Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Befolkning, flytting og utvikling

Geografi VG1, kap 10, 11 og 12
by

S A

on 28 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Befolkning, flytting og utvikling

Vest- Afrika
Amerika og de karibiske øyene: Slavene solgt til plantasjeeiere.
Kjøpte sukker, bomull etc. Varer som var etterspurt i Europa.
FLYTTING
Migrasjon: Flytting / skifte bosted / Geografisk immobilitet
Innenlands / internasjonal

Immigrasjon: Innvandring (innvandrer =1 år (FN)/ 6 mnd (Norge)
Emigrasjon: Utvandring

Hvorfor?
Indv. motiv: Familie, bosted, miljø, utdanning, arbeid
Strukturelle grunner: Når det samfunnsmessige forhold som fører til at folk flytter
Frivillig / ufrivillig flytting
FN's tusenårsmål: Vedtatt i år 2000 av alle 192 medlemsland.
8 hovedmål, 21 delmål, 60 indikatorer
http://globalis.no/Statistikk/FNs-tusenaarsmaal

Overordnet mål: Redusere fattigdom.
Delmål 1: Halvere andel som lever under 1$/dag. (Av 7 mrd, er det 1,4 som lever i ekstrem fattigdom (under1,25 $/dag ).
Delmål 2: Redusere arbeidsledighet blant unge.
Delmål 3: Halvere andelen av befolkning som lider av hungersnød innen 2015.

Absolutt fattigdom og relativ fattigdom.
Flyktninger = Tvungen flytting pga politisk, etnisk, religiøs, eller annen form for diskriminering og forfølgelse. Naturkatastrofer eller krig.
- Politiske flyktninger
- Økonomiske flyktninger
- Miljøflyktninger


FN: Flyktning = har velbegrunnet frykt for å bli forfulgt pga rase, religion, nasjonalitet eller politisk engasjement. Kan ikke returnere til sitt hjemland.
Konvensjonsflyktninger er politiske flyktninger som er under ansvaret til FN's høykommisær for flyktninger. Fordeles til land som forplikter seg til å ta imot flyktninger (kvote). Andre årsaker til å flykte blir ikke betegnet som flyktninger av FN.
SLAVEHANDEL: Våpen, brennevin, tekstiler, perler etc fra europeiske land i bytte mot slaver.
12-15 millioner afrikanere
Nyere historie:
Trekanthandelen
1700-1800 tallet
Legal / illegal flytting?

Legal flytting regulert etter lover og bestemmelser, spesielle avtaler i Norden og EØS. Statistikk viser legal flytting.

Illegal flytting = flytting mellom land som ikke er tillatt.
Innvandrere uten oppholdstillatelse,
ulovlig inn, turistvisum/oppholdstillatelse blir værende.
Omfattende illegal innvandring fra Afrika over Middelhavet til Sør-Europa, og kanskje enda flere fra Mexico til USA.
USA er det landet som har flest innvandrere.
I tillegg til USA og Europa er også Japan og den arabiske halvøy senter for migrasjonsstrømmer.

Årsak? Arbeid, forsørge familie - sender penger hjem
Konsekvenser? Billig og illegal arbeidskraft, utnyttelse
MALI:
Uavh.1960
Alvorlig tørke 72-73 / 84-85 / 2005
Statskupp, grensekonflikter, korrupsjon
Antall innbyggere: 15 370 000
Barnedødelighet: 178/1000
Fruktbarhetstall: 6,1
Forventet levealder: 52 år
Innbyggere under 15 år: nesten 50%
(gjennomsnittsalder 16,3 år)
Ekstrem fattigdom: 51,4%
Alfabetisme: 26,2%
Analfabetisme: Drøyt halvparten av befolkningen eldre enn 15 år var analfabeter i 2003
Arbeidsløshet: ca 9%
BNP per innbygger: 679 USD
Religion: 95% muslimer
Skolegang grunnskole: 73%
Etniske grupper: mande 50 % (her inngår bambara, malinke og soninke), peul 17 %, voltaiker 12 %, songhai 6 %, tuareger og moor 10 %, andra 5 %
Eksport: Bomull, kjøtt og gull er de viktigste eksportvarene, noe som betyr at landets økonomi påvirkes sterkt både av internasjonale prissvingninger og klimatiske endringer. Av naturressurser finnes gull, fosfat, kaolin, kalkstein, uran og vannkraft.
BEFOLKNING, FLYTTING OG UTVIKLING
Årsak og konsekvens ?
Store linjer i nyere verdenshistorie, noen tanker...

Etter 2. vk: Gjestearbeidere til industri i Frankrike og Tyskland. Fra Joguslavia, Tyrkia, Nord-Afrika
Den arabiske halvøy:
Arbeidskraft fra Pakistan, India, Indonesia og sørøst- Asia. 70 % av befolkningen i De forente arabiske emirater og i Quatar er innvandrere.
USA stort behov for arbeidskraft, spesielt til landbruk i sørstatene i 50- og 60-årene.
Liberal arbeidsinnvandring, fra Mexico og vestindiske øyer.
Årsak til flyktninger i nyere tid :
(Bakgrunn i kolonitiden)
Angola, Etiopia, Kongo, Niger, Sierra Leone, Somalia, Sudan og Uganda.. Rwanda og Burundi.
Land preget av vanstyre, korrupsjon, krig og terror, stammefeider, feilslåtte avlinger, og hungersnød pga tørke og flom. Jorderosjon, nedhugging av regnskog, truede dyrearter, fiske.
Men også rammet av synkende råvarepriser, toll, økende gjeld, manglende investeringer i industri og infrastruktur, nedgang i bistand, og ikke minst sykdom / AIDS og malaria, tilbakegang i skole- og helseutbygging.
Internt fordrevne flyktninger,
over landegrenser
og flytting til byene, urbanisering, slum.
Kappløpet om Afrika 1870 - 1914:
RÅVARER (uforedlede) og LANDOMRÅDER
Maktkamp og rustningskappløp mellom stormakter i Europa: Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Belgia og Portugal.
Politisk, økonomisk og militær makt. Nasjonalisme.
Avkolonisering ca.1950-60. Naturressurser, gruvedrift, landbruk, olje.
Dagens situasjon.
Menneskesmugling og menneskehandel -
Organiserte kriminelle bander, 3.største inntektskilde etter narkotika og våpen
Kvinner og barn utnyttet. Prostitusjon.
Uten rettigheter, oppholder seg ulovlig, avhengig av menneskesmuglere. 30 % av de som prøver å ta seg over fra Afrika til Kanariøyene (Spania) dør på veien. Mafiaen selger transport dyrt, flere tusen dollar. Tvinges til å selge alt de eier. For mange ombord, for dårlige båter.

Video: Illegal migrasjon
fra Afrika til Europa. "Festning Europa" 30min (Starter etter 3 min)
Mål i læreplanen: Demografi og utvikling

• forklare årsakene til flyttestraumar i land og mellom land og drøfte verknadene

• gje døme på teoriar om befolkningsutvikling og drøfte globale befolkningsforhold

• gjere greie for globale skilnader i fordeling og levekår, forklare moglege årsaker til dei og drøfte korleis ein kan jamne ut skilnader mellom land
Plan for timen:
Læreplanmål
Befolkningsstruktur
Befolkningsvekst
Den demografiske overgangen
Hva er flytting?
Hva er en flyktning?
Legal / illegal flytting
* Dokumentar
Historiske årsaker: Kolonitid, arbeidsinnvandring til Afrikas situasjon i dag.
HDI - Utviklingsindeks
Mali - et eksempel
Hva gjør verden? FNs tusenårsmål og status i dag
Forslag til endring
* Oppgaver
AFRIKA - SØR FOR SAHARA
40 av verdens MUL-land - Hvorfor?
Kolonitid: Etniske og språklige grupper, ikke kompetent styre ved selvstendighet, øko. utnyttelse av naturressurser, manglende infrastruktur og industri
Sosialt: Høy fruktbarhet, høy dødelighet, dårlig utbygd helsevesen, analfabetisme og lav gjennomsnittsalder
Politisk: Mangel på styring og stabilitet, strid mellom folkegrupper, ofte korrupsjon (høy gjeld).
HDI: Utviklingsindeks / FN (Human development index)
Demografiske , sosiale og økonomiske indikatorer:
- Forventet levealder ved fødsel
- Analfabetiseringsgrad, og omfang av skolegang
- BNP per innbygger / kjøpekraft (Viser verdien av alt som produseres i et land i en viss periode, vanligvis et år, og omfatter verdiskapingen (value added) i all næringsvirksomhet, offentlig forvaltning og ideelle organisasjoner)
Norge på topp, land som Sierra Leone / Afrika sør for Sahara på bunnen
De fleste land med høyest antall innbyggere som er underernært i verden
ligger også her, i tillegg er fruktbarhetstallene høyest.
Ulike strategier for å minske fattigdom:
- Sterke ledere med ønske om endring for innbyggere
- Egen matvareproduksjon, modernisering og kunstvanning, eksport
- Naturressurser, industri og foredling i hjemland, eksport
- Øke kvalifikasjonsnivået blant befolkningen (industri, veier, skole, helse, administrasjon)
- Økende grad av likestilling, kvinner i utdanning og arbeid
- Internasjonal handel (subsidier og tollsatser må senkes for å la landene slippe til, gjeld må slettes)Den gode viljen, om norsk bistand: http://www.nrk.no/skole/artikkeldetalj?article=oid:T584528917#%2Fskole%2Fklippdetalj%3Ftopic%3Durn%3Ax-mediadb%3A18830
Hvorfor? Noen historiske ÅRSAKER TIL FLYKTNINGESTRØMMER FRA AFRIKA:
Oppgaver for videre arbeid:

Gå inn på denne nettsiden:

http://globalis.no/Skole/Elevoppgaver/Oppgaver-for-elever-i-videregaaende-skole
Globalis - FNs tusenårsmål og indikatorer

Velg et tema, gjør min. 3 oppgaver.
Presentere og diskutere i gruppe.

VIDERE ARBEID:
http://www.naturfag.no/forsok/vis.html?tid=629447&within_tid=62892
FNs tusenårsmål

http://www.naturfag.no/forsok/vis.html?tid=643888&within_tid=628921
Helse, økonomi og barnedødelighet
Tilgang til rent vann: 64%
Fattigdom har kun negative konsekvenser:
-sykdom
-analfabetisme
-arbeidsledighet
-krig og konflikter
-kriminalitet
-korrupsjon
-grobunn for ekstremitet
-terrorisme
-migrasjon


http://www.aftenposten.no/spesial/Artikkelserie-Menneskesmugling-6592769.html
Mexico-USA 8min40sek
BEFOLKNINGVEKST
http://www.forskning.no/artikler/2011/oktober/303353 tekst om befolkningsvekst
BEFOLKNING
Sentrale begreper om befolkning:

L
evekår: V
elferd for et lands innbyggere, målt ved økonomi, helse, utdanning, boforhold etc.
B
ruttonasjonalprodukt (BNP)
er summen av alle varer og tjenester som produseres i et land i løpet av et år, minus de varene og tjenestene som blir brukt i denne produksjonen.
A
nalfabetisme
hos voksne (over 15 år).
Analfabetisme defineres som en person som ikke kan lese eller skrive (og forstå det som leses eller skrives) en kort, enkel uttalelse om hverdagslige ting.
H
DI - indeks for menneskelig utvikling
Indeksen måler et lands gjennomsnittlige resultater på tre grunnleggende områder: 1. Forventet levealder, 2. Utdanning og 3. Inntekt (BNP per innbygger).
Et langt og sunt liv, kunnskap og en anstendig levestandard er med andre ord definert som viktige faktorer for menneskelig utvikling. Verdien av indeksen går fra 0 til 1, der 0 er dårligst og 1 er beste verdi.
B
efolkningsvekst:
Fødte – døde + innvandring – utvandring.
D
emografi: L
ære om befolkning og befolkningsutvikling.
F
ruktbarhet:
I demografi brukes dette om fødselsrate eller barnetall per kvinne.
S
pedbarnsdødelighet: D
øde i alder 0 til 1 år i promille av folketallet.
Se: http://www.ssb.no/befolkning/ (nede til venstre finner du ordforklaringer)

O
ppgaver:
Bruk nettsiden Globalis.no til å finne svarene.
http://www.globalis.no/Tema/Befolkning
Menneskelig utvikling: Forventet levealder
1. Hvilket land i verden har høyest forventet levealder?
2. Hvilket land i verden har lavest forventet levealder?
3. Hvor mange års forskjell er det mellom forventet levealderen i de to landene du fant?
4. Ta for deg landet med lavest forventet levealder. Se på statistikken over barnedødelighet og hiv/aids for dette landet. Kan det være sammenheng?
5. Kan du tenke deg flere årsaker til at forventet levealder er så lav i mange afrikanske land i forhold til for eksempel i Europa?
DEN DEMOGRAFISKE OVERGANGEN
Den langsiktige befolkningsutviklingen i et land kan beskrives med begrepet demografisk overgang. Med dette menes overgangen fra høye til lave døds- og fødselsrater – en overgang som kan deles inn i fire faser:

Fase 1: Både fødsels og dødsratene er høye, og befolkningsveksten er derfor lav.binder
Fase 2 : Dødsraten synker, mens fødselsraten fortsatt er høy. Dette gir høy befolkningsvekst.
Fase 3 : Nå synker også fødselsraten, slik at befolkningsveksten etter hvert vil avta.
Fase 4 : Både fødsels og dødsraten er kommet ned på et lavt nivå, og befolkningsveksten blir igjen lav.

ANIMASJON:
http://mml.gyldendal.no/flytweb/prosjektfiler/innhold/undervisning/videregaende/geo/animasjoner/demografisk_overgang.swf
http://populationpyramid.net/
- Bistand, endre fokus? (http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.10864582
Full transcript