Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Llengua, Interculturalitat i Cohesió social

No description
by

Medina Bermúdez

on 18 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Llengua, Interculturalitat i Cohesió social

Llengua, Interculturalitat i Cohesió social
LIC ?
PLA PER A LA LLENGUA I LA COHESIÓ SOCIAL.
Objectiu general.
"Garantir la integració escolar i social de tot l’alumnat, amb independència de la llengua, cultura, condició social i origen."

A partir de tres eixos:

Consolidar la llengua catalana, com a eix vertebrador d’un projecte plurilingüe.
Fomentar l’educació intercultural, basada en la igualtat, la solidaritat i el respecte a la diversitat de cultures, en un marc de diàleg i convivència.
Promoure la igualtat d’oportunitats per tal d’evitar qualsevol tipus de marginació.


Actuacions de l’ELIC
Equips d’assessorament en Llengua, Interculturalitat i Cohesió social (ELIC)
S’encarreguen de desenvolupar funcions de col·laboració,
assessorament i suport escolar en relació
amb aspectes lingüístics, interculturals i de cohesió social,
d’una manera sistemàtica i coordinada amb els territoris.

Aula d’acollida i centre acollidor
Impuls de la lectura
Plans educatius d’entorn

Format per 12 assessors i una coordinadora.
Objectiu fonamental de l’Equip: ajudar el professorat a adaptar-se a la nova realitat i donar-li recursos perquè pugui atendre l’alumnat de manera integradora, inclusiva, personalitzada d’acord amb les seves necessitats emocionals, lingüístiques, socials i culturals.

Concretat en un Pla d’actuació conjuntament amb la resta de serveis educatius (EAP i CRP)

Aula d'Acollida
Definició
Alumnat
Tutor/a
Metodologia
Agrupaments
Horaris
Organització
Avaluació
Què és AA?
Un punt de referència
Un marc de treball obert i flexible amb una permanent interacció amb la dinàmica del centre
Una atenció emocional i curricular
Un aprenentatge intensiu de la llengua
Un contacte constant amb la resta de grup classe

Tutor/a
Ha de tenir preferentment destinació definitiva al centre, experiència docent i domini de les TIC.

Ha de ser el referent més clar per a l’alumnat nouvingut, però és responsabilitat de tota la comunitat educativa la resposta que s’ofereix a aquest alumnat per a la seva plena integració al centre.

El nombre de professorat que intervé a l’aula ha d’ésser reduït.

La jornada lectiva la dedicarà fonamentalment a la docència amb l’alumnat nouvingut.

Gestió de l’aula: Organització, Metodologia i Avaluació
Agrupaments:
Recomanable que el nombre màxim d’alumnat que treballa simultàniament en cada grup se situï a l’entorn dels 10 alumnes a primària i 12 a secundària obligatòria.

Possibilitat d’atendre alumnat en grups en funció de la seva escolarització prèvia, la seva llengua d’origen o altres característiques que puguin determinar necessitats educatives específiques diferenciades. ( per edat / nivell / ...)

De l’AA al centre acollidor
Organització de tutories compartides entre el tutor de l’AA i el tutor AO.
Coordinacions
Traspàs d’informacions
Revisió d’horaris

Orientació de la tasca educativa en el marc del grup-classe.
Pautes per elaborar PII, que garanteixin: l’aprenentatge de la llengua, l’accés al currículum comú i la socialització.
Criteris per adaptar materials, activitats, exàmens.
Metodologies inclusives.

Unes pinzellades...
Qui ha d'anar? els alumnes.
Incorporat al sistema educatiu de Catalunya en els 24 mesos darrers.
Escolaritzat a partir dels 8 anys o del tercer curs d’educació primària i alumnes de secundària obligatòria.


Realitzar l’avaluació inicial i col·laborar en l’elaboració de PII.
Gestionar l’aula d’acollida.
Aplicar metodologies i estratègies d’immersió lingüística.
Promoure la integració de l’alumnat nouvingut.
Col·laborar en la sensibilització i introducció de l’educació intercultural.
Coordinar-se amb: tutors AO,CLIC, EAP, LIC...
Participar en les reunions dels equips docents, comissions d’avaluació...

Organitzar els aprenentatges de manera globalitzada.
Potenciar activitats funcionals.
Fomentar el treball cooperatiu.
Establir relacions personals positives.

Horari:
Aquest, és convenient, que no interfereixi en aquelles matèries que l’alumnat nouvingut pot compartir amb els companys de classe.
L’assistència a l’AA ha d’anar disminuint a mesura que l’alumne/a avanci en els aprenentatges.
Cap alumne/a ha de romandre totes les hores lectives a l’AA, recomanable, com a màxim, la meitat del seu horari lectiu
El pas de l’alumnat nouvingut a l’AO demana molta coordinació.
La incorporació a l’AA o AO pot ser en qualsevol moment del curs que es consideri més adient.

La metodologia de l’aula d’acollida ha de tenir en compte l’organització dels
aprenentatges de manera globalitzada, l’existència d’activitats funcionals, el foment del
treball cooperatiu i l’establiment de relacions personals positives.
Avaluació:
S’ha de dur a terme en relació amb els objectius del seu Pla Individualitzat
Ha de ser contínua, amb observació sistemàtica i visió global del seu progrés d’aprenentatge, integrant les aportacions i les observacions efectuades en cada una de les àrees.

“Hem d’aconseguir que les persones siguin responsables de les seves eleccions, no de les seves circumstàncies”
J. Rawls

La qüestió fonamental és reconèixer el problema educatiu i situar-lo en el seu context social, sense obviar la necessitat de recursos, però posant els alumnes-persones en el centre de la relació entre escola, família i societat.
Ens hi va el futur, com a país i com a persones.
Manuel Castells
La Vanguardia, 18 desembre 2004Abans de definir què és un pla d’entorn, és molt important,
per què és necessari un pla d’educatiu d’entorn

2004-05

Època de canvis o canvi d’època?

Paradoxalment, a l’educació se li exigeixen noves funcions educatives (salut, comportaments sostenibles, prevenció de la discriminació...)

Els centres no poden donar resposta als seus objectius més bàsics.


En els darrers anys...

Les estructures familiars es fan més inestables.
El treball es torna més insegur.

S’afebleixen dos dels instruments més potents de socialització


Lloc de trobada i convivència per afavorir la interrelació i l’ús del català com a llengua comuna

Tallers per a les famílies

http://www16.gencat.net/esport/PlaExperimental/

Promoure l’educació més enllà de l’escola.

Aproximar i coordinar els elements socioeducatius, formals I no formals que actuen en un entorn proper..

Promoure l'associacionisme i la participació juvenil.

Adequar l’oferta d’activitats de les associacions a les noves necessitats educatives de la societat.

Assegurar la continuïtat entre els projectes educatius dels centres escolars i els valors
que es treballin en les activitats del lleure

Incentivar l’escolarització i facilitar la transició al món laboral

Optimitzar l'ús educatiu dels espais escolars i de l’entorn proper

Atendre les necessitats familiars de la societat.

OBJECTIUS

Ajustar les respostes als nous
reptes educatius

Innovació


Educadors a peu de carrer, projectes amb joves, absentisme...


Demandes socials

Activitats de suport a la tasca escolar fora de l’horari lectiu:
ús de la biblioteca, aprofitament de les TIC,
activitats lúdico-educatives,
jocs cooperatius, itineraris de descoberta de l’entorn,
etc.

Tallers d’estudi assistit

Per educar un infant cal tota la tribu
Proverbi africà

L’educació escolar no ho pot fer sola


Taller per a famílies
Cafè tertúlia
Passegem en família
Biblioteca oberta

Espais de trobada


Activitats esportives i artístiques
Representacions teatrals
Jornades culturals

Activitats extraescolars

Són complementàries de les que el municipi i els centres ja fan per acollir l’alumnat i les famílies nouvingudes i/o allunyades del món escolar i promoure’n la col·laboració en l’educació dels seus fills i filles per tal que esdevinguin un referent

Acollida alumnat i famílies


Dinamització famílies magrebines
Alumnes guia


Pretenen desvetllar actituds positives i oferir formació pel que fa a la promoció de l’ús de la llengua catalana, l’educació intercultural i la cohesió social, i potenciar una dinàmica que afavoreixi el treball en xarxa

Sensibilització i formació

El pla educatiu d’entorn: un dels camins

Promoure la cohesió social a través de l’educació
intercultural i l’ús de la llengua catalana en un marc
pluriligüe.


Estudi Assistit
Lectura, teatre, ràdio, contes, música
Informàtica i hort escolar
Suport a les llars d’infants

Incentivació escolar

Temps escolar
Temps extraescolar
Temps no escolar
La coherència entre els diferents temps de l’alumne/a pot potenciar l’èxit escolar, el desenvolupament de la personalitat i l’aprenentatge de la vida social

Iniciativa de
cooperació educativa

Aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat.

Una nova exigència social:TOTS ELS TEMPS HAN DE SER EDUCATIUS

Un nou contrasentit social: cadascú va a la seva

Temps
escolar

Temps
serveis escolars
Temps extraescolar

Temps
de lleure

Pla Educatiu d’Entorn: Iniciativa comunitària de millora de la capacitat educativa de l’entorn

Recursos
Administració
central

Recursos
Centres
educatius

Recursos
Administració
local

Recursos
Teixit social

Educació per a la ciutadania

Competència tecnològica

Competència matemàtica

Educació emocional

Competència laboral

Educació artística

Educació audiovisual

Educació pel lleure

Educació científica

Competència ínformacional

Competència lingüística

Educació intercultural

Educació vial

Educació per a la salut

Educació medioambiental


Activitats
culturals, esportives
i de lleure


Activitats
amb
famílies
Activitats
complementàries
i extraescolars

Entorn

Educació
no formal

Educació
informal

Educació

Ajuntament


Adults


ESCOLA
Centres d’esplai

Centres culturals

Centres esports

Associacions
entitats

Serveis
municipals

Serveis
educatius


Zona Educativa (0/18)

Centre
concertat

Llar
d’infants


PEE /2006-2007

l

l

Voltreganès

Castelló
d’Empúries

l

L‘Espluga
de Francolí

Valls

l

Torredembarra

Vila-seca

l

l

Salou

Ulldecona

El Masnou

Premià de Dalt

La Seu
d’Urgell

Solsona

Celrà, Bordils,
Flaçà

Santa Margarida
de Montbui

Calaf

l

l

l

Sant Vicenç
dels Horts

l

l

Sant Feliu
de Codines

l

l

Llagostera

l

l

Bages Sud

l

l

l

l

l

l

PEE /2005-2006

Figueres

l

Mollet del V.

l

Besòs

l

Alcanar

Deltebre

Castelldefels

Sta. Coloma
de Gramenet

l

l

Lloret de Mar

l

Canovelles

l

Roda de Ter

l

l

Sant Feliu de
Llobregat

l

Palafrugell

Blanes

l

l

l

Sant Cugat
del Vallès

Rubí

Sabadell

l

l

L’Hospitalet
de Llobregat

l

Granollers

l

Gelida

l

l

L’Ametlla de Mar

l

Olot

l

Sta. Oliva

Tàrrega

Guissona

Igualada

Capellades

Roses

l

l

l

l

l

l

l

l

San Celoni

ESCOLA
INSTITUT
Gràcies
Famílies

Centres

Educació
formal
Full transcript