Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of 360 degree feedback

to use 360 feedback performance of evalution in organization
by

Batmaa Otgonbayar

on 10 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of 360 degree feedback

Байгууллагын гүйцэтгэлийн үнэлгээнд 360 градусын аргыг ашиглах нь Төгсөлтийн ажлын зорилго :
Гүйцэтгэлийн үнэлгээний “360” градус үнэлгээний аргыг онолын талаас нь судлан,“UFC” группын гүйцэтгэлийн үнэлгээний арга бодлогод судалгаа шинжилгээ хийсний үндсэн дээр олон эх үүсвэрийн гүйцэтгэлийн үнэлгээний аргыг “UFC” группын гүйцэтгэлийн үнэлгээнд хэрхэн үр дүнтэй ашиглаж болохыг судлах юм. Гүйцэтгэл
Гүйцэтгэл гэдэг бол тухайн албан тушаалын хүрээнд хийгдэх үүрэг даалгаваруудын биелэгдсэн түвшин буюу ажлын эцсийн үр дүн юм. Гүйцэтгэлийн үнэлгээний 360 градусын арга
Ажилтны гүйцэтгэлийг олон эх үүсвэрээр буюу хэд хэдэн үнэлэгчээр зэрэг үнэлүүлж үр дүнг нэгтгэн дүгнэх арга юм. Ингэж үнэлэх хандлагыг онолын хувьд 360 градусын үнэлгээ буюу олон эх үүсвэртэй эргэх холбооны систем гэж нэрлэдэг. Үнэлгээний график “UFC” группын сарын гүйцэтгэлийг үнэлэх шалгуур үзүүлэлт болон үнэлэлт “UFC Трейд” ХХК-ний нийт 52 ажилтанаас авсан судалгааны үр дүн Төслийн хэсэг Үнэлгээний үе шат Үнэлгээний систем Анхаарал тавьсанд баярлалаа Төлөвлөгөөний биелэлт Гүйцэтгэлийн ур чадвар
Тусгай ур чадвар Гүйцэтгэлийн үнэлгээний 360 градус аргын онцлог Төслийн хэсэг Гүйцэтгэлийн үнэлгээ
Ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ гэдэг нь ажилтан бүр өөрт ноогдсон үүрэг даалгавраа хэрхэн биелүүлж байгаа, ямар үр дүнд хүрч байгаа, түүний ур чадвар, мэргэшлийн бэлтгэл, ажлын ачаалал, хүчин чармайлт, даалгаврыг ойлгосон байдал зэргийг ямар байгааг нь дүгнэх, мэдээлэх, үйл ажиллагааг нь сайжруулах талаар нь арга хэмжээ авах, шийдвэрлэх процесс юм. Үнэлгээний график Үнэлэгч субьектүүдээс асуух шалгуур үзүүлэлтүүд
Full transcript