Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Y11: U2.3

Is-Sagrament tal-Morda
by

.d. .c.

on 22 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Y11: U2.3

Is-Sagrament tal-Morda X'inhu Sagrament?? Sinjal li jidher minn barra
Mwaqqaf min Gesu'
Biex iwassal il-grazzja ta' Alla lil min jircevih
Bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu Minn fost is-seba' hemm wiehed li l-Knisja tamminstra biex tghin lil dawk li jkunu mifnija bl-ugigh u l-mard.
Mhuwiex sagrament li ghandu jinghata meta wiehed ikun wasal biex imut. Bhal kull sagrament iehor, dan is-sagrament gie mwaqqaf minn Gesu' nnifsu. [Mk:6:7] U sejjaħ it-Tnax, u beda jibgħathom tnejn tnejn, filwaqt li tahom is-setgħa fuq l-ispirti ħżiena. [Mk:6:8] U wissiehom biex ma jieħdu xejn magħhom għat-triq ħlief ħatar: la ħobż, la ħorġa, lanqas flus fi ħżiemhom; [Mk:6:9] imma li jilbsu l-qrieq u ma jxiddux żewġ ilbiesi. [Mk:6:10] Qalilhom: "Fejn tidħlu f'xi dar, ibqgħu fiha sa ma titilqu minn hemmhekk. [Mk:6:11] U jekk xi post ma jilqagħkomx u ma jisimgħukomx, itilqu minn hemm u farfru t-trab minn taħt saqajkom bħala xhieda kontrihom." [Mk:6:12] arġu mela jxandru biex in-nies jindmu; [Mk:6:13] u keċċew bosta xjaten, u dilku ħafna morda biż-żejt u fejjquhom. [Ġak:5:14] Hemm xi ħadd marid fostkom? alli dan isejjaħ lill-presbiteri tal-Knisja, biex dawn jitolbu għalih u jidilkuh biż-żejt f'isem il-Mulej; [Ġak:5:15] it-talba tal-fidi ssalva lill-marid, u l-Mulej iqajjmu; u jekk ikun għamel xi dnubiet, jinħafrulu. Min jista' jircievi dan is-Sagrament?? Il-Ligi Kanonika (tal-Knisja) tippermetti li dan is-Sagrament jigi amministrat:
lil kull nisrani
li jkun lahaq certu maturita'
li jista jkun f'periklu ta' mard jew mewt x'Inhu r-Rit ta' dan is-Sagrament?? 1. Tislima m'ghand il-qassis
2. Ibierek lil dawk prezenti bl-ilma mbierek
3. Isir l-Att Penitenzjali (stqarrija u mahfra tad-dnubiet)
4. Qari u Spjega mill-Iskrittura
5. Il-qassis ipoggi idejh fuq il-persuna
6. Il-qassis jidlek biz-zejt mohh il-marid x'Inhuma l-Effetti ta' dan is-Sagrament? 1. Dak li jkun jidhol fi shab ma' Gesu fit-tbatija tieghu ghal gid tieghu u tal-bqija.
2. Jinghata s-sahha, l-paci u l-kuragg biex ikompli jerfa s-salib tieghu b'ressenjazzjoni.
3. Jinhafrulu d-dnubiet jekk ma jkunx kiseb il-mahfra permezz tal-Qrar
4. Jinghata sahhtu mill-gdid jekk dan ikun ta' gid ghal ruhu.
5. Isservi bhala preparazzjoni tajba biex jghaddi ghall-hajja ta' dejjem. Trid bilfors il-persuna tkun qeda tmut biex tircievi dan is-sagrament?? Le... Il-Vjatku huwa meta l-qassis iqarben lil marid...
wara li jigi amminstrat lilu s-sagrament tal-morda Vjatku gejja minn "VIATICUM" - via = triq
Il-Proviza ghal mat-Triq
Full transcript