Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Захиргаа

No description
by

ohiroo ochir

on 4 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Захиргаа

Захиргааны шийдвэрийн тухай ойлголт Захиргааны чиг үүрэг нь нийгмийг бүхэлд нь залж жолоодох явдал юм. Энэ чиг үүргээ шийдвэрийн тусламжтайгаар хэрэгжүүлдэг. Ийм учраас захиргааны үйл ажиллагаанд шийдвэр чухал үүрэгтэй байна. Захиргааны Шинжлэх ухааны нэг гол чиглэл нь нийтийн захиргааны шийдвэр гаргах үйл явцыг судалдаг.
            Захиргааны актын хувьд дараах тохиолдолд захиргааны шийдвэр гүйцэтгэл явагддаг. Үүнд:
-       Шүүхэд нэхэмжлэл гаргах боломжгүй
-       Нэн даруй биелүүлэх шаардлагатай зэрэг болно.
Захиргааны шийдвэр гүйцэтгэлд дараах хууль зүйн гурван албадлагыг өргөн хэрэглэдэг. Үүнд:
-       Орлон гүйцэтгэх арга хэмжээ.
-       Торгох
ЗАХИРГААНЫ ШИЙДВЭР ГАРГАХ АЖИЛЛАГААНЫ ОЙЛГОЛТ , ТӨРӨЛ Захиргааны шийдвэр гаргах ажиллагаа гэсэн ойлголт нь нарийвчилсан утгаарай захиргааны актыг гаргах урдьчилсан нөхцөл шаардлагыг шалгах, төсөл бэлтгэх, батлах хийгээд захиргааны эрх зүйн гэрээг байгууллахад чигэлсэн байгуулгын гадагш нөлөөлл бүхий үйлдлийг ойлгоно.
Захиргааны шийдвэр гаргах ажиллагааны субъект
Захиргааны байгууллага: Захиргааны шийдвэр гаргах ажиллагааг хууль тогтоомжоор олгосон эрх бүхий захиргааны байгууллага хөтлөн явуулдаг. Захиргааны байгууллага гэсэн ойлголтонд заиргааны эрх зүйн субъект болох нийтийн захиргааны этгээдийг ойлгоно.

Захиргааны шийдвэр гаргах ажиллагаа гэдэгт өргөн утгаар  нь захиргаанаас ямар нэг акт гаргаж, гэрээ байгуулж байгаа болон өөр бусад арга хэмжээг хэрэгжүүлж байгаа үйлдэл бүрийг ойлгоно Энэ тодорхойлолт нь эрх зүйн хэм хэмжээний акт, захиргааны акт, захиргааны гэрээ, захиргааны байгууллагын дотоод дүрэм журам, эрх зүйн үр дагаваргүй акт зэрэг тухай бүрт чиглэсэн ажиллагаанд хамаарна. Онолын талаас нь захиргааны шийдвэр гаргах ажиллагааг дараах байдлаар ангилдаг Ерөнхий буюу хэлбэржээгүй захиргааны шийдвэр гаргах ажиллагаа Хяналт шалгалтын үр дүнд шийдвэр гаргах ажиллагаа Хэлбэржсэн шийдвэр гаргах ажиллагаа Олон нийтэд шууд нөлөөлдөг шийдвэр гаргах ажиллагаа Ерөнхий буюу хэлбэржээгүй захиргааны шийдвэр гаргах ажиллагаа зэрэг орно. Захиргааны цуврал шийдвэр гаргах ажиллагаа Шийдвэр гаргах ажилгааны эхлэл: захиргааны байгууллагад шийдвэр гаргах ажиллагааг яг хэзээ эхлэхийг эрх зүйн хэм хэмжээнд дараах хоёр хэлбэрээр тусгаж өгсөн байдаг. Шийдвэр гаргах ажиллагааны явц Шийдвэр гаргах үйл ажиллагааг нэгэнт эхэлсэн бол цаашид хэрхэн үргэжилэхийг тухайн захиргааны байгууллага тодорхойлдог. Байгуулллага шийдвэр гаргах үйл ажиллагааны явцын илрэх гадаад хэлвэрийг тогтоодог ба албаны зүгээс шийдвэрт ач холбогдол бүхий зүйлсэд дүн шинжилгээ хийдэг. Ерөнхий буюу хэлбэржээгүй захиргааны шийдвэр гаргах ажиллагаа Ерөнхий буюу хэлбэржээгүй захиргааны шийдвэр гаргах ажиллагаа Захиргааны шийдвэр гүйцэтгэл түүнийг биелүүлэх арга Захиргааны шийдвэр гүйцэтгэлийг гаргасан нийтийн захиргааны байгууллага албан тушаалтан өөрөө хариуцна. Захиргааны чухам ямар шийдвэр байхаас хамаарна гүйцэтгэлийн арга нь янз бүр байж болно
Эрх зүйн тодорхой байдал тогтоосон актын хувьд захиргааны шийдвэр гүйцэтгэл гэж байдггүй. Сайн дураараа уг шийдврийн биелэлтийг хангахгүй тохиолдолд албадлага хэрэглэх нь бий.
Хуульд заасан үүргээ биелүүлээгүй эрх зүйн зөрчил гаргасан иргэн хуулийн этгээдэд ногдуулах захиргааны ба сахилгын зөрчилд хүлээлгэсэн торгууль Жишээ нь: Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай
Шууд албадлага
Захиргааны хууль тогтоомжийн дагуу нийтийн захиргааны байгууллага албан тушаалтан гэм буруутай этгээдийн эд хөрөнгө биед халдах байдлаар аргагүй тохиолдолд шууд албадлагыг хэрэглэнэ.

Орлон гүйцэтгэх албадлага
Захиргааны актаар ногдуулсан үүргийг биелүүлээгүй тохиолдолд захиргааны байгууллагаас гуравдагч этгээдтэй иргэний гэрээ байгуулан зохих зардал гаргах замаар уг шийдвэрийг гүйцэтгүүлэж болно.

Захиргааны шийдвэр гүйцэтгэлийн хүрээнд хэрэглэгдэх эрх зүйн албадлага
Full transcript