Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Nové nájomné zmluvy

ŠRO SPZ Prešov
by

Miroslav Sedlak

on 20 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Nové nájomné zmluvy

Zhromaždenie vlastníkov
Miroslav Sedlák
Zhromaždenie zvoláva 1/3 vlastníkov, počítaná podľa výmery
- písomne min. 15 dní vopred (málo znamých vlastníkov - do 20)
- verejnou vyhláškou (veľa vlastníkov, neznámi vlastníci, vlastníci ktorých pobyt nie je známy) - v dotknutých obciach obvyklým spôsobom najmenej 5 pracovných dní pred konaním zhromaždenia

Program:
1. Otvorenie zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri „XY"
2. Voľba predsedajúceho a zapisovateľa
3. Informovanie o súčasnom legislatívno-právnom stave.
4. Dohoda o výške náhrady za užívanie spoločného poľovného revíru.
5. Dohoda o subjekte poľovníckej organizácie, ktorá bude do budúcna užívateľ poľovného revíru.
6. Voľba splnomocnencov podľa § 5 ods. 7 zákona o poľovníctve.
7. Uznesenie.
8. Záver.
§ 13 - Zmluva o užívaní poľovného revíru
§ 5, zák.č. 274/2009 Z. z. – Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov
Urbárska spoločnosť
(zák. č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách)

- s právnou subjektivitou
valné zhromaždenie rozhoduje o nakladaní so spoločným majetkom
(§ 14 ods. 4) uznesenie VZ alebo Stanovy US o poverení výboru. Za výbor koná predseda spoločenstva (ak stanovy nepredpisujú inak).
§ 5 Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov
Lesy SR, š.p.
(§ 50 ods. 6 zák.č. 326/2005 Z. z. o lesoch)

- lesné pozemky vo vlastníctve štátu
- lesné pozemky, ktorých vlastník nie je známy
Notárska zápisnica:
(§ 64 zák.č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti)
- presný opis deja, ktorý sa uskutočnil v jeho prítomnosti a ktorého bol svedkom, ale aj miesto a čas osvedčovaného deja, meno priezvisko, sídlo žiadateľa o vydanie osvedčenia a tiež osôb na deji zúčastnených.
Poľnohospodárska organizácia
(§ 7 ods. 3 zák. č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov)

- ak v zmluve o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely majú dohodu o zastupovaní prenajímateľa v konaniach podla osobitného predpisu (odkaz na zákon o poľovníctve)
Zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná najmenej nadpolovičná väčšina vlastníkov , počítaná podla výmery.

Zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou, počítanou podla výmery:
Zvolí ním určený počet splnomocnencov, ktorí vlastníkov
zastupujú vo veci užívania polovného revíru
Poverí ich uzatvorením zmluvy s konkrétnym nájomcom za dohodnutých podmienok
Priebeh zhromaždenia vlastníkov osvedčuje notár.
- zisťuje, či o spísanie notárskej zápisnice žiada oprávnená osoba

Súčasťou notárskej zápisnice je:
- prezenčná listina vlastníkov poľovných pozemkov:
- dátum a miesto konania zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov
- celková výmera poľovných pozemkov, ktoré majú byť uznané za revír
- identifikácia vlastníkov poľovných pozemkov s určením celkovej výmery poľovných pozemkov na vlastníka a jeho podiel na celkovej výmere poľovných pozemkov, ktoré majú by uznané za poľovný revír
- podpis zúčastnených vlastníkov poľovných pozemkov resp. ich zástupcov
Návrh nájomnej zmluvy a prílohy k zmluve
http://www.polovnickakomora.sk/spk/predpisy/legislativa.html
Andrášová Iveta JUDr. Jarková 35 Prešov
Čopáková Viera JUDr. Hlavná 21 Prešov
Čuchta Vladimír JUDr. Konštantínova 6 Prešov
Loumová Eva JUDr. Floriánova 2 Prešov
Marušin Ján JUDr. Slovenská 69 Prešov
Petro Marián JUDr. Hlavná 79 Prešov
Petrová Katarína JUDr. Hlavná 79 Prešov
Šebeňová Magdaléna JUDr. Hlavná 17 Prešov
Kučečková Alexandra Mgr. Nám. Slobody 47 Sabinov
Slovenský pozemkový fond
(§34 ods. 3 zák. č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.

- poľnohospodárske pozemky vo vlastníctve štátu
- poľnohospodárske pozemky, ktorých vlastník nie je známy,
- podiely spoločnej nehnutenosti, ktorých vlastník nie je známy
Notár
ZASTUPOVANIE VLASTNÍKOV

Splnomocnenie

My, podieloví spoluvlastníci poľovných pozemkov Poľovného revíru ............................ v katastrálnom území (rozpíš územia),


Titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, výmera (les/pole)
1.
2.
3.

(môže byť koľko je potrebné účastníkov)
ako splnomocnitelia splnomocňujeme ................................................................................................
titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko (len jedného)
aby za nás konal v celom rozsahu na Zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov, poľovného revíru ...........................................(názov) uznaného Rozhodnutím Obvodného lesného úradu v Prešove pod
číslom .......................zo dňa ..........................., ktoré sa bude konať v ............................... dňa ........................
o ................ hod. podľa § 5 zákona číslo 274/2009 Z.z. o poľovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o poľovníctve) a to aby najmä podával návrhy, hlasoval, rozhodoval a aby nás zastupoval vo veci užívania pozemkov poľovného revíru podľa § 11 zákona o poľovníctve,
Na základe tejto plnej moci má splnomocnenec právo za nás a v našom mene zvoliť alebo byť zvolený, resp. hlasovať o splnomocnencovi, ktorý bude oprávnený uzatvoriť zmluvu o užívaní poľovného revíru podľa § 12 a § 13 zákona o poľovníctve.

V...................dňa............... V...................dňa...............
.......................................... .........................................
V ...................dňa............... V...................dňa...............
.......................................... .........................................
Full transcript