Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

สถาบันการเงิน

No description
by

Chusak Ponlakhun

on 31 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of สถาบันการเงิน

design by Dóri Sirály for Prezi
หมายถึง สถาบันที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการดำเนิน
ธุรกรรมทางการเงินเป็นผู้รับฝากหรือระดมเงินออมเเละการ
ให้สินเชื่อ ซึ่งมีลักษณะสำคัญ ดังนี้เป็นการที่พิจารณาจากลักษณะของกิจการของสถาบันการเงินนั้นๆ เเบ่งย่อยเป็น
1.สถาบันการเงินประเภทธนาคาร คือ สถาบันการเงินที่ทำหน้าที่รับฝากเงินออมจากประชาชน
เเล้วนำเงินฝากนั้นปล่อยให้กับผู้อื่นกู้ยืม
2.สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร คือสถาบันการเงินในลักษณะอื่นๆ เช่น บริษัทเงินทุน โรงรับจำนำ
บริษัทประกันชีวิต สหกรณ์ออมทรัพย์
พิจารณาจากหน้าที่เเละการดำเนินกิจกรรมหลักตามที่
กฎหมายกำหนดไว้ เเบ่งได้ 4 ประเภทคือ
4.เเบ่งตามหน้าที่เเละลักษณะการดำเนิน
กิจกรรมตามหลักกรอบของกฎหมาย
1.เเบ่งตามลักษณะของกิจการ
พิจารณาจากลักษณะหน้าที่ดำเนินงานของสถาบันการเงิน เเบ่งออกเป็น
1.สถาบันการเงินทั่วไปเป็นสถาบันการเงิน ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับธุกรรมต่างๆทางการเงิน
2.สถาบันการเงินเฉพาะอย่าง เป็นสถาบันที่ทำหน้าที่เฉพาะทางการเงินหรือทำธุระกรรมทาง
การเงินเฉพาะด้าน
2.เเบ่งตามหน้าที่ในการดำเนินการ
พิจารณาจากอายุของหลักทรัพย์นั้นๆ ที่ได้ออกหรือทำการซื้อหายขาย เเบ่งออกเป็น
2 ประเภท ดังนี้
1.สถาบันการเงืนในตลาดเงิน เป็นการให้กู้ยืมเงินในระยะสั้น
2.สถาบันการเงินในตลาดทุน เป็นการให้กู้ยืมเงินในระยะยาว
3.เเบ่งตามอายุของหลักทรัพย์
สถาบันการเงิน
ความหมายเเละความสำคัญของสถาบันการเงิน
1.เป็นตัวกลาง
เป็นสถาบันที่อยู่ระหว่างผู้ออมกับผู้ที่ต้องการ
สินเชื่อกู้ยืม
2.เป็นผู้รับความเสี่ยงเเทน

โดยเป็นสถาบันที่รับความเสี่ยงเเทนผู้ออมเเละผู้ยืมเงิน เนื่อง
จาก ในการฝากเงินเเละกู้เงิน จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลัก
เกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
3.สร้างสภาพคล่องทางการเงิน
สถาบันทางการเงินจะช่วยทำหน้าที่ค้ำประกันการออกเช็ค
ตั๋วสัญญาให้ยืม เเละอื่นๆ ให้กับองค์การต่างๆ ซึ่งช่วยให้การดำเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดความสะดวกเเละรวดเร็ว
ประเภทของสถาบันการเงิน


สถาบันการเงินแบ่งออกได้ 4 ประเภท ดังนี้

1.เเบ่งตามลักษณะกิจการ

2.เเบ่งตามหน้าที่ในการดำเนินการ

3.เเบ่งตามอายุของหลักทรัพย์
4.เเบ่งตามหน้าที่เเละลักษณะการดำเนินกิจ
กรรมหลักตามกรอบของกฎหมาย
1.สถาบันการเงินเกี่ยวกับการรับฝากเงิน
ทำหน้าที่หลักในการระดมทุน ส่วนใหญ่โดยวิธีการรับฝากในรูปเเบบ
ต่างๆจากประชาชน
2.สถาบันการเงินที่มีสัญญาผูกพันกับเเหล่งเงินทุน
เป็นสถาบันที่สร้างเครื่องมือทางเครดิตที่มีลักษณะเป็นสัญญาผูกพันกับผู้ฝาก
เช่น บริษัทประกันชีวิต
3.สถาบันการเงินที่ออกเครื่องมือทางการเงินมาระดมเงิน
สถาบันการเงินประเภทนี้จะใช้วิธีระดมเงินทุนโดยการออกเครื่องมือทาง
การเงินต่างๆ ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้
4.สถาบันการเงินที่มีหน้าที่หลักในหารให้สินเชื่อ
สถาบันนี้จะเน้นการปล่อยกู้เป้นหลัก เเละให้กู้ทัั้งภายในเเละภายนอก
ประเทศ รายได้จะมาจากดอกเบี้ย เช่น โรงรับจำนำ บริษัทเงินทุน
Full transcript