Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Formativ matematikundervisning - med stöd av CRS - Mullsjö 16 juni

No description
by

Patrik Gustafsson

on 7 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Formativ matematikundervisning - med stöd av CRS - Mullsjö 16 juni

med stöd av digitalt responssystem
Formativ matematikundervisning
Responssystem
Digitala resurser för respons
Generation z
Framgångsrik undervisning
Mentometer
Klickers ……..
Webbaserade system
https://www.mentimeter.com/
Nya undervisningsmetoder
Fånga elevernas uppmärksamhet
Effektiv formativ undervisning
Responssystem
William 2007, Wieman 2011
http://www.socrative.com/
socrative.com
Room name: Prio
http://www.voto.se
Hur ska vi undervisa generation z?
Forskningsprojekt
Lärplattor och mobiler
WhereIgo
Appar
Målrelaterat
2 och 2
patrik.o.gustafsson@mdh.se
Forskning om responssystem
Ökad aktivitet och engagemang
(Kay & LeSage,2009; M.K. Smith, 2009; Beatty 2009; King 2009; Caldwell 2007; Fies & Marshall 2006; Gustafsson 2009…..)
Effektiv undervisning
(Kay & LeSage,2009; Caldwell 2007, King 2009, Mazur 2007)
Multimedverkande
Ta reda på vad eleverna kan
Ta reda på hur undervisningen fungerat
Initiera diskussioner - för att samtala om viktiga idéer och begrepp
Ökat lärande
(Kay & LeSage,2009; Caldwell 2007, King 2009, Mazur 2007)
Nya undervisningsmetoder
Peer Instruction (Mazur 2009)
QDI och TEFA (Beatty 2009)
Prediction with CRS (Kim, 2009)

Syfte
Syftet med studien är att utveckla klassrumspraktiken och främja användningen av IKT på ett relevant sätt genom att etablera, iterativt utveckla och värdera designprinciper för konstruktion av frågor, som stödjer formativ matematikundervisning med digitala responssystem.
Vad kännetecknar specifika frågor som kan användas tillsammans med ett digitalt responssystem i syfte att: a) skapa lärandesituationer och b) ta reda på vad eleverna förstår, inte förstår och hur de tänker?
Hur fungerar olika sätt att använda frågorna i lärarens praktik?

Frågeställningar
Metodologi
Educational design research
Multipla metoder

Dec
Feb
Jun
April
Sep
Behovs- och innehållsanalys
Litteraturstudie

Kartläggning
Fas 1
Analys och utforskning
Prototyp 1
Prototyp 2
Prototyp 3
Prototyp 4
Fas 2
Design, konstruktion och
formativ utvärdering
Utvärdering
Reflektion
Fas 3
Utvärdering och reflektion
Formativ bedömning
Formativ bedömning är ett av de effektivaste sätten att förbättra elevernas studieresultat (Hattie, 2012; Wiliam 2013….).

Wiliam (2013, p. 58) definierar formativ bedömning så här:
Bedömning fungerar formativt när bevis för elevernas prestation tas fram, tolkas och används av lärare, elever eller deras kamrater för att besluta om nästa steg i undervisningen som förmodligen blir bättre, eller bättre grundade, än de beslut de skulle ha fattat om bevis inte hade funnits.

5 nyckelstrategier för formativ bedömning (Wiliam 2007, 2013)

1. Tydliggöra och dela avsikten med lärandet och kriterier för
framgång
2. Skapa effektiva klassrumsdiskussioner, aktiviteter och
lärandesituationer som frambringar bevis på lärande
3. Ge feedback som för lärandet framåt
4. Aktivera elever som resurser för varandra i lärandet
5. Aktivera elever som ägare av sitt eget lärande

En övergripande idé:

Bevis på elevernas lärande används för att anpassa undervisningen så att den i högre grad möter elevernas behov


Praktiska Tips!
Tydliga mål och syften ihop med välformulerade uppgifter är nyckeln till framgångsrik undervisning med responssystem.

Förbered dig väl
Olika typer av uppgifter passar till olika syften
Ge tid till diskussioner i par/grupper och sedan i helklass
Ställ utvecklande frågor till eleverna i helklassdiskussionen
Pröva att använda samma uppgift 2 ggr i rad med kamratdiskussion mellan gångerna.
Samarbeta med kollegor och bygg upp en uppgiftsbank.

Möjliga syften med uppgifterna
1. Ta reda på vad eleverna kan/förstår/inte förstår innan, under och efter undervisning
2. Synliggöra missuppfattningar och vanliga misstag
3. Synliggöra framgångar i lärandet
4. Självskattning
5. Exit tickets
6. Initiera diskussioner och öka interaktiviteten
7. Provocera tänkande
8. Skapa kognitiv konflikt
9. Ställa hypoteser
10. Bygga begreppslig kunskap
11. Utveckla andra förmågor…..t ex problemlösningsförmåga
12. Repetition
.........................

(Beatty 2009; Caldwell 2007)

Formulera multiplechoice-uppgifter
i syfte att initiera effektiva diskussioner

Målstyrda (förmåga och innehåll)
Bör vara ganska svåra och ge spridning i svar
Skapa logiska felsvar
Utforskar de nya idéerna i nya kontexter
Begränsa svarsalternativen till max 5
Inkludera ”jag vet inte”


Patrik Gustafsson
Ma/No 4-9 lärare
Doktorand vid MDH
Matematikmentor Västerås Stad
Handledare matematiklyftet
RäV
Läromedelsförfattare


Linköping
Ma/No 4-9 lärare
Matematik- och IKTutvecklare
Lärarutbildare
GM stipendiat 2008
Interaktivitet
Interaktivitet är en integrerad del av lärandet genom kommunikation, oavsett om denna sker mellan människor eller mellan människa och teknik. Den interaktiva skrivtavlan blir interaktiv först då lärare och/eller elever involveras i lärprocessen.
(Stenström A. 2011)
Ökat lärande
Ökad interaktivitet
Interaktiviteter
Skapar aktivitet
Multimodalt lärande
Visualisera begrepp, idéer och händelser
Kollaborativ undervisning
Initierar samtal och resonemang
Sorteringsövningar
Para ihop
Kategorisera
Placera på rätt ställe
Olika interaktiviteter
Undersöka och experimentera
Redovisa
Spel
Tidslinje
Olika interaktiviteter
Forskningsbaserat utvecklingsprojekt med fokus på problemlösning och formativ undervisning.
Träff varannan vecka ca 2 timmar.
Planera, genomföra och diskutera klassrumsundervisning i matematik tillsammans med kollegor.
Att långsiktigt arbeta formativt genom årsplaner, analys av NP och taluppfattning osv.

RäV
För lite tester!
- Vi vet att genom att testa sig eller låt andra testa en och genom att säga saker högt så lär man sig mer än vad man annars skulle göra,
- Man kan utnyttja det mycket mer än vad man gör nu. Jag skulle vilja se att lärare ställer mer frågor hela tiden, och ger skriftliga och muntliga kunskapstest kontinuerligt.
- Men inte för att göra bedömningar som man gör idag, det är inte så viktigt, utan som teknik för att få kunskapen att fastna i skolbarnens huvuden.

Agneta Herlitz, professor i åldrandets psykologi vid Karolinska institutet.

Plickers
Användbara Uppgiftstyper -
för effektiva diskussioner
Flippat klassrum
Grundidén - mer tid till undervisning genom interaktiviteter i klassrummet
Verktyg för flippat klassrum
Filma och skapa genomgångar
Powerpoint, keynote, ....
Filmkamera (smartphone, Ipad, ........)
Skärminspelningar
Digitala whiteboards - Educreations, Explain everything, Showme, ...........
Edpuzzle - skapa, dela och övervaka videolektioner med befintliga eller egna filmer
Filmer för undervisning
Webbmatte
Kunskapshubben
Swedenacademy
SO-rummet
Personliga "öppna" youtubekanaler
.................
I klassrummet
Nycklar
Frågestund
Tvinga eleverna att "brottas" med ämnet
Interaktiviteter , diskussioner, dialoger ...
Kamratinlärning
Att ställa frågor
Att organisera för flippat lärande
Hemuppgift
Frågestund/Sammanfattning
Interaktivitet
Helklassdiskussion
5-60 min

0 - 5 min


5-30 minProblemlösning & färdighetsträning
2-20 min
0 - 45 min
Peer Instruction
Hemuppgift
Kort genomgång
Fråga
Helklassdiskussion
Genomgång av lösning
5-60 min

0 - 5 min


5-30 min2-20 min
0 - 45 min

35-70 %
svarar rätt
>70 % rätt
Digitala resurser för respons
https://www.mentimeter.com/
http://www.socrative.com/
socrative.com
Room name: Prio
http://www.voto.se
Plickers
Utveckla elevernas tänkande
Locka fram elevernas tänkande
Stödja elevernas tänkande
Utvidga elevernas tänkande

Fraivillig & Murphy 1999

Initiative – Response – Evaluation (IRE) dominerar i klassrum

5 principer för att ställa frågor i syfte att
utveckla elevernas tänkande
1. Planera för att använda frågor
2. Ställ frågor så att alla inkluderas
3. Ge eleverma tid till att tänka
4. Undvik att värdera elevernas svar
5. Följ upp elevernas svar
Malcolm Swan 2012
1.
Planera för att använda frågor som uppmuntrar tänkande och resonemang
.

2.
Ställ frågor så att alla elever inkluderas.
Tänk igenom klassrummets möblering. Underlättar möbleringen diskussion och dialog? Använd tekniken ”No hands up”. Ställ frågor som skapar diskussion i klassen. T. ex.
”Vad tycker du Stina om det som Edwin sa?”, ”Håller du med om detta?”, ”Är det någon som tycker annorlunda? Vad säger du Olle?”, ”Kan du Achmed upprepa det som Ella sa?”. Vill någon ställa en fråga om detta till Isak? Hur tolkar/uppfattade du det som Petra sa?

3.
Ge eleverna tid till att tänka -
3 sekunders väntetid vid enklare frågor och i dialog ger stor effekt!

4. Undvik att värdera elevernas svar.

Forskning har visat att både positiva och negativa värderingar av elevernas svar har minskat elevernas vilja att uttala sig. Rowe (1974)
 
5.
Följ upp elevernas svar så att det utvecklar deras tänkande.
Låt oss tänka igenom det här tillsammans…..Kan du upprepa det igen? Kan du utveckla lite mer? Kan du förklara varför det fungerar? Finns det andra sätt? Vad skulle hända om….? Hur vet du att du ska……? Hur fick du det till…? Kan du berätta hur du gjorde steg för steg?


Fem principer - för att utveckla elevernas tänkande

Forskning om flippat klassrum
Man vet ganska lite
Filmade genomgångar / Live genomgångar
Mer tid för interaktiv undervisning
Eleverna verkar uppskatta det
Ökat lärande?
Lärare och elever rekommenderar "Pre-Class Quizes"
Bishop, J. L., & Verleger, M. A. (2013, June). The flipped classroom: A survey of the research. In ASEE National Conference Proceedings, Atlanta, GA.

Forskningsprojekt
Educational design research
Potential för att stödja en formativ klassrumspraktik
Utveckla designprinciper för konstruktion av uppgifter

Dec
Feb
Jun
April
Sep
Behovs- och innehållsanalys
Litteraturstudie

Kartläggning
Fas 1
Analys och utforskning
Prototyp 1
Prototyp 2
Prototyp 3
Prototyp 4
Fas 2
Design, konstruktion och
formativ utvärdering
Utvärdering
Reflektion
Fas 3
Utvärdering och reflektion
m.socrative.com
Room name: Prio
Värdera påståenden

Alltid sant, aldrig sant, sant ibland

Värdera lösningar

Flera rätta svar eller inget rätt svar

NOG


Begreppstest Bråk och Procent Prio åk 7 - SOC #: 7282572

Exitfrågor Bråk - SOC #: 7375684

Huvudräkning med respons - SOC #: 7375684

Starterfrågor - SOC #: 532189

Självbedömning Bråk - SOC #: 7282571
Koder till Socrative - för import av frågor
patrik.o.gustafsson@mdh.se
(Hake, 1999; Freeman m fl, 2014)
5 nyckelstrategier för formativ bedömning (Wiliam 2007, 2013)

1. Tydliggöra och dela avsikten med lärandet och kriterier för
framgång
2. Skapa effektiva klassrumsdiskussioner, aktiviteter och
lärandesituationer som frambringar bevis på lärande
3. Ge feedback som för lärandet framåt
4. Aktivera elever som resurser för varandra i lärandet
5. Aktivera elever som ägare av sitt eget lärande

En övergripande idé:

Bevis på elevernas lärande används för att anpassa undervisningen så att den i högre grad möter elevernas behov


Sammanfattning
För lite tester!
Peer Instruction
Hemuppgift
Kort genomgång
Fråga
Helklassdiskussion
Genomgång av lösning

35-70 %
svarar rätt
>70 % rätt
Full transcript