Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Pang'fun Hepta

on 14 July 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

ที่ตั้ง
-อารยธรรมกรีกเกิดขึ้นในบริเวณตอนใต้ของ
คาบสมุทรบอลข่านและชายฝั่งทะเลอีเจียน ซึ่งกั้นระหว่างคาบ สมุทรบอลข่านและเอเชียไมเนอร์ บริเวณเหล่านี้
อยู่ในเขตทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งรายรอบด้วยอารย
ธรรมสำคัญของโลก
- พื้นที่ในคาบสมุทรบอลข่าน ตอนใต้ยังประกอบด้วยภูเขาและที่ราบสูง
-กรีกยังมีพื้นที่ราบเพาะปลูกไม่มากนัก แต่มีชายฝั่งทะเลและท่าเรือที่เหมาะสมจำนวนมาก

ระบอบนครรัฐกรีก(ต่อ)
นครรัฐเอเธนส์
หลังจากนครรัฐสปาร์ตาเสื่อมอำนาจ นครรัฐกรีกอื่นๆ
ก็พยายามรวมตัวกันโดยมี นครรัฐทีบีส (Thebes) เป็นผู้นำ แต่ในที่สุดก็ถูกกษัตริย์ฟิลิปแห่งมาซิโดเนียซึ่งอยู่ในเขตเอเชีย
ไมเนอร์รุกรานและครอบครอง ต่อมาเมื่อพระเจ้า
อะเล็กซานเดอร์มหาราชได้ปกครองจักรวรรดิมาซิโดเนีย พระองค์ได้ขยายอาณาจักรออกไปอย่างกว้างขวางและได้
ครอบครองแหล่งอารยธรรมต่างๆ ของโลก จึงมีการรับความเจริญจากแหล่งต่างๆ เหล่านั้น
มาผสมผสานกับอารยธรรมกรีก เรียกว่า
อารยธรรมเฮลเลนิสติก จนกระทั่งสิ้นสลายลง จากนั้น
ดินแดนกรีกได้ตกอยู่ใต้การปกครองของจักรวรรดิโรมัน
อารยธรรมกรีกโบราณ
(The Hellenic Civilization)
อารยธรรมกรีกเริ่มขึ้นเมื่อประมาณ 750 ปีก่อนคริสต์ศักราช กรีกอยู่ทางตะวันออกสุดของยุโรปใต้ มีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงเอเธนส์ (Athens) เมืองหลวงของประเทศกรีซในปัจจุบัน อารยธรรมกรีกเป็นอารยธรรมที่เจริญรุ่งเรืองและมีอิทธิพลต่อโลก ตะวันตกมาก ประเทศกรีซและประชาชนที่เรียกว่ากรีก
ลักษณะเป็นรัฐเล็กๆที่เรียกว่า นครรัฐ (City State)
คำว่า กรีก นี้เป็นคำที่ชาวโรมันเรียกขานชาวกรีกและเป็นคำที่ใช้
แพร่หลายรู้จักกันทั่วไป แต่ชาวกรีกเรียกตนเองว่าชาว เฮเลี่ยน (Hellenes) และเรียกชื่อประเทศของตนว่า เฮลลาส (Hellas)

ชาวกรีกโบราณ
ชาวกรีกโบราณเรียกตัวเองว่า “เฮลลีน” (Hellene) เป็นพวกอินโดยูโรเปียนกลุ่มหนึ่งที่อพยพมาจากทางตอนเหนือของประเทศกรีซปัจจุบันเมื่อประมาณ 2000 ปีก่อนคริสต์ศักราช ที่สำคัญได้แก่ พวกไอโอเนียน (Ionians) และพวกไมซีเนียน (Mycenaeans)
อารยธรรมกรีกโบราณ
(The Hellenic Civilization)

อารยธรรมกรีกที่เป็นมรดกตกทอดมาถึงปัจจุบันนี้ประกอบ
ด้วยอารยธรรมหลัก 2 ส่วน ได้แก่
อารยธรรมของชาวกรีกโบราณหรืออารยธรรมเฮลเลนิก (Hellenic Civilizaton) และ อารยธรรมเฮลเลนิสติก (Hellenistic Civilization)
แผนที่ประเทศกรีก
พระเจ้าอะเล็กซานเดอร์มหาราช กษัตริย์นักรบแห่งมาซิโดเนีย
ระบอบนครรัฐกรีก
นครรัฐสปาร์ตา
1.กำเนิดอารยธรรมกรีก
ต่อมาประมาณปี 1100 ก่อนคริสต์ศักราช พวกกรีกอีก
กลุ่มหนึ่งเรียกว่า ดอเรียน (Dorians) ซึ่งอพยพมาจากทางเหนือและขยายอำนาจ
ครอบครองดินแดนของพวกไมซีเนียน พวกนี้ได้สร้าง
นครรัฐ สปาร์ตาเป็นศูนย์กลางปกครองของตน

รูปแบบการปกครองและลักษณะสังคมเป็นแบบรัฐทหาร ชาวสปาร์ตันทั้งหมดเป็นทหารของรัฐซึ่งจะได้รับการฝึกอบรมให้กล้า หาญ อดทนมีระเบียบวินัย และเก่งกล้าในการรบ สถาบันการปกครองแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ
1. กษัตริย์ (The King) เป็นผู้นำทางศาสนาและแม่ทัพในการรบ
2. สภาที่ปรึกษา (The Council) หรือ Gerusia ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและตุลาการ สภาราษฎร
3. สมาชิกเป็นชาวสปาร์ตันที่อายุ 30 ปีขึ้นไป ทำหน้าที่พิจารณาข้อเสนอของกษัตริย์
4. เอฟอร์ (Ephors) เป็นหน่วยปกครองที่สำคัญที่สุด

พวกพลเมืองของนครรัฐเอเธนส์ เรียกว่าพวกเสรีชน
แบ่งเป็น 3 พวก คือพวกยูพาทริเด (Eupatridae)
พวกยอร์จิ (Georgi) และพวกเดเมอร์จิ (Demiurgi)
นครรัฐเอเธนส์เป็นต้นกำเนิดของรัฐประชาธิปไตย ปกครองโดยสภาห้าร้อย ซึ่ง
- ได้รับเลือกจากพลเมืองเอเธนส์ที่มีสิทธิออกเสียง
- มีหน้าที่ตรวจสอบร่างกฎหมายและบริหารการปกครอง
นอกจากนี้ยังมีสภาราษฎร ซึ่งเป็นที่ประชุมของพลเมือง
ที่มีสิทธิออกเสียงทุกคนและทำหน้าที่พิจารณาร่างกฎหมาย

ความรุ่งเรื่องของอารยธรรมกรีก
ความเจริญในด้านศาสนาและปรัชญา
กรีกโบราณมีความผูกพันกับศาสนาเป็นอย่างมาก เหล่ากษัตริย์และขุนนางประกาศว่าตนนั้นสืบเชื้อสาย
มาจากพระเจ้า จึงมีอำนาจยิ่งใหญ่เหนือ
ดินแดนที่ตนปกครอง นครรัฐเอเธนส์ถือว่าเทพ
เจ้าไอออน (Ion) โอรสของเทพพระเจ้าอพอลโล (Apollo) เป็นบรรพบุรุษของตน ศิลปกรรม การละคร กีฬา เกิดมาจากการประกอบพิธีเพื่อศาสนาทั้งสิน
ในด้านปรัชญา กรีกได้ชื่อว่าเป็นผู้ให้กำเนิดวิชาปรัชญาแก่โลกตะวันตก ปรัชญากรีกได้รับการยกย่องว่าเป็นความเจริญเป็น
อย่างมาก นักปรัชญากรีกที่มีชื่อเสียงโดดเด่น ได้แก่ โซเครติส(Socrates) เพลโต(Plato)
และอริสโตเติล(Aristotle)
โซเครติส (Socrates)
การสิ้นสุดของอารยธรรมกรีกโบราณ
คำถาม
1. งานจิตรกรรมบนภาชนะของใช้ต่างๆ
ในยุคเฮลเลนิสติกกรีกได้คนพบเทคนิคใหม่ในการวาดภาพ
ประดับฝาผนังขนาดใหญ่โดยใช้หินหรือ กระเบื้องสีมาประดับ นั้นมีชื่อเรียกว่าอะไร?
2. ศิลปะการแสดงของกรีกนั้นมีการจัดแสดงขึ้นเพื่ออะไร?
3. ความเจริญของวิทยาการต่างๆ ในด้านการแพทย์ มีแพทย์ชาวกรีกที่มีชื่อเสียงคนหนึ่ง ค้นพบว่าโรคร้ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากธรรมชาติไม่ใช่การลงโทษลงพระเจ้า และเชื่อว่าวิธีการรักษาที่ดีที่สุดคือการควบคุมด้านโภชนาการและการพักผ่อน แพทย์ชาวกรีกคนนั้นคือใคร?
4.นครรัฐเอเธนส์เป็นดินแดนแห่งแรกของโลกที่มีการปกครองในระบอบใด?
5. อารยธรรมกรีกแบ่งออกเป็นกี่ส่วน และได้แก่อะไรบ้าง?
6. ชาวกรีกโบราณที่สำคัญแบ่งออกเป็นกี่กลุ่ม?
7. สงครามที่เกิดจากการขัดแย้งกันเองภายในชาติ
ของกรีกคือสงครามอะไร?
8. อะไรคือสาเหตุของความขัดแย้งกันในชาติของกรีก?
9. อารยธรรมกรีกโบราณได้สิ้นสุดลงเมื่อใด?
10. เมื่ออารยธรรมกรีกล่มสลายลงอารยธรรมใด
ได้เข้าครอบครองอารยธรรมกรีก
Full transcript