Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Érzelmi intelligencia fejlesztés

No description
by

Anikó Kárpáti

on 17 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Érzelmi intelligencia fejlesztés

A keretek
15 óra - 3x5
A kész terv
A fejlesztés indokai
lehetőség az iskola számára a játékban
Szakirodalmi háttér
Témaválasztás indoklása
Érzelmi intelligencia fejlesztés
Karrierkövetelmények 2008*
1. innovatív, felsőfokú szaktudás

2. stratégia-képes

3. reális, stabil énképpel, önértékeléssel, és életkorának megfelelő identitással rendelkezik

4. asszertív

5. érzelmileg intelligens (EQ)
-
Egy képzési program kialakítása és kipróbálásának tapasztalatai

Kárpáti Gyöngyi Anikó
GDS44K

Konzulens: Lencse Máté
Játék
1. nap
2. nap
3. nap
Logan LaPlante - TED
"When I grow up, I wanna be happy."
jelentőségét már kezdjük felismerni, több irányból is ostromolja az oktatási rendszert, de egyelőre kihasználatlan terület
Személyiségfejlesztés
* EZO 2008, idézi Berentés, 2012
általában IQ birtokolja a figyelmet - matematika, természettudományos ismeretek, nyelvek
egész napos iskola

1. helyesen ismeri fel saját érzelmeit, és képes azok értéktartalmát pontosan beazonosítani;

2. érzelmeit hozzáértően, adekvátan kezeli (ide tartoznak az imént említett autentikus érzelmek is);


A Berentés-modell az érzelmi intelligencia alábbi öt területét különíti el:

3. önmagát eredményesen ösztönzi;

4. jártas mások érzelmeinek felismerésében;

5. a kölcsönös érdekeket figyelembe véve képes saját céljainak másokat megnyerni (Berentés, 2012).
DICE - azok a gyerekek, akik a kutatás során drámapedagógiai foglalkozásokon vettek részt, a kontrollcsoporthoz képest:
• magabiztosabban kommunikálnak;
• jobban oldják meg a problémákat;
• hatékonyabban küzdenek meg a stresszel;
• empatikusabbak;
• inkább képesek arra, hogy nézőpontot váltsanak;
• jobban érzik magukat otthon. (Cziboly, 2010, 6-7.)

A reformpedagógia egyik iránya. Kiindulópontjának (...) tekinti azokat a tapasztalatokat, élményeket, érzéseket, és a tanulást kísérő szubjektív állapotokat, amelyeket a tanuló személy (...) a tanulási folyamat során átél. Hangsúlyozza, hogy a tanulási folyamat eredményessége jelentős mértékben függ szubjektív tényezőktől is.
(Báthory-Falus, 1997).

A játék közben a gyerek szabadnak érzi magát, leveti álarcait, amely során láthatóvá válik igazi személyisége. Élvezi a játékot, örül, izgul, bosszankodik. Belefeledkezve, egy valóságos helyzetben tapasztalthoz hasonlatos élményeket él meg. (K. Nagy, 2014.9)
szabályjátékok
dramatikus játékok
színház
tanítási dráma
(Casson, 2004)
Drámapedagógia
Élménypedagógia
kockázatkeresés
önállóság
kihívás
komfortzóna - tanulási zóna
(Liddle, 2008)
Játékpedagógia
szabálykövetés
vereség és győzelem kezelése
jártasság, gyakorlás
stratégiák
(K. Nagy, 2014)
Választott eszközök
RJR*
*(Liddle, 2008)
3 nap - 3 terület
(választott) korcsoport - ifjúkor
létszám - 15 fő
Érzelemkerék
labirintus-jellegű; közösen építik; központi fogalom az életút és akadályai;
Egyéni; a csoport élő akadály; bekötött szem, minimális segítség
Akadálypálya
drámajáték, rövid jelenetek, cél: minél többféle érzelem; rögzítik a megjelenített érzelmeket; rögzítik a bennük kiváltott érzelmeket
"Indiánhinta"
Aknakereső
frusztrációtorelancia; "láthatatlan útvonal"; kihívás szintje tetszés szerint alakítható;
problémamegoldás; csoportkohézió; bizalom; kihívás; sikerélmény;
"Két falu"
DiXit
társasjáték: asszociációk; egymás megértése; komfortzóna; informális; programzárás, átvezetés
"követ-jellegű" feladat; némajáték; keretmese; érzelmek felismerése, félreértés, tárgyalás;
értékkonfliktus
Nehézségek
Sikerélmények
Visszajelző kérdőív
Mit változtatnék a tervezésben, a tapasztalataimat felhasználva?
Tapasztalatok, eredmények
változó csoportlétszám
az első nap hiánya az újonnan érkezett tagoknál
bizalmi nehézségek
eszközhiány
Miként látja megvalósíthatónak, hogy a tárgyalt területek (drámapedagógia, élménypedagógia, játékpedagógia) nagyobb szerepet kapjanak a közoktatásban? Mit gondol a K. Nagy Emese által bemutatott alkalmazásról?
Miként viszonyul a Berentés-modell más rendszerekhez? Milyen trendek figyelhetők még meg az érzelmekről való gondolkodásban a pedagógia területén?
Nehézség:
szűken értelmezett, elszeparált tantárgyrendszer, amely rugalmatlan
szülői elvárás a lexikális tudás fejlesztésére
számonkérések - érettségi
(oktatáspolitikai kérdés is)
Miként?
A fent felsorolt területek a pedagógusok számára kihasználatlan módszerek, eszközök. Az ő módszertani eszköztárukban is helyet kaphat - pedagógusképzés;
Pedagógiai asszisztensek szerepe; szabadidő-szervező tanárok szerepe;
Az iskola világában lehet helyet találni az órán belül (lsd. Hejőkeresztúr), és az órán kívül is (lsd. szakkör, színjátszókör, társasjáték-klub, stb.)
Vannak jó gyakorlatok - Zöld Kakas Líceum, Kontyfa Középiskola, Általános Iskola és Óvoda
a klasszikus órarend és tantárgyrendszer fellazításával - pl. epochális oktatás, projektmódszer
egyéb iskolai programokban: tábor, diáknapok, ünnepek, erdei tábor
a több értelemben vett játék ideális esetben persze integrálva az órákba
A Bábosik rendszerben:
szükségletrendszer - az érzelmek csak kísérőjelenségek, mivel az élmények a szükségletrendszeren keresztül érik az embert.
Cél a lelkiismeretében nyugodt, szilárd ember, mert ő gondolkodik pozitívan minden területen, ehhez pedig a
sokelemű szükségletrendszer
kialakítása segít hozzá
Az érzelem NEM a személyiség komponense.
Érdekesség: ő is vizsgálja az érzelmi, akarati, és interperszonális sajátosságokat, tulajdonságokat.
Közös továbbá a nevelési cél: a boldog ember.
Átfogó, célt kitűző modell - a pszichológia eredményeit igyekszik rendszerbe foglalni, kiegészítve a szerző saját tapasztalataival. Meghatározza a személyiség fogalmát, nevelési célokat fogalmaz meg.
Egyéb trendek az érzelmekről való gondolkodásban:
Rogers
szociális kompetenciák
érzelmi kompetencia
Saarini (1997) munkássága nyomán az érzelmi kompetencia vizsgálata;
Crick és Dodge (1994) szociálisinformáció-feldolgozó modell;
Halberstadt, Denham és Dunsmore (2001) érzelmi kompetencia 3 legfontosabb eleme: érzelmek kifejezése; érzelmek ismerete és megértése, érzelmek szabályozása.* - összecseng a Berentés-modellel
Érzelmek Iskolája - dr. Bagdy Emőke
bővíteném a konkrét tudástartalmakat és készítenék handoutot
több elméleti részt építenék be
elhagynám a 2. napból a köteles játékokat, helyette mélyebben foglalkoznék a bizalomjátékokkal
következetesebb lennék a létszámmal, becsatlakozókkal kapcsolatban
terveznék időt a feldolgozás szakaszában arra, hogy összekössük az elméletet a tapasztalatokkal
több időt fordítanék a 3. nap tervezésére
tudatosabban használnám a társasjátékot
(sokkal több fényképet készítenék)
K. Nagy Emese
zseniális
hiányolom a többi játékfajtát - szerintem együtt, egymást kiegészítve jól használhatóak
bár a táblás játékok is minden tantárgyba beilleszthetők, vannak témák, amiket szerintem mélyebben fel lehet dolgozni pl. egy drámajátékkal, ezért kell a variabilitás
külön erőssége, hogy bevonja az iskolán kívüli világot, és a szülőket is (KIP, Generációk Közötti Párbeszéd Program
*(Zsolnai, Kasik 2007)
Báthory Zoltán, Falus Iván (1997): Pedagógiai Lexikon. Keraban Könyvkiadó, Budapest
Berentés Éva (2012): Az érett személyiség. Pro Personal Kiadó, Budapest, 219
Casson, John: Drama, Psychotherapy and Psychosis. Brunner-Routledge, East Sussex, 2004, 163-197
Cziboly Ádám szerk. (2010): DICE – a kocka el van vetve. DICE Konzorcium, Belgrád, Bergen, Birmingham, Brüsszel, Bukarest, Budapest, Gáza, Gdansk, Lisszabon, Ljubljana, Prága, Umea, Wageningen, 130
K. Nagy Emese (2014): Gondolkodásfejlesztés táblajátékkal. Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Budapest
LaPlante, Logan: Hackschooling Makes Me Happy. http://tedxtalks.ted.com/video/Hackschooling-Makes-Me-Happy-Lo;search%3ALogan%20LaPlante utolsó letöltés: 2014.04.14
Liddle, Matthew D. (2008):Tanítani a taníthatatlant. Élménypedagógiai kézikönyv. Pressley Ridge Magyarország Alapítvány, Budapest
Tókos Katalin (2005): Az önismeret-jelenismeret tanítója, fejlesztője: az "új arcú", reflektív pedagógus.
Új Pedagógiai Szemle
,
55
. évf., 12 sz, 65-71
Zsolnai Anikó, Kasik László (2007): Az érzelmek szerepe a szociális kompetencia működésében.
Új Pedagógiai Szemle
,
57
. évf., 7-8 sz, 3-15
Bibliográfia
9. tétel: Szereplők, szerepek az iskolában, a tanulószerep alakulása, a pedagógussal szembeni elvárások alakulása
Két legszembetűnőbb szerep: tanuló, tanár. Egyéb szerepek: szülő, iskolapszichológus, pedagógiai asszisztens
Formális/ informális szerepek, szociális szerepek, szerepkonflikus
klasszikus pedagógusszerepek - atya, mester, hivatalnok
új szerepek - oktatástechnika, tudományos kutató, kísérletező tanár, tanácsadó*
szerepkonfliktus, szerepek eróziója - a korábbi szerepekhez tartozó megoldási módok nem működnek -> új viselkedésformák tanulására van szükség*
A pedagógus, mint kizárólagos ismeretforrás megszűnik -> új szerepek? coach, facilitátor, mentor, moderátor
Szerepek a játékvezetésben
drámatanár - szerepbe lépéskor az irányítás látszólag kikerül a kezéből, így az óra irányításának érzését élhetik meg a diákok
facilitátor - külső szemlélő, katalizátor. Feladatmeghatározó szerepe erős, szabályokat fogalmaz meg, de döntési helyzetben a csoportot magára hagyja
játékmester - tisztában van a szabályokkal, de ő bevonódik. Állandó támogatást nyújt, célja a sikerélményhez juttatás. Csak akkor hagyja magára a csoportot, ha képesek végrehajtani a feladatot
*(Tókos, 2005)
Full transcript