Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hållbar Utveckling

credit till Håkan Andersson (https://prezi.com/user/3bdm7jsffbch/)
by

Pontus Asperheim

on 9 April 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hållbar Utveckling

photo credit Nasa / Goddard Space Flight Center / Reto Stöckli
- Brundtlandrapporten (1987)
"En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov."
Hållbar Utveckling
"Social"
"Ekonomisk"
"Ekologisk"
Hållbar Utveckling

Hållbar Utveckling
"Social"
"Ekonomisk"
"Ekologisk"
Hållbar Utveckling
- Hushålla med resurser
- Långsiktigt hållbara investeringar
- Finansiell stabilitet
- Innovation och entreprenörskap
- Lokalt och globalt hållbar tillväxt
. . .
Hållbar Utveckling
är
social
hållbarhet
ekonomisk
hållbarhet
ekologisk
hållbarhet
- Biologisk mångfald
(bl.a. bevarande av arter)
- Begränsa utvinning av bl.a. metaller
- Ersätta fossila bränslen med förnyelsebara
- Fritt från gifter i framställning av mat och produkter
. . .
- Jämställdhet mellan könen
- Hälsa och livskvalitet
- Utbildning
- Bostäder
- Religions- och yttrandefrihet
. . .
1986 : 31 december
2000 : 1 november
2005 : 20 oktober
2011 : 27 september
2014 : 19 augusti
2015 : 13 augusti
2017 : 2 augusti
Dagen då jordens årproduktion av resurser har används
Social hållbarhet
Ett svårdefinierat och svårmätt begrepp.
Använder olika inikatorsystem för att kvantifiera och definiera
Ett index där tre dimensioner vägs samman:
förväntad livslängd
utbildningsnivå
BNP (köpkraft)
Ger ett värde mellan 0 - 1
Ekonomisk hållbarhet
Finns olika definitioner
Ekonomisk utveckling som inte medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala utvecklingen.
Ekonomisk hållbarhet = ekonomisk tillväxt. Detta kan ske på bekostnad av ekologisk och social utveckling.
Avstå att tala om ekonomisk hållbarhet utan att se ekonomin som verktyg att främja eller hämma hållbar utveckling
Ekologisk hållbarhet
Produktion av varor och tjänster får inte kompromissa med ekosystemens bärförmåga, dvs. naturen måste hinna återskapa uttagna resurser.
Exempel
Vatten (föroreningar, grundvattennivåer, salinitet, temperatur, främmande arter)
Luft (föroreningar, partiklar, ozonlagret, klimatsystem, buller)
Land (föroreningar, erosion, landanvändning, främmande arter)
Biodiversitet (arter och habitat (livsmiljöer), GMO)
Ekosystemtjänster (t. ex. pollinering, fotosyntes, vattenrening, klimatreglering)
Ekologisk hållbarhet ur ett svenskt synsätt
"Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser."

– Riksdagens definition av generationsmålet.
Generationsmålet
De 16 miljökvalitetsmålen
Det svenska miljömålssystemet med mål i tre nivåer
Etappmålen
Etappmålen ska underlätta möjligheterna att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. 24 etappmål har antagits av regeringen för miljökvalitetsmålen:
Begränsad klimatpåverkan
avfall
biologisk mångfald
farliga ämnen
luftföroreningar
Full transcript