Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

VAN HİELE GEOMETRİ ANLAMA DÜZEYLERİ

No description
by

Seyit Ali Kocabaş

on 1 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of VAN HİELE GEOMETRİ ANLAMA DÜZEYLERİ

Van Hiele geometri testinde, her bir düşünme düzeyine ait 5 soru olmak üzere toplam 25 çoktan seçmeli soru bulunmaktadır. bir öğrencinin belli bir düzeye atanabilmesi için beş sorudan en az üçünü doğru yapmış olması şartı aranmaktadır. Van Hiele Geometrik düzeylerinin belirlenmesinde Usiskin tarafından kullanılan puanlama sistemi uygulanmıştır.
- Hiçbir düzeyde 3 ya da daha fazla soruya doğru cevap vermeyen 0 puan,
-1. düzeye ait 1. ile 5. soruları çözüp ölçütleri sağlıyorsa 1 puan,
- 2. düzeye ait 6. ile 10. soruları çözüp ölçütleri sağlıyorsa 2 puan,
- 3. düzeye ait 11. ile 15. soruları çözüp ölçütleri sağlıyorsa 4 puan,
- 4. düzeye ait 16. ile 20. soruları çözüp ölçütleri sağlıyorsa 8 puan,
-5. düzeye ait 21. ile 25. soruları çözüp ölçütleri sağlıyorsa 16 puan verilmektedir.Türkiye'de Geometri Kavrama Düzeyleri
VAN HİELE GEOMETRİ ANLAMA DÜZEYLERİ
Buna göre bir öğrenci en fazla 1. düzey için 1 puan, 2. düzey için 3 puan, 3. düzey için 7 puan, 4. düzey için15 puan, 5. düzey için 31 puan alabilmektedir.
Van Hiele Düzeylerinin Genel Özellikleri
Düzeyler hiyerarşiktir. Bir düzeyde olabilmek için bir önceki düzeyi geçmiş olmak gerekir.
Bir düzeyden diğerine geçiş, yaş ve olgunluktan çok verilen eğitimin niteliğine, öğretim konusuna, öğretmen ve öğrencilerin tecrübelerine bağlıdır.
Öğrencileri keşfetmeye, eleştirel düşünmeye, tartışmaya, bir sonraki düzeydeki konularla etkileşime geçme, öğrencilerin bu düzeylerdeki gelişimini ve sonraki düzeylere daha hızlı şekilde geçişlerini kolaylaştırır.
Her düzey kendi dil yapısına, sembollerine ve ilişkilerine sahiptir.
Öğrencinin bulunduğu düzey ile öğretimin yapıldığı düzey farklı ise öğrenme gerçekleşmez.
Bir düzeydeki doğal hedef gelecek düzeydeki çalışmanın amacının oluşturur.
Van Hiele teorisi 1957 yılında Pier Van Hiele ve eşi Dina Van Hiele tarafından Ultrehct Üniversitesindeki doktora çalışmaları sırasında geliştirilmiştir. Bu çalışma 1974' de NCTM'nin yıllık toplantısında Wirszup'un sunduğu yazı ile eğitimcilerin teoriden haberdar olmaları sağlanmıştır.
Van Hiele Geometri testini Türkçe'ye çevrilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışması Duatepe tarafından yapılmıştır. Her bir düzey için testin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı Usiskin tarafından 0.65 ile 0.79, Duatepe'nin verilerinde 0.59 ile 0.82, testin tamamı için ise 0.85 olarak hesaplanmıştır.
Geometri, bireye görüş kazandıran, düşünmeyi kolaylaştıran ve şekillleri göz önünde canlandırarak çözüme ulaşmayı sağlayan bir bilim dalıdır. Öğrencilerin zihinlerini harekete geçirme, zihin jimnastiği yapma ve problem çözme, kıyaslama, genelleme ve özetleme becerilerinin gelişimine fırsat sunar.
Son yıllarda geometriye fazla önem verilmesine rağmen bir çok araştırma öğrencilerin beklenilen ve istenilen düzeyde olmadığını göstermektedir.
Örnek olarak 2010 yılında yapılan;
YGS'de 40 soruda ortalama 11.4 soru
LYS'de 30 soruda ortalama 10.5 soru
SBS ;
6. sınıflarda 16 soruda ortalama 4.66 soru
7. sınıflarda 18 soruda ortalama 4.64 soru
8. sınıflarda 20 soruda ortalama 5 soru
doğru cevaplanmıştır.

Yurt dışında yapılan sınavlar irdelendiğinde;
TIMSS 2007 sonuçlarına göre Türkiye, 51 ülke arasında 30. olmuştur. Uluslararası ortalama 500 puan iken Türkiye 432 puan almıştır.
PISA 2003 sonuçlarına göre Türkiye, projeye katılan 40 ülke içinde 33. sırada yer almıştır.
Yapılan araştırmalarda başarısızlıklara neden olarak, özellikle öğrencilerin tutum ve kaygı duyuşsal özelliklerin öğrenmeleri etkilemesi ve Van Hiele geometri düşünme düzeylerinin dikkate alınmaması gibi etmenleri işaret etmektedir. Araştırmada öğrencilerin matematik ve geometri alanındaki başarıları ile tutumları arasında pozitif yönde ilişki olduğu saptanmıştır.
Özellikle yurt içinde ve yurt dışında yapılan sınavlar incelendiğinde benzer sonuçlara ulaşılmaktadır.
Van Hiele Geometri Düzeyleri
1. Düzey: Görsel Düzey
Birey şekillerin özelliklerini fark edebilir ve şekilleri görünüşlerine göre sınıflandırabilir. Ayrıca, şekiller ve cisimler bir bütün olarak algılanır. Birey için "kare karedir." Karenin tanımı ve özelliklerini, tanıma bağlı olarak kavrayamazlar ve özellikler hakkında fikir yürütmesi henüz olanaksızdır. Bir şeklin duruşu gibi özelliklerden etkilenirler. Örneğin, tepesi aşağı doğru olan bir üçgeni üçgen olarak tanımazlar.
Bu düzeydeki bireye yaptırılabilecek etkinlikler;
Genellikle geometrik şekil içeren eşyalarla oynatmak,
Eşyalarla ilgili gözlem ve deneyimlerini anlattırmak,
Eşyaların çizimlerini yapmalarına fırsat vermek,
Geometrik şekilleri eşleştirmek, benzer ve aynılarını bulma çalışmaları yaptırılabilirler.
2. Düzey: Analiz Düzeyi
Birey bir sınıftaki şekillerin her birinin özelliklerini analiz edebilir, ancak şekillerin arasındaki bağıntıyı kuramaz, şekillerle ilgili bazı genellemelere oluşabilir. Örneğin, karenin bütün kenarlarının birbirine eşit ve dik olduğunun, paralel kenarın karşılıklı kenarlarının birbirine eşit ve paralel olduğunu belirtebilir.
Bu düzeydeki bireye yaptırılabilecek etkinlikler;
Nesneleri veya eşyaları ölçme, tanımlama
Şekil bozarak başka şekle dönüştürme, sınıflandırma
Üç boyutlu geometrik şekillerin açınımlarını inceleme, onları kesip katlama,
Bir önceki düzeyde yararlanılan eşya ve şekillerin değişik özellikleri üzerinde konuşma, anlatma, bunların listesini çıkarma çalışmaları yaptırılabilir.
3. Düzey: Mantıksal Çıkarım Öncesi Düzey (yaşantıya bağlı çıkarım)
Bu düzeyde birey, şekilleri ve ilişkileri mantıksal olarak sıralayabilir, ancak matematiksel sisteme göre işlem yapamayabilir. Basit çıkarımlarda bulunur, ama ispatları anlamaz. İnformal ifadeler kullanarak bildiği ilişkilerden diğer ilişkileri çıkarabilir. Örneğin, her kare aynı zamanda bir dikdörtgendir. Bireye bir üçgenin tepe noktasından indirilen dikme hem açıortay hemde kenarortay dediğiniz zaman öğrenci bu üçgenin "ikizkenar üçgen" veya "eşkenar üçgen" olduğunu fark edebilir.
Bu düzeydeki bireye yaptırılabilecek etkinlikler;
Geometrik şekillerin neden faydalı oldukları, hangi özelliğinin ne işe yaradığı üzerinde durulmalı,
Şekillerin ortak özellikleri hakkında konuşarak sınıflandırmalar yapma, genellemeye varma, hipotez kurma, hipotez test etme gibi etkinliklere yer verilmelidir.
4. Düzey: Mantıksal Çıkarım Düzeyi (tümevarım, sonuç çıkarma)
Bu düzeydeki birey şekillerin özelliklerini karşılaştırabilir ve tartışabilir. Ayrıca, aksiyom, teorem, postülat ve tanımlar arasındaki ilişkileri birey açıklayabilir ve tümevarım yoluyla akıl yürütme süreçlerini kavrayabilir.
Bu düzeydeki bireye yaptırılabilecek etkinlikler;
İspatı adım adım yapmalarını ve mantıksal delillerle desteklemelerini isteyebilir.
5. Düzey: En Üst Düzey (ilişkileri görebilme, eleştiri)
Bu düzeyde birey çeşitli aksiyomatik sistemleri fark edebilir ve aralarındaki ilişkileri anlayabilir. Matematik programında yer almayan öklid dışı geometriyi de yorumlayabilir. Öğrenciler bu düzeyde geometriyle bir bilim olarak uğraşabilirler.
Bu düzeydeki bireye yaptırılabilecek etkinlikler;
Küre üzerine çizilen eşkenar üçgenin iç açılar toplamı yaptırılabilir.
1) Görüşme ( Araştırma )
: İlk aşama öğrencilerin geometrik düşünme düzeylerinin belirlendiği aşamadır. Bu aşamada öğretmenle öğrenci arasında kurulacak iletişimle öğrencilerin geometrik düşünme düzeylerini belirlenmeye çalışılır. Öğretmenin öğrencilere karşı kullanılacağı dil büyük önem taşır.
2) Doğrudan Yöneltme:

Bu aşamada öğretmen öğrencilerden aldığı yanıtlar doğrultusunda yapılacak çalışmalarla ilgili yönlendirmeler yapar ve öğrencilere ödevler verir. Öğretmenin ödev vermesindeki amaç; öğrencilerin araştırma yaparak konuyla ilgili yapılarını keşfetmelerini sağlamaktır.
3) Netleştirme ( Açıklama ):
Öğretmen bu aşamada konuyu öğrencilere tanıtır ve öğrenciler deneyimleriyle konu ile ilgili kullandıkları kelimeleri rafine ederler. Öğretmenin bu aşamada, öğrencilerde konuyla ilgili merak uyandırması önemlidir.
4) Serbest Çalışma ( Etkinlikler ):
Öğrenciler bu aşamada, çok aşamalı problemlerin değişik çözüm yolları üzerinde uğraşırlar. Çalışılan konudaki yapının değişik nesneleri arasındaki ilişkileri ortaya çıkarırlar. Öğretmen öğrencilerin farklı çözüm yolları üzerinde düşünmeleri için rehberlik yapmalıdır.
5) Bütünleme:
Bu aşama, öğrencinin öğrendiklerinin özetlediği ve toparladığı aşamadır. Öğrenciler öğrendiklerini yeni bir düşünce yapısı olarak içselleştirilir.
Van hiele modelinde, öğrencilerin geometrik düşünmelerini bir düzeyden diğerine geçisini sağlamak için beş aşamadan oluşan bir öğretim planı geliştirilmiştir. Öğretmen, öğrencilerinin geometrik düşünme düzeylerine uygun şekilde bu aşamaları uygulayarak geometrik kavramlarla ilgili bilgi ve becerilerinin gelişimini sağlayabilir.
Van hiele modeline göre oluşturulan eğitim ortamlarında bir yandan geometrik kavramlar ve bu kavramlar arasındaki ilişkilere yer verilirken bir yandan da akıl yürütme, ilişkilendirme, problem çözme, uzamsal düşünme ve yaratıcı düşünme gibi üst düzey düşünme düzeylerinin geliştirilmesi amaçlanır.
Full transcript