Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Stredná odborná škola technická, Stará Ľubovňa

No description
by

Marián Poliščák

on 6 December 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Stredná odborná škola technická, Stará Ľubovňa

SOŠ technická Stará Ľubovňa
O škole
Škola pripravuje žiakov v technických odboroch na budúce povolanie, ale aj na štúdium na VŠ.

Budova školy je rozdelená na dve časti - pre teoretické a praktické vyučovanie.

SOŠ technická sa nachádza v priemyselnej časti Starej Ľubovne. Škola má dobrú dostupnosť prostredníctvom MHD a prímestskej autobusovej dopravy.
Študijné odbory
4 roky, maturitná skúška
maturitné vysvedčenie + výučný list
možnosť vysokoškolského štúdia
Učebné odbory
3 roky, záverečná skúška
výučný list
možnosť nadstavbového štúdia
Nadstavbové štúdium
2 roky, denná a externá forma štúdia
maturitná skúška, maturitné vysvedčenie
možnosť vysokoškolského štúdia
Zváracia škola
Priestory školy
Spolupráca s firmami
Reprezentácia školy
Kontakt
SOŠ technická, Levočská 40,064 01 Stará Ľubovňa

Tel.: 052/43 233 31
052/43 221 50

www.sostsl.edupage.org

email: sostsl@slnet.sk

SOŠT Levočská 40, Stará Ľubovňa
Na konci druhého ročníka si
študenti vyberajú zameranie:

Informačné technológie
Spotrebná technika
Silnoprúdová technika

Ďalšie možnosti:
Skúška odbornej spôsobilosti elektrotechnikov
Mechanik elektrotechnik
Informačné technológie
Absolvent vie pracovať na zariadeniach
výpočtovej techniky, vykonávať ich údržbu,
servis a robiť návrh počítačových systémov
a konfigurácií sietí.
Spotrebná technika
Absolvent vie pracovať s meracou
technikou, diagnostikovať a odstrániť
poruchy rozhlasových, TV, Hi-Fi
prístrojov a spotrebnej techniky.
Silnoprúdová technika
Absolvent vie pracovať , zapájať, oživovať, merať a skúšať elektrické obvody, prístroje, stroje
a zariadenia, vie navrhovať a realizovať elektro-inštalačné zapojenia a rozvody v budovách.
Absolvent:
vie samostatne pracovať na klasických
strojoch a zariadeniach – fréza, sústruh,
je schopný naprogramovať činnosť stroja, robota podľa technologického postupu výroby súčiastok,
ovláda obsluhu, aplikačný a špeciálny softvér pre CNC stroje.
Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
Autoopravár - mechanik
Absolvent je schopný:
pracovať samostatne ako živnostník alebo v servisných opravovniach,
používať štandardnú opravárenskú techniku,
diagnostikovať a odstrániť závady.
Elektromechanik
– silnoprúdová technika
Absolvent je schopný:
vykonávať činnosti pri montáži, zapájaní, oživovaní, meraní a skúšaní elektrických obvodov, prístrojov, strojov a zariadení,
vykonávať bežnú inštaláciu vnútorných rozvodov so zapojením spotrebičov.
Inštalatér
Obrábač kovov
Absolvent je schopný:
obrábať kovy pomocou klasických obrá-
bacích strojov (sústruhov, frézovačiek, vŕtačiek...),
diagnostikovať a opravovať chyby na strojoch
a zariadeniach,
so získaným zváračským oprávnením pracovať aj ako klasický zámočník alebo zvárač.
Podnikanie v remeslách a službách
Umožňuje žiakom, ktorí úspešne absolvovali troj-ročný učebný odbor v oblasti služieb, získať vyššiu odbornú kvalifikovanosť a tak zvládnuť náročné úlohy zvyšovania úrovne a kvality poskytovania služieb a konkurencieschopnosť podnikania.
Strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
Poskytuje možnosť absolventom strojárskych trojroč-ných učebných odborov získať maturitu a rozšíriť svoje kľúčové kompetencie pre prácu v nových výrobných
a nevýrobných odvetviach, pre uplatnenie nových tech-nológií a rozvoj podnikateľských činností a služieb, najmä v automobilovej výrobe.
Absolvent je schopný:
vykonávať odborné činnosti spojené s montážou, údržbou a opravami vodovodných, odpadových, plynových a vykurovacích rozvodov a zariadení.
!!!NOVÝ!!!
Poskytuje zváračské kurzy:
- základné:
plameňom,
elektrickým oblúkom obalenou elektródou,
odtavujúcou sa elektródou v ochrannej atmosfére CO2,

- európske s certifikátom platným v EÚ.
ZENIT - súťaž zručnosti elektrotechnikov
Teoretické vyučovanie
Praktické vyučovanie
Jedáleň PALMA
Na trhu žiadaný
Ďalšie možnosti: Získanie zváračského preukazu Z-M1 pre zváranie odtavujúcou sa elektródou v ochrannej atmosfére.
Ďalšie možnosti: absolvovanie skúšky odbornej spôsobilosti elektrotechnikov.
Ďalšie možnosti: Získanie zváračského preukazu Z-G1 základný kurz zvárania plameňom a rezania kyslíkom.
Ďalšie možnosti: Získanie zváračského preukazu Z-M1 pre zváranie odtavujúcou sa elektródou v ochrannej atmosfére.
Na trhu žiadaný
Ďalšie možnosti: Získanie zváračského preukazu Z-M1 pre zváranie odtavujúcou sa elektródou v ochrannej atmosfére.
Štúdium je vhodné pre všetky učebné odbory.
Štúdium je vhodné pre učebné odbory inštalatér, autoopravár - mechanik
a obrábač kovov.
Zľava:
50% pre žiakov školy, ktorí majú v osnovách zváračský kurz,
25% pre všetkých ostatných žiakov školy.
Mladý remeselník - súťaž zručnosti stolárov
Stredoškolská odborná činnosť
Súťaž zručnosti hasičov
elektrotechnické odbory:
mkem, s.r.o.
Panasonic
Tamatex
Elektro Alica
programátori CNC:
Ján Solecký - SOFER, s. r. o.
Ing. Andrej Hlinka - SPOMAT
autoopravári:
ALD Mobil, s.r.o.
EURPAL Slovakia, s.r.o.
AUTOMIX
inštalatéri:
Gascentrum, s.r.o.
SLOBYTERM, s.r.o.
VEOLIA
stolári:
Rudolf Dlugoš - Stolárske práce
mechanici hasičskej techniky:
PROMETEUS - SL, s.r.o.
HaZZ Stará Ľubovňa
Tatranská mliekareň a. s.
LIVONEC, s.r.o.
,,Prečo študovať techniku?"
vzdelávanie sa v škole (teória)
prístup k najaktuálnejším informáciam
z odboru
rozvoj praktických zručností počas odborného výcviku (prax)
práca s modernými technológiami
veľký dopyt zamestnávateľov po technicky vzdelaných ľuďoch doma aj v zahraničí
možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole
ŠIOV
Štátny inštitút odborného vzdelávania
,,Stredné odborné školy predstavujú začiatok sľubnej kariéry. Ponúkajú zaujímavé možnosti prepojenia odborného vzdelávania a praxe."
(Zdroj: https://www.minedu.sk/data/files/3442_brozura20214.pdf)
Študentský život
RTVS Košice
SOŠ Matejovce pri Poprade
FVT Prešov, TU KE
HaZZ Prešov
Stužková slávnosť IV.A
Múzeum SNP Banská Bystrica
Londýn
KOŽAZ Vysoké Tatry
Imatrikulácia
Lyžiarsky kurz
Thermalpark Bešeňová
Stolár
Absolvent je schopný:
vyrábať nábytok - zariadenia interiéru,
vyrábať stavebnostolárske výrobky (okná, dvere, schody),
vykonávať opravy nábytku,
zamestnať sa v nábytkárskom priemysle.
Učebňa informatiky
Stolárska učebňa
Strojárska učebňa
Inštalatérska učebňa
Telocvičňa
Stolárska dielňa
Dielňa autoopravárov
Inštalatérska dielňa
Dielňa elektro odborov
Strojárska dielňa
Zváračská škola
Jedáleň PALMA
Bufet
Literárna súťaž Ochrana pred požiarmi
Silná ruka stredoškoláka 3.miesto na SR
Okresné kolo vo futsale 2. miesto
Cezpoľný beh
Stovežatá Praha
Firma SOFER
Učebňa slovenského jazyka
PVE Čierny Váh
Šanca pre pohyb
Úspešní absolventi
Ing. Ján Urbanec
Štúdium
mechanik - elektronik, maturita 2008
Letecká fakulta TU KE

Zamestnanie
divízia Aerospace - Phoenix, Arizona, USA
návrh systémov riadenia letu, ťahu motorov a integrácia elektronických palubných systémov lietadiel pre 3. najväčšieho výrobcu lietadiel na svete
Ing. Štefan Hardoň, PhD.
Štúdium
mechanik - elektronik, maturita 2007
Telekomunikácie EF UNIZA
Doktorandské štúdium Kat. fyziky EF UNIZA

Zamestnanie
Katedra fyziky Elektrotechnická Fakulta ŽU
výskumný pracovník na oddelení akustiky
a materiálov
Ing. Martin Turlík
Štúdium
mechanik - elektronik, maturita 2008
Fakulta výrobných technológií TU KE, Prešov

Zamestnanie
SOFER s. r. o. Stará Ľubovňa
výrobný technológ
Stredoškolská umelecká činnosť
Full transcript