Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

zastosowanie soli w życiu codziennym

No description
by

Kasia Jastrzemska

on 30 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of zastosowanie soli w życiu codziennym

Co to jest sól?
Sole – związki chemiczne będące produktami reakcji kwasu z zasadą, tak, że labilne atomy wodoru kwasu zostają w całości lub w części zastąpione innymi atomami bądź grupami o ładunku dodatnim. Składają się z ujemnego anionu (tzw. reszty kwasowej) i dodatniego kationu.
Systematyka soli
Wyróżnia się:

* sole nasycone, w których nie występują ani grupy hydroksylowe, ani kwaśne atomy wodoru;
* sole nienasycone, które dzieli się na:
+ hydroksosole – zawierające grupy hydroksylowe pochodzące z wyjściowej zasady, zwane solami zasadowymi;
+ wodorosole – zawierające kationy wodoru pochodzące z wyjściowego kwasu, zwane solami kwaśnymi;
+ hydraty – sole posiadające wbudowane w sieć krystaliczną cząsteczki wody.

Właściwości soli
Sole mają zazwyczaj budowę jonową i tworzą często kryształy zawierające ułożone w sposób uporządkowany kationy i aniony, w których nie można wyróżnić pojedynczych cząsteczek soli. Znane są jednak sole o budowie kowalencyjnej, np. chlorek tytanu(IV), TiCl4.

Roztwory wodne soli mocnych kwasów i mocnych zasad mają odczyn obojętny. Sole mocnych kwasów i słabych zasad mają odczyn kwaśny, zaś sole mocnych zasad i słabych kwasów odczyn zasadowy. Sole słabych kwasów i słabych zasad mogą dawać odczyn zasadowy lub kwaśny w zależności od stałych dysocjacji danego kwasu i zasady.

Model sieci krystalicznej soli kuchennej (NaCl)
zastosowanie soli w życiu codziennym
Wykrystalizowana sól na ściankach zlewki
Azotany
Azotany- grupa związków chemicznych, sole i estry kwasu azotowego HNO3
Saletra indyjska, saletra potasowa
Biała krystaliczna substancja, temperatura topnienia 339*C, w wyższej następuje rozkład:
2KNO3 2KNO2 + O2
Rozpuszczalny w wodzie (w temp. 20*C 31,6 g/100 cm3, w temp. 100*C 246 g/100 cm3).
Otrzymywany w reakcji wymiany między chlorkiem potasu i azotanem sodu
KCl + NaNO3 KNO3 + NaCl
Występuje w przyrodzie przeważnie w tych samych miejscach co saletra chilijska. Dawniej wydobywano go w znacznych ilościach w Indiach.
Azotan (V) potasu
KNO3
Nawozy
Zastosowanie
Wyrób prochu strzelniczego

*Otrzymywanie azotanu (III) potasu (potrzebnego do wyrobu barwników azowych
*Konserwowanie mięsa (dodatek o symbolu E 252)
Saletra sodowa, występuje w stanie naturalnym (nitronatryt, zw. też saletrą chilijską), wydobywana ze złóż zw. Caliche w Chile; saletra chilijska zawiera ok. 96% azotanu sodu i cenne domieszki (potas, mikroelementy i in.)
Azotan(V) sodu NaNO3
Zastosowanie
*Konserwant żywności (dodatek o symbolu E 251)
*nawóz
Lapis; krystaliczne, bezbarwne ciało stałe, topiące się w temp. 209*C, w wyższej ulegające rozkładowi.
Bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie: w temp. 20*C 215g/100cm3, w temp. 80*C 669g/100cm3. Roztwory mają odczyn obojętny. Posiada właściwości utleniające i bakteriobójcze, dlatego jest stosowany w lecznictwie. Na skórze pozostawia czarne plamy metalicznego srebra.
Azotan(V) srebra AgNO3
Otrzymuje się go przez rozpuszcze-
nie srebra w kwasie azotowym:
3Ag + 4HNO3 3Ag(NO3) + NO + 2H2O
Otrzymywanie
Zastosowanie:
*Produkcja innych soli srebra
*Lecznictwo
*Wyrób luster
*Wyrób materiałów światłoczułych
*Wyrób farb do włosów
Azotan(V) wapnia Ca(NO3)2
Saletra norweska; silnie higroskopijne, krystaliczne ciało stałe, topiące się w temp. 561*C, rozpuszczalne w wodzie (w temp. 18*C
121g/100cm3) i alkoholu. Tworzy hydrat Ca(NO3)2*H2O, który w temp. powyżej 100*C traci wodę i przechodzi w sól bezwodną.

Otrzymywany jest w reakcji kwasu azotowego z węglanem wapnia:
CaCO3 + 2HNO3 Ca(NO3)2 + H2O + CO2 .
Zastosowanie:
Nawozy
Borany:
Sole kwasu ortoborowego H3BO3, odpowiadające składem pochodnym kwasów metaborowego HBO2 lub teraborowego H2B4O7. Borany są to źle rozpuszczalne w wodzie, substancje krystaliczne tworzące hydraty. Najważniejszym przedstawicielem jest boraks. Stosowane m.in. jako farby w ceramice (tetraboran miedzi(II) CuB4O7) oraz w wywoływaczach fotograficznych (metaboran sodu NaBO2).
Tetraboran sodu Na2B4O7*10H2O
Boraks - bezbarwne, wietrzejące na powietrzu, słabo rozpuszczalne w wodzie ( w temp. 210*C 2,7g w 100cm3) krystaliczne ciało stałe. Podczas ogrzewania rozpuszcza się we własnej wodzie krystalizacyjnej, stopniowo traci wodę i stapia sią na szklistą masę, w której rozpuszczają się tlenki metali (perła boraksowa; może być używana do identyfikacji metali - w zależności od dodanego związku zabarwia się w płomieniu na określony kolor). Bezwodny tetraboran sodu topi się w temp. 878*C. W wodzie tworzy roztwór słabo zasadowy o pH=9,2 i prawie niezależnym od stężenia. Otrzymywany z minerałów: kornitu, boraksu lub innych przez rozpuszczenie w gorącej wodzie pod ciśnieniem i krystalizację. Minerał boraks rodzimy ma wzór Na2[B4O5(OH)4]*8H2O
Zastosowanie:
• Przemysł szklarski
• Przemysł ceramiczny
• Kosmetyka
• Lutowanie
• Produkcja środków piorących
• W laboratoriach chemicznych jako substancja buforowa
Bromki
Bromki – grupa nieorganicznych związków chemicznych, soli kwasu bromowodorowego (HBr). Brom w bromkach jest zawsze jednowartościowy (występuje w postaci anionu bromkowego Br−), np.: bromek sodu, bromek potasu, bromek magnezu, bromek żelaza(III) czy bromek srebra.

Do bromków zaliczają się również związki powstałe z połączenia bromu z grupą alkilową lub grupą arylową, w których brom nie występuje w postaci jonowej, zaś wytwarza wiązanie kowalencyjne spolaryzowane, np. bromek metylu lub bromek fenylu.
Białe krystaliczne ciało stałe, topiące się w temp. 7480*C, wrzące w temp. 13800*C, dobrze rozpuszczalne w wodzie (w temp. 20*C 65g/100cm3). Otrzymywany w wyniku reakcji K2CO3 z Fe3Br8 lub bromu z KOH w obecności węgla drzewnego.
Bromek potasu KBr
Zastosowanie:
• Wyrób emulsji fotograficznych
• W lecznictwie jako środek uspokajający
• Litografia
• Rytownictwo
• Monokryształy bromku potasu w spektroskopii w zakresie podczerwieni
Sól Bertholleta, bezbarwna substancja krystaliczna, temperatura topnienia 368C, rozpuszcza się w gorącej wodzie, trująca. Ogrzewana w niższych temperaturach wydziela tlen, w temperaturze powyżej 550*C rozkłada się na KCl i O2.
Chloran (V) potasu KClO3
Zastosowanie:
• Materiały wybuchowe i zapałki
• Środki bielące
• Lecznictwo
Chlorek – ogólna nazwa związków chemicznych, soli kwasu solnego lub innych związków zawierających chlor.
Chlorek
Chlorek sodu NaCl
Sól kuchenna; bezbarwna substancja krystaliczna, temp. topnienia 801*C, temp. wrzenia 1413*C, w postaci oczyszczonej nie jest higroskopijny, jego rozpuszczalność w wodzie (w temp.20*C 35,8g w 100cm3) w bardzo niewielkim stopniu zależy od temperatury.

Występuje w wodzie morskiej (ok.2,7%), w postaci dość rozpowszechnionych złóż soli kamiennej (halitu) np. w Polsce, Argentynie, Chinach, byłym ZSRR. Sól kamienną wydobywa się zwykłymi metodami górniczymi i po zmieleniu oraz przesianiu stosuje się ją do celów przemysłowych lub wypłukuje ze złoża otrzymując solankę. Solankę oczyszcza się dodając wapnia, wodorotlenku i węglanu sodu, a następnie odparowuje. Sól z wody morskiej otrzymuje się przez odparowanie z wykorzystaniem energii słonecznej. Z chlorku sodu otrzymuje się metaliczny sód, węglan sodu, wodorotlenek sodu, kwas solny i chlor.
Zastosowanie:
• Środek konserwujący
• Przemysł barwnikarski
• Przemysł garbarski
• Wysalanie związków organicznych
Chlorek sodu zmieszany z lodem jest stosowany jako mieszanina oziębiająca (do temp. -21*C). W lecznictwie jest używany fizjologiczny roztwór soli; 0,9% roztwór NaCl, izotoniczny z płynami ustrojowymi.
Chlorek amonu NH4Cl
Salmniak; najczęściej występuje w postaci bezbarwnych kryształów, które dobrze rozpuszczają się w wodzie. Produkt uboczny w produkcji węgalny sody "metodą amoniakalną" (tzw. metodą E.G. Soulvaya - metoda otrzymywania węglanu sodu (sody) z chlorku sodu poprzez działanie wodnym roztworem amoniaku i tlenku węgla na roztwór wodny chlorku sodu. Można go też otrzymać poprzez działanie amoniakiem na kwas solny.
Zastosowanie:
fotografika
nawożenie
oczyszczanie powierzchni metali (np. przed lutowaniem)
lecznictwo
akumulatory spawalnicze
do produkcji tzw. "suchych ogniw galwanicznych" (ogniw Leclanchego). Jest to układ materiałów przetwarzający energię chemiczną bezpośrednio w energię elektryczną.
Nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu chromowego i potasu. W temperaturze pokojowej jest to jasnożółte ciało krystaliczne o gęstości 2,73 g/cm³. Dobrze rozpuszcza się w wodzie. Krystalizuje w układzie rombowym. Topi się w temp. 971 °C i rozkłada się przed osiągnięciem temperatury wrzenia. Związek ten jest silnym utleniaczem.
Chromian potasu K2CrO4
• Chemia analityczna
• Garbarstwo
• Przemysł tekstylny
• Produkcja innych związków chromu
• Produkcja czerni anilinowej, fungicydów i atramentu
Zastosowanie:
Cyjanki
Cyjanki – związki chemiczne, sole kwasu cyjanowodorowego, które zawierają anion cyjankowy (CN−). W potocznym rozumieniu, cyjankiem określa się sól potasową kwasu cyjanowodorowego – cyjanek potasu: KCN, truciznę często opisywaną w powieściach kryminalnych. Związki organiczne zawierające grupę CN nazywane są nitrylami.
Cyjanek potasu KCN
Bezbarwne kryształy; topi się w temp. 634,5*C, higroskopijny, dobrze rozpuszczalny w wodzie (w temp. 25*C 41,7g w 100g roztworu), natomiast w alkoholu - słabo. Pod wpływem wilgotnego powietrza cyjanek potasu zaczyna pachnieć gorzkimi migdałami (cyjanowodór), jego roztwory wodne mają odczyn silnie zasadowy; jest to spowodowane hydrolizą. Cyjanek wykazuje właściwości redukcyjne oraz jest silną trucizną. Otrzymuje się go przez utlenienie izotiocyjanianów kwasem azotowym lub przez wprowadzenie cyjanowodoru do roztworu wodorotlenku potasu.
Zastosowanie:
• Składnik kąpieli galwanicznych
• Elektrochemia
• Metalurgia
• Do wydzielanie złota z rud
• W laboratoriach jako odczynnik
Siarczany (nazwa systematyczna: tetraoksydosiarczany(2−); w systemie Stocka: siarczany(VI); dawn. witriole lub koperwasy) – sole lub estry kwasu siarkowego.
Siarczany
Siarczan (VI) baru BaSO4
Biel barowa; bezbarwna substancja krystaliczna lub śnieżnobiały proszek (zależy od stopnia rozdrobnienia). Topi się w temp. 1580*C, jest praktycznie nierozpuszczalny w wodzie, nie trujący (w odróżnieniu od innych związków baru), odporny na działanie siarkowodoru, czynników atmosferycznych i chemicznych, rozpuszcza się w stężonym kwasie siarkowym. Występuje w przyrodzie jako minerał baryt (szpat ciężki). Do celów technicznych otrzymywany przez mielenie naturalnego minerału barytu na sucho lub
mokro albo z chlorku baru przez działanie siarczanem (VI) sodu:
BaCl2 + Na2SO4 BaSO4 + 2NaCl
Zastosowanie:
• Pigment do produkcji farb
• Środek obciążający w produkcji papieru (papier fotograficzny)
• Wypełniacz kauczuku i tworzyw sztucznych
• W lecznictwie jako substancja kontrastowa w prześwietleniach przewodu pokarmowego
• W kosmetyce do wyrobu pudrów
Siarczan(VI) miedzi(II) CuSO4
Biała substancja stała, silnie higroskopijna, temp. topnienia 200*C, w temp. 6500*C rozkłada się przechodząc w tlenek miedzi(II) CuO.
Najbardziej znany jest w postaci 5* hydratu CuSO4*5H2O (koperwas, siny kamień, chalkantyt) jako niebieskie, krystaliczne ciało
stałe rozpuszczalne w wodzie i w metanolu. Otrzymywany przez rozpuszczenie miedzi w kwasie siarkowym:
Cu + 2H2SO4 CuSO4 + SO2 + 2H2O .
Zastosowanie:
• Galwanoplastyka
• Teletechnika
• Farbiarstwo
• Substancja owadobójcza
• Zwalczanie chwastów
• Wyrób farb nieorganicznych
• Barwienie mosiądzu na brązowo, wyrobów cynkowych na brunatno, miedzi na czarno
Wodorowęglany – grupa związków chemicznych, wodorosoli kwasu węglowego. Wodorowęglany dysocjują w wodzie na kationy metali (np. K+) lub kation amonowy (NH+4) oraz na aniony wodorowęglanowe (HCO−3)
Wodorowęglany
Kwaśny węglan sodu, soda oczyszczona, soda do pieczenia, bikarbonat; bezbarwna substancja krystaliczna, w temp. 50 0C
zaczyna się rozkładać: 2NaHCO3 Na2CO3 + CO2 + H2O , w temp. 300 0C rozkład jest całkowity. Rozpuszcza się w wodzie:
w temp. 20 0C 9,6g/100cm3, odczyn roztworu jest słabo alkaliczny. Otrzymywany jest przez wprowadzenie dwutlenku węgla
do nasyconego wodnego roztworu węglanu sodu Na2CO3 + CO2 + H2O 2NaHCO3 . Jest produktem pośrednim przy
otrzymywaniu sody metodą Solvaya
Wodorowęglan sodu NaHCO3
Zastosowanie:
• Proszek do pieczenia
• Regulator kwasowości (symbol E500b)
• Wyrób napojów
• Lecznictwo
• Analiza chemiczna
• Gaśnice pianowe
Występuje ona zazwyczaj w formie białych kryształów, które zmieniają kolor pod wpływem światła - najpierw na jasnofioletową, potem na różową, brązową i wreszcie ciemnobrunatną. Słabo rozpuszczalna w wodzie. Temperatura topnienia - 458*C.
Chlorek srebra AgCl
Zastosowanie:
• fotografika
• srebrzenie
• otrzymywanie srebra
• lecznictwo
Stearynian sodu
Otrzymywany przez hydrolizę tłuszczów, a następnie gotowanie z sodą żrącą.

Zastosowanie:
• Główny składnik mydeł
Heksacyjanożelazian(II) potasu K4[Fe(CN)6]*3H2O
Sześciocyjanożelazian potasu, żelazocyjanek potasu; krystaliczne ciało stałe o barwie cytrynowożółtej, w temp. około 100*C przechodzi w postać bezwodną. Rozpuszczalny w wodzie (przy temp. 12*C 27,8g/100cm3) i acetonie, nierozpuszczalny w alkoholu. Dodanie do jego roztworu mocnego kwasu (np. solnego) i gotowanie powoduje wydzielenie się kwasu sześciocyjanożelazowego i jego rozkład: H4[Fe(CN)6] 4HCN + Fe(CN)2 . Żelazocyjanek potasu otrzymywany jest przez działanie cyjankiem potasu na wodny roztwór soli żelaza(II): Fe2+ + 2CN- Fe(CN)2 , Fe(CN)2 + 4KCN K4[Fe(CN)6]
Zastosowanie:
• Przemysł włókienniczy
• Metalurgia
• Produkcja niebieskich pigmentów (błękit żelazowy, błękit pruski)
• Produkcja materiałów wybuchowych
• Składnik kąpieli galwanicznych
• Odczynnik laboratoryjny
bibliografia:
http://sciaga.pl/tekst/52474-53-zastosowanie_soli_w_zyciu_codziennym_sole_wokol_nas
Wikipedia.pl
Koniec :)
Natalia jatrzemska iia
Full transcript