Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KK wc2

onderzoeksontwerp
by

Marieke Asseldonk

on 26 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KK wc2

Het onderzoeksproces
Kwantitatief & Kwalitatief Onderzoek
Studie
Werk
Rapportage
BIJV.
Marktonderzoek
Klanttevredenheids- onderzoek
Formuleren nieuw beleid
Onderzoek
Wat
Waarom
Wanneer
Hoe
Hoofd- en deelvragen
Doelstelling
Beschrijf:
Wat is de aanleiding van het onderzoek
Informatie over de context
- intern (organisatie)
- extern (omgeving)
Informatie over het onderwerp van onderzoek

Doe deskresearch en verwijs hiernaar! (APA)
Schrijf van breed naar smal.
Let op:

Zo concreet mogelijk
Haalbaarheid
Pas op met: waarom of ja/ nee
Geldigheid van resultaten
Kwalitatief
Kwantitatief
Verhelderen
Onderzoeks-opzet
Verzamelen
Analyseren
Conclusies &
Aanbevelingen

PvA
Onderzoek
Wat
Waarom
Hoe
In je onderzoeksopzet werk je uit hoe je alle deelvragen gaat beantwoorden.
Bepaalt kwaliteit van onderzoek

Beter plannnen

Afstemmen en contracteren met opdrachtgever
Onderzoeksmethodiek
Onderzoekseenheden, populatie, steekproef
Operationalisatie
desk + field
DV1
DV2
DV3
Introductie
Doelstelling
Hoofdvraag
DV1
DV2
DV3
Inleiding
Doelstelling
Hoofdvraag
Opzet
Opzet
Opzet

Analyseren
Conclusie
Aanbevelingen
Theoretische modellen
(niet in Baarda)
field

Analyseren

Analyseren

Verzamelen

Verzamelen

Verzamelen
Wat
Waarom
Hoe
Bedrijfskundige theoretische modellen zoals SWOT, Porter, leiderschapsmodel Quinn, enz.


Welke bril zet je op? Denken vanuit een vakgebied.
Theoretische modellen bieden een kader voor welke informatie je gaat verzamelen en hoe je deze kunt interpreteren.
Dit is per model afhankelijk. In de theorielessen heb je geleerd hoe de verschillende modellen toe te passen.

Motiveer altijd je keuze voor een model.
Kwalitatief
Kwantitatief
Wat
Waarom
Hoe
Het scheelt je veel tijd als je data niet zelf hoeft te verzamelen.

Het voorkomt respondentenbederf.
Deskresearch is onderzoek wat je vanachter je bureau kunt doen. Het gaat om bestaande data.

VB: cijfers van CBS, ziekteverzuimgegevens, foto's
Let op: APA norm!
Vindplaatsen
Beginnen
Van globaal naar specifiek.

Goede startpunten zijn:
internet (google, wikipedia)
handboeken/ encyclopedie (Picarta)
recente afleverinegn van tijdschriften
Wikipedia?
Klopt, je kan niet ALLES geloven wat op wikipedia staat, iedereen kan de informatie namelijk bewereken.
MAAR wikipedia heeft wel een kwaliteitscontrole en je kan het op een verantwoorde manier gebruiken:

- gebruik het alleen voor algemene informatie over een bepaald onderwerp
- gebruik het om zoektermen te vinden
- ga er niet vanuit dat de informatie klopt
- kijk naar de referenties en weblinks
- kijk op de 'overleg' / 'discussion' paginaIssue: betrouwbaarheid van informatie
Internet
Recente vaktijdschriften
(Hand)boeken
Media
Wetenschappelijke tijdschriften
Database: Lexis Nexis
Veel zijn online verkrijgbaar
(e-journals, fulltext)
Referentielijst van artikel gebruiken
Onderzoek is het stellen van een vraag en deze op een systematische manier beantwoorden.
Onderzoek verhoogt kans van slagen van projecten, interventies, ondernemingsplannen, enz.

Systematiek verhoogt de geldigheid en betrouwbaarheid van resultaten.
DV1
DV2
DV3
Introductie
Doelstelling
Hoofdvraag
Onderzoeksopzet
DV1
DV2
DV3
Introductie
Doelstelling
Hoofdvraag
Opzet
Opzet
Opzet

Verzamelen

Verzamelen

Verzamelen
DV1
DV2
DV3
Introductie
Doelstelling
Hoofdvraag
(Standaardmodel voor conceptinhoudsopgave eindrapport)
Opzet
Opzet
Opzet
Titelblad
Voorwoord
Managementsamenvatting
Inhoudsopgave
Hfst 1: Introductie / doelstelling/ vraagstelling
Hfst 2: Methoden
Hfst 3: deelvraag 1
Hfst 4: deelvraag 2
Titel van het hfst is NIET Letterlijk de DV!
Inhoud: Stellen van de vraag, weergave van resultaten, interpretatie / analyse van resultaten en beantwoorden van deelvraag: deelconclusie
Hfst 5: deelvraag 3
Hfst 6: Conclusie
Deelvragen nog een keer langslopen dan de HV beantwoorden
Hfst 7: Aanbevelingen
Teruggrijpen naar doelstelling
Literatuurlijst (APA)
Bijlagen

Analyseren

Analyseren

Analyseren

Verzamelen

Verzamelen

Verzamelen
Onderzoeksproces
PvA
Verhelderen
Onderzoeks-ontwerp
Verzamelen
Analyseren
Conclusies &
Aanbevelingen
1) Onderzoeksmethode (desk, kwal of kwan)
2) Evt. theoretische model (niet in Baarda)
3) Onderzoekseenheden
4) Operationalisatie
Titelblad
Inhoudsopgave PvA
Introductie
Doelstelling
Hoofdvraag met deelvragen
Introductie
Onderzoeksontwerp
(per deelvraag)
Planning
Concept inhoudsopgave
(van het eindrapport)
Literatuurlijst
(APA)
Wat
Waarom
Hoe
In je introductie wordt duidelijk waarom je wat onderzoek.
Je geeft achtergrond informatie over je onderzoek.
Een lezer van een onderzoeksrapport moet kunnen begrijpen waarom precies dat onderzoek wordt gedaan.
Wat
Waarom
Hoe
De doelstelling is wat de opdrachtgever wil bereiken na implementatie van jde aanbevelingen.
Het feit dat je informatie wilt verzamelen over je onderwerp van onderzoek is niet interessant, tenzij je wetenschappelijk onderzoek doet.
Vloeit logisch voort uit introductie

Indien mogelijk SMART
Wat
Waarom
Hoe
De
hoofdvraag
is DE vraag die in je onderzoek gaat beantwoorden.
Wat moet je weten om de doelstelling te bereiken?

De HV Beantwoord je d.m.v. het beantwoorden van de
deelvragen.
Deze verdelen de hoofdvraag in kleine stukken.
De hoofd- en deelvragen vormen de rode draad van je onderzoek.
Door de hoofd- en deelvragen te beantworoden kan de opdrachtgever zijn doelstelling bereiken.
Wat
Waarom
Hoe
Operationalisatie
is het vertalen van een begrip naar meetbare termen.
Het karakter ve onderzoeksvraag
Toetsend
Beschrijvend
Explorerend
Wat
Voorbeeld
Wat
Voorbeeld
Wat
Voorbeeld
Beschrijven van een fenomeen
Hoe groot is het studiesucces op de HHs?

Wat zijn de motivaties van studenten om BKM te studeren op de HHs?
Het komen tot een verklaring/ theorie middels kwantitatief onderzoek.

Verschil en samenhangsvragen
Zijn laag opgeleiden vaker werkloos dan hoog opgeleiden?

In hoeverre zijn vooropleiding en motivatie bepalende factoren voor studiesucces?
Nagaan of een idee of theorie klopt

Hypothesen
Vrijwel altijd kwantitatief
Theorie:
leertheorie & conditionering:
belonen werkt beter dan straffen

Hypothese:
als studenten een deel vh collegegeld terugkrijgen als zij hun P in 1 jr halen gaat het cijfergemiddelde omhoog.
Eenheden zijn de personen, bedrijven, groepen waarover je iets wilt zeggen.
Alle eenheden samen vormen de populatie. Uit de populatie trek je een steekproef, dit zijn de onderzoekseenheden bij wie je je data gaat verzamelen.
Alleen bij een zuiver experiment kan je oorzaak-gevolg relaties aantonen.
Het wordt dus gebruikt voor
toetsende
vragen.
1. definitie
2. (sub)dimensies?
3. (sub)dimensie --> indicatoren?
4. indicatoren --> vragen
observatiecategorieën.
Vragen & observeren
Wat iemand voelt, denkt, weet en vindt kun je niet observeren, dit moet je vragen.
Observeren is het vaststellen feitelijk gedrag (waarneembaar)
Het bestaat uit de onderdelen:

1)Onderzoeksmethode (desk, kwal of kwan)
2)Evt. Theoretische model (niet in Baarda)
3)Onderzoekseenheden
4)Operationalisatie
Desk
Vragen
Observeren
Wat
Waarom
Hoe
Wat
Waarom
Hoe
Techniek
Kwal of kwan?
Field
Wat
Waarom
Hoe
Het verzamelen van nieuwe data.
Niet alle data is beschikbaar. Iedere situatie is immers uniek.
Vorm
Waarom
Experiment
Wordt vooral gebruikt bij:
- wetenschappelijk onderzoek
- evaluatieonderzoek
Bijv.: leidt verlaging van de prijs tot een
vergroting van de omzet?
Kwalitatief
Kwantitatief
open interviews
open ongestructureerde observatie
enquête
gestructureerde observatie
Mate van structuur
Dit wordt uitgelegd bij de stap 'Verzamelen'
Dit wordt uitgelegd bij de stap 'Verzamelen'
Wat
Hoe
Wat
Hoe
Wat
Waarom
Hoe
Door gedrag te observeren voorkom je de volgende problemen:
sociaal wenselijke antwoorden
mensen zijn zich niet altijd bewust van hun gedrag
selectief geheugen
Er zijn verschillende manieren van vragen stellen:
enquete vs. open interviews (mate van structuur)
mondeling vs. schriftelijk
individueel vs. groep


Goede operationalisatie zorgt ervoor dat het begrip zo weinig mogelijk voor interpretatie vatbaar is.

Belangrijk voor abstracte begrippen
Wat
Waarom
Hoe
Je onderzoekspopulatie bepaalt hoe grootschalig je je onderzoek moet opzetten. Denk na of er hier de middelen voor zijn.

Steekproef bepaalt in
generaliseerbaarheid
van de resultaten naar populatie.

Hoe groter de steekproef hoe
betrouwbaarder
de resultaten.
Verkennend
Wat
Voorbeeld
Het komen tot een verklaring/ theorie middels kwalitatief onderzoek.
Wat zijn bepalende factoren voor studiesucces?

Hoe komt het dat laag opgeleiden vaker werkloos zijn dan hoog opgeleiden?
Survey bij de type volgende type vragen:
Survey
Wat
Waarom
Er is geen sprake van een interventie door de onderzoeker.
Het onderzoek wordt gedaan door het waarnemen van de wereld zoals die is.
Verkennend/exploreren:
Wat zijn mogelijke oorzaken van de RSI-klachten van studenten?
En NIET voor
toetsende
vragen!
Beschrijvend:
Hoe vaak komen RSI-klachten onder studenten voor?
Wat
Bij een experiment is er altijd sprake van een experimentele groep en een controle groep. Bij de experimentele groep vindt er een interventie plaats waarvan de onderzoeker het effect wil meten.

Bij een zuiver experiment wordt door toeval bepaalt wie tot welke groep behoort.
Patiënt rustiger door klassieke muziek
Klassieke muziek in de wachtkamer van de huisarts zorgt ervoor
dat de patiënt rustiger wordt. De patiënt is door de muziek
minder gestrest als hij de behandelkamer binnenloopt. Dit blijkt
uit promotieonderzoek van Karin Dijkstra.
http://www.radiologen.nl/, 16/03/09
Voorbeeld
Interventie = al dan niet klassieke muziek
Effect = stressniveau van patient
Zuiver exp. = want er wordt op basis van toeval
bepaald in welke groep mensen
worden ingedeeld
In de
conclusie
geef je antwoord op je hoofd- en deelvragen.
Conclusie
Aanbevelingen
Conclusie
Aanbevelingen
In je
aanbevelingen
schrijf je wat de opdrachtgever moet doen om zijn doelstelling te bereiken.
Herhaal de
hoofdvraag.
Herhaal de
doelstelling.
Conclusie:
"Onderzoek is een vraag stellen
en deze beantwoorden
"
(K
raaij, 2012)

Doelstelling:
Je onderzoek is moet voor de opdrachtgever bruikbaar zijn.
Let op: APA norm!
Desk
Zie training 'deskresearch': jaar 2,blok 3
In de fase
verzamelen
ga je data verzamelen om je deelvragen te kunnen beantwoorden.Data analyse geeft overzicht!
Kwalitatief
Kwantitatief
Bij de fase
data-analyse
ga je kijken naar wat voor antwoord de data geeft op de deelvragen.

Wat zegt de data?
Zie cursus 'SPSS': jaar 2, blok 1
Field
Gefundeerde theoriebenadering
Ieder interview transcriberen en dan:
Alternatieve methode
Gespreksverlagen/ transcripties (in bijlagen)

Onderzoeksultaten

- Weergave van
belangrijkste

uitkomsten van interviews.
- Uitkomsten
onderbouwen
met citaten uit
de interviews.
- Leg koppeling met theorie.

Uitkomsten mogen (liefst) niet terug te leiden zijn naar specifieke respondent.

- wat is je begin vraag?
- evt. wat zijn de gespreksonderwerpen?
(deze bepalen a.d.h.v. vooronderzoek!)
Vragen
Observatie
Wat neem je in je achterhoofd mee als je gaat observeren?

Kennis uit vooronderzoek!
Operationalsiatie veel minder uitgebreid dan bij kwantitatief onderzoek
Kwalitatief
Kwantitatief
Van belang is:
steekproef representatief is voor de populatie.
steekproef is groot genoeg
Zie cursus Steekproeftheorie: jaar 2, blok 1
Geeft de steekproef een goed beeld van wat er aan de hand is?


Je houdt zo veel interviews tot er
saturatie
optreedt.
1.
2.
Kwalitatief
Tijdens haar observaties van vrouwen en mannen in café's en nachtclubs, constateerde onderzoekster Monica Moore dat vrouwen meestal (in tweederde van de gevallen) degenen zijn die het initiatief nemen tot flirten en een man duidelijk maken dat ze benaderd willen worden. .....

De vrouwen die het vaakst werden benaderd door mannen, waren helemaal niet de mooiste vrouwein, maar degenen die de meeste signalen uitzonden. ........ De 'top-scoorders' in het onderzoek zonden per uur 35 signalen uit en werden 4 keer benaderd.

In totaal registreerde Moore 52 verschillende flirtsignalen die werden gebruikt, waaronder bijvoorbeeld:
oogcontact, glimlachen, knikken, lippen tuiten, 'zelf-manipulatie' (jezelf aanraken, bijv. aan je haar of aan je hals zitten) en het hoofd opzij buigen en je hals laten zien.
Interview
Observatie
Registratie

met wie je gesproken hebt
waar het gesprek over ging
hoe lang het gesprek duurde
zijn er bijzondere omstandigheden?
wat viel je op als onderzoeker?
Interviewtechniek
LSD!!!
Dit artikel is ontleend aan het studieboek Sociale Psychologie (2005, Red. Roos Vonk)
Voorbeeld
kwal. obs.
Tijdens
Achteraf
Regel opnameapparatuur!

Maak aantekeningen!
Logboek
Zie training interviewen: jaar 1, blok 2
Onderzoeksopzet
Onderzoeksopzet
Voorbeeld
"Tevredenheid is het verschil tussen wat de klant verwacht en wat de klant ervaart.” (Zeithaml, 1981)
Geef
aanbevelingen
hoe deze doelstelling te bereiken is.
LET OP:
wees
specifiek!
Niet alleen WAT er gedaan moet worden, maar ook HOE.
Herhaal en beantwoord de
deelvragen.
Onderbouw
al je antwoorden/ conclusies met belangrijke
resultaten!
Wat doe je?
Klopt het?
Observatie
Kwantitatief
Enquête
Voorbeeld
kwan. obs.
Introductiebrief

Invulinstructie

Vragen & antwoordmogelijkheden

Woord van dank
Onderdelen
Vragen moeten zijn:
- vooral gesloten
- helder
- concreet
- neutraal

Controleer dit met proefafname!
ken je alle antwoordmogelijkheden? Zo nee: " O Anders, namelijk ....... "
Vragen
Antwoorden
Vraag naar feit of mening?
Feiten:
antwoordcategorieën
Meningen:
antwoordschalen
Meningen

an
twoordschaal
BV:

"Ik ben tevreden met de kantine"
O zeer mee eens
O mee eens
O mee oneens
O zeer mee oneens
Evt. antwoordmogelijkheid
'geen mening'
of
'niet van toepassing'
toevoegen
Feiten:
antwoordcategorieën
BV:
"Wat is uw hoogst genoten opleiding?"
O MBO
O HBO
O WO
O Anders, namelijk .....
Beantwoord de hoofdvraag.
Betrouwbaarheid
Validiteit
Bertouwbaar& valide visueel
Betrouwbare
metingen zijn onafhankelijk van toeval.

Van invloed zijn:
de onderzoeker
het meetinstrument
onderzoekseenheid
omstandigheden
Validiteit
wil zeggen: meet je wat je wil meten?
Geldigheid:
als iemand het onderzoek herhaalt, komen er dan dezelfde resultaten/ conclusies uit?
logboek!
Geldigheid:
als iemand het onderzoek herhaalt, komen er dan dezelfde resultaten/ conclusies uit?
Triangulatie
- representatieve groep
- verschillende databronnen

Collegiale controle
Member checking
Uitwerking interview/ resultaten
voorleggen aan geïnterviewde

Anonimiteit
garanderen
Subjectiviteit interviewer

Subjectiviteit
geïnterviewden
Problemen met geldigheid
Vergroten van geldigheid
Full transcript