Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Estetisk kommunikation

No description
by

Ketil Thorgersen

on 3 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Estetisk kommunikation

Estetisk kommunikation
Ketil Thorgersen
Doktor musikpedagogik
Estetisk kommunikation och multimodalitet
Människorätt
Estetisk kommunikation
Multimodalitet
Estetik i korthet
Estetisk kommunikation
Om..

...lärande ses som delande av erfarenheter

..aktivt deltagande i konstsammanhang leder till estetiskt kunnande, ett införlivande av uttrycksform och redskap

... det är av vikt att fenomen får möjlighet att erfaras så mångdimensionellt som möjligt,

blir det väsentligt att få grepp om individens möjlighet att bli medvetet aktiv i sitt eget lärande.

I tidigare studier, har några medvetande- och uppmärksamhetsdimensioner utkristalliserat sig
Medvetenhet om eget estetiskt kunnande och hur det används som uttryck

Medvetenhet om och uppmärksamhet mot andras estetiska uttryck

Medvetenhet om egen roll i kommunikationen

Kroppen är både objekt och subjekt
medvetenhet om eget kunnande och uttryck

ha grepp om vad hon kan när det gäller dans, genom att iaktta sig själv och att testa olika uttryck, kontrollera uttryck, att veta vad hon och hennes kropp kan uttrycka

kunna välja och motivera uttryck och att begreppsliggöra sitt danskunnande

medvetenhet om och uppmärksamhet mot andras uttryck

barnet är öppet för de uttryck hon omges av i den dansande situationen

att ta in, låta sig inspireras av och imitera andra

att ta ta in och reflektera över vad läraren menar

att vara öppen för dansens multidimensioner

att förhålla sig danstraditionen
Medvetenhet om egen roll i kommunikationen

vara tydlig och synlig för andra i sitt uttryck.

ta initiativ, att veta hur jag ska bete mig för att vara synlig för de andra i kommunikationen och vara medveten om hur jag som dansare kan fungera tillsammans med de andra.

bidra till att det kommunikativa sammanhanget ger möjlighet för dansen att existera som multidimensionellt fenomen.

medvetenheten behöver inte vara verbal, utan likaväl kroppslig och musikalisk.
Att skapa mening genom ta del av, översätta och bearbeta innehåll i samspel med och till musikuttryck
Växa som sig själv i kreativa, sinnliga och estetiska musikprocesser
Musik i kombination med andra estetiska uttryck
Estetisk kommunikation som traditionsbärare
Experience = upplevelser + erfarenheter

.. är alltid både personlig och social
Erbjuda komplexa och möjlighetsskapande lärandesituationer som skapar förklaringar som är mer verklighetstrogna än det som är möjligt genom outcomes-based & teknisk rationalitets tyranni...
Yttrandefrihet (1/2)
FN Artikel 19:

Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser.
Yttrandefrihet (2/2)
Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469)
1 § Varje svensk medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt enligt denna grundlag att i ljudradio, television och vissa liknande överföringar samt filmer, videogram, ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst.
Yttrandefriheten enligt denna grundlag har till ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande.
Skolans uppdrag
(Lgr11 - för grundskola, förskoleklass och fritidshem)
”Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig."
Vad är det här?
Vad är ett "mode"?
Ett medium eller en kanal
för kommunikation
Multimodalitet är:
att ha som utgångspunkt att människor kommunicerar genom en mängd olika sätt
ett sätt att förstå kunskapskonstruktion
en vetenskaplig del av semiotiken
Semiotics:
"the study of sign processes (semiosis), or signification and communication, signs and symbols" (wikipedia)
Så om lärande och kommunikation i sig är multimodal - varför prata om multimodala ingångar till lärande?

I skolan är verbalspråket och siffror härskare!
Skolan är traditionellt en institution som belöner skrift och tal
Om målet är att utbilda självständiga demokratiska och kritiska människor måste de känna till, förstå och kunna utnyttja varje modalitets styrkor och svagheter.
Kunskap är alltid komplex.
Forskning visar att elever
nerförhandlar komplexiteten på uppgifter för att göra "rätt" och för att slippa merarbete. Multimodala uppgifter som är skapande och kombinerar uttrycksformer är svårare att nerförhandla och kan skapa och representera kunskap på mer komplexa (inte komplicerade) sätt.
Olika modaliteter har lika fördelar och nackdelar. Utmaningen som lärare blir att förhålla sig till modaliteter på ett medvetet sätt
Gester/kroppsspråk
Kläder
Musiksmak
Bilder
Sport
Etc.....
Exempel på modaliteter
Reklam
Filmer
Hemmet
Accent
Ordval
Etc....
A/R/T / meningsskapande / lek
Multiliteracy
Att kunna läsa multipla modaliteter
Kommunikation:
Avsändare
(Intention)
Mottagare
(Förståelse/tolkning)
Medium
Med andra ord:
Estetisk kommunikation är ett försök på att brygga multimodalitet och multiliteracy och ett konstruktivistiskt syn på lärande
Fantasi och föreställningsförmåga
UPPGIFT; ”Vad är frivilligt i frivillig musikundervisning"?
(Haiku dikt) två + två
Haikudikten ska skrivas med kritor på ett sätt som förstärker och synliggör innehållet i dikten
Kollaborativt gör en collage av dikten.
Enligt Dewey:
Konsten erbjuder holistiskt erfarande
Estetisk kommunikation erbjuder viktiga existensiella tillgångar till att (åter)skapa världen
Medvetenhet om eget estetiskt kunnande och hur det används som uttryck

Medvetenhet om och uppmärksamhet mot andras estetiska uttryck

Medvetenhet om egen roll i kommunikationen

Kroppen är både objekt och subjekt
UPPGIFT: ”Vad är tvång i den frivilliga musikundervisningen?”
Gör en valfri gestaltning mot collagen som kontrast, och filma med mobilkamera
Næss :
Possibilism
och ekosofi
Mina norska ögon...
Hitta på en definition 2 och 2.
Vad är estetik? (1/6)
Alexander Gottlieb Baumgarten (1714–1762)
Skrev den första boken «Ästhetik» (1750)
«Aisthëtikos» =genom sinnerna på gammelgrekiska
Alternativ till intellektuell kunskap – kopplad till kroppen
Immanuel Kant (1724-1804)
Ändrade fokus Filosofin om konsten och det sköna
Vad är estetik? (2/6) Filosofisk grund
På 1900 talet utvecklas konflikten:
Adorno En exkluderande konstfilosofi – konstens värde definieras i kraft av sin kvalité.
Dewey Estetisk upplevelse står i centrum – personligt och socialt definierad
Bourdieu Konsten är en social konstruktion bestämt av de med kulturell kapital
Welsch Estetiken är den postmoderna religionen
Heidegger Estetiken är mellanrummen...
Vad är estetik? (3/6) Filosofisk grund
Vad är estetik? (4/6) Läroplanen
2 olika studier:
Monica Lindgren
Lärare frustrerade
Estetisk verksamhet nedprioriteras
Min egen studie
Lärare frustrerade
Estetik viktigt i alla ämnen
Saknar tid för diskussion av hur man kan lägga till rätta
Vad är estetik? (6/6) Lärares uppfattningar
Full transcript