Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sprawozdanie w wykonania budżetu za 2015 rok

No description
by

on 16 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sprawozdanie w wykonania budżetu za 2015 rok

DOCHODY
3.322 mln zł
PRZYCHODY
152 mln zł
WYDATKI
3.106 mln zł
ROZCHODY
207 mln zł
WOLNE ŚRODKI
161 mln zł
Komunikacja zbiorowa
516 mln zł
dostarczanie usług przewozowych: 388,3 mln zł,
zarządzanie i utrzymanie infrastruktury
torowo - przystankowej: 8,6 mln zł,
organizacja sprzedaży biletów: 11,1 mln zł,
koszty utrzymania ZTM: 15,1 mln zł,
inwestycje: 92,7 mln zł.
LINIE OBSŁUGIWANE PRZEZ MPK sp. z o.o.:
tramwaje -21,
autobusowe -58,
nocne - 21.
LINIE OBSŁUGIWANE PRZEZ INNYCH PRZEWOŹNIKÓW: 38

WYMIAR PRACY PRZEWOZOWEJ: 36 mln wzkm/pckm
DROGI
398 mln zł
bieżące utrzymanie i remonty dróg: 60,3 mln zł,
utrzymanie czystości na drogach: 30,6 mln zł,
oświetlenie dróg publicznych (46 tys. pkt. świetlnych
oraz 320 sygnalizacji świetlnych): 20,1 mln zł,
utrzymanie zieleni przydrogowej (317 ha): 7,1 mln zł,
utrzymanie ZDM: 23,6 mln zł,
inne wydatki w zakresie dróg (np. odszkodowania): 19,7 mln zł,
inwestycje drogowe: 236,6 mln zł.
DROGI PUBLICZNE (1.043 km):
krajowe 20 km ,
wojewódzkie 44 km,
powiatowe 270 km,
gminne 709 km.
DROGI WEWNĘTRZNE (127 km)
MOSTY: 18
WIADUKTY I ESTAKADY: 71
KŁADKI DLA PIESZYCH: 12
TUNELE SAMOCHODOWE: 36
OŚWIATA
899 mln zł
placówki samorządowe: 724,1 mln zł (w tym na wynagrodzenia 610,6 mln zł),
placówki niesamorządowe: 129,7 mln zł
pokrycie kosztów za dzieci w przedszkolach
w innych gminach: 1,4 mln zł,
dowożenie uczniów: 9,5 mln zł,
pomoc materialna na uczniów i darmowe podręczniki: 5,8 mln zł,
dokształcanie nauczycieli: 2,2 mln zł,
realizacje projektów UE: 2,4 mln zł,
pozostałe wydatki (w tym ZFŚS dla em. nauczycieli): 10,5 mln zł.
inwestycje: 13,5 mln zł.
PLACÓWKI SAMORZĄDOWE:
Liczba placówek: 262
Liczba uczniów: 74.998
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015 ROK
PLACÓWKI NIESAMORZĄDOWE:
Liczba placówek: 289
Liczba uczniów: 25.317
POLITYKA SPOŁECZNA
322 mln zł
wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz dodatków
mieszkaniowych (łącznie z kosztami PCŚ): 104,1 mln zł (BP: 76 mln zł),
opieka nad dorosłymi (w tym seniorami): 73,1 mln zł (BP: 7,4 mln zł),
zasiłki i pomoc w naturze (łącznie z kosztami MOPR): 60,6 mln zł
(BP: 25,1 mln zł),
wsparcie dzieci objętych pieczą zastępczą: 31,1 mln zł,
pozostałe wydatki na wsparcie osób będących w trudnej
sytuacji życiowej (w tym bezdomnych i niepełnosprawnych): 25,4 mln zł,
inwestycje: 2,8 mln zł.
ŻŁOBKI: 25,1 mln zł
Liczba miejsc w żłobkach publicznych: 1.262
Liczba miejsc dofinansowanych w żłobkach niepublicznych: 1.173
Średni koszt utrzymania jednego miejsca: 1.300,46 zł miesięcznie
Odpłatność rodziców: 394,86 zł średniomiesięcznie
Dofinansowanie z budżetu Miasta miejsca
w żłobku niepublicznym: 400 zł miesięcznie (4,6 mln zł).
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
366 mln zł
utrzymanie terenów zieleni, parków, zieleńców, trawników,
lasów (powżej 3 tys. ha): 15,3 mln zł,
utrzymanie Palmiarni i ZOO: 17,2 mln zł,
utrzymanie schroniska dla zwierząt: 2,3 mln zł,
utrzymanie szaletów miejskich: 2 mln zł,
działania z zakresu ochrona środowiska : 2,7 mln zł,
pozostałe wydatki bieżące: 2,1 mln zł


INWESTYCJE: 323,9 mln zł, w tym:
budowa spalarni odpadów: 276 mln zł,
budowa kanalizacji deszczowej: 30 mln zł,
inwestycje na terenach zieleni i lasów: 10,7 mln zł,
inwestycje w ZOO i Palmiarni: 2,6 mln zł.ADMINISTRACJA
147 mln zł
koszty osobowe UMP: 100,5 mln zł,
rzeczowe koszty utrzymania UMP: 22,7 mln zł,
obsługa Rady Miasta: 2,2 mln zł,
pozostałe koszty związane z administracją
(np. obsługa mieszkańców, wybory,
informatyka): 16,4 mln zł,

wydatki na inwestycje w UMP: 5,2 mln zł,


liczba etatów w UMP: 1.520


Koszt administracji
na 1 mieszkańca: 261 zł rocznie
Dopłata Miasta (w tym przedszkola): 298 mln zł,
Subwencja: 539,3 mln zł,
Inne dochody: 48,3 mln zł.
Dopłata Miasta do transportu zbiorowego: 221,9 mln zł.
REALIZACJA ZADAŃ
WSKAZANYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW
99 mln zł

realizacja zadań i wydatkowanie z puli środków jednostek pomocniczych osiedli: 21,2 mln zł,

Poznański Budżet Obywatelski: 7,5 mln zł (z edycji 2013-2015 przeniesiono do realizacji na 2016 r.
9,7 mln zł),

stworzone oddolnie inicjatywy grup lokalnych: 2,2 mln zł,

współpraca z organizacjami pozarządowymi: 68,1 mln zł,
SPŁATA ZADŁUŻENIA
195 mln zł
UDZIELONE POŻYCZKI
12 mln zł
ZACIĄGNIĘTY DŁUG
68 mln zł
WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH
76 mln zł
SPŁATA UDZIELONYCH POŻYCZEK
8 mln zł
UDZIAŁ W PIT i CIT
964 mln zł
SUBWENCJE I DOTACJE
800 mln zł
PODATKI I OPŁATY LOKALNE
607 mln zł
ŚRODKI NA PROJEKTY UE
526 mln zł
POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE
374 mln zł
SPRZEDAŻ MAJĄTKU
51 mln zł
z tytułu realizacji projektów UE: +373,6 mln zł,
PIT i CIT: +73,2 mln zł,
podatek od nieruchomości: +16,6 mln zł,
subwencja: +18,9 mln zł,
porozumienia z innymi gminami w zakresie komunikacji: +8 mln zł,
podatek od środków transportowych: +4,4 mln zł,
opłaty za zajęcie pasa drogowego: +3,1 mln zł,
odsetki: +2,1 mln zł,
dochody z biletów komunikacji miejskiej: -5 mln zł,
dotacje na zadania zlecone: -5,3 mln zł.
DOCHODY 2014 - 2015
przyrost o 489 mln zł
WYDATKI MAJĄTKOWE
770 mln zł
System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania

Wydatki poniesione w 2015 r.: 276 mln zł
Wykonanie łącznych nakładów finansowych do 2015 r.: 291,5 mln zł
Planowany koniec inwestycji: 2016 r.
PIT: 847,9 mln zł (7,3 mln zł powyżej planu)

CIT: 116,5 mln zł (26,5 mln zł powyżej planu)
PIT per capita w 2015 r.: 1.563,41 zł
PIT per capita w 2014 r.: 1.467,07 zł
SUBWENCJE: 569,2 mln zł
oświatowa: 539,3 mln zł,
równoważąca: 17,5 mln zł
(w tym na drogi wojewódzkie
i krajowe: 7,4),
na inwestycje drogowe: 12,4 mln zł.
DOTACJE Z: 230,5 mln zł
budżetu państwa: 196 mln zł,
innych j.s.t.: 27,9 mln zł,
innych źródeł: 6,6 mln zł.
PODATKI: 461,6 mln zł
w tym m.in.:
podatek od nieruchomości: 388,4 mln zł,
podatek od czynności cywilnoprawnych: 40,9 mln zł,
podatek od środków transportowych: 23,8 mln zł
OPŁATY: 145,1 mln zł
w tym m.in.:
opłata za trwały zarząd, użytkowanie, służebności
i użytkowanie wieczyste nieruchomości: 42,2 mln zł,
opłata za zajęcie pasa drogowego: 36,6 mln zł,
opłata komunikacyjna: 15,7 mln zł,
opłata skarbowa: 14,7 mln zł,
opata za sprzedaż napojów alkoholowych: 13,7 mln zł
DOFINANSOWANIE 36 PROJEKTÓW MIĘKKICH: 9,1 mln zł
z tego:
środki z UE: 8,3 mln zł,
środki z budżetu państwa: 0,7 mln zł,
środki od partnerów: 0,1 mln zł.
DOFINANSOWANIE 13 PROJEKTÓW TWARDYCH: 517 mln zł
z tego:
środki z UE: 514,4 mln zł,
środki z budżetu państwa: 2,6 mln zł.
w tym
m.in.
:
odpłatność za bilety komunikacji miejskiej: 166,3 mln zł,
rozliczenie podatku VAT: 60,8 mln zł,
dochody z gospodarowania nieruchomościami (25%): 25,4 mln zł,
dochody z dzierżaw realizowane na podstawie ustawy
o gospodarce nieruchomościami: 16,6 mln zł,
odpłatność za odprowadzanie ścieków opadowych
i roztopowych: 9,5 mln zł,
pozostałe odpłatności za usługi: 27,8 mln zł.
w tym
m.in.
:
sprzedaż działek pod inwestycje: 38,9 mln zł,
sprzedaż mieszkań i lokali w trybie bezprzetargowym:
6,2 mln zł,
sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym:
3,5 mln zł,
sprzedaż lokali na rzecz najemców w trybie przetargowym:
1 mln zł,
sprzedaż nieruchomości będącej w użytkowaniu
wieczystym na rzecz ich użytkowników: 0,3 mln zł.
Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera

Wydatki poniesione w 2015 r.: 71,1 mln zł
Wykonanie łącznych nakładów finansowych do 2015 r.: 291,8 mln zł
Planowany koniec inwestycji: 2016 r.
System ITS

Wydatki poniesione w 2015 r.: 65,9 mln zł
Wykonanie łącznych nakładów finansowych do 2015 r.: 101,6 mln zł
Planowany koniec inwestycji: 2016 r.
Przebudowa obiektów inżynierskich nad
ul. Inflancką i Chartowo

Wydatki poniesione w 2015 r.: 29,9 mln zł
Wykonanie łącznych nakładów finansowych do 2015 r.: 31,1 mln zł
Planowany koniec inwestycji: 2018 r.
Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - drogi dojazdowe do spalarni
Wydatki poniesione w 2015 r.: 26,6 mln zł
Wykonanie łącznych nakładów finansowych do 2015 r.: 28,6 mln zł
Planowany koniec inwestycji: 2017 r.
Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC
Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową dróg i chodników na terenie osiedla Księdza Skorupki
Wydatki poniesione w 2015 r.: 10,2 mln zł
Wykonanie łącznych nakładów finansowych do 2015 r.: 10,2 mln zł
Planowany koniec inwestycji: 2016 r.
Budowa sali gimnastycznej
z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Poznaniu ul. Leśniowolska
Wydatki poniesione w 2015 r.: 1,2 mln zł
Wykonanie łącznych nakładów finansowych do 2015 r.: 1,2 mln zł
Planowany koniec inwestycji: 2016 r.
Zagospodarowanie starego koryta Warty
Wydatki poniesione w 2015 r.: 3,7 mln zł
Wykonanie łącznych nakładów finansowych do 2015 r.: 4,7 mln zł
Planowany koniec inwestycji: 2018 r.
Rewitalizacja rezerwatu Żurawiniec
Wydatki poniesione w 2015 r.: 1,5 mln zł
Wykonanie łącznych nakładów finansowych do 2015 r.: 1,5 mln zł
Koniec inwestycji: 2015 r.
Sportowy Golaj - Golęcińska Strefa Sportu i Rekreacji
Wydatki poniesione w 2015 r.: 4,8 mln zł
Wykonanie łącznych nakładów finansowych do 2015 r.: 5 mln zł
Planowany koniec inwestycji: 2016 r.
Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne
Wydatki poniesione w 2015 r.: 5 mln zł
Wykonanie łącznych nakładów finansowych do 2015 r.: 11,1 mln zł
Planowany koniec inwestycji: 2016 r.
Filia Zakładu Opiekuńczo Leczniczego
i Rehabilitacji Medycznej
w Owińskach
Wydatki poniesione z budżetu Miasta w 2015 r.: 1,7 mln zł
Wykonanie łącznych nakładów finansowych do 2015 r.: 9,9 mln zł ze środkami UE
Planowany koniec inwestycji: 2016 r.
Wydatki poniesione w 2015 r.: 42,5 mln zł
Wykonanie łącznych nakładów finansowych do 2015 r.: 52,2 mln zł
Planowany koniec inwestycji: 2016 r.
Program "Centrum" - prace koncepcyjne, badania archeologiczne
- płyta Starego Rynku
Wydatki poniesione w 2015 r.: 1,4 mln zł
Wykonanie łącznych nakładów finansowych do 2015 r.: 1,4 mln zł
Planowany koniec inwestycji: 2016 r.
AKTYWA
244 mln zł
WOLNE ŚRODKI
161 mln zł
BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2015
ŚRODKI PIENIĘŻNE
188,6 mln zł
NALEŻNOŚCI
I ROZLICZENIA
54,1 mln zł
INNE AKTYWA
1,3 mln zł
Odsetki niewymagalne na koniec roku od kredytów i pożyczek, podlegające zapłacie
w 2016 roku
PASYWA
244 mln zł
ZOBOWIĄZANIA
1.517,0 mln zł
zobowiązania krótko i długoterminowe
z tytułu zadłużenia Miasta - kredyty
i wyemitowane obligacje: 1.510,2 mln zł,
zobowiązania wobec budżetów: 6,8 mln zł.
INNE PASYWA
44,3 mln zł
Kwoty transferów z budżetu państwa przekazanych do końca roku na wypłaty dla oświaty i KMPSP
ŚRODKI PIENIĘŻNE BUDŻETU: 165,3 mln zł
w tym:
subwencja oświatowa: 42,4 mln zł,
środki pochodzące z budżetu UE: 13,4 mln zł,
dotacja dla Straży Pożarnej: 1,8 mln zł,
zwroty dotacji: 0,4 mln zł.
ŚRODKI NA WYDATKI NIEWYGASAJĄCE: 23,3 mln zł
pożyczki (miejskie instytucje kultury, zozy, ZZO: 7,1 mln zł,
należności od jednostek budżetowych: 19,7 mln zł (dochodów budżetowych: 11,7 mln zł, wydatków niewykorzystanych: 8 mln zł),
należności z tytułu udziałów we wpływach z PIT, CIT oraz podatku od czynności cywilno - prawnych: 27,3 mln zł,
AKTYWA NETTO
BUDŻETU
- 1.317,3 mln zł
skumulowany wynik budżetu: - 1.556,7 mln zł,
wynik wykonania budżetu roku bieżącego: +215,4 mln zł,
rezerwa na wydatki niewygasające: +23,3 mln zł,
wynik na operacjach niekasowych: +0,7 mln zł
środki pieniężne: 188,6 mln zł,
należności: 46,8 mln zł,
rezerwy na wydatki niewygasające: -23,3 mln zł,
inne pasywa: -44,3 mln zł,
zobowiązania wobec budżetów: -6,8 mln zł.
AKTYWA
18.321,6 mln zł
ŁĄCZNY BILANS MIASTA ZA ROK 2015
AKTYWA TRWAŁE
17.727,7 mln zł
AKTYWA OBROTOWE
593,9 mln zł
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE: 520,6 mln zł
wkład własny do PPP Sita Zielona Energia: 273,3 mln zł,
pozostałe należności: 231,3 mln zł,
z tytułu dostaw i usług: 10,2 mln zł,
należności od budżetów: 5,8 mln zł.
PASYWA
18.321,6 mln zł
FUNDUSZ
18.047,6 mln zł
FUNDUSZ JEDNOSTKI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO: 16.878 mln zł
fundusz jednostki na początek okresu sprawozdawczego: 16.824,6 mln zł,
zwiększenie funduszu: + 6712,4 mln zł,
zmniejszenie funduszu: - 6.659 mln zł.
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
76,2 mln zł
rzeczowe aktywa trwałe ( w tym: grunty, budowle, środki trwałe w budowie - inwestycje): 15.980,7 mln zł,
akcje i udziały (dotyczą: wzrost o 293 mln zł m.in. z tytułu podwyższenia kapitału AQUANET, WCWI, MPK, ZKZL, MTP i zmniejszenie o 317 tys. zł w wyniku likwidacji sp. TARPAN): 1.690,4 mln zł,
należności długoterminowe (dotyczą: 17 mln zł wniesionych w 2015 r. wkładów spółek, które nie zostały zarejestrowane w KRS; 9 mln zł zwrot dopłat do kapitału PTBS; 13 mln zł należności zahipotekowane z tytułu sprzedaży nieruchomości i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; 1 mln zł odsetkiod udzielonych pożyczek, opłaty adiacenckie iinne: 40,0 mln zł,
wartości niematerialne i prawne: 16,6 mln zł.
ZOBOWIAZANIA KRÓTKOTERMINOWE: 175,1 mln zł
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i wobec ZUS: 82,1 mln zł,
z tytułu dostaw i usług: 29,1 mln zł,
rozliczenia jednostek budżetowych z tytułu wydatków i dochodów: 19,7 mln zł,
dochody SP: 0,3 mln zł,
pozostałe zobowiązania: 18,6 mln zł,
zobowiązania wobec budżetów z tytułu podatku VAT i PIT: 14,7 mln zł,
depozyty i zabezpieczenia: 10,6 mln zł.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (zabezpieczenia wykonania umów, których termin przekracza 1 rok): 2,5 mln zł

REZERWY: 0,3 mln zł
ŚRODKI PIENIĘŻNE: 55,5 mln zł
na zwroty z jednostek budżetowych dochodów i wydatków: 19,2 mln zł,
środki samorządowych zakładów budżetwych: 12,6 mln zł,
zabezpieczenia i depozyty: 11,9 mln zł,
ZFŚS: 6,3 mln zł,
środki na zapłatę podatku VAT: 5,1 mln zł,
papiery wartościowe i inne: 0,4 mln zł.
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE: 12,1 mln zł
ZAPASY: 5,7 mln zł
WYNIK FINANSOWY: +1.171,1 mln zł
przychody: +3.558,4 mln zł,
koszty: -2.387,3 mln zł.
NADWYŻKA ŚRODKÓW OBROTOWYCH: -1,5 mln zł
ZOBOWIĄZANIA
I REZERWY
NA ZOBOWIĄZANIA
177,9 mln zł
ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
19,9 mln zł
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW: 75,3 mln zł
należne dotacje z funduszy unijnych na takie inwestycje jak: ICHOT, PEKA, ITPOK, ITS: 49,8 mln zł,
należności zahipotekowane z tytułu sprzedaży nieruchomości i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego: 13 mln zł,
należne zwroty dopłat do kapitału PTBS: - 8,9 mln zł,
pozostałe (np. za zajęcie pasa drogowego ZDM, inwestycja własna POSIR): 3,6 mln zł.

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE: 0,9 mln zł.
DZIĘKUJĘ
ZA UWAGĘ

KULTURA I OCHRONA
DÓBR KULTURY
98 mln zł
dofinansowanie premier i przedstawień w 4 teatrach: 17,2 mln zł,
dofinansowanie wydarzeń w centrach kultury: 11,4 mln zł,
inwestycje: 2,6 mln zł,

dofinansowanie wystaw w muzeach: 8,7 mln zł,
dofinansowanie Galerii Miejskiej "Arsenał": 1,6 mln zł,
inwestycje: 0,5 mln zł,

dofinansowanie działalności Biblioteki Raczyńskich: 18,3 mln zł,
inwestycje: 1 mln zł,

dofinansowanie działalności innych instytucji kultury
(CTK "Trakt", Wydawnicwto Miejskie "Posnania", DK "Stokrotka",
Estrada Poznańska, Poznański Chór Chłopięcy: 14 mln zł,

współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania kultury: 11,7 mln zł,

opieka nad zabytkami: 1,6 mln zł,

pozostałe wydatki w zakresie kultury: 9 mln zł.
BEZPIECZEŃSTWO
65 mln zł
utrzymanie Straży Miejskiej: 17 mln zł,

Komenda Państwowej Straży Pożarnej - środki z BP oraz Funduszu Wsparcia: 37,3 mln zł,
dofinansowanie OSP oraz budowa strażnicy: 0,6 mln zł,
utrzymanie hydrantów wykorzystywanych na cele p.poż: 4,1 mln zł,

dofinansowanie zadań bieżych oraz zakup specjalistycznego
sprzętu dla Policj i Straży Pożarnej: 1,8 mln zł,

budowa infrastruktury systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz monitoringu: 1,1 mln zł,

pozostałe wydatki z zakresu bezpieczeństwa: 3,1 mln zł

SPORT I TURYSTYKA
44 mln zł
szkolenie dzieci i młodzieży w klubach sportowych,
dofinansowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, seniorów,
niepełnosprawnych: 5,5 mln zł,
dofinansowanie imprez sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz udział w rozgrywkach ligowych: 2,4 mln zł,

nagrody, wyróżnienia oraz stypendia za wybitne osiągnięcia
sportowe: 0,5 mln zł,

boiska "ORLIK" - utrzymanie, animatorzy: 1,3 mln zł,

dofinansowanie kosztów funkcjonowania obiektów
sportowych (POSIR): 21,2 mln zł,
modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych: 13,1 mln zł.
POZOSTAŁE
163 mln zł

Różne rozliczenia (w tym "janosikowe" ); 63,3 mln zł,

Obsługa długu publicznego: 39,1 mln zł,

Polityka zdrowotna: 36,4 mln zł,

Mieszkalnictwo: 16,1 mln zł,

Wspieranie rozwoju gospodarczego, promocja
Miasta oraz informatyka: 8,4 mln zł.
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
I GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
87 mln zł
gospodarpwanie nieruchomościami Miasta: 15,3 mln zł,
gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa: 1,8 mln zł,
wykupy nieruchomości: 18,8 mln zł,
wykupy gruntów pod drogi: 16,2 mln zł,

rewitalizacja obszarów miejskich: 2,8 mln zł (w tym inwestycje: 1,5 mln zł),

konkurs "Wolne Tory": 0,6 mln zł,

Miejska Pracownia Urbanistyczna: 6,4 mln zł (w tym inwestycje: 0,5 mln zł),

GEOPOZ: 23,4 mln zł (w tym inwestycje: 2,6 mln zł),

PINB: 2 mln zł (w tym BP: 1,3 mln zł).

krajowe kredyty bankowe: 68 mln zł,

pożyczka w WFOŚiGW: 0,1 mln zł.
z zakładów opieki zdrowotnej: 7,6 mln zł,

z instytucji kultury: 0,8 mln zł.
krajowe kredyty bankowe: 92,9 mln zł,

zagraniczne kredyty bankowe: 40,4 mln zł,

obligacje: 60 mln zł,

pożyczki z WFOŚiGW: 1,5 mln zł.
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej: 8 mln zł,

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o: 4 mln zł.
Full transcript