Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ang Pagsasalin sa Sikolohiya ni Rogelia Pe-Pua

No description
by

We The Peeps

on 27 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ang Pagsasalin sa Sikolohiya ni Rogelia Pe-Pua

ni Rogelia Pe-Pua ANG PAGSASALIN SA SIKOLOHIYA Sa pagdaan ng mga taon, itinuon ang pansin sa pagbubuo ng mga orihinal na materyal sa mga likas na yaman ng kulturang Pilipino na batayan ng sikolohiya Ang Departamento ng Sikolohiya ng UP at ang Philippine Psychology Research and Training House (PPRTH) o ang Akademiya ng Sikolohiyang Pilipino ay mahalaga sa pagsaasalin ng mga babasahin na sikolohikal at pagbubuo ng mga orihinal na materyal Iba't Ibang Paraan ng Pagsasalin sa Sikolohiya Isa sa pangunahing paraan ng pagdebelop ng mga materyal para sa sikolohiya ang pagsasalin ng mga artikulo at libro na nakasulat sa Ingles. Mayroon maraming paraan upang isalin ang mga iba't ibang terminolohiya sa sikolohiya. Itinala ni Virgilio G. Enriquez ito sa pitong paraan. Saling-angkat - Tahasang Panghihiram Ang mga salita na galing sa ibang wika ay tahasang hinihiram at hindi binabago.
Hindi binabago ang kahulugan ng mga salitang ito. Hal.
Neurosis (Ingles)
Chronic Psychotic Condition (Ingles)
Gestalt (Aleman) Salitang Paimbabaw - Paimbabaw na pag-angkin ng bigkas at baybay Paggamit ng mga salitang galing sa ibang wika na hinihiram ngunit binabago ang tunog at baybay. Hal.
Reimporsment (Reinforcement)
Iskima (Schema)
Saykayatris (Psychiatrist)
Histerikal (Hysterical Libido (Pranses)
Nakem (Ilocano)
Moron (Griyego) Saling Panggramatika - Pagsunod sa sintaktikang Filipino Binabago ang ponolohiya subalit ang kahulugan ay tulad din ng pagkahulugang orihinal. Hal.
inter-aksyong sosyal (social interaction)
agresyon (aggression)
reaksyon (reaction)
persepsyon (perception) Saling-tapat - Pagtugaygay sa orihinal o pinaghiramang wika at kultura paghahanap ng saling "tapat" sa ideyang ipinahihiwatig sa orihinal Hal.
paniniwala (belief)
pagpapahalaga (value)
kaganapan ng gulang (adulthood)
pagpapalaki ng bata (child-rearing) Saling-angkop - Pagdukal sa wikang pagsasalinan Paghahanap ng katumbas sa pinagsasalinang wika na mas makabuluhan kaysa tahasang pagsasalin na tapat sa orihinal Hal.
isip-bata (emotionally immature)
nakikiugaling pagmamasid (participant observation)
pakikipagkapwa sa halip na sosyal na interakson (contact person) Saling-hiram - Pagsasalin ng hiram na salita Madalas ay hindi kasiya-siya ang unang salin kaya kailangan maghanap ng ibang salin, lumikha o manghiram muna hangga't wala pang naiisip na katumbas para dito. Hal.
paghuhugas-isip (mula sa brainwashing at paghuhugas-utak
pagbabagyo ng isip (mula sa brainstorming at pagbabagyo na utak) Saling-likha - Paglikha at pagbuo ng bagong salita May mga salitang likha na ginagamit minsan bagamat nagiging tapunan ng biro at panunukso, dala marahil ng kahulugan ng salitang nililikha. Hal.
sarigawa (masturbation)
pagtatalik/pagtatalik na sekswal (sexual intercourse) Batayan ng Pagpili ng mga Salita Bunga ng pag-unlad ng literatura sa sikolohiyang Pilipino ay ang pagbubuo at pagkilala ang ilang tiyak na batayang maaaring gamiting sa pagpili ng mga terminolohiyang teknikal. Inilahad ni Enriquez ang anim ng batayang ito. 1. Ang pagkabihasa sa isang taguri 3. Ang maugnayin at teoretikal na kayamanan at konsepto May kaugnayan sa teorya o sa sistema ng mga magkaugnay na konsepto at iba pang nauugnay na mga salitang makikita sa wika Literatura sa alinmang wika na maaalala at magagamit kaugnay ng isang taguri Madalas ginagamit at nagiging sanay sa mga salita 2. Ang pagkakaroon ng maunlad na literatura 4. Ang kalinlangan at etika May kani-kaniyang pamantayan sa pagkilos at panlasa ng nagtatakda ng salitang pipiliin 5. Ang kulturang pinagmulan ng isang konsepto Kapag ang isang konsepto ay binubuo, nagkaanyo at napaunlad sa ibang kutura at kapag madaling makita na ito ay mahigpit na nakaugnay sa kulturang iyon, ang hiniram na salita na maaaring asimilahin o angkatin sa anyo nitong hindi na babaguhan 6. Ang isang salita ay maaaring magkaroon ng maraming pahiwatig sa iba't ibang wika sa Pilipinas Ang Hiwaga ng
Pagsasalin sa Sikolohiya Ang pagsasalin ay hindi nananatiling paglilipat-wika lamang. Ang naging layunin nito ay hindi lamang ang pagpapaunawa ng mga materyal sa unang wika sa pamamagitan ng pangalawang wika. Tinawag itong “himala” ay sa dahilang behikulo ito upang mabuksan ang daan at matuklasan ang mga konseptong matagal nang nariyan at naghihintay na mabungkal. Mga Mahahalagang Isyung Kaugnay ng Pagsasalin 1. Pagsasalin bilang pagsasakatutubo

2. Pagpapalaganap ng iba’t ibang wika sa Pilipinas

3. Ang mga katutubong konsepto Pagsasalin bilang pagsasakatutubo Pagpapalaganap ng iba’t ibang wika sa Pilipinas Pagsasakatutubo mula sa labas (pangkulturang pagpapatibay) ang materyal na isinasalin ay galing sa banyagang kultura at inaangkat o binabago ang anyo, ngunit ang teoretikal na batayan o kahulugan ay hindi nagbabago. (hal. mga saling-angkat, saling-paimbabaw, saling-tapat) Pagsasakatutubo mula sa loob ang materyal ay nahango sa katutubong kultura, bagamat minsan ang estimulo upang mapag-isipan ang konseptong ito ay isang banyagang konsepto. (hal. saling-angkop) Kailangang isalin ang mga konseptong ito mula dito, para maging bahagi ng kaalaman ng isang mag-aaral. Ngunit higit na mahalaga na huwag magpatali sa orihinal samantalang mayroon naming katumbas na mas makabuluhang konsepto sa kulturang katutubo. Ang mga katutubong konsepto Maraming sulatin na ang lumalabas na hindi nakatali sa wikang Ingles.
o hindi na ang kulturang banyaga na dati-rating itinuturing na siyang pangunahing daluyan ng kaalamang sikolohikal, kundi ang katutubong kultura.

Ang kailangan ngayong bigyan ng higit na pansin sa sikolohiya ay ang pagpapaabot ng mga kaalamang sikolohikal na nakapaloob sa iba’t ibang wika sa Pilipinas. Ang pagsasalin ay hindi na mula sa Ingles, kundi mula sa isang katutubong wika tungo sa iba pang katutubong wika.
o makikita ang kahalagahan at matinding pangangailangan na ang teknikal na terminolohiya sa sikolohiya ay katatagpuan ng mga konsepto mula sa iba’t ibang etnolinggwistikong grupo sa Pilipinas. Ang mga konseptong na maituturing na offshoot ng isang prosesong nagsimula at natuto mula sa pagsasalin, ay siya ngayong lumalabas na higit na mahalaga kaysa mga pagsasali lamang.

Marami sa mga ito ay walang katumbas sa Ingles, ngunit problema na ito ng mga taong ang tanging alam na wika ay Ingles.
Full transcript