi’nin hangi tarihte, kimler arasında yapıldığını evde öğreniyor. Okula geldiğinde ise bu savaşın sebeplerini ve sonuçlarını tartışıyor. Bu sayede grup çalışmalarına, araştırmaya ve problem çözmeye yönelik bir sınıf ortamı oluşturulabiliyor. Yani bir anlamda sınıf bir laboratuvara dönüşüyor. Tabii bu sistemde öğretmenin rolü daha da artmış durumda. Çünkü öğretmen artık sadece bilgi sunan değil, bilginin nasıl kullanılacağı konusunda rehberlik eden bir kişi olmak zorunda. Öğrenciler de sunulan bilgiyi alan değil; araştıran, sorgulayan ve analiz eden bireylere dönüşüyor. Tabii internet labirentinde öğrencilerin kaybolmasını engellemek için güçlü bir metodoloji ve planlama şart.
21.YÜZYIL BECERİLERİ
Full transcript