Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Slide Duong Loi Nhom 2 Lop 15

Hoc Vien Ngan Hang
by

Trân Lùn

on 27 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Slide Duong Loi Nhom 2 Lop 15

Đường lối xây dựng nền kinh tế
thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa

Những đặc trưng cơ bản của
Nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa ở Việt Nam

Tại sao phải tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng
Xã hội Chủ nghĩa
ở nước ta

Quan niệm về kinh tế thị trường và đặc điểm chung của
kinh tế thị trường
a. Quan niệm về kinh tế thị trường
Là trình độ phát triển cao của kinh tế hàng hoá, trong đó toàn bộ các yếu tố đầu vào và đầu ra của sản xuất kinh doanh đều được mua bán thông qua thị trường.
Kinh tế hàng hoá và kinh tế thị trường có cùng nguồn gốc và bản chất nhưng khác nhau về trình độ và quy mô.
b. Đặc điểm chung của kinh tế thị trường
Các chủ thể kinh tế có quyền tự chủ rất cao khác với kinh tế tập trung.
Vấn đề lợi ích được đặt ra nghiêm ngặt.
Dung lượng thị trường lớn, sản phẩm phong phú, thoả mãn được nhu cầu của người tiêu dùng.
Giá cả được xác định ngay trên thị trường.
Cạnh tranh là tất yếu trong nền kinh tế thị trường.
Kinh tế thị trường là một hệ thống mở, sản xuất ra để bán, để trao đổi.
Tính tất yếu phát triển nền kinh tế thị trường ở Việt Nam
a. Đặc điểm
Nhà nước quản lý nền kinh tế bằng mệnh lệnh hành chính.
Cơ quan quản lý hành chính can thiệp vào hoạt động kinh doanh của các xí nghiệp.
Quan hệ hàng hoá - tiền tệ bị coi nhẹ.
Bộ máy quản lý cồng kềnh, qua nhiều nấc trung gian, kém năng động, cửa quyền, hiệu quả kém nhưng được hưởng lợi cao hơn người trực tiếp lao động.
b. Hậu quả
Kìm hãm và làm triệt tiêu động lực của sự phát triển kinh tế đất nước, kìm hãm sự phát triển xã hội.
Sản phẩm sản xuất ra không đủ đáp ứng yêu cầu của xã hội dẫn đến khủng hoảng kinh tế - xã hội ảnh hưởng tới đời sống nhân dân.
* KẾT LUẬN
=> Cơ chế này chỉ phù hợp với nền kinh tế thấp kém sau chiến tranh. Càng ngày nó càng thể hiện sự không phù hợp với việc phát triển kinh tế của đất nước.
Vì thế kinh tế hàng hoá hay kinh tế thị trường tồn tại ở nước ta là một tất yếu khách quan. Cải cách kinh tế năm 1986 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự đổi mới kinh tế ở nước ta.
Khái quát về nền kinh tế
thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa
Quá trình nhận thức đi tới nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa

Chấp hành Trung ương Đảng khoá VI (tháng 3.1989) đã đưa ra quan điểm "Phát triển nền kinh tế hàng hoá có kế hoạch gồm nhiều thành phần đi lên chủ nghĩa xã hội".
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng ta, khẳng định: "Phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước".
* KẾT LUẬN
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng (tháng 4.2001) cũng đã chỉ rõ: Thực hiện nhất quán và lâu dài chính sách phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa; đó là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa".
Đại hội IX của Đảng 04.2001 xác định:
Kinh tế thị trường định hướng XHCN là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kì quá độ lên CNXH. Đó là "Nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN".
Kinh tế thị trường định hướng XHCN theo quan điểm của Đảng là "Một kiểu tổ chức kinh tế vừa tuân theo quy luật của kinh tế thị trường vừa dựa trên cơ sở và chịu sự dẫn dắt chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của CNXH".
Đặc trưng của nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa ở Việt Nam
Đại hội X (4.2006) nêu lên đặc trưng cơ bản của nền kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, thể hiện ở 4 tiêu chí:
1. Về
mục đích phát triển
Dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân.
Đẩy mạnh xoá đói giảm nghèo, khuyến khích làm giàu chính đáng, giúp đỡ người khác khá hơn từng bước khá giả.
2. Về
phương hướng phát triển
Phát triển nhiều hình thức sở hữu trong đó kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo.
Phát huy tối đa nội lực để phát triển nhanh nền kinh tế, coi nguồn lực trong nước là quyết định nguồn lực bên ngoài là rất quan trọng.
3. Về
định hướng xã hội và phân phối
Định hướng xã hội
-) Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và chính sách phát triển.
-) Tăng trưởng nền kinh tế gắn kết chặt chẽ và đồng bộ với phát triển xã hội, văn hoá, giáo dục và đào tạo.
-) Giải quyết các vẫn đề xã hội vì mục tiêu phát triển con người. Hạn chế các tác động tiêu cực của kinh tế thị trường.
Phân phối
-) Phân phối theo lao động là hình thức phân phối chủ yếu.
-) Phân phối theo mức độ đóng góp và nguồn lực khác.
4. Về
quản lý
Phát huy vai trò làm chủ xã hội của nhân dân.
Đảm bảo vai trò quản lý điều tiết của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng.
1. Đinh Tuấn Anh............. 10
2. Lê Hải Đăng................... 10
3. Nguyễn Công Đoàn...... 9
4. Vũ Thị Việt Hà............... 10
5. Nguyễn Anh Minh....... 9
6. Vũ Đức Tân.................... 9
7. Lê Thị Thu Thuỷ........... 10

Thực trạng nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa ở Việt Nam
Thành tựu
Sau 15 năm chuyển đổi mô hình và cơ chế kinh tế Việt Nam đạt được những thành tựu kinh tế to lớn trong nhiều ngành và lĩnh vực kinh tế:
Tồn tại
Hệ thống thị trường mới hình thành phát triển chậm, nhưng chưa đồng bộ, chưa vận hành thông suốt và nhiều thị trường còn ở mức độ sơ khai.
Tỉ lệ thất nghiệp nước ta tăng lên, kéo theo nguy cơ khủng hoảng kinh tế và bất ổn xã hội.
Về hoạt động xuất nhập khẩu: đang ở trong giai đoạn đầy khó khăn.
Hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách chưa đồng bộ, thống nhất...
=> Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta.
Khái niệm
Thể chế kinh tế
: là một bộ phận cấu thành thể chế xã hội. Thể chế kinh tế là một hệ thống các quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh các chủ thể kinh tế, các hành vi sản xuất, kinh doanh và các quan hệ kinh tế.
Thể chế kinh tế thị trường
: là một tổng thể bao gồm các quy tắc, luật lệ và hệ thống các thực thể, tổ chức kinh tế độc lập được tạo lập nhằm điều chỉnh hoạt động giao dịch, trao đổi trên thị trường.
Mục tiêu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa
Mục tiêu cơ bản:
Làm cho các thể chế phù hợp với những nguyên tắc cơ bản của kinh tế thị trường.
Thúc đẩy nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa ở nước ta phát triển.
Chủ trương và giải pháp tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN
Thống nhất nhận thức về nề kinh tế thị trường định hướng XHCN.
Hoàn thiện thể chế về sở hữu các thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp và các tổ chức sản xuất kinh doanh.
Hoàn thiện thể chế đảm bảo đồng bộ các yếu tố thị trường và phát triển đồng bộ các loại thị trường.
Hoàn thiện thể chế gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ công bằng xã hội trong từng bước, từng chính sách phát triển và bảo vệ môi trường.
Hoàn thiện thể chế về vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và sự tham gia của các tổ chức quần chúng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội.
Kết quả và ý nghĩa
Kết quả & Ý nghĩa
Nước ta chuyển thành công từ thể chế kinh tế hoá tập trung, quan liêu bao cấo sang thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
=> Tạo hành trang pháp lí cho nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hình thành và phát triển.
Chế độ sở hữu với hình thức và cơ cấu kinh tế nhiều thành phần được hình thành.
=> Tạo động lực và điều kiện thuận lợi cho giải phóng sức sản xuất, khai thác tiềm năng trong và ngoài nước phát triển kinh tế xã hội.
Các loại thị trường cơ bản ra đời và từng bước phát triển thống nhất trong cả nước, gắn với khu vực và thế giới. Quản lí nhà nước về kinh tế được đổi mới bằng pháp luật, chính sách, kế hoạch phát triển và các công cụ điều tiết vĩ mô.
Việc gắn kết phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội, xoá đói giảm nghèo đạt được nhiều thành quả tích cực.
Kết luận
Sau 25 năm đổi mới, thể chế kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa đã từng bước hoàn thiện, thể chế kinh tế mới đã đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả tích cực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, khắc phục khủng hoảng kinh tế xã hội, tạo điều kiện tiền đề thúc đẩy công nghiệp hoá - hiện đại hoá phát triển.
Thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN:
là thể chế kinh tế thị trường trong đó các thiết chế, công cụ và nguyên tắc vận hành độc lập tự giá tạo lập và sử dụng để phát triển lực lượng sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân.
Đề tài 2
Phân tích những đặc trưng cơ bản của nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa ở Việt Nam? Tại sao phải tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa? Liên hệ thực tiễn.
8. Phạm Hoàng Tiến......... 10
9. Phạm Trọng Toàn......... 9
10. Đỗ Phương Trang....... 10
11.Vũ Huyền Trân............. 10
12. Nguyễn Anh Tú........... 9
13. Lương Minh Tú........... 10
14. Nguyễn Quang Vinh... 9

Danh sách nhóm 2 lớp 15
Nền kinh tế tăng trưởng liên tục, nhiều năm đạt tốc độ khá cao đưa đất nước ta thoát khỏi tình trạng lạm phát. Từ năm 1996 trở đi, một số ngành kinh tế có sự tăng trưởng khá ổn định và vững chắc.
Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá, ngân sách Nhà nước buổi đầu được cơ cấu theo hướng tích cực và hiệu quả hơn.
Về mở cửa và hội nhập quốc tế: Từ khi mở cửa đến nay, quan hệ đối ngoại của Việt Nam không ngừng được mở rộng, hội nhập kinh tế được tiến hành chủ động và đạt nhiều kết quả.
Nội dung triển khai
I. Những đặc trưng cơ bản của nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa ở Việt Nam:
1. Quan niệm về kinh tế thị trường và đặc điểm chung của kinh tế thị trường
2. Tính tất yếu phát triển nền kinh tế thị trường ở Việt Nam
3. Khái quát về nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa
4. Đặc trưng của nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa ở Việt Nam
II. Tại sao phải tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa?
1. Thực trạng nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa ở Việt Nam
2. Khái niệm thể chế kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa
3. Mục tiêu hoàn thành thể chế kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa ở Việt Nam
4. Chủ trương và giải pháp tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa
5. Kết quả & Ý nghĩa

* Liên hệ thực tiễn
Hơn 20 năm qua, kể từ khi Việt Nam bước vào mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN, nền kinh tế VN đã đạt được nhiều thành tựu và kết quả đáng mừng, làm thay đổi khá rõ tình hình đất nước. Cùng với việc xây dựng luật, các thể chế thị trường ở Việt Nam cũng từng bước được hình thành:
- Chính phủ đã tập trung vào các biện pháp quản lý kinh tế…
- Cải cách hành chính được thúc đẩy.
- Nhấn mạnh việc sửa đổi các thủ tục hành chính, luật pháp, cơ chế quản lý kinh tế…
- Nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần được khuyến khích phát triển.
- Các quan hệ kinh tế đối ngoại đã trở nên thông thoáng hơn.
- Trong hơn 20 năm đổi mới, GDP của Việt Nam đã tăng liên tục, cùng với việc duy trì tốc độ tăng trưởng GDP, cơ cấu kinh tế trong nước của Việt Nam đã có sự thay đổi đáng kể.
- Tính đến 30/6/2008, đã có 3.786 doanh nghiệp Nhà nước được cổ phẩn hóa.
-Việt Nam đã sử dụng một cách hiệu quả các thành tựu kinh tế vào mục tiêu phát triển xã hội,nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển y tế, giáo dục
- Ngoại thương và hội nhập kinh tế quốc tế.
- Cùng với Luật Doanh nghiệp, việc ban hành Luật Đầu tư 2005 đã tạo bước tiến dài trong việc điều chỉnh, cải tiến môi trường đầu tư của Việt Nam để tạo thêm hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài.
-Đẩy mạnh tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cũng góp phần tạo nên một môi trường đầu tư hấp dẫn hơn ở Việt Nam.
-Từ sau đổi mới, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam , đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI liên tục tăng...
- Bên cạnh đó trong quá trình phát triển, Việt Nam gặp không ít trở ngại, khó khăn và cả thiếu sót. Quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường của Việt Nam chưa hoàn tất, những thách thức, rào cản còn rất lớn trong cả tư tưởng, nhận thức, cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện.
- Tiếp tục làm rõ đặc trưng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; chỉ ra những yếu kém, lầm lẫn và nguy cơ chệch hướng; làm rõ vai trò của kinh tế Nhà nước và điều tiết Nhà nước... là những vấn đề nóng bỏng đặt ra từ thực tiễn.

Kết luận
: Quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường của Việt Nam chưa hoàn tất, những thách thức, rào cản còn rất lớn trong cả tư tưởng, nhận thức, cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện. Từ đó phải dựa vào lý luận và thực tiễn về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam, phù hợp với nguyên tắc chung của kinh tế thị trường trên thế giới ngày nay đồng thời định ra đường hướng phát triển kinh tế dài hạn cho đất nước.
Liên hệ thực tiễn
Full transcript