Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Эрсдэл түүний хэрэгсэл

No description
by

Dorjoo D.s

on 8 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Эрсдэл түүний хэрэгсэл

Эрсдэлийн удирдлагын арга түүний хэрэгсэл,хэрэглээ
Диверсификаци болон эрсдэлээс хамгаалах бусад үйл ажиллагаа
Агуулга
ЭРСДЭЛИЙН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ
Эрсдэл гэдэг нь тодорхой өгөгдсөн нөхцөлд тодорхой хугацаанд бий болж болох үр дүнгийн өөрчлөлтийн тоо хэмжээ юм.

Санхүүгийн эрсдэл
Эрсдэлийн ангилал
Даатгах боломжтой эрсдэлд:
Амь нас
Эд хөрөнгө
Хариуцлагын чанартай эрсдэл байдаг.
Даатгагдах боломжгүй эрсдэлд
:
Улс төрийн эрсдэл
Зах зээлийн эрсдэл ордог.

Эрсдэлийн ангилал
Эрсдэлийн ерөнхий шинж тэмдэг нэр төрлөөр нь ялгаварлан байрлуулсныг эрсдлийн ангилалт гэнэ.
Эрсдэлийг үүсэх байдлаас нь шалтгаалан хоёр ангилна
.

Д.Доржнамжим
О.Баярцэцэг

Эрсдэлийн тухай ойлголт
Эрсдэлийн төрөл, ангилал
Эрсдэлийн удирдлага
Диверсификаци болон эрсдэлээс хамгаалах бусад үйл ажиллагаа
Дүгнэлт


Эрсдэлийн тодорхойлолт
Эрсдэл нь эртнээс гаралтай үг юм. Англи хэлний
RISK
орос хэлний
РИСК
гэсэн үгийн 1994 оноос эхлэн эрсдэл гэж орчуулан хэрэглэх болсон.
RIDSIKON
гэсэн грек үг,
RIDSICARE
гэсэн латин үг. Утгачилвал энэ нь хадны завсар хавчуулах гэсэн утгатай.
Эдийн засгийн эрсдэл

Урдчилан тааварлах боломжгүй бөгөөд тохиолдлийн шинж чанартай зүйлээс болж, мөнгөн хөрөнгөөр илэрхийлэгдсэн, хүсээгүй, гарч болзошгүй алдагдлыг хэлнэ.
Болзошгүй
Хүсээгүй
Мөнгөн хөрөнгөөр илэрхийлэгдэх
Тааварлах боломжгүй, үүнийг илрэх байдал магадлалын шинж чанартай.
ЭРСДЭЛИЙН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ
Монгол улсын даатгалын тухай хуулинд эрсдэлийг даатгалд хамрагдсан зүйлд хохирол учруулж болох нөхцөл ба орчин гэж тодорхойлсон байдаг.
Тэгвэл эрсдэл гэдэг нь аливаа үйл ажиллагааны эцэс дэх таагүй үр дүнгийн магадлалын тархалт гэж ойлгож болно.

Улс гүрэн, байгууллагын үйл ажиллагаанд алдагдал , хохирол үүсэж болзошгүй үйл явцыг эрсдэл мөн эрсдэл нь
ЭРСДЭЛ
болон
ТОДОРХОЙГҮЙ БАЙДАЛТАЙ
салшгүй холбоотой.
Эрсдэлийн төрөл


Санхүүгийн
Бизнесийн
Үйл ажиллагааны
Тохиолдлын
Үүнд:

-Объектив эрсдэл
-Субъектив эрсдэл
Объектив
эрсдэл нь гол төлөв бодит эрсдэл болон таамаглаж байсан эрсдэлийн үр дүн байдаг.
Субъектив
эрсдэл гэдэг нь хувь хүний сэтгэл
санаатай холбогдон гарах эрсдэлүүд байдаг.

Мөн эрсдэлийг объектив, субъектив гэж ангилхаас гадна, үйлчлэх байдлаар нь

Статик эрсдэл
: энэ нь нийгмийн өөрчлөлтгүй байнгын тэнцвэрт төвшний эрсдэлийг хэлнэ
Динамик эрсдэл
: нийгмийн өөрчлөлтийн үр дүнд бий болдог, мөн нийгмийн өөрчлөлтийг бий болгодог эрсдэл орно.
Цэвэр эрсдэл
: зөвхөн бараа бүтээгдэхүүнд хохирол учруулах эрсдэл ордог.
Наймаан эрсдэл
: ихэвчлэн арилжаа солилцоо үүсэн гарах эрсдэл орно.
Тээвэрлэлтийн эрсдэл
: усан зам , авто зам,төмөр зам,агаарын зам зэргээр тээвэрлэлт хийхдээ холбогдон гарах эрсдэл ордог.
Эрсдэл гарцаагүй гарахад нөлөөлдөг гадаад хүчин зүйл
Эдийн засгийн байдал
Улс төрийн тогтвортой байдал
Иргэдийн сэтгэл зүйн хүчин зүйл
Нийгмийн байдал
Хууль,эрх зүйн орчин

Мөн эрсдэлийг дотор нь:
Статик эрсдэл
,
динамик эрсдэл
,
цэвэр эрсдэл
,
наймааний эрсдэл
,
тээвэрлэлтийн эрсдэл
гэх мэтээр олон ангилан авч үзэж болно.
Нийгмийн ямар нэгэн өөрчлөлтгүй байнгын тэнцвэрт түвшний эрсдлийг
статик
эрсдэл гэнэ.
Нийгмийн өөрчлөлтүүдээс үүдэн бий болох эрсдлүүдийг
динамик
эрсдэл гэнэ.


Мөн зах зээлийн эрсдэл, зах зээлийн бус эрсдэл, даатгах боломжтой эрсдэл, даатгуулах боломжгүй эрсдэл гэх мэтээр ангилан авч үздэг байна. Зах зээлийн эрсдэл гэдэг нь эрэлт нийлүүлэлтээс хамаарсан эрсдэл байдаг бол эрэлт нийлүүлэлттэй холбогдолгүй эрсдэл нь зах зээлийн бус эрсдэлд багтдаг.

Системт эрсдэл
,
зах зээлийн эрсдэл
Системт бус эрсдэл

зах зээлийн бус эрсдэл
Инфляци ба дефляци
Хүүний эрсдэл

Валютын
Техник технологийн
шинэчлэлийн эрсдэл
Депозитын эрсдэл
Бусад эрсдэл
Санхүүгийн тогтворгүй байдал
Төлбөрийн чадваргүй
болох эрсдэл
Зээлийн эрсдэл
Хөрөнгө оруулалтын эрсдэл
ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА
Эрсдэлийг бууруулах боломжуудыг тодорхойлж, тэдгээрийн өртөг, өгөөжийг харьцуулан сонголт хийх явцыг эрсдэлийн удирдлага гэнэ.

Эрсдэлийг удирдах, шилжүүлэх аргууд
Диверсификаци
Хеджинг
Даатгуулах

Эрсдэлтэй олон төрлийн хөрөнгөөс ойролцоо
хэмжээтэйгээр эзэмшихийг диверсификаци гэнэ.
Диверсификаци нь:
• Нэг төрлийн хөрөнгийн эрсдэлд өртөх байдлыг
бууруулдаг.
• Диверсификацийг зөвхөн хоорондоо төгс
хамааралтай бус хөрөнгүүдийн хувьд хийнэ.

Хеджинг гэдэг
: эрсдэлтэй үйлдлээс зайлсхийхийн зэрэгцээ нөгөө талаар ашиг олжболох боломжоос татгалзах үйлдлийг хэлдэг.
Нэмэлт мэдээлэл
Сүүлийн жилүүдэд манай оронд “Эрсдэлийн удирдлагын форум” болдог.
2012 онд Эрсдэлийн удирдлагын судалгаанд хамрагдсан байгууллагуудын 47% нь огт эрсдэлийг удирддаггүй, 53% нь байдагч ямарч шинэчлэл хийдэггүй гэсэн үр дүн гарсан.
2011онд Дэлхийн хэмжээнд томоохонд тооцогдох байгууллагуудаас судалгаа авахад Эрсдэлийн удирдлагыг маш чухалчилж авч үздэг гэсэн үр дүн гарсан.

Дүгнэлт
Тэгвэл эрсдэл гэдэг нь аливаа үйл ажиллагааны эцэс дэх таагүй үр дүнгийн магадлалын тархалт гэж ойлгож болно.
Эрсдлийн ерөнхий шинж тэмдэг нэр төрлөөр нь ялгаварлан байрлуулсныг эрсдлийн ангилалт гэнэ.
Эрсдлийг зах зээл, үүсэл зэргээс нь хамааруулж хэд хэд ангилдаг.
Эрсдэлийг бууруулах боломжуудыг тодорхойлж, тэдгээрийн өртөг, өгөөжийг харьцуулан сонголт хийх явцыг эрсдэлийн удирдлага гэнэ.

Ашигласан материал
Эрсдэлийн удирдлагын лекц
Эрсдэл ба даатгал Г.Балж 2006 он
Санхүүгийн үндэс Г.Оюунцэцэг 2010 он
www.google.com

www.mandal.mn


Анхаарал тавьсанд баярлалаа
Full transcript