Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

echt-susteren

No description
by

Sieb Marx

on 19 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of echt-susteren

Presentatie bestaat uit 2 delen
1. Koude fase
2. Warme fase
Deel 1 (Koude fase)
Wettelijke taken voor gemeenten tijdens crises en rampen
Gemeente Echt-Susteren als onderdeel van de crisisstructuur in Limburg-Noord
Veiligheidsregio Limburg-Noord
Betrokken kolommen
GRIP-structuur / opschaling
Structuur Oranje Kolom (Bevolkingszorg/Gemeenten)
Rol van de gemeente Echt-Susteren (en jullie) tijdens crises en rampen
Gemeente Echt-Susteren is onderdeel van de regionale crisisorganisatie 'Oranje Kolom'
Wettelijke taken voor gemeenten tijdens crises en rampen
De gemeente is verantwoordelijk voor een aantal wettelijke taken tijdens een crises/ramp

Wet veiligheidsregio’s (2010)

Gemeenten hebben als onderdeel van het openbaar bestuur een algemene zorgplicht voor hun inwoners. In het bijzonder hebben zij dat tijdens rampen en crises.

De organisatie van de spoedeisende hulpverlening is in aparte wettelijke regelingen, belegd bij de parate hulpverleningsdiensten:
de brandweer, politie en geneeskundige hulpverlening (GHOR). De organisatie van de overige zorgtaken, aangeduid als de bevolkingszorgtaken, is belegd bij de gemeenten.

In artikel 2.1.3 van het Besluit veiligheidsregio’s worden de volgende vijf bevolkingszorgtaken benoemd:
> het geven van voorlichting aan de bevolking,
> het voorzien in opvang en verzorging van de bevolking,
> het verzorgen van nazorg voor de bevolking,
> het registreren van slachtoffers en,
> het registreren van schadegevallen.

Gemeente Echt-Susteren en crisisstructuur in Limburg-Noord
Veiligheidsregio Limburg-Noord

Gemeente Echt-Susteren is onderdeel van de 15 gemeenten in Limburg-Noord die samen de Veiligheidsregio Limburg-Noord vormen


Betrokken kolommen
4 vaste kolommen:
Politie  Blauwe Kolom
Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR)  Witte Kolom
Brandweer  Rode Kolom
Bevolkingszorg (15 gemeenten in de regio Limburg-Noord)  Oranje Kolom

Afhankelijk van het incident kunnen de 4 vaste kolommen aangevuld worden met andere kolommen. Bijvoorbeeld: Rijkswaterstaat / Defensie / Waterschappen / Enexis enz.

GRIP = Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure

Wanneer GRIP?
Bij behoefte aan eenhoofdige leiding
Bij behoefte aan centrale coördinatie (i.v.m. complexiteit incident)
Elke kolom (brandweer, politie, GHOR, Bevolkingszorg) kan hiertoe besluiten, de overige kolommen volgen automatisch in de opschaling

Wat gebeurt er bij GRIP?
Van overleg op basis van gelijkwaardigheid naar eenhoofdige leiding;
Afhankelijk van opschalingsniveau (GRIP 1 t/m 5) worden één of meerdere multidisciplinaire teams samengesteld waarin leidinggevenden van iedere kolom aan deelnemen (CoPI, ROT, G/R-BT);
Elke kolom volgt de multidisciplinaire strategie/keuzes/besluiten;
Elke kolom blijft verantwoordelijk voor aansturing eigen crisisorganisatie;

Opschaling via GRIP-structuur
GRIP 0 (géén multidisciplinaire coördinatie)
Normale dagelijkse werkwijze/ “Motorkap” overleg plaats incident (voornamelijk parate hulpverleningsinstanties: Politie/Brandweer/Ambulance)

GRIP 1 (bronbestrijding)
Behoefte aan multidisciplinaire coördinatie ter plaatse van incident. Gaat alleen over brongebied van het incident. Er wordt een CoPI (Commando Plaats Incident) ingericht.

GRIP 2 (bron- en effectbestrijding)
Behoefte aan multidisciplinaire coördinatie ruimer dan alleen op plaats van incident. Wordt naast een CoPI ook een Regionaal Operationeel Team (OT) ingesteld en een Team Bevolkingszorg (TBz) van de incidentgemeente.

GRIP 3 (bedreiging welzijn binnen gemeentegrens)
Behoefte aan bestuurlijke leiding door grote impact van incident. Naast CoPI, OT en TBz wordt nu ook een Beleidsteam ingericht (Voorzitter is burgemeester van incidentgemeente)

GRIP 4 (gemeentegrens-overschrijdend)
Het incident/ de effecten overstijgen de gemeentegrenzen. Behoefte aan bestuurlijke coördinatie op bovenlokaal niveau. Naast bovenstaande teams wordt nu ook een Regionaal Beleidsteam ingericht en wordt voorgezeten door de Coördinerend burgemeester (voorzitter van de Veiligheidsregio).

GRIP 5 (interregionaal  veiligheidsregiogrens-overschrijdend)
Behoefte aan multidisciplinaire en bestuurlijke coördinatie bij een ramp of crisis in meerdere regio’s of ernstige vrees voor het ontstaan daarvan.

GRIP RIJK (nationaal niveau)
Behoefte aan sturing door het Rijk in situaties waarbij de nationale veiligheid in het geding is of kan zijn.

GRIP-structuur

GRIP 3
_______ _______

GRIP 2___ _

GRIP 1

Structuur Oranje Kolom / Bevolkingzorg
Team Bevolkingszorg Echt-Susteren
Uitleg aan de hand van een voorbeeldramp in onze gemeente

Stap 1: Er doet zich een incident voor in onze gemeente
Stap 2: Ramp wordt groter (effectgebied) en wordt opgeschaald
Stap 3: Meerdere objecten (bedrijven en woningen) vallen onder het getroffen gebied
Stap 4: Ramp behoeft strategische en bestuurlijke keuzes
Stap 5: Ramp breidt zich uit en naastliggende gemeenten worden nu ook betrokken bij de ramp
Rol van gemeente bij deze voorbeeldramp (gemeentelijke crisisorganisatie)
Jullie rol bij deze voorbeeldramp

Deel 2 (warme fase)
Wat gaat er allemaal gebeuren als er zich een ramp voordoet in Echt-Susteren!
Een ramp/crisis!!
Stap 1: Incident trein met gevaarlijke stoffen tussen Echt en Sint Joost
Er is sprake van een brongebied.
Er is behoefte aan multi-coördinatie
Er wordt opgeschaald naar GRIP 1Er komt een CoPINaast Politie, Brandweer en GHOR is nu ook Bevolkingszorg (ofwel Oranje Kolom) betrokken bij dit incident.


Stap 2: Incident trein met gevaarlijke stoffen tussen Echt en Sint Joost
Incident breidt zich uit.


Er ontstaat een effectgebied


Er wordt opgeschaald naar GRIP 2


Naast het OT wordt ook het Team Bevolkingszorg van de incidentgemeente gealarmeerd


Team Bevolkingszorg is operationeel en processen die hieronder vallen dienen uitgevoerd te worden

Er kan contact gelegd te worden met jullie om bepaalde acties uit te voeren.
Vervolg stap 2: Incident trein met gevaarlijke stoffen tussen Echt en Sint Joost
Je wordt gebeld door een HTO'er of iemand anders in het Team BevolkingszorgJe vraagt om eerste info over het incident en wat je moet doen.Je komt naar het gemeentehuis waar het TBz is ingericht


Je stemt af met jouw procesverantwoordelijke wat er moet gebeuren
Meerdere objecten (bedrijven en woningen) vallen onder het getroffen gebied.


Een aantal bevolkingszorgprocessen dienen uitgevoerd te worden:
Crisiscommunicatie
Afzetting van gebied
Evacueren van mens en dier
Opvangen en verzorgen van getroffenen
Milieuzorg
registreren van slachtoffers enz


Stap 3: Incident trein met gevaarlijke stoffen tussen Echt en Sint Joost
Ramp behoeft strategische en bestuurlijke keuzes


Er wordt opgeschaald naar GRIP 3
Stap 5:

Ramp breidt zich uit naar naastgelegen gemeenten en worden nu ook betrokken bij de ramp


Er wordt opgeschaald naar GRIP 4
Stap 4: Incident trein met gevaarlijke stoffen tussen Echt en Sint Joost
Hoe werkt het TBz?
LCMS (Landelijk Crisis Management Systeem):

Systeem dat gebruikt wordt tijdens een incident waarmee alle betrokken partijen (direct) met elkaar kunnen communiceren.


TBz stemt vergaderklok af met de andere teams
Vergaderingen vinden plaats aan de hand van de BOB methodiek
Beeldvorming
Oordeelsvorming
Besluitvorming

Onze lokale crisisorganisatie
Jullie rol
Jullie ontvangen opdrachten van de HTO'er
Jullie zetten gerichte acties uit die binnen jullie proces vallen
Koppel deze acties terug met de HTO'er
Breng de HTO'er op de hoogte van de actuele situatie
Vragen?
wat nog meer...

Er wordt nog een verdiepingscursus voor teamleden aangeboden
Er worden nog taakkaarten (voor elk proces) opgesteld
Full transcript