Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Studeren met een Functiebeperking in het MBO

Presentatie CINOP Academie op Rivor College 28 januari 2013
by

Anita van Boxtel

on 19 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Studeren met een Functiebeperking in het MBO

Studeren met een functiebeperking
Rivor College 28 januari 2013 Passend onderwijs: Alle jongeren succesvol op school met onderwijs dat zo goed mogelijk bij zijn of haar talenten en belemmeringen past. Da's een mooie gedachte, maar... Meer werk? --> werkdruk is al hoog
Meer kosten?--> budget wordt steeds krapper
Meer diversiteit? --> variatie is al groot Wat betekent dat voor docenten? Een voorstelrondje: Anita van Boxtel
Trainer en adviseur
Cinop en handicap + studie Programma Wet- en regelgeving
Functiebeperkingen
Algemene belemmeringen
Specifieke belemmeringen
Universal Design for Learning
Oplossingen Wie zitten er in deze workshop en wat wil je opsteken? Wet Gelijke behandeling studenten met een functiebeperking hebben recht op aanpassingen die 'noodzakelijk' en 'geschikt' zijn. Studenten hebben het recht om bij hun opleiding om de benodigde voorzieningen te vragen. De opleiding mag dit verzoek afwijzen als het verstrekken van de voorziening een 'onevenredige belasting' is voor de opleiding. Wat betekent dat voor: Opleiding tot secretaresse: student met reuma

Opleiding tot allround timmerman: student met chronisch vermoeidheidssyndroom

Opleiding tot medewerker evenementenorganisatie: student met dyslexie

Opleiding tot pedagogisch medewerker: student met autisme

Opleiding allround plaatwerker: student met 1 hand

Opleiding tot financieel administratief medewerker: student met dyscalculie

Opleiding tot tandartsassistent: student met spasme

Opleiding tot sportinstructeur: student met dwarsleasie Passend onderwijs Voor alle jongeren een succesvolle opleiding die onderwijs biedt dat aansluit bij hun belemmeringen en talenten.

Geen LGF/rugzakje meer

Schoolondersteuningsprofiel: geeft aan wat school kan bieden aan studenten.

Grootste deel financiering voor studenten met bijzondere behoeften: via lumpsum school
(niet: ambulante begeleiding in cluster 1 en 2)

Gaat in vanaf 1 januari 2014 (eigenlijk al vanaf 1 september 2013). Extra budget verdeeld aan de hand van totale rijksbijdrage per school.

Voor scholen die nu relatief veel zorgleerlingen kennen: overgangsregeling. Wet en regelgeving Functiebeperkingen Wat is een functiebeperking?

een aangeboren dan wel door ziekte of ongeval opgelopen beperking van lichamelijke, verstandelijke, psychische en/of sociale aard.

Daar vallen dus bijvoorbeeld onder:
Visuele beperkingen, dwarsleasie, motorische beperkingen
AD(H)D, autisme, dyslexie, faalangst, fobieën
reuma, astma, prikkelbare darmsyndroom introductie Belemmeringen in het onderwijs 2 soorten:

1. Algemene belemmeringen


2. Handicapspecifieke belemmeringen Veel voorkomende belemmeringen • Beperkte concentratie
• Chronische vermoeidheid
• Beperkt uithoudingsvermogen
• Een andere manier van informatie verwerken
• Langdurige pijn
• Psychosociale klachten
• Moeite met groepswerk
• Variërende motivatie
• Moeite met plannen Visuele beperking Auditieve beperking AD(H)D ASS
(autisme spectrum stoornis) Dyslexie Belemmeringen Bord niet zien
Non-verbale communicatie missen
Oriëntatie: verdwalen
Aantekeningen maken
Bediening voorwerpen: bijv. muis Auditieve informatie missen
Nederlands als tweede taal
Groepswerk
Achterstand sociale ontwikkeling Snel afgeleid
Chaotisch
Moeite met concentratie
Moeite met plannen
ADHD
Niet stil kunnen zitten
Hyperactief
Impulsief
Negatief zelfbeeld Omgaan met sociale interactie
Non-verbale signalen
Stressgevoeligheid
Moeite met onverwachte veranderingen
Gevoeligheid voor prikkels
Moeite met verwerking (gesproken) informatie: hoofd- en bijzaken, verbanden leggen, abstraheren Moeite met woordidentificatie (lezen)
Moeite met schriftbeeldvorming (schrijven)
Moeite met spellen
Beperkte concentratie
Moeite met plannen (van teksten)
Moeite met aantekeningen maken
Belemmeringen verschillen per dag Film Studeren met een rugzak in het MBO Oefening 1. Plak twee geeltjes bij één van de functiebeperkingen:
Geeltje 1: een mogelijke oplossing die je al gebruikt
Geeltje 2: een belemmering waar je een oplossing voor zoekt Deel 2 Plak een sticker bij tips die je graag wilt proberen in je lessen UDL Universal design for learning Oplossingen Universal Design for Learning (UDL) is een kader waarmee docenten een leerplan (leerdoelen, methoden, materialen en opdrachten) op kunnen stellen dat toegankelijk is voor alle studenten. Door ze te ondersteunen bij hun leerproces en eventuele drempels weg te nemen, komt het tegemoet aan de studiebehoeftes van alle studenten. Het leerplan stelt iedereen in staat kennis en vaardigheden op te doen en weet leerlingen te enthousiasmeren zonder dat de kwaliteit van het onderwijs achteruit gaat. Gebaseerd op neurologisch onderzoek: Herkenningsnetwerk: wat leer je? informatie op verschillende manieren aanbieden Strategisch netwerk: hoe leer je? Controleren van voortgang op flexibele wijze Affectieve netwerk: waarom leer je? verschillende strategieën om betrokkenheid te vergroten Grote variatie tussen en binnen leerders Belangrijk: Een leerdoel of competentie staat los van de leervormen, leermiddelen en toetsvormen.
Als de inhoud gelijk is, kan de vorm verschillen Oefening: Groepje van 3 of 4
Een (afgebakend) leerdoel dat bij een bepaald vak hoort: zie bord
3 kaartjes met leerlingen met verschillende beperkingen
10 minuten
Verzin 3 verschillende lesactiviteiten en 3 toetsvormen zodat alledrie de leerlingen slagen Theorielessen Groepsopdrachten Stage Toetsen Begeleiding Structuur: lessenreeks, les, opdrachten
ondubbelzinnig en letterlijk taalgebruik
Afwisseling tussen theorie en opdrachten, vragen, discussies, puzzels, sommen
Van tevoren: powerpoints, hoofdstukken, aantekeningen

Verder:
Lessen of delen van lessen opnemen
zelfstudie
Mond zo zichtbaar mogelijk houden (geen snor) Opdracht op papier en mondeling uitleggen
Zelf groepen maken (niet zelf laten kiezen)
Opdracht ondubbelzinnig en stap voor stap
Doel van de opdracht duidelijk uitleggen
Opdracht opdelen in subtaken
Samenwerken oefenen

Verder:
Vast groepje
Digitaal samenwerken
Extra ondersteuning op proces Student ondersteunen bij uitleg over beperking
Afspraken maken over voorzieningen
Tijdens begeleiding aandacht voor belemmeringen
Stageplaats die bij belemmeringen past
Ruim van tevoren beginnen met zoeken stage
Helderheid over vorm, inhoud en doelen van de stage (ruim van tevoren)

Verder:
Extra begeleidingsgesprekken
Parttime stage/thuiswerken
Begeleiding van stagebegeleider
Proefdraaien Lettertype 12, schreefloze letter, regelafstand 1,5: leesbaarheid
Ruim de tijd (tenzij competentie is: slagen onder tijdsdruk)
Per onderdeel toetsen (in kleinere onderdelen)
Ruim van tevoren: communicatie over doel, vorm en inhoud van de toets
Proefvragen of proeftoets + bespreking hiervan
Mogelijkheid tot oefenen met klasgenoot
Variatie in vragen: open-boek, multiple choice, inzicht, kennis, analyse, praktijk, samenvatting
Gebruik van plaatjes, tabellen, stroomschema's enz.

Verder:
Extra tijd
Mondeling
Tentamen in onderdelen (i.v.m. vermoeidheid/concentratie) Veilige sfeer creëren: leerling mag er zijn
Rust nemen als antwoord niet meteen komt
Eenduidige heldere afspraken maken
Afspraken controleren en schriftelijk vaststellen
Mond zichtbaar (niet afwenden)
Eerst wijzen op positieve ontwikkeling
Realistisch zijn (niet te negatief, maar ook niet te positief)

Verder:
Gebruik van tolk of digitaal medium (chat)
Schrijfblok bij gesprek
Ouder of begeleider aanwezig bij gesprek
Deskundige begeleidt leerling Meer informatie: www.rugzakinhetmbo.nl
www.studerenmeteenbeperking.nl
www.lgf.nl (met brochures 'speciale aandacht gevraagd'
www.passendonderwijs.nl
Functiebeperkingen:
www.balans.nl
www.autisme.nl
www.adhd.nl
www.studerenmetdyscalculie.be
UDL
www.cast.org
www.siho.be
Full transcript