Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Büntetés

Büntetés
by

Syi

on 4 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Büntetés

istenítélet
ordália, ordeal
Isten nem fogja pártját a bűnösnek, így a párbajban az ártatlant segíti és a különböző próbákban is a tisztaság védelmére siet valami módon.
„Az istenítéleteket sokan a sötét középkori barbárság és elmaradottság jelképének tekintik. Az alaposabb vizsgálat azonban egészen más képet fest a gyakorlatról. Az istenítéletekkel meglehetősen nagy hatékonysággal meg lehetett határozni, hogy bűnös-e a vádlott, avagy ártatlan” – ismerteti Peter T. Leeson chicagói közgazdászprofesszor legújabb kutatási eredményeit a Boston Globe-ban.
A tekintélyes tudós azt állítja, hogy a babonás hiedelmek középkori világában az istenítélettel valóban meg lehetett állapítani, hogy a vádlott bűnt követett-e el. Leeson természetesen nem azt állítja, hogy a forrásban lévő víz vagy az izzásig hevített vas nem égette meg annak a kezét, akinek tiszta volt a lelkiismerete, vagy hogy a bűn miatt nem süllyedt el a medencébe dobott ember.
Az istenítéletek hatékonyságának kulcsa a babonás nézetek elterjedtsége. Az egyszerű emberek valóban elhitték, hogy az ártatlanul megvádoltak nem szenvednek sérüléseket a forró víztől, a bűnösök viszont megégnek. A bűnösöknek ezért nem érte meg átesni az istenítéleten, hiszen úgy hitték, hogy lebuknak, ezért megbüntetik őket, ráadásul még csúnyán össze is égnek. Akinek viszont tiszta volt a lelkiismerete, az nyugodtan alávetette magát az istenítéletnek, ugyanis biztosra vette, hogy Isten megóvja. Vagyis aki vállalta a próbát, nyilván ártatlan volt.
Ártalmatlannak tekinthető eljárás volt a keresztpróba vagy keresztbetétel, mely a vádló és a vádlott közös közreműködését kívánta meg, így páros próbának tekinthető. Mindketten a megfeszített Krisztus testtartását mímelve álltak meg a hiteles hely keresztje előtt, s annak az igaza érvényesült, aki tovább bírta a kényelmetlen tartást.
elemekkel kapcsolatos próbák
tűzpróba
vaspróba
vízpróba
A tűzpróba kegyetlen szokását az európai országok mindegyike másként honosította meg. A vélt bűnösnek persze minden esetben szörnyű fájdalmakat kellett kiállnia. Sok helyen kényszerítették a vádlottat kezének tűzbetartására, máshol izzó fa-, vagy vasdarabokon kellett átmennie viaszos ingben. Maradtak fenn leírások az izzó vaskesztyű és a vastrón alkalmazásáról is. Ha a bűnösnek vélt személy túl is élte a próbát, bizonyos időn belül meg kellett gyógyulnia a sebeinek is – ha ez nem történt meg, azt Isten akaratának tekintették és a személyt vétkesnek kiáltották ki.
II. Henriknek, I. (Szent) István királyunk sógorának a felesége, Kunigunda tűzpróbát vállalt, hogy férje vádja alól tisztázza magát. Sértetlenül sétált végig az izzó vasrudakon, Isten akaratának ékes bizonyítékaként. Halála után szentté is avatták tisztaságáért.
Hazánkban fokozott népszerűségnek örvendett a vaspróba vagy tüzesvas-próba, mely voltaképpen a tűzpróbának egy válfaja. Eljárása során a vádlottnak – vagy nemesember esetén az általa kijelölt bajnoknak (tüzesvas-vivő) – egy, korábban megáldott izzó vasrudat vagy gömböt kellett bizonyos távolságra elszállítania, ami után bekötötték a kezét, majd lepecsételték – ha a három nappal ezután következő feltörésig a seb nem indult gyógyulásnak, a próbatevőt bűnösnek nyilvánították.
A Váradi Regestrum arról tanúskodik, hogy Magyarországon a vád az esetek felében (51%) lopás, nyolcadában (14%) az emberölés volt – és csupán öt százaléknyi vádlottnak kellett kiállnia a próbát boszorkányság miatt.
Szorosan az elemek próbái közé tartozik a vízpróba is, bár a tűzpróbánál később jött divatba. Eljárása a tűzpróbához hasonlóan különböző országonként más és más. Néhol hidegvíz-próbát tartottak: összekötözött kézzel-lábbal engedték a vádlottat egy kampón a jeges vízbe és sorsára hagyták – ha feljött a víz felszínére, bűnösnek bizonyult, ha nem, úgy kihúzták – igaz, gyakorta már későn s az ártatlan megfulladt. Máshol a forróvíz-próba volt népszerűbb, amelynek során zubogó-forró vízből kellett a vádlottnak kiemelnie valamilyen apró tárgyat, azaz gyűrűt, kavicsot, hasonlót.
A bizonyítási eljárás különösen népszerűvé a 17-18. századi boszorkányperekben vált. Hazánkban a híres-hírhedt szegedi boszorkányperekben három asszony fulladt vízbe, hogy bizonyíthassa ártatlanságát.
veszélytelen eljárással folyó egyéni próbák
mérlegpróba
a szent falat próbája
tetemrehívás
Ide tartozik, bár kegyetlenségében messze alulmarad és a természetfelettihez a legközelebb áll a tetemrehívás istenítéleti szokása. A népi hagyomány szerint a holttest vérezni kezd vagy valami más módon az élők tudtára adja, hogy gyilkosa járult mellé. Másfelé úgy tartották, már az is elegendő, ha a holttest mellett kimondják a tettes nevét.
Arany János hasonló című balladája szép leírását adja egy efféle próbának.
Az egyik legártatlanabb próba a szent falat próbája, melynek során liturgikus keretek között adtak a vádlott szájába egy darab szentelt kenyeret és sajtot, amit ha gond nélkül le tudott nyelni, ártatlannak tekintették – ha azonban csuklani kezdett vagy torkán akadt a falat, bűnössége egyértelműen bizonyítást nyert.
Veszélytelen eljáráson alapul és a vízpróbához köthető a mérlegpróba, mely azon az elképzelésen alapul, hogy a bűnöst az ördög segíti, ami miatt képes súlytalanná válni – a vádlottat tehát megmérték, és ha kinézeténél könnyebbnek bizonyult, általában félig már vétkesnek tekintettek rá és vízpróbára ítélték.
páros próbák
keresztpróba
párbaj
Az eleinte barbár népeknél általános ítélkezési gyakorlat általános vélemény szerint a Skandináv-félszigetről származik – volt idő, amikor törvény írta elő, hogy minden vitás ügyet párbajjal kell elintézni –, bár írott forrásokban először a szkítáknál bukkan fel. Ez az istenítéleti forma akkor lett ismét népszerű a keresztény Európában, amikor a pápaság elzárkózott a tűz- és vízpróbáktól. A hiteles helyeken ezentúl párbajokat vívtak a bűn vagy bűntelenség bizonyításáért.
A párbajt eleinte a vádló és a vádlott személyesen harcolták végig – a bírói végzés szerint gyalogosan vagy lóval, páncélban vagy anélkül, első vérig vagy halálig. Később általánossá vált az az eleinte csupán nemeseknek kijáró gyakorlat, mely szerint a peres felek bajvívókat fogadtak, akik képzett harcosok lévén megvívták helyettük a harcot. A fizetett bajvívók megítélése még a hóhéroknál is rosszabb volt, gyakorta nem kaptak egyházi temetést sem – viszont jövedelmező munkájukból viszonylagos jólétben élhettek. A párbaj kellékeit és körülményeit általában a hiteles hely volt köteles biztosítani a fegyverektől a páncélokon át a vívótérig.
A magyar joggyakorlatból Mátyás 1486-os törvénykönyve szorította ki, amelyben a király a párbaj alkalmazását kizárólag becsületsértési ügyekben engedélyezte, hiszen a megvesztegethető fogadott bajvívók között könnyen elveszhet az igazság.
iudicium Dei
olcsó bíráskodási megoldás
istenítélet-próbák
Az intézmény működésének persze feltétele, hogy a tűz- és a vízpróbákat végző egyházi személyek tisztában legyenek vele, hogy puszta babonaságról van szó. Mint Leeson korabeli szövegek alapján állítja, a papoknak legalábbis lehetőségük volt rá, hogy manipulálják az istenítéletet, és titokban hideg vizet öntsenek a forró üstbe.
„Az istenítéletek azt sugallják, hogy az általánosan elterjedt babonaság társadalmi szempontból előnyös – vonja le az általános következtetést a közgazdász professzor. – A középkori jogrendszer kihasználta a hiedelmeket, és ezáltal lehetővé tette az igazságszolgáltatást.”
A babonák aránylag olcsó, egyszerű és megbízható ítélkezést tettek lehetővé. Amióta a hiedelmek eltűntek, már csak jóval költségesebb eszközökkel lehet igazságot tenni. Egyes tudósok szerint az istenfélő emberek ma is együttműködőbbek: mivel elhiszik, hogy Isten látja minden cselekedetüket, hajlamosabbak tisztességesen viselkedni. Ezen kívül „a modern babonák sem feltétlenül kártékonyak. Egyik-másik legalábbis hozzájárul, hogy jobb emberek legyünk.”
Bármennyire is meglepőnek tűnik elsőre Leeson felismerése, valójában minden gyakorló szülő tudja, hogy a babonák így működnek. Amíg a gyerek elhiszi, hogy a puha orr leleplezi a hazugságot, addig a szülő könnyen megállapíthatja, mikor mond igazat.
gályarabság
szabadságvesztés
börtön
fegyház
büntetés-végrehajtási intézmény
enyhébb végrehajtási szabályok (EVSZ) a szabadságvesztés szabad életkörülményekhez való közelítését szolgáló, ún. „progresszív” büntetés-végrehajtási jogi intézmény. Alkalmazási lehetőségét a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet (Bv. tvr.) 1993. évi módosítása teremtette meg.
fogház
hóhér
Bogár János
(ítéletvégrehajtó 1945-1960 között)
irodalom
Torrente del Bosque: Kínzások és kivégzések története. Vagabund Kiadó, 2002
Lewis Lyons, A büntetés története, Magyar Könyvklub, 2005
Michel Foucault, Felügyelet és büntetés, Gondolat, 1990
Jürgen Habermas: A hatalomelmélet aporiái, http://frankfurt.tek.bke.hu/media/szoveg/habermas_a_hatalomelmelet_aporiai.htm
Klaniczay Gábor: Foucault és a történetírás. Lettre-beszélgetés. Magyar Lettre Internationale, 30 (1998. ősz), 13–16. o.
http://www.kriminologiaitdk.hu/tdk/bortonkor.htm
Fliegauf Gergely, Totális intézmény kritika: Mennyiben változott a börtön társadalmi funkciója az elmúlt ötven év során?, http://docs.google.com/View?docid=dhhhp72z_1gqdsgtcj
Végh József, Szégyenbélyegek, http://mek.oszk.hu/02000/02049/
Barabás Andrea Tünde, Börtön helyett egyezség? - Mediáció és más alternatív szankciók Európában, KJK, 2004
Kerezsi Klára, Kontroll vagy támogatás: az alternatív szankciók dilemmája, Budapest: Complex Kiadó, 2006
Loic Wacquant, A nyomor börtönei, Helikon, 2001
Nils Christie, Büntetésipar, Osiris, 2004
Nils Christie, A fájdalom korlátai, Európa, 1991
Featherstone, M. & Hepworth, M. & Turner S. Bryon (1997): A test – társadalmi fejlődés, kulturális teória. Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó
Richard van Dülmen, A rettenet színháza. Itélkezési gyakorlat és büntetőrituálék a kora újkorban, Századvég Kiadó - Hajnal István Kör, Budapest, 1990
mi a büntetés?
fájdalmat okozni azzal, hogy elvesszük, korlátozzuk, megszüntetjük a másik "valamilyét"

mit vehetünk el mástól?
életét
egészségét, testi épségét
mozgásszabadságát
vagyonát
lelki békéjét, nyugalmát
Mint kifejezés az inkvizíciótól maradt az utókorra. A rettenetes eljárás valójában különböző kínzási módok jól felépített sorozata. Kizárólag azokkal szemben számított törvényesnek az alkalmazása, akiket bármilyen okból halálra ítéltek. 11 fokozatból ált. Azt, hogy a vádlottnak mennyi fokozatot kell kiállnia, minden esetben a bíróság szabta meg. Tehát a tortúra egyfajta vádbizonyítási szereppel is bírt.

1. Bíró általi kínvallatással való fenyegetés, előbb szelíd, majd kemény hangon
2. A hóhér a tortúra színhelyén fenyegeti meg a gyanúsítottat
3. Előkészületek a kínvallatás végrehajtására ( a vádlott levetkőztetése, kezének, lábának összekötözése, végül pedig a tűznek a vádlott fedetlen testéhez való közelítése)
4. A végtagok és ujjak összeszorítása vékony de erős zsineggel
5. Nyújtólétrára fektetés, vagyis a test és a végtagok erőszakos nyújtása
6. Tüzes vassal való égetés
7. Az ujjak réselősatuba történő helyezése, ugyan akkor éles vas behelyezése a nyelv alá
8. A test égetése gyertyával, szurokkal vagy szalmával
9. A leborotvált fejbőrre jéghideg víz lassú csöpögtetése
10. A test forró fémmel, vagy szurokkal való megégetése
11. A lábszárak éles, hegyes fogazatú vassatukkal való összepréselése

A 11 fokozatú tortúra gyakorlatát a 18. század második felében II. József hivatalosan is betiltatta. Az általános joggyakorlatban mindinkább teret nyert az a nyilvánvaló felismerés, hogy a tortúrára ítéltek hajlamosak bármit beismerni, így sokszor ártatlanul kerülnek a bitó alá, tehát ez a fajta eljárás nem épp a kedvező irányba befolyásolja.
tortúra/torture
The Tucker Telephone is a torture device designed using parts from an old-fashioned crank telephone. The electric generator of the telephone is wired so that the instrument can be used to administer electric shocks to another person. The Tucker Telephone was invented by a trustee who acted as the "resident physician" at the Tucker State Prison Farm, Arkansas, in the 1960s.
At the "Tucker Hospital", an inmate was strapped down and electrodes placed on toes and genitals. When the crank was turned, a charge was shot through the body. Continuing with the telephone euphemisms, 'long-distance calls' referred to several such charges, just before the point of losing consciousness. This was imperfect, however, and other consequences included permanent organ damage and insanity. Its use is substantiated until 1968.
The Tucker Telephone is also sometimes referred to as Radio Moscow. There are scattered reports from American Vietnam war veterans that field phones were occasionally converted into Tucker telephones which were used by platoon commanders to torture Viet Cong prisoners.
Tucker Telephone/Radio Moscow
Kitchen-Witches
"Chinese tickle torture" is a term used in Western Society to imply an ancient form of torture practiced by the Chinese, in particular the courts of the Han Dynasty. Chinese tickle torture was allegedly a punishment for nobility since it left no marks and a victim could recover relatively easily and quickly. Chinese tickle torture is, however, often considered a myth and, by members of the Chinese community, may even be interpreted as racist
Another purported example of tickle torture was used in Ancient Rome, where a person’s feet are dipped in a salt solution, and a goat is brought in to lick the solution off. This type of tickle torture would only start as tickling, and in the end wind up being extremely painful.
The stocks are perhaps a device which gives credence to tickle torture as an actual torture method in that stocks are designed to restrain a person’s ankles, exposing their bare feet, thus allowing passersby to torture the soles with various methods such as tickling. According to tour guides at Colonial Williamsburg, people in the stocks could expect tormentors to “take off your shoes and socks and tickle your feet.” The stocks are a device used since medieval times for public humiliation, corporal punishment, and torture. ... View of Duke of Gloucester Street Colonial Williamsburg is the historic district of the independent city of Williamsburg, Virginia. ...
Another form of tickle torture is between siblings, lovers, and friends. In this scenario, one or more people gang up on one victim, proceed to hold down that person and tickle them to the point of helpless laughter. In this environment, however, the tickling perhaps last for no more than a few minutes and, should a person actually begin experiencing severe pain or discomfort the tickling would either be stopped by the initiators or another party (such as a parent) would step in.
csiklandozásos kínzás/Tickle torture
Bastinado was originally a Spanish word for the act of caning, in the literal sense of beating with a stick or similar implement. It is specifically used to refer to a form of torture or corporal punishment which consists of beating the soles of the offender's bare feet with a hard object, like a cane or rod, a club, a piece of wood, or a whip.
This torture is effective due to the clustering of nerve endings in the feet and the structure of the foot, with its numerous small bones and tendons. The feet were often tied together or to a wooden plank (called falaka in Persian, possibly the origin of the tradition in the Near East) and the victim would be made to walk around on his or her damaged feet afterwards, sometimes carrying weights. The wounds inflicted are particularly painful and take a long time to heal, rendering it a redoubtable deterrent but impractical as punishment for subordinates. Some point out that the prominent display of the offender's bare feet contains an element of punitive humiliation as well. This is especially true in Arabic cultures, where it is considered humiliating to bare the soles of one's feet.
This punishment has, at various times, been used in China, as well as the Middle East where it is known by the Arabic word falaqa and its Turkish form, falaka, as it was used throughout the Ottoman Empire (including the Balkans).[citation needed] Bastinado had been, until recently, utilized as a form of corporal punishment in schools in the Middle East. It was convenient in that it could be employed on both male and female students in lieu of other forms of punishment which would be inappropriate for female students (such as caning of the behind). Bastinado employed on students was not as harsh the kind employed on adults, in that only a long ruler was used to firmly slap the soles of the feet, delivering a slightly less agonising blow but sufficient to cause significant pain.
Bastinado in history
The late Uday Hussein, a leader of Iraq's now-fallen Ba'ath Party regime and son of Saddam Hussein, is alleged to have used this method of torture on Olympic athletes who did not perform according to standards.
The bastinado was used at the S-21 prison in Phnom Penh during the rule of the Khmer Rouge and is mentioned in the ten regulations to prisoners now on display in the Tuol Sleng Genocide Museum.
talpkorbácsolás/bastinado
vasálarc/iron mask/torture mask
vasálarc és nyakszorító, brazil büntetőeszköz, ca.1817
vasszűz/iron maiden
vallató csizma/torture boot
büntető vascipő, punish shoes
spanyolcsizma: The Spanish boot was an iron casing for the leg and foot and was used by the Spanish Inquisition. A screw attachment, when applied, compressed the calf of the leg. Often, the leggings would be heated whilst on the leg, and sometimes before application.
daughter of anitor or stork
salamander
lábsütés/Foot roasting
Foot roasting is a method of torture. Torture is any act by which severe discomfort, whether physical pain or psychological pressure, is intentionally inflicted on a person as a means of intimidation, a deterrent, revenge, a punishment, or as a method for the extraction of information or confessions (i. ...
In one version of foot roasting, the prisoner was immobilized on his back and his bare feet were imprisoned in a stocks of wood or iron. The soles of his feet were smeared with lard and slowly barbecued over red-hot coals. A bellows was used to control the intensity of the heat, while a screen could be interposed between the feet and the coals as questions were put; if the questions were not answered satisfactorily, the screen was withdrawn and the naked soles were exposed to the flames for an ever increasing period of time. It is recorded in John Robinson's "Dungeon, Fire and Sword" (q.v.) that, when this torture was applied to the Knights Templar--in an effort so determined and devoted that the order was essentially destroyed in a single night, which culminated in the torturous death of their leader, Jacques de Molay--the burning was continued until the feet were charred to the bone: odd pieces of phalanges and metatarsals fell to the floor, here and there, and one particularly brave Templar was actually gifted a bag that contained pieces of bones that had fallen from his feet during the torture! The stocks are a device used since medieval times for public humiliation, corporal punishment, and torture. ... This article is about the medieval military order. ...
A more primitive form of this torture was employed in ancient Rome: flat plates of iron were heated red-hot and pressed to the soles of the feet. Something halfway between was employed in Brittany in the late Renaissance (from Geoffrey Abbott's Rack, Rope, and Red-Hot Pincers, q.v.) and consisted of a specially designed chair that incorporated both a stocks to immobilize the naked feet and a tray of coals that could be raised and lowered by means of a crank. As the interrogation progressed, the coals were ever so slowly cranked closer to the feet, eventually making contact and grilling the flesh.
macskakampó/ cat’s paw
spanyol csiklandozás/Spanish Tickler
Cat's Paw or Spanish Tickler
macskakarom
This instrument looks very much like a cat's paw with very long and sharp claws. It was brutally used to rip the victim's flesh to shreds. Because of the dimension of the claws, muscles and bones were no obstacle in this barbaric practice. It was, of course, inflicted on victims tied up hand and foot.
"The Tickler" The name for this is kind of mean. It doesn't tickle. Imagine this at the end of a whip. The is essentially what it does. This could be attatched to a pole, then ripping the flesh of someone's back, who is tied up to a pole or stake.

This terrible device was used in most of Europe during the Middle Ages. It's a very simple instrument that was used to tear a victim's skin apart. Due to its shape, neither bones nor muscles were spared.
The victim was naked and tied making him or her completely defenseless. Then the torturers began the (sometimes public) act of mutilating the victim. They often began with the limbs and slowly moved into the chest, back, neck and finally the face.
In short, the Spanish Tickler or Cat's Paw, is nothing but an extension to the torturer's hand. The spikes were sharp enough to tear anything in their path.
This instrument was very common in Spain, mostly during the Spanish Inquisition. Though its use in France and England is well recorded, they often adopted different torture methods.
The Spanish Tickler varied in shape and size. Some were long and had a pole attached to the rear so the torturer could tear the skin from a distance, while others were nothing but the claw itself. Depending on the instrument, the torture varied. This torture often resulted in death, but some victims were spared or convicted to a shorter torture session.
bakó
A variation of the Breast Ripper was the Spider. This was a set of clawed bars that a woman was dragged along until her breasts were ripped off. Rippers resemble the tongs used to lift large blocks of ice. The Iron Spider had between 4 prongs and 6. It was also used to pick up and suspend victims by soft tissue, such as the buttocks, the belly, and rarely by the head.
kilencágú korbács/cat-o'-nine-tails
Elődje a a keresztre feszítés előtt alkalmazott tortúra fájdalmasabbá tétele céljából alkalmazott római korbács lehetett. Első alkalmazására feltehetőleg a 17. század hajnalán került sor. Jellegzetesen angol találmány. Hajókon volt népszerű az alkalmazása. A kilenc hosszú kötélpászmából álló eszköz hatásfokát növelte a kötélfonatokba rögzített számtalan éles hegyes szegecs. Általában piros vagy zöld posztótasakban tárolták, hajónként mindig több darabot, mivel a kilencfarkú macska egyszer használatos tárgynak minősült. Melyet a büntetés végre hajtás után a tengerbe dobtak. Ennek praktikus oka, hogy a rátapadt vérrögök a következő használat alkalmával a felszakadó sebekben fertőzést okozhattak. A hadihajókon a ceremónia az érvényes szolgálati szabályzat szerint történt, a lehető legnagyobb nyilvánosság előtt zajlott. Az ütések száma a legtöbb esetben hattól százig terjedhetett, mindig a függelemsértés súlyától függűen mérték ki. A büntetést gyakorta a kapitány hajtotta végre. Egyetlen kizárólagos ütlegelési szabály létezett, hogy a korbácsolónak mindig olyan pozitúrát kellett felvennie, mely által fokozni tudta a csapások erejét.
kínai harang/chinese bell
Távol-keleti találmány, alkalmazása több mint ezer esztendőt ível át. A huszadik század elején is használták.
A delikvenst beültették a harangba, majd az ítélet alapján meghatározott számú ütést mérte a hóhér és segédje a harang testre. Általában keleti és nyugati irányba helyezkedtek el a harang két oldalán.
Következmény, az elítélt elvesztette hallását, a pokoli zene az idegrendszert sem kímélte, elharapta a nyelvét, őrületében szétmarcangolta a saját arcát. Ilyenkor hagyták még egy kicsit szenvedni, majd sor került a kivégzésre, karddal lenyakazták. A harang legtöbbször az udvari intrikák megannyi áldozatának járt ki.
kisketrec, függő ketrec/
small cell, hanging cage, gibbet
These pictures show another torture device known as a "Small Cell". In a long humiliating punishment, Falun Gong practitioners were locked inside this type of wire cage, both hands are handcuffed to the cage sides, and the cage is so small that one cannot stand up. The police use this high strength physical torture to break practitioners' mind and force them to give up their belief in "Truthfulness Compassion Tolerance".
Judged Suspect Attached to Torture Device
Original caption: Torture Inflicted In Ely Prison In 1768.
A.A. Iron Bars, nailed to floor, which entered the flesh;
B.B. Spikes 12 inches long fixed to a collar of iron 7 1/2 lbs. in weight, preventing a prisoner from resting his head on the ground;
C. Chain which fastened the prisoner to the ground;
D.D. Heavy iron bar crossing his legs and fastened to one, so preventing him changing his posture.
A feltételezett bűnöst egy akkora verembe rakták, mely mélységében pont a feje búbjáig ért csak annyira volt kiszélesítve, hogy ne tudjon benne megmozdulni. Aztán otthagyták napokig étlen-szomjan, míg az ellene felhozott vádakat be nem ismerte. Az üreg szűkössége sem alvást, sem a mozgást. Izomgörcsök, keringési zavarok, légzési nehézségek, pszichikai zavarok léptek fel.
kút
?
akasztás/hanging
Irán, 2009
karóbahúzás/Impalement
kettéfűrészelés/sawing
megfeszítés/crucifixion
The best-known of ancient execution methods, crucifixion involved tying or nailing the victim to either a tree or a wooden structure and leaving him exposed to the elements for a slow death. Victims of crucifixion often died of asphyxiation when the weight of their hanging bodies put too much strain on their lungs.

Other sufferers would perish from exposure to heat, cold, or animals. If nothing else, the agonizing death of dehydration and starvation would take its toll.
elmegyógyintézeti tortúrák
Mai szemmel nézve a századokkal ezelőtt használt gyógyászati eszközök többsége, bár alkalmazták őket a legnemesebb segítő szándéktól vezérelve, valódi kínzóeszköznek tűnik, persze a manapság használatosak között is akadnak hasonlók. Az őrülteket a régi kultúrákban tisztelték és becsben tartották, varázserőt tulajdonítva nekik. A középkori társadalmak számára viszont már az elmekórtani betegségtől sújtott személyek nemkívánatosnak bizonyultak.
Vagy egyszerűen kivégezték őket vagy sötétzárkák, börtönök mélyére rejtették őket. Amely a mostoha körülmények miatt végső kimenetelét tekintve egyenlő volt a halálbüntetéssel.
Elsőként 15. századi városatyák döntése nyomán nyitottak különböző intézetett az elmebetegek számára, később több országban is követték a példát. Még három évszázadnak kellet eltelnie ahhoz, hogy valakinek eszébe jusson esetleg van mód az őrültek gyógyítására, a velük való bánásmód nem szabad, hogy csak a bebörtönzésre szorítkozzon. Persze az önjelölt szakemberek ekkor még semmilyen orvosi vagy élettani ismeretekkel nem rendelkeztek. Az elsőként alkalmazott módszerek némelyike elképesztőnek vagy szadistának is mondható. (Szamárvér itatás, forgódobos módszer az illetőt rákötözték egy dobra azt 120-as fordulatszámmal, megpörgették, kényszerágy, kényszerkikötés, kényszerkosár, kényszerzubbony, valamint az angol koporsó mind hasonló technikával.)
A betegeknek fél napokat kellet eltölteni egy-egy ilyen elmés szerkezetben. A legbizarrabb találmány valószínűleg a meglepetés-híd volt. A páciensnek végig kellett sétálni rajta, mígnem a híd váratlanul szétnyílt a lába alatt, ő pedig magatehetetlenül a jéghideg vízbe pottyant. A napóleoni háborúk után az állam kezdte finanszírozni az elmegyógyintézeti létesítményeket. Ekkortól a kínzóeszközökkel könnyen összetéveszthető nevelő hatásúnak tartott tárgyakat végleg kivonták ezekből az intézményekből. Ám jó pár eszközben a büntetésvégrehajtás látott fantáziát.
lelki kínzás
Az áldozatot szakadatlan vallatásnak vetették alá a kihallgatás mesteri, akik egymást váltották. A vallomásokat azután ellentmondásossá tették, elferdítették. Mivel a gyanúsítottat nem hagyták aludni, sem vizelni, sem egyéb szükségleteit kielégíteni, az illető elméje elhomályosult, gondolkodásra képtelenné vált. A kínzás alá vont személyeket sötét, nyirkos magánzárkákban tartották, ahol óránként közölték vele, hogy valamennyi azonos vádakkal letartóztatott barátja már vallomást tett. Ez a módszer a gyengébbeket hamarabb megtörte, de idővel bárki ellen hatásosnak bizonyult. Látható, hogy az agymosás és az ideológiai átnevelés a 20. század vívmányaként nyilvántartott ám a technika, illetve az erre alapozott, jól bevált módszerek a Szent hivatal förtelmes találmánya.
Psychological torture may include prolonged isolation, seeing or hearing others tortured, sexual humiliation, confinement in small places or crowded cells, and mock executions. The torturer ultimately attempts to break the will and spirit of individuals by forcing them to betray their beliefs, their principles and themselves.
vízkúra/water-boarding
Előnye, hogy nem függött a kínzókamrák technikai felszereltségétől. Legegyszerűbb variációja a közönséges fullasztás volt. Az áldozat fejét a vezető hóhér vezényszavára a hóhérinasok vízzel teli dézsába nyomták, majd meghatározott ideig a víz alatt tartották. Ez függött a vádlott vélt bűnösségétől, mely meghatározta a víz hőfokát, illetve intenzitását. Fejlettebb változata két egyszerű eszközzel kötél és csiga alkalmazásával kivitelezett módszer. Ilyenkor a delikvenst lábánál fogva felkötötték, fejjel lefelé lógatva mártogatták a vízbe.
A vízzel végrehajtott kínzások másik vállfaja a mikor a vádlottat levetkőztették, padhoz kötötték, szájába tölcsért tettek és azon keresztül jutatták a szervezetébe a vizet, amelynek mennyisége a vallatás fokozatától függően akár 10-15 liter is lehetett. A folyadék szétfeszítette a gyomrot és felpuffasztotta a hasat, ezáltal pokoli kínokat okozva.

Dunking
Dunking is a form of punishment that was mainly reserved for supposed witches. The victim was tied to a chair which was elevated or lowered by the torturer. If he noticed that the victim was going to pass out, he elevated the chair. When he needed information and the victim was unwilling to cooperate, he lowered it. This method was widely used during the Spanish Inquisition and in England and France. The victim was usually intermittently submerged for many hours until he or she revealed information or death occurred.
While witches were commonly tortured using this method, thieves and murderers could be subject to it in order to extract a confession. This was more common when other more sophisticated torture devices were not present.
Drops of Water
A very painful method of torture consisted of fixing a victim's head under a small tube that constantly filtered drops of water. These fell on the same spot of the victim's head leading to, in prolonged periods of time, perforation and eventually death.
The Cauldron
The unlucky victim was placed inside an empty cauldron attached to chains. The cauldron was filled with cold water and beneath it, a fire was set. Eventually the water began to boil cooking the victim alive. This was more frequently a way to execute a prisoner rather than to extract a confession.
Freezing with water
In the winter, the naked victim was forced to stand outside in full view of everyone. Slowly, the torturer poured water on his head which eventually became frozen making the victim die slowly and painfully. Sometimes the body was left for the whole winter to terrify the population and dissuade any further crimes, as punishment was imminent.
Force Drinking
This torture was mostly used in more recent times, but some historians believe that its origins date to the Middle Ages. The effect is this: the victim is forced to drink much water until his confession or death.
megnyúzás/Flaying
Also known as being "skinned alive", this horrific execution method has been performed in a variety of different ways.

Some variations include the amputation of body parts as the executioner literally whittles his victim down to a bloody pile of organs and appendages. The dreaded "Death of a Thousand Cuts" is an example of this.
Flaying is a very old torture method that was used thousands of years ago in the Middle East, Africa and even America. During the Middle Ages, it was frequently used to torture and execute criminals, captured soldiers and witches.
In one version of the Flaying Torture, the victim's arms were tied to a pole above his head while his feet were tied below. His body was now completely exposed and the torturer, with the help of a small knife, peeled off the victim's skin slowly. In most cases, the torturer peeled off his facial skin first, slowly working his way down to the victim's feet. Most victims died before the torturer even reached their waist.
In another version, the victim was exposed to the Sun until his skin reddened. This was followed by the torturer peeling off his flesh with the same method described above.
In yet another version, the victim was submerged into boiling water and was taken out after a few minutes. He was slowly flayed.
kínai csöpögtetős kínzás/
Chinese water torture
MythBusters
The Discovery Channel series MythBusters investigated Chinese water torture in the season 3 episode "Brown Note, Water Torture", and found that dripping water on the forehead, by itself, was not particularly stressful. Immobilizing the subject along with a variable water drop schedule proved the most stressful of the methods they tried, and cold water intensified the effect (the myth was confirmed).
csonkolás, amputálás/Mutilation
ingabárd
kínzás, kivégzés állatokkal
vadállatok, kiéheztett állatok elé vetés
megkövezés/stoning, lapidation
szakadékba lökés
a megkövezés „leegyszerűsített” módja: egyszer ütközik a kővekkel, amikor földet ér, de akkor elég nagyot
strappado, reverse hanging, Palestinian hanging
csigázás
egy csigából és egy kötélből állt. Az áldozat két karját a háta mögött csuklónál összekötözték, majd ezeknél fogva felhúzták a lehető legmagasabbra a levegőbe. Ekkor a kötelet elengedték. Az illető lezuhant a padlóra a magatehetetlen test a padlóra csapódott. Nagy terhelés érte a váll és könyök izületeket, izmokat.
squassation
the second variant of strappado
the victim's hands are tied to the front. The victim is also hung from the hands, but his ankles are tied and a heavy weight is attached to them. This will cause pain and possible damage not only to the arms, but also to the legs and hips. This variant was known as squassation.
The modern name "Palestinian hanging" is derived from its alleged use in the ongoing Israeli-Palestinian conflict, although the technique has been used by security forces of Iran, and, most infamously, Turkey. It was also allegedly implicated in the death of prisoner Manadel al-Jamadi by US forces in Iraqs (http://207.44.245.159/article8109.htm). In 1996, the European Court of Human Rights found Turkey guilty of torture (Aksoy v. Turkey, 18 December 1996) for its use of Palestinian hanging. Turkey has been admonished by Amnesty International and other international human rights groups concerning the use of the reverse hanging technique.
In November 2003, Manadel al-Jamadi was killed during an interrogation session at Abu Ghraib prison in Iraq, in which the "Palestinian hanging" method was used on him. His corpse, wrapped in cellophane and packed in ice, was seen in one of the photographs that broke the Abu Ghraib torture and prisoner abuse scandal. The U.S. military has ruled the death a homicide.
nyújtópad, kínpad/
stretching rack, chevalet, torture rack
étel és ital által véghezvitt halálos kínzások
halálra éheztetés, halálra szomjaztatás
Az élelmiszer és a z ivóvíz tartós megvonása egyszerű, igénytelen és hatékony módszer. Nem igényel semmiféle eszközt és erőforrást. Az éheztetés, mint kínzási módszer jól bevált ha a z elítéltet semmiképp nem tudták szóra bírni. Nem inkvizíciós találmány, egynémely kultúrában szívesen alkalmazták. Módozatai sokfélék.
A rómaiak tisztában voltak a lélektani hatással is. A vallatásra szánt személyt egy világos terem egyik sarkában rövid pórázra tették. Kijártak a fogolynak bizonyos jogok. Amennyiben a szükség kínozta, őrei nyomban a megfelelő helyre kísérték, biztosítva az anyagcseréjét, ám ezek a látogatások értelemszerűen megritkultak. Néhány nap elteltével a fogvatartók nagy lakomát tartottak a rab szeme láttára elé is pakoltak teli tálat, de olyan távolságra helyezték el, hogy nem érhette el. A terápiát addig folytatták, míg a fogoly megtört. Ha az éheztetés célja a halál volt, akkor hagyták éhen pusztulni.
Egyiptomban az elítélt nyelvét le a száját pedig összeragasztották, majd jobbnál jobb falatokat pakoltak elé. A csel várható következménye általában az lett, hogy a fogvatartott nem törődve a következményekkel szétfeszítette a száját, miközben ajkain és szájüregében komoly sebek keletkeztek, ami pokolivá tette a táplálkozást.
Az oroszoknál előfordult, hogy a fogvatartott nyelvét kivágták majd napokkal később elővezették, és a következő a szadista játékot űzték vele: szemét elfedték , majd meghatározhatatlan állagú ételekkel „kínálták”. Az elítéltnek ki kellet találni milyen ételt kapott.
Az éheztetés kategóriájába tartozik még az is, mikor az elítéltet olyasmivel etetik, ami nem minősül tápláléknak. Középkori várbörtönökben kialakult szokás volt a rabokat saját ürülékük, vizeletük elfogyasztására kötelezni. Ha az elítélt bűne olyan mocskosnak minősült, mint a bélsár akkor a bűnöst mindig az általa elkövetett bűn megemésztésére kötelezték. Előfordult, hogy a legpazarabb tálakban tálalták a menüt. Ezt a hóhér segédek dolga volt. Beletartozott az is, hogy az elítélt száján letuszkolják a matériát, ha egyedül képtelen volt megbirkózni a förtelmes lakomával.
halálra etetés, halálra itatás:
A vízzel történő vallatások közé tartozott a a variáció is mikor az elítéltet olyan vízzel itatták, melybe különféle porokat kevertek, melyek fájdalmassá tették az anyagcseréjét. Ennek csúcsa lehetett, mikor apróra zúzott üvegszilánkokat szórtak a folyadékba, melyek a bélrendszerbe jutva felsebezték azt. A víz hőfoka a jegestől a tűzforróig terjedt, sokszor a két véglet váltogatásával.
Az ételekkel kapcsolatban ugyanezek praktikák éltek. Elterjedt volt az éheztetés és a túletetés technikája is. A legyengült áldozatot mivel hosszú ideje nem ehetett, a váratlan mennyiségű étel elfogyasztására kényszeríttették ennek eredménye legtöbbször halál volt. Ha esetleg mégsem a procedúrát ismételték. Az eljárás kivitelezése függött a vád súlyától, elítélt rangjától. A jómódú elítéltet volt, hogy kedvenc ételével etették halálra.
A 14. századi krónikák szerint Oroszország egyes ázsiai területein bizonyos törzseknél előfordult, hogy a foglyul ejtett szeme láttára feldarabolták és megfőzték annak asszonyát és gyermekeit. A szerencsétlent ezek után szerettei elfogyasztására kényszeríttették.
virágzó körte/pear, pear of anguish
szájba, ánuszba, vaginába dugták, majd feszíteni kezdték
kényszeretetés, testnyílás-szétfeszítés
This is a very cruel method of Torture. This would be inserted into the mouth or anus of males, accused of homosexuality. In the case of females this would be worse, inserted into the vagina. The key could be turned which opens the device to expand in the body. For women, this would be used when the woman was accused of having sexual relations with "satan."
erényöv/chastity belt
Copper Anti-Masturbation Device
Circa 1880
Looking for the perfect gift to scare the bejeebus out of your horny little brother? Check out the “extremely rare anti-masturbation device dating from 1880 featured on an eBay auction. The copper gadget/possible torture device’s seller explains that boys attached the apparatus to a belt as a way to prevent nocturnal emissions. If the peculiar object instills too much mental anguish, slap some blue felt and booglie eyes on it and tah-dah, you have your own homemade Gonzo Muppet.
/Scold Bridle
This Bridle was meant for women, who were too talkative. This would be strapped on their head, and the small plate would go in their mouth, causing them to keep quiet.
A scold's bridle (also the brank or branks) was a torture device for women, resembling an iron muzzle or cage for the head with an iron curb projecting into the mouth and resting precariously atop the tongue. The curb was frequently studded with spikes so as to cruelly torture the tongue if it dared stir: lying calmly in place, it inflicted a minimum of pain.
It was designed as a mirror punishment for "scolds"—women whose speech was "riotous" or "troublesome"—by preventing them from speaking. However it was also used as corporal punishment for other offences, notably on female workhouse inmates. There are no records of it being used on men. However, a similar punishment, where a cleft stick was placed on the tongue was used on men. Records exist for such a punishment in the town of Boston, England. The scold's bridle did not see much use in the New World.
In Walton on Thames, also in England, a scold's bridle is displayed in the vestry of the church, dated 1633, with the inscription 'Chester presents Walton with a bridle, To curb women's tongues that talk too idle.' The story is that one Chester lost a fortune due to a woman's gossip, and presented the town with the instrument of torture out of anger and spite.
The culture of the time, which would be one of extreme religious fundamentalism by modern standards, would have easily supported the practice with scripture. For instance, Timothy 2:11-12 in the King James Bible reads "Let the woman learn in silence with all subjection. But I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence." A church would therefore have been considered an appropriate place to display such a device.
The tongue curb could be as gentle as a flat iron plate that passively discouraged tongue movement or as painful as a spike-festooned iron bit that punished it rather more painfully. Other variants are shaped like an animal's head, such as a donkey or a pig. Modern variants of the scold's bridle designed not to be injurious are used in BDSM play on both genders as a form of gag.
The Scold's Bridle is the title of a novel by Minette Walters, where a scold's bridle is a key element in the plot.
"lábujjtörő"/Tablillas
Tablillas were an implement of torture used by the Inquisition.
They consisted of small tablets of wood, each sporting five narrow holes, that were designed to immobilize the toes of either foot as the prisoner was immobilized on the rack. For each refusal to confess or answer, the torturer drove a razor-sharp wedge head-on into the tip of one of the toes with a single, swift blow of a heavy mallet, shattering the bones of the toe.
eretnek villája/heretic’s fork
Ezt a négyágú eszközt az eretneksséggel gyanúsított áldozatok szegycsontjába szúrták, miközben meggátolták a fej mozgását. Végül a gyanúsított már csak mormogni tudott, azt is alig hallhatóan. Ekkor kihúzták a villát, és ha a megvádolt még ekkor sem volt hajlandóvallomást tenni akkor a spanyol inkvizícióban benntartották, mint bűnbocsánat nélküli eretneket, majd ranghoz illő ruhába öltöztetve elvezették a kivégzőpadhoz, ám tették ezt az utolsó kenet feladásával, vagyis a bűnbocsánat vigaszával. A római inkvizicióban ez utóbbiakat mellőzték, és az eretneket vagy felakasztották, vagy pedig felnégyelték ha nem engedett a villának.
Heretics were subjected to some very special and unique tortures, ostensibly aimed at finding salvation for their souls before they faced their makers. The Heretic’s Fork is one of those unusual methods of torment. This item is comprised of a two pronged ‘fork’ at either end of a short bar. A leather strap was used to hold the neck and the fork in place. The one end was shoved under the chin of the victim, and the other end was stabbed into the upper chest. This was used during efforts to obtain confessions, and for those who refused to repent, they were summarily executed.
fülcsonkító/Ear Chopper
Resting in a clear case on a pedestal is an iron device called an Ear Chopper. It was not designed to kill the victim, but rather to inflict a punishment that would mark the guilty party for life by lopping off one or both ears. The iron “cap” was fitted onto the head with the knives raised. The ears protrude through the ear holes, and the iron bands guide the blade down to slice off the ear at the scalp line. There are not many references to this device, and surviving examples are very rare. This one was donated by Earl Deatherage of RhyDin.
csonttörő/Skull Splitter
This is an iron band with sharp spiked on the inside of the band which was fitted around the top of a person’s head. The two halves of the band were attached with screws, and as these screws were tightened, resulted in driving the spikes into the cranium. Some of these bands included handles, which allowed the torturer to violently shake the victim from side to side during the torture process. It could be used to exact excruciating pain, or complete execution, depending on how tightly the screws were torqued down. The entire top of the cranium could be removed if tightened too far.
nyelvkitépő/Tongue Tearer
The next display case has five variants of a tool called a Tongue Tearer. One of the medieval punishments for heretics and blasphemers was the removal of that person’s tongue. These tools were designed for just that purpose. The victim was seated and secured while the jaws were forcibly opened. Then these tong like tools were inserted into the mouth and grabbed onto the tongue, which was then ripped from the mouth. Most of these had rough surfaces to aid in grasping the tongue with enough grip to pull the tongue out. However, variants have been found that had staggered teeth, much like a pair of pinking shears that were designed to shred the tongue to pieces.
fejtörő/Head Vice, Head Crusher
Kínzó- és kivégzőeszközként egyaránt alkalmazták. Az áldozat állát ráhelyezték az alsó támasztó-korlátra, a fölül elhelyezkedő rögtönzött fejfedőt pedig egy csavar segítségével elkezdik lassan lefelé szorítani. Az ocsmány találmány először a fogakat préseli bele az ínybe, majd összetöri az állkapocscsontokat. Kicsivel később a szemek ugranak ki az üregükből, végül pedig az agy spriccel ki a tört koponyán keresztül. Manapság kivégzésre nem használják, de vallatásra igen. A moder fejtörő áll és kalaprésze még ki is van párnázva.
hüvelykszorító/thumb screw
júdásbölcső/Judas Chair/Judas Cradle
A középkor első harmadábanalakult ki az eljárás. A júdásbölcső piramis alakú. Az áldozt végtagjait kötelekkel egíy csigaszerű szerkezethez erősítették, majd a levegőbe húzták, és sokszor órákig úgy tartották. Végül vezénnyszóra leengedték a piramis tűhegyes csúcsára., úgy, hogy a súlyával vagy végbélnyílására, vagy herezacskójára – női elítélt esetében a vaginára -, esetleg a legalsó hátgerinccsigolyák alatti pontra nehezedjen. A hóhér a vallatók lelkesedése és élvezete szerint variálhatta a nyomást, nullától egészen a test teljes súlyáig. Az áldozattal ezenkívül szabad volt még „apróbb” csínyeket is elkövetni, rázogatni, lökdösgetni, vagy gyors egymás utánban több ízben is leengedni a hegyre. Perfekt kínzóeszköz volt, arra külön ügyeltek, hogy a delikvens bele ne haljon. Az okozott sebek egész életre szóltak.
The Judas cradle was called the culla di Giuda in Italian, the Judaswiege in German and The Wake in French.
The crocodile tube wasn't common, but it was used to kill many infidels and thieves.
The victim was fixed inside a tube just big enough for the victim's entrance. The tube, having crocodile teeth-like spikes, was slowly compressed leaving the victim totally immobilized. The torturer could only see his face and feet.
With the help of carbon and fire underneath the tube, the torturer gradually heated the tube until he extracted a confession or killed the victim. The former was most common, as this is one of the cruelest and most painful tortures ever used on human beings.
With the face and feet exposed, the torturer was able to inflict painful wounds on the victim. Facial mutilation and toe ripping were preferred choices.
krokodilcső/crocodile tube
fojtópánt, nyakfojtó-szék/garotte
kínzószék/torture chair
fojtószék: karban, mellben, lábban szorították el az ember testét, amitől elállhatott a vérkeringése
szögesszék, confession chair
The Devil's Chair:
Jail and prison employees call it the "strap-o-lounger," the "barcalounger," the "we care chair," and the "be sweet chair." Inmates and their lawyers have other names for the device: "torture chair," "slave chair," and "devil's chair."
They are referring not to the electric chair, but to a restraining device that has led to many serious abuses, including torture and death. Belts and cuffs prevent the prisoner's legs, arms, and torso from moving.
kaloda, pellengér/stocks, pillory, hall of shame
kézre és fejre (pillory)
lábra (stocks
Chinese Torture Device
nyaktábla/Collars
This type of punishment came in many different forms, all of which prevented the victim from feeding himself. The idea was to bring great shame to the criminal and cause him to depend solely on the kindness of others for his survival.

Unpopular criminals who could not find a friend to feed and care for him during his time in a collar would likely starve to death.
The Boots
A dreaded torture device that rendered the victim's legs to bloodied, useless pulp. The method was to bind the legs tightly together using rope, metal bands, or a wooden splint. The executioner would then drive wedge-like boards between the legs using a heavy mallet. This action crushed the bones of the legs.
bronzbika/Brazen Bull
A rarely-used but nonetheless terrifying execution device that literally roasted the victim to death as he lay cramped inside a large metal bull. A fire was lit beneath the beast, heating it gradually.
The original Brazen Bull was fitted with flute-like structures in its nostrils so that the screams of the victim would sound like the bellowing of a bull.

Its inventor, Perillos of Athens, proposed to Phalaris; a tyrant, the need of a more painful way to kill criminals. This was done hoping to disuade the poor population from committing any more crimes.
As the story goes, when Perillos finished the brazen bull, Phalaris asked Perillos to try it out by himself. He then ordered him locked inside the brazen bull and set a fire underneath it. He was very pleased with the results. Being burned alive was a very exciting act to watch.
When a victim is placed inside the brazen bull, he or she is slowly burned to death. This device gradually became more sophisticated until the Greek invented a complex system of tubes in order to make the victim's screams sound like an infuriated ox.
Even though this torture was not used as frequently during the Middle Ages as it was used earlier by the Greek and Romans, it was still used in Central Europe. This torture is similar to being boiled alive.
koporsókínzás/coffin torture
The Coffin Torture was feared throughout the Middle Ages. It is enough for one to look at the picture to the left to realize the reason.
The victim was placed inside the "coffin". Torturers were well-known for forcing overweight victims into the device, or even making the "coffin" slightly larger than normal to make the victims more uncomfortable.
The period of time a victim was to be kept inside the coffin was determined by his or her crime. Very serious crimes, such as blasphemy, were punished by death inside the coffin where the victim was to be kept inside under the sun with animals eating his or her flesh.
The coffin was sometimes placed in a public plaza so the local population would congregate around it and mock the unlucky victim. Sometimes death occurred because of the hatred towards the person as others often threw rocks and other objects to further increase the pain.
leforrázás/Boiling
Not just reserved for cannibalistic tribes, boiling was actually on the records as a legal method of execution in England during the reign of Henry VIII. It was used mostly for those who murdered by poison. The first victim of legal boiling in England was Richard Rouse, a cook.
Boiling was also popular as a slow torture-execution among various sects. Victims could be submerged in heated water, oil, pitch, wax, or even molten lead.
fejsze, pallós/axe
Contrary to popular belief, beheading by way of the axe was not a quick and easy mode of execution. Most heading axes were heavy and ill-balanced, designed to crush their way through flesh and bone rather than cut cleanly. As a result, it often took more than one or two strokes for the task to be completed, and often a small knife was used by the executioner to finish the job by cutting away the bits of muscle and connective tissue after the bulk of the neck had been destroyed.

Still, condemned European nobles preferred this method to hanging because it was more akin to being slain in battle.
When the torture was over, if the victim was still alive, there were usually bits of body and parts that needed to be trimmed up and removed. Enter the next exhibit known as Mutilation Shears. These were used to cut off the remaining bits of fingers or toes, or flesh hanging from the body. The screw mechanism was required because tendons and bone can be very difficult to cut through. Though not technically a torture device, it was none the less an important tool in the Torture process.
Many common forms of torture involved the crushing of an appendage. No portion of the body was prohibited, and the decision regarding what to crush was dependent upon the crime committed. The Foot Screw was designed to crush the foot. Early versions allowed the foot to be inserted and then an arched bar was screwed down onto the foot until the bones were crushed and broken by the pressure. Later versions added spikes which perforated the foot as it was crushed.
Finger crushing was also common. This small device was used to crush fingers into useless appendages which were usually cut off using the Mutilation Shears.
The Spanish Crusher was essentially a modified pair of hinged tongs that could crush anything you could put between the ribbed jaws. This included fingers, toes, ears, thumbs, and very sensitive parts of the male anatomy.
The Spanish Boot on the other hand was designed to crush the lower leg. There were innumerable variants of this tool, but the end result was always the same. The lower leg was crushed, and usually amputated due to the severity of the crushing of the bone. It consists of two semicircular pieces of wood held together either using iron bands or rope. During interrogation, when ever the victim refused to provide the correct answer, another bit of wood or iron was added, which resulted in tightening the boot around the leg. Some variants also had spikes on the inside which would slowly be driven into the leg as the boot was tightened.
mellfelmetsző/breast ripper
Used as a way to punish women, the breast ripper was a painful and cruel way to mutilate a woman's breasts.
This instrument was mostly reserved for women accused of conducting a miscarriage or those accused of adultery.
The claws were used either hot or cold on the victim's exposed breasts. If the victim wasn't killed she would be scarred for life as her breasts were literally torn apart.
A common variant of the breast ripper is often referred to as "The Spider" which is a similar instrument attached to a wall. The victim's breasts were fixed to the claws and the woman was pulled by the turturer away from the wall; successfully removing them.
patkánykínzás/rat torture
A cheap and effective way to torture someone was with the use of rats. There were many variants, but the most common was to force a rat through a victim's body (usually the intestines) as a way to escape. This was done as follows:
The victim was completely restrained and tied to the ground or any horizontal surface. A rat was then placed on his stomach covered by a metallic container. As the container was gradually heated, the rat began to look for a way out - through the victim's body.
Digging a hole usually took a few hours of agonizing pain for the victim. This almost invariantly resulted in death.
kikötés/Exposure
As its name implies, this method consists of exposing a victim to the elements. The victim could be buried up to his neck letting any animals, insects or other people kill him slowly.

In some towns there were chains, stocks or ropes used to quickly restrain someone. In many cases, the victim was simply left to die of hunger and thirst.

Due to its cost efficiency and cruelty, the exposure torture was very widespread in medieval Europe. The victim's remains often served as a warning to the population.

In many cases, the victim was sentenced to a short period of exposure, depending on the crime. However, death was frequent since they were completely defenseless.
korbácsolás/flagellation, whipping
Flagellation, or whipping, was very common in Rome. It was still in use during the Middle Ages most notoriously in the army where flagellation was a very common form of punishment.
The British army was very notorious for using flagellation to punish minor offenses. The amount of whipping depended on the victim's crime and it sometimes incurred death.
Many towns had a post in the main plaza for the sole objective of displaying public whippings. Deserters, thieves and traitors were common victims to this torture method. In the High Middle Ages, flagellation became less common due to newer torture methods.
Some authors call whipping "half death" because the amount of people who died from it, caused by an infection, lack of blood or damage to an organ, was a very significant percentage. The whipping generally occurred against the victim's back, but when a more severe crime was committed his chest could be whipped, which was especially dangerous and painful.
There were different types of whips. Some had small metal spikes at the end to inflict more pain. These whips could cause some serious trauma including teared skin, eye damage and even the loss of a vital organ.
Flagellation was greatly associated with slavery. Most masters had a whip at hand in order to punish disobedience. The act of whipping continued well into the past century and reached its peak during the Roman Times. Medieval lords were also especially fond of using this torture method. Some countries still whip as a form of punishment in recent times.
kerékbetörés/breaking wheel
felnégyelés/quartering
Quartering - Method #1
A particularly barbaric method of execution that is not as easily accomplished as many might think. The idea was to tie each limb of the victim to a horse, ox, or other strong animal and then drive the animals away in different directions in order to tear the victim apart.
In reality, it was not uncommon for victims to have their limbs severely dislocated but not entirely removed during the execution. Records tell of executioners asking permission to use knives to cut the tendons of victims to be quartered in order to accomplish separation of the limbs. In some cases, it was noted that the horses themselves fainted from exhaustion during the task.
Quartering - Method #2
A method that brought chills up the spines of traitors in England, the dread sentence to be "drawn and quartered" involved being hanged but cut down before death, then brought to a table to be castrated before having the stomach sliced open and being disemboweled while still alive. After the heart was finally removed, the head would be cut off and the body would be hacked into quarters to be displayed.
In other parts of the world, much of the frivolities were dispensed with and the culprit was simply sawn into quarters while still alive.
nyaktiló/guillotine
golyó általi halál
lefejezés karddal/sword
Second only to the guillotine, the sword was the preferred method of decapitation because it is much faster than the axe. Heading swords wielded by experts could often remove a head in one stroke with very little fanfare, although accidents and mishaps were not altogether unheard of.

While European swordsman preferred their victims to kneel upright, many Asian executioners positioned their victims to kneel in a manner to require a downward stroke. The latter requiring far more discipline to prevent the blade from striking the ground after passing through the victim's neck.
elektromos szék/electric chair
gázkamra/gas chamber
méreginjekció/lethal injection
The most popular method of execution used in the USA today, as well as a few other countries. This method is also very highly controversial because of the involvement of medical professionals needed to oversea the proceedings and supply the drugs used.
Typically, lethal injections are a "cocktail" of three different drugs administered in lethal doses... one to stop the breathing, one to paralyze muscles, and one to induce cardiac arrest. Often a sedative is given prior to the execution.
rostély/Gridiron
Another execution method akin to burning, but much slower and excruciating for the victim. To die on the gridiron is to be literally broiled to death.

Gridirons were generally metal frames to which the victim was bound, then a fire stoked beneath them. Alternatives to this design were metal chairs that were heated by fires beneath the seat platform.
felfüggesztés nemi szerveken
Scavenger's Daughter
The Scavenger's Daughter by compressing. Torture was seen as a totally legitimate means for justice to extract confessions, obtain the names of accomplices, obtain testimonies or confessions.
The Scavengers Daughter was a device which was invented in England. This device was designed to have the opposite effect to that of the rack. The body was compressed as opposed to being stretched. This rack was invented by the Lieutenant of the Tower of London during the reign of King Henry VIII of England (1509-1547). The name of the Lieutenant of the Tower of London during this period was Leonard Skevington (aka Leonard Skeffington). A derivation of his name led to the device he initiated, or was the father of - the Scavengers Daughter although it was first referred to as Skeffington's Irons. The device consisted of one single iron bar that connected iron shackles closing round the victim's hands, feet and neck. This rack positioned the head to the knees of the victim in a sitting position. It compressed the body as to force the blood from the nose and ears.
térdromboló/Knee Splitter
This lovely gem has two stout bars fitted with iron spikes as teeth. These two bars have the teeth facing one another, and are held together by screw mechanisms at either end. The purpose of this device is to destroy large joints. A leg or arm is inserted between the bars, and the screws are turned until the spikes penetrate the joint. The rate of penetration is controlled completely by the individual operating the device. The teeth are close together and result in the complete destruction of the joint with no possibility of healing.
lead sprinkler
At first sight, it looks like a holy water sprinkler, but in reality it's a bit more complex. The torturer poured molten metals in one end and its contents slowly rushed to the other side where they fell on any part of the victim's body. Many executions occurred with this instrument.
A common way to execute a victim was by pouring molten silver on his eyes. This caused a great deal of pain and eventually provoked death.
súly
megégetés, tűzhalál/burning
# Chinese water torture
# Choke pear
# Tablillas
# Scold's Bridle
# Squassation
# Water boarding
# Bastinado
# Judas Chair
# Foot roasting
# Wire jacket
# Tickle torture
# Iron maiden
# Screw
# Peace breaker's muzzle
# Tucker telephone
# Vise
iron gag
tortúra
elmegyógyintézeti tortúrák
lélektisztító eljárások
kínai harang
vízkúra
kút
vízpróba
tűzpróba
tüdőtömlő
madzagnyeletés
olvadt fém torokba öntése
étel és ital által véghezvitt halálos tortúrák
halálra éheztetés, halálra szomjaztatás
halálra etetés, halálra itatás
súlypróba
erényöv
kaloda, pellengér (nyakkaloda, kézkaloda)
strappado
görgős nyújtópad
szögágy
júdásbölcső
fejtörő
eretnek villája
nürnbergi vasszűz
macskakarom
virágzó körte
hüvelykszorító
vallató csizmák
kilencfarkú macska
körömcsipesz
boszorkánybölcső
nyelvszaggató furdancsok
fog- és ínytépő eszközök
süketséget okozó, illetve fülcsonkoló eszközök
a világtalanná tevés eszközei
vasálarc
gyötrelmek nyakmagasságban
tövisnyaklánc
macskakampó
macskakarom
nyakgallérozó
torok-golyó kaparintás
zsákbamacska
vállroncsoló, vállkiugrasztó eszközök
gerincdeformálók
orrfacsarás, agycsapolás
medencecsontprés
kampóra akasztás a bordánál fogva
nyúzás
csonkolás
kizsigerelés
cséplőlánc
kényszervallatás és kínzás
emberáldozatokkal egybekötött azték rituálék
vadállatok általi kivégzés
cápák elé vetés
patkányokkal való megetetés
megkövezés
elevenen eltemetés
elevenen szétrohasztás
keresztre feszítés
élve megfagyasztás
tűzhalál, elégetés
elevenen megfőzés
karóbahúzás
lefejezés
nyaktiló
guillotine
akasztás
fojtópánt
selyemzsinór
vízbefojtás
felkoncolás, lekaszabolás, kardélrehányás
lenyilazás
kerékbetörés
felnégyelés
szétszakítás
fűrész
neissei kemence
kerék
inga
tormentum insomniae
golyó általi halál, agyonlövetés
ágyúból kilövés
villamosszék
feloldás savban
gázkamra
méregpohártól a méreginjekcióig
Nullum crimen sine lege – nincs bűncselekmény törvény nélkül = amit törvény nem nyilvánít büntetendőnek, azt nem lehet bűncselekménynek tekinteni
Nulla poena sine lege – nincs büntetés törvény nélkül = bűncselekményekre csakis a törvényben meghatározott büntetési tételek alkalmazhatóak
analógia tilalma = büntetőjogban bármiféle analógia alkalmazása tilalmazott
Humanizmus elve
Szubszidiaritás elve
Bűnfelelősség alapelve
Bizonyítottság követelménye
Felelősség differenciáltságának elve
közérdekű munka
javító-nevelő munka
pénzbüntetés
kitiltás
eltiltás közügyektől, foglal-kozástól, járművezetéstől
vagyonelkobzás
megrovás
kényszergyógykezelés
pártfogó felügyelet
háziőrizet
javítóintézeti nevelés
távoltartás
bűn
büntetés
bűnhődés
bűntudat
bűnbánat
bűnbocsánat
jutalmazás
megbocsátás
fájdalom
Ez valójában egy korbács volt, amely borotva éles, lapos és ovális láncokból állt, de igény szerint kiegészítették még speciális applikátumokkal, melyek hegyes, éles szélû, levél formájú fémpengék voltak, amiket összefontak még egy dupla lánccal, amely négy jókora vascsillagban végzõdött. Ennek puritánabb, de egyszerûbb kivitelezése ellenére sem kevésbé hatékony elõdje az úgynevezett tüske- vagy tövis korbács, amelynek eredete a krisztusi idõkig vezethetõ vissza. Ez utóbbit a XIV. század derekán vonták ki a gyakorlatból, mikorra már a cséplõlánc évszázados megbecsülésnek örvendett.
cápák elé vetés
Az elítélt egyik kezébe egy kést, a másikba egy furkót adtak, majd úgy engedték a vízbe, hogy a lába elérje a habokat. Az elítélt sorsa egy napon át az ügyességétől és önuralmától függött. Ha ez alatt az idő alatt sikerült megvédenie magát a cápák támadásával szemben, ezt isteni akaratként tüntették fel, visszahúzták a fedélzetre, s megkegyelmezvén, megajándékozták az életével.
cséplőlánc
kivégzés – halálbüntetés
On December 10, 1948, the Universal Declaration of Human Rights was adopted by the United Nations General Assembly. Article 5 states "No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment."
"körömágyas"
broken on the wheel
foot whipping, falanga (phalanga), falaka (falaqa)
agyontaposás
Addaura, Szicília, BC 8-10000
Addaurai barlangrajz
A büntetés legrégebbinek gondolt ábrázolása
krokodilcsipesz/crocodile pincer
Tearing, shredding and rending flesh was common as a form of torture. This display cabinet contained a Breast Ripper. It was designed to mutilate the female breast. It was clamped down over the breast and could be used either cold, or red hot, depending on the goal of the interrogator. This was primarily used on women found guilty of heresy, blasphemy, adultery, self induced abortion, or erotic white magic.
Another tearing and rending tool was the Cat’s Paw, or Spanish Tickler. Both of these names belie the truly horrible nature and purpose of this tool. It was a steel bar armed with 4 – 6 sharpened “claws”, which where swiped across the naked body. These claws ripped skin, muscle, tendon, and even bone from the victim.
testegész-kínzás
testrész-kínzás
lelki kínzás
kivégzés
stigma
egyéb
kényszerítő eszköz
bilincs
mozgáskorlátozó eszköz
könnygáz
elektromos sokkoló
gumibot
szolgálati kutya
lőfegyver
Az ostor 3,5-4,5 méter hosszú volt, a szíj a kb. félméteres markolatnál 5 cm széles volt és a végéig folyamatosan elvékonyodott. Sokkal keményebb eszköz volt, mint a korbács.4
Római korbács, amelytõl minden ember rettegett. A korbács marhabõrbõl készült, os- torszíjai gyakran ólomnehezékkel voltak felszerelve. Horatius szerint egyes bírák olyan elvetemültek voltak, hogy egészen addig folytatni rendelték a korbácsolást, amíg már maga a hóhér rogyott össze kimerültségében. Hasonló, de ritkábban alkalmazott eszköz volt a scutica, amely pergamenszíjas korbács, valamint a ferula, amely sima bõrszíj volt.
flagellum
A kilencágú korbács – cat-o’-nine-tails – különbözõ hosszúságú szíjból állt, ame- lyek mindegyikén három csomó volt, amelyek az ütéskor felhasították az emberi bõrt, és húsdarabokat szakítottak ki az ütlegelt testbõl. Az eszközt fõleg az angol tengerészet- nél alkalmazták. Az 1689. évi Munity Act, az ún. lázadási törvény vezette be.
jamaikai ostor
bűncselekmény
bűntett
gonosztett
gaztett
rémtett
közbűntény
bűntény
bűneset
felségjog
felségterület
felségsértés
felségárulás
menedékjog
"természet általi" halál vs. "ember általi" halál
szégyenfa, szégyenoszlop, szégyenkő, bitófa, cégér, pelengér, pilinger, pillinger, perrengér, pölöngér
dologház
Goya: Madrid védőinek kivégzése, 1814
Dierick Bouts: Szent Hippolit vértanúsága, 1470-1475
megégetés (tűz)
vízbe fullasztás (víz)
bűnbak
bűnbánat
bűnbarlang
bűnbeesés
bűnbocsánat
bűnhullám
bűnhalmazat
bűnpártolás
bűnrészesség
bűnsegéd
bűntárs
bűntanya
bűnszövetség
bűnszövetkezet
bűntettes
bűntudat
http://index.hu/bloghu/mediapanda/2014/01/08/a_vilagtortenelem_legdurvabb_kivegzesei
History of Torture "Ancient Torture" | History Channel Documentary
kínzások és kivégzések: a fájdalomipar képes története
cselekvéselmélet
büntetés
Brueghel the Elder, Pieter, Justice from The World of Seven Virtues, c.1559
Full transcript