Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Б.Түвшинтөр

Б.Түвшинтөр
by

TJ Tuwku

on 4 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Б.Түвшинтөр

Эрх зүйн зөрчлийг үргэлжлэн үйлдэгдэхгүй болгох Захиргааны эрх зүйн албадлагын тухай ойлголт, шинж Захиргааны эрх зүйн албадлагын тухай ойлголт, шинж, төрөл Захиргааны эрх зүйн албадлага нь иргэн байгууллага, аж ахуйн нэгжийн хуулиар хүлээсэн үүргийг гүйцэтгүүлэхийн тулд төрийн эрх бүхий байгууллагаас эрх зүйн зөрчлийг урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, захиргааны зөрчилтэй хэргийн ажиллагааг хангах, түүнд хариуцлага хүлээлгэх зорилготой хууль, тэдгээрт нийцсэн актад урьдаас заасан арга хэмжээг албадан хэрэглэх ажиллагаа юм.
Албадлага хэрэглэх үндэслэл нь ихэвчлэн захиргааны зөрчил гарсан байх явдал бөгөөд хуулийн заалт, үүргээ дагаж биелүүлээгүйтэй нь холбогдуулж тухайн субъектээс объектыг шууд албадан биелүүлэхэд чиглэсэн байна.
Захиргааны эрх зүйн албадлага нь өөрөө зорилго биш бөгөөд харин захиргааны үйл ажиллагааны зорилгодоо хүрэх арга зам, хэрэгсэл болж өгдөг. Захиргааны эрх зүйн албадлага нь төр-эрх зүйн албадлагын нэг төрөл юм. Ийм учраас түүнд төр, эрх зүйн шинж чанар байхын сацуу захиргааны албадлагын өвөрмөц байдлыг харуулах онцлогууд байна. Үүнд: Захиргааны эрх зүйн албадлагыг эрх зүйн журмыг хэдийд, хэрхэн хамгаалж байгаа агуулгаар нь 3 ангилдаг. Үүнд: Захиргааны эрх зүйн албадлагын ангилал Захиргааны эрх зүйн албадлагыг ангилахын гол ач холбогдол нь дараахь байдлаар тодорхойлогдоно. Үүнд:
Захиргааны албадлагын гол утга агуулгыг гүнзгийрүүлэн мэдэхэд тусалж, эрх зүйн бусад албадлагаас түүнийг зааглан ялгах
Албадлагын арга хэмжээг бүтэц тогтолцооных нь хувьд ижил төсөөтэй болон ялгаатай шинж байдлуудыг харьцуулан, дотоод бүтцийн төрөл хэсгүүдэд хуваан судлах
Дотооддоо нэг төрлийн бус албадах арга хэмжээг зөв хэрэглэх хүний эрх, эрх чөлөөг хууль бусаар хөндөхгүй байхад туслах
Захиргааны эрх зүйн албадлагыг судалж буй этгээдүүд нэг мөр цэгцтэй ойлгох, улмаар ЗЭЗ-н шинжлэх ухааны хөгжилд зохих хувь нэмэр оруулах зэрэг ач холбогдолтой байна. Урьдчилан сэргийлэх албадлагын ойлголт, төрөл Захиргааны урьдчилан сэргийлэх албадлага гэдэг нь эрх зүйн зөрчлөөс сэргийлэх, нийгэм, иргэнд учирч болох болзошгүй хор уршгийг зайлуулах, түүнчлэн нийтийн аюулгүй байдлыг хангахад чиглэсэн захиргааны эрх зүйн арга хэрэглүүрийг төрийн эрх бүхий байгууллагаас хэрэглэх ажиллагаа мөн. Захиргааны эрх зүйн албадлага нь зөвхөн захиргааны эрх зүйгээр зогсохгүй иргэний, хөдөлмөрийн, экологийн, газрын, санхүүгийн гэх зэрэг бусад салбар эрх зүйн хэм хэмжээг хамгаалж байдаг. Байгаль орчны улсын хяналтын байцаагч Захиргааны хуульд зааснаар Хадлан, тариалан, суулгац, тарьц гэмтээсэн, устгасан этгээдүүдэд албадлага хэрэглэх эрхтэй. Жишээ нь Захиргааны албадлагын арга хэрэгслээр хамгаалагдсан эрх зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн нийгмийн эсрэг үйлдэлтэй холбоотойгоор хэрэглэдэг Эрх зүйн харилцааг хамгаалах явцад ерөнхийлөн захирах буюу чиг үүргийн эрх мэдэлтэй субъектээс нөгөө этгээдэд зохион байгуулалт, бүтцийн хувьд шууд захирах боломжгүй нөхцөлд үүссэн харилцааны үед эрх бүхий субъектээс чиг үүргийнхээ хүрээнд тодорхой этгээдэд захиргааны эрх зүйн албадлагыг хэрэгжүүлдэг Захиргааны албадлагыг маш олон тооны захиргааны эрх мэдэлтэй субъектээс хэрэгжүүлдэг нь түүний бас нэг онцлог юм. Захиргааны эрх зүйн албадлага нь үндсэндээ захиргааны эрх зүйн хэм хэмжээгээр зохицуулагдана. Захиргааны албадлагын арга хэмжээ нь шүүхийн бус журмаар хэрэгжинэ. 2. Захиргааны таслан зогсоох албадлагын арга хэмжээ 1. Захиргааны урьдчилан сэргийлэх албадлагын арга хэмжээ 3. Захиргааны хариуцлагын арга хэмжээ Мөн энэ ангиллаас гадна захиргааны зөрчилтэй хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд процессийн албадлагын арга хэмжээ гэсэн ангилал байдаг Уг арга хэмжээг хэрэглэх субъект, үндэслэл, журам нь хууль тогтоомж, түүнд нийцэж гарсан актад урьдаас тусгагдсан байна.

Хэрэглэгч, эрх ашиг нь хөндөгдөж буй хэнд ч болов энэхүү урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ ач холбогдолтой байх зэрэг онцлог шинжүүдтэй байна Хүний амь нас, эрүүл мэнд, олон нийтэд аюул учирч болзошгүй нөхцөл байдал тохиолдсон үед түүнийг арилгах, иргэн, нийтийн эрх ашгийг сэргийлэн хамгаалах, хангах шинжтэй хэрэглэгдэнэ. Захиргааны урьдчилан сэргийлэх албадлага нь: Захиргааны урьдчилан сэргийлэх албадлагын арга хэмжээ нь заавал эрх зүйн зөрчил үйлдэгдэхтэй холбоогүй иргэдийн амь нас, эрүүл мэндийг аюул гамшигт учруулахгүй байх зорилгод давхар ашиглагдаж байдгаараа таслан зогсоох албадлагын арга хэмжээнээс ялгагддаг. Захиргааны урьдчилан сэргийлэх албадлагын арга хэмжээг зохицуулж буй хууль тогтоомж, эрх зүйн актын онцлог, энэхүү арга хэмжээний зориулалт, хэрэглэх үндэслэл зэргээс хамааруулан 2 төрөлд авч үздэг. 1. Хүн амын эрүүл мэнд, нийгмийн аюулгүй байдлыг хангахад чиглэгдсэн албадлага 2. Эрх зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхэд шууд чиглэгдсэн албадлага Таслан зогсоох албадлага түүний зорилго Учирч болзошгүй аюулыг зайлуулах Хууль, бүх нийтээр дагаж мөрдөх журамд зан үйлээ захируулахыг шаардах ё АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД БАЯРЛАЛАА
Full transcript