Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Week 5 Volltijd Erop af/ Outreachend werk Diversiteit, week 5, 2017-2018

periode 4 2015-2016
by

Koen van Zeeland

on 1 June 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Week 5 Volltijd Erop af/ Outreachend werk Diversiteit, week 5, 2017-2018

Erop af/ Outreachend werk & Diversiteit
week 5
Lesopbouw:
- Belang Meso niveau
- Toetsopdracht & voortgang
- Outreachend werk hfdst 8
- Generale ?
De toets
Doel van het vak:
- zijn waar je doelgroep is
- dynamiek die ontstaat door
verschillen
- vroegtijdig signaleren
& handelen
- veranderen vanuit eigen
behoefte, kracht en
drijfveren
- zorgen voor een
inclusieve aanpak
- vanuit concepten verbinding tot stand brengen in de samenleving
Kern
-
verdiepende vragen door de
beoordelaars
adhv de presentatie en de
ingeleverde onderbouwing
1 presentatie in de toetsweken: bestaande uit 3 elementen:
tezamen : 1 uur
-
groepspresentatie
voor "de gemeente"
in de vorm van een Pecha Kucha
-
individuele presentatie
over de
ontwikkelde competenties (+/- 2 min)
3. Individueel kies je een (doel)groep uit de buurt.
Hierbij ga je een individueel verrijkingsvoorstel
bedenken vanuit een thema uit Diversiteit.
1. Gezamenlijk maken jullie een wijkanalyse.
4. Uiteindelijk heb je als groep 5 verschillende
verrijkingsvoorstellen. Deze bespreek je met
elkaar en gezamenlijk maken jullie één
verrijkingsvoorstel wat je presenteert aan de
gemeente.
2. Op basis daarvan koppelen jullie hier een thema
vanuit Diversiteit aan wat jullie verder uit gaan
werken.
5. Je eigen verrijkingsvoorstel presenteer je
individueel
BV.
Vragen voor nu?
Doelen:
- Vanuit methodisch werken
komen tot een sociale,
langdurige interventie voor
de wijk
- De voordelen en risico's van outreachend werken
ontdekken en je hierin professioneel ontwikkelen
- Professioneel leiderschap, visie & ondernemerschap tonen
diversiteit op straat
Opbouw van de weken
week 1: Opstart en kennismaking

week 2: De wijk in

week 3: Analyseren en plan ontwerpen

week 4: Macro niveau

week 5: Meso

week 6: Micro

week 7: Toets
Oefening 1:
Oefening 2: voor gevorderden :)
Huiswerk:
Ga in week 2 de wijk in als groep & verdeel de wijk in belangrijke TOPIC plekken


Huiswerk:
Ga in week 3


Theorie
Outreachend werken
Diversiteit
Kernbegrippen
Wat valt op in mogelijkheden en risico's
Wat ga ik hiermee doen
Welke theoretische concepten begrippen ga ik hierbij uitwerken
Welke informatie mis ik nog op macro, meso en micro niveau
Wat ga ik concreet doen om aan die info te komen
Zelf over nadenken
Komen tot een verrijkingsvoorstel
Helemaal uitwerken
Kern presenteren
Hoofdstuk 1- 2 diversiteit
Hoofdstuk 5-6 diversiteit
Jullie krijgen zo allemaal een aantal opdrachten op papier.
Deze ga je 1 voor 1 individueel uitvoeren.
Je hebt per opdracht ongeveer 3 min de tijd.
Benut de tijd goed, dit is de basis waar je later mee aan de slag moet.
Nabespreken:
* ga als toetsgroepje bij elkaar
zitten en bespreek wat jullie
hebben geanalyseerd
* maak als groepje gezamenlijk 1
verbetervoorstel adhv je
analyse.
Ga als groepje aan de slag met de volgende opdracht en presenteer dit na 15 min kort aan elkaar.
Wat gaat goed?
Wat kan beter?
BETREKKING PROFESSIONALS-BURGERS
1945 - 1965 Wederopbouw/ Bevoogding
ER BOVENOP

1965 - 1985
Emancipatie/ Identificatie
ER NAAST

1985 - 2002
No-nonsense / markt
Distantie
ER VANDAAN

Uit: Jos van der Lans (2008) Ontregelen, pp. 93
holistisch
2002 -
Herontdekking leefwereld
Betrokken professionaliteit
ER OP AF
Geschiedenis:
Schrijf op:
Hoe kom je in actie?
Kennismaken met erop af/ outreachend werk
Wat versta je onder erop af gaan?
Wat kan erop af gaan je opleveren?
Wat kan erop af gaan je kosten?
Wat kan erop af gaan de cliënt opleveren?
Outreachend werken wordt nu vooral ingezet om te voorkomen dat mensen écht in de problemen komen of dat situaties uit de hand gaan lopen.

De sleutel ligt niet zozeer in de verschillen, maar in de dynamiek die ontstaat door die verschillen. De dynamiek van diversiteit gaat over in- en uitsluiting en mogelijke misverstanden.


Hoofdstuk 1: Globalisering: de wereld als stad

Hoofdstuk 2: Wij en zij


Hoofdstuk 3: De strijd om de identiteit


Hoofdstuk 4: Samen leven en werken met cultuurverschillen


Hoofdstuk 5; De bestrijding van discriminatie op de arbeidsmarkt


Hoofdstuk 6: Diversiteit binnen organisaties benutten


Hoofdstuk 7: De omgang met culturele dilemma’s

Zo kun je beter in een vroeg stadium met een huurder met een huurachterstand in contact proberen te komen, dan pas in actie te komen wanneer een huisuitzetting dreigt. Beter is het om een gezin met een meervoudige problematiek in een vroeg stadium te coachen, dan op te treden wanneer een uithuisplaatsing in beeld komt.
Het verbeteren van deze dynamiek vraagt om een mix van verbindende en daadkrachtige interventies. Verbindende interventies zijn gericht op dialoog, begrip, ontmoeten, exploreren en overeenkomsten.
Daadkrachtige interventies gaan over verschillen, het creëren van oplossingen, besluitvorming en actie. In de juiste mix leidt dit tot de gewenste verandering, waarbij alle perspectieven worden benut.
introductie op het thema
Meso niveau:
Bespreken van de toets
1/ Wijkanalyse
2/ Doelgroep
3/ Verrijkingsvoorstel
Voorbeelden:
Vrijwilligers en professionals in de wijk:
Meer rol voor de vrijwilliger en samenwerking met activiteiten vanuit de wijk via tip boxen, vergaderingen en mix teams
Oude en nieuwe bewoners in de wijk en moeite met vervoer:
Nieuwe bewoners gingen middels carpool/ boodschappen app mensen of producten meenemen voor elkaar.
Ouderen en Jongeren, eenzaamheid en angst:
Jongeren plek in de wijk, buurtapp voor criminaliteit, jongeren leegstand huis als basis, internethulp en kluskarweitjes
- Welke studenten helpen jou actief bij jouw
verrijkingsvoorstel?
Meso niveau
vluchtelingen
(ex)pedofiel in de wijk
mantelzorg
vaardigheden die je nodig hebt als outreachend werker:
Hoofdstuk 8: Theoretische en methodische aangrijpingspunten
1/ Presentiebenadering van Andries Baart.
2/ Vanuit de niet-wetende houding aansluiten bij
aanwezige krachten en oplossingen in de wijk
(bv schaalvraag, wondervraag, uitzondering)
3/ Veranderingscyclus van Prochaska &
Diclemente (agogiek)
4/ Motiverende gesprekvoering
Benutten van sociale netwerken
Netwerk cirkel
Eigen Kracht conferentie
Inzetten expertise van andere organisaties en mensen in de wijk:
Vul je eigen tijdspad alleen of in tweetallen in voor de komende weken.
Het belang van de rol van professionals bij Outreachend Werken/ Erop af:
Leg de basis voor langdurige interventies en samenwerkingsrelaties
Sociale Kaart
Fungeer als springplank (Linking, bridging, bonding)
Generalist
Wat vinden jullie mbt wijkgericht werken?
Wat was prettig aan de les?
Evaluatie van de les:
Wat kan beter/ anders?
Volgende week:
Micro niveau:
De burger/ De cliënt

Evaluatie
Hang je flap op in het lokaal
Geef elkaar antwoord op de vraag en geef elkaar tips waar mogelijk.
Pak een flap en schrijf hier in het kort (5 zinnen) je concept verrijkingsvoorstel, uitkomst analyse en doelgroepkeuze op.
Schrijf hierbij een concrete vraag die je bezig houdt of waar je evt over twijfelt.

Vanuit mijn ervaring met hulpverlening heb ik daarin wel kwaliteiten
ontwikkeld, maar dat is niet vanzelfsprekend. Ik ben een verbindende
schakel en ben empatisch. Ik kan heel goed met mensen meeveren. Ik
ben een mensenmens, ik vind het dus heel leuk om met mensen te
werken en mensen te zien groeien in hun kracht. Als ik zie wat een
vrouw, met wie het eerst heel slecht gaat, vervolgens allemaal doet
voor een wijk en wat ze voor de wijk betekent, daar doe ik het voor.’’
‘‘De vrouw is nog altijd in beeld, niet zozeer voor de participatie
in arbeid, ze is 65, maar wel voor participatie in de wijk. Ze leidt
nu een handwerkclub, waarbij zij het creatieve brein is en ze van
ons nog een beetje ondersteuning krijgt. Ze komt weer bij mensen
thuis en mensen bij haar, het sociaal isolement is grotendeels
verdwenen. Het was een proces van ongeveer tweeeneenhalf jaar.
Ze kampt wel met gezondheidsproblemen en heeft soms een
terugval. Het maatschappelijk werk is bezig met de schuldenproblemen.
Vanuit het opbouwwerk kijken wij of we haar kleindochter
een PGB kunnen laten krijgen.’’
Meso niveau
Instellingen in de wijk:
Bedenk ook dat er altijd zaken zijn die
niet binnen de wijk zijn,
maar juist daarbuiten:
•Bepaalde diensten zijn zo specifiek en voor een kleine doelgroep, dat ze alleen op stedelijk of regionaal niveau worden aangeboden.
•Wanneer het sociaal wijkteam zichtbaar is in de wijk, kan dit op gespannen voet staan met de veiligheid van bepaalde werkers in het team. Denk bijvoorbeeld aan de sociale dienst.

Bron: Movisie: startmotor sociale wijkteams
Hiernaast zijn er natuurlijk nog
andere bedrijven en instellingen
gevestigd in de wijk. Zij hebben niet zozeer een sociale instelling, maar kunnen ook een belangrijke plek innemen in de wijk of als schakel tussen Macro en Micro niveau
In de wijk bewegen zich allerlei professionals, vrijwilligers en actieve bewoners (tweede ring)
Deze zijn actief in :
•Informele netwerken:
Om informatie en signalen uit de wijk te vergaren en om samenwerking met de wijk aan te gaan, spelen informele netwerken een belangrijke rol voor de outreachend werker.
•Andere professionals werkzaam in de wijk:
Er zijn al diverse professionals werkzaam in de wijk die signalen oppikken, maar vaak niet weten waar ze hiermee naar toe kunnen. De outreachend werker zorgt voor een plek waar ze hun signaal kunnen afgeven of in samenwerking actie kunnen ondernemen.
•Ring van specialisten:
Deze ring bestaat zowel uit organisaties uit de eerstelijn als organisaties en specialisten uit de tweedelijn. Denk aan scholen, het CJG, eerstelijns gezondheidszorg, Veilig Thuis (advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling), de GGD, de GGZ, sociaal raadslieden, et cetera. Als deze organisaties niet in het wijkteam zitten, kan het team naar hen doorverwijzen, maar zij kunnen ook worden geraadpleegd of tijdelijk worden betrokken.
Casus: Geloof in eigen kunnen
‘‘Mensen die niet meer meededen in de wijk, willen we uit hun
isolement halen. Ze weer een beetje geloof in hun eigen kunnen
laten krijgen. Bijvoorbeeld de vrouw die na de dood van haar man
diep in de schulden kwam. Ze deed de deur niet meer open,
maakte de post niet meer open en kwam in de schulden. Ze
moest van een uitkering rondkomen maar overzag haar situatie
helemaal niet meer. Bovendien nam ze een kleindochter in huis.’’
‘‘We gingen op twee manieren met die vrouw aan de slag. Het
maatschappelijk werk richtte zich eerst op het wegwerken van de
schulden. Ze hebben samen de post opengemaakt.
Tegelijk kwamen we er achter dat die mevrouw heel creatief is. Vanuit het
opbouwwerk hebben we een werkgroep opgezet om een kerstpakkettenactie
in de wijk te organiseren. Ze heeft zich daar enorm voor ingezet en heel veel kerststukjes gemaakt. De actie kwam ten goede aan de mensen in de wijk, met heel lage inkomens.’’
Vul de test in ( blz 214-217)
Vanuit hier zie je over welke vaardigheden jezelf beschikt en welke vaardigheden wellicht aandacht vragen
Bron: Movisie: Aan de slag met sociale netwerken
Contactladder
Wijkecogram
Zin in vriendschap
Wil Vugts is een onmisbare schakel in de wijk, aldus de jury die hem
de titel ‘Sociaal werker van het Jaar’ toekende. ‘‘Ik zou het zelf nooit zo
genoemd hebben, want hoe onmisbaar ben ik eigenlijk?’’, reageert hij
bescheiden.
‘‘De schakelfunctie bestaat uit de verbinding leggen tussen
bewoners onderling en instellingen in de wijk. Organisaties zitten
er vaak voor zichzelf en wij vroegen ons af hoe we de samenwerking
kunnen verbeteren. Bij elke gelegenheid was ik aanwezig. Als er behoefte was aan een activiteit, dan organiseerde ik die. Bij schoonmaakdagen in de wijk was ik aanwezig. Ik nam alles aan om contact te maken, in de breedste zin ‘er te zijn’. Mijn achterliggende gedachte bij present zijn is signaleren.’’
De krachtteamaanpak is een voorloper van verdere integratie van maatschappelijk werk en opbouwwerk, denkt Wil. ‘‘Het gaat niet om
samenvoegen, maar om samenwerking. Ik heb vrij snel in de gaten waar de problemen zitten bij mensen, maar ik ben geen hulpverlener.
4/ Presen
Koppeling theorie en praktijk
Wie is jouw peer?
- Welke mensen in je netwerk ondersteunen jou op een
wijze die wenselijk is? Bv taal, bronnen, rode lijn enz.
Kern
methodisch & lange termijn
visie
realistisch
Voor de gemeente
20 slides
Hoofdstuk 7 diversiteit
Hoofdstuk 3 -4 diversiteit
Cultuurrelativisme
Universalisme
Pluralisme
Full transcript