Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

MAHALLİ İDARELER

No description
by

Yakup Ozkaya

on 28 November 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of MAHALLİ İDARELER

Araş.Gör. Yakup ÖZKAYA
Mahalli İdareler
YEREL YERİNDEN YÖNETİMLER
(MAHALLİ iDARELER)

Temel Özellikleri
Tüzel kişiliğe sahiptirler
Ayrı malvarlığına ve bütçeye sahiptirler
Seçimle işbaşına gelenlerden oluşan
karar organlarına
sahiptirler
Özerktirler.
1982 Anayasası'nın 127. maddesine göre;
Yerel Yönetimler,
il, belediye veya köy
halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulur.
Büyük yerleşim merkezleri için kanunla
özel yönetim biçimleri
getirilebilir.
Karar organları
seçimle belirlenir.
Yerel seçimler
5 yılda bir

yapılır.
Yerel yönetimlerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri

kanunla
düzenlenir.
Yerel yönetimler idari ve mali özerkliğe sahiptir.
İL ÖZEL İDARESİ
İlin kurulmasına dair kanunla kurulur ve ilin kaldırılmasıyla tüzel kişiliği sona erer.
İl Özel İdaresi
il düzeyindeki mahalli ihtiyaçları karşılarken,
il genel idaresi
devletin ülke genelinde üstlendiği milli hizmetlerin il ölçeğinde yerine getirilmesini sağlar.
Büyükşehir olan illerdeki İl Özel İdareleri

KALDIRILMIŞTIR
.
Görev Yetkileri
İl Özel İdaresi
il düzeyindeki mahalli ihtiyaçları karşılarken,
il genel idaresi
devletin ülke genelinde üstlendiği milli hizmetlerin il ölçeğinde yerine getirilmesini sağlar.
İl sınırı dışında kalan yerlerde;
İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri
Bütün il sınırları içinde;
Gençlik ve spor Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç
ilin çevre düzeni plânı
, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri
Stratejik plan
görüş bildirmek.
Bütçe ve kesin hesabı
karara bağlamak.
kabul etmek,
kamulaştırma kararlarını almak
karar vermek.
İMTİYAZ verilmesine
Şartlı bağışları kabul etmek.
Borçlanmaya karar vermek.
üç yıldan fazla
üç yılı geçmemek
Taşınmaz mal
Taşınmaz mal
Stratejik plan
il ve çevre düzeni planlarını
karara bağlamak.
belirlemek.
Bütçeyi uygulamak
personelini atamak.
Şartsız bağışları kabul etmek.
İl encümenine başkanlık etmek.
bu stratejilere uygun
olarak bütçeyi
hazırlamak
Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
karar vermek.
karar vermek.
karar vermek.
birlik kurulmasına
karar vermek.
karar vermek.
İl Genel Meclisi
İl özel idaresinin
KARAR ORGANI'
dır ve üyeleri seçmenler tarafından belirlenir.
İl genel meclisi seçim sonuçlarının ilanını izleyen
5. gün
kendiliğinden toplanır.
Bu toplantı en yaşlı üye başkanlık eder. Bu toplantıda;
Meclis başkanı
Başkan vekilleri
4 katip üyeyi
(ikisi yedek)
}
2 yıl için
Bundan sonra seçilenler ilk mahalli idareler seçimine kadar görev yapar.
İl genel meclisi, meclisçe belirlenen
bir aylık tatil
hariç
her ayın ilk haftası
meclis tarafından önceden belirlenen mutat toplantı yerinde

toplanır.
Bütçe görüşmeleri
Diğer toplantılar
Toplantılar açıktır ancak gerekçeli bir öneri üzerine katılanların salt çoğunluğuyla kapalı oturum yapılmasına karar verilebilir.
En çok 20 gündür.
En çok 5 gündür.
Gündem,
meclis başkanı tarafından belirlenir ve üyelere
en az 3 gün önceden
bildirilir.
İl genel meclisi;
üye tamsayısının salt çoğunluğuyla
toplanır,
katılanların salt çoğunluğuyla
karar verir.
Ancak KYS, üye tamsayısının 1/4'inden az olamaz.
Oylamada eşitlik çıkması durumunda meclis başkanının bulunduğu taraf çoğumluk sayılır
Stratejik plân
ile yatırım ve çalışma programlarını karara bağlamak.
Meclis Başkanı, acil durumlada lüzum görmesi halinde, meclisi
bir yılda üç defadan fazla olmamak üzere ve her toplantı bir birleşimi geçememek üzere
toplantıya çağırır.
Mutat toplantı yeri dışında toplanılmasının zorunlu olduğu durumda üyelere ve
valiye önceden bilgi verilmek kaydıyla

meclis başkanının belirlediği yerde
toplantı yapılır.
Görev ve Yetkileri
Bütçe ve kesinhesabı
kabul etmek
Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç

İl çevre düzeni plânı
ile belediye sınırları dışındaki alanların
imar plânlarını
karara bağlamak
Borçlanmaya karar vermek
Taşınmaz mal
alımına, satımına, trampa edilmesine karar vermek.
Şartlı bağışları
kabul etmek
İl özel idaresi adına
İMTİYAZ VERİLMESİNE
ve il özel idaresi yatırımlarının
yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına
, il özel idaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
Diğer mahallî idarelerle
birlik kurulmasına
, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek
Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
İl Genel Meclisi Kararlarının Kesinleşmesi
İl genel meclisi tarafından alınan kararların tam metni,
en geç 5 gün içinde

valiye
gönderilir. Vali, hukuka aykırı gördüğü kararları,

7 gün
içinde gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere il genel meclisine iade edebilir.
Valiye gönderilmeyen meclis kararları yürürlüğe girmez.
Meclis Kararları
5 gün
Vali
Hukuka aykırı gördüğü kararları
7 gün
(Gerekçesi ile)
Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar kesinleşir.
Kesinleşen il genel meclisi karar özetleri toplantıyı izleyen
en geç
7 gün
içinde
çeşitli yollarla halka duyurulur.
Meclisin Feshi
Kendisine kanunla verilen görevleri süresi içinde yapmayı ihmal eder ve bu durum il özel idaresine ait işleri aksatırsa,
İl özel idaresine verilen görevlerle ilgisi olmayan siyasî konularda karar alırsa
FESHEDİLİR
Bu şekilde feshedilen meclisin yerine seçilen meclis, kalan süreyi tamamlar.
İçişleri Bakanlığının bildirisi
DANIŞTAYIN kararı ile
Meclis Üyeliğinin Sona Ermesi
ölüm
istifa
Özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya
3 birleşim günü
İl genel meclisi üyeliğine
seçilme yeterliliğinin kaybedilmesi
durumunda
kendiliğinden
sona erer
Bir yıl içinde yapılan toplantıların
yarısına
katılmayan üyenin
üyeliğinin düşmesine, savunması alındıktan sonra
üye tam sayısının salt çoğunluğuyla
karar verilir.
}
}
Valinin bildirisi
DANIŞTAYIN kararı
ile üyeliğin
düşmesine karar verilir.
}
İl Encümeni
İl özel idaresinin
müzakere, danışma ve karar
organıdır.
Oluşumu:
İl encümeni
valinin başkanlığında
, genel sekreter ile il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından seçeceği üç üye ve valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği iki üyeden oluşur.
Encümen
gündemi

vali
tarafından hazırlanır. Encümen üyeleri gündem maddesi teklif edebilir.
Vali
Genel Sekreter
3 Meclis Üyesi
2 Birim Amiri
=
+
+
+
7
Valinin katılamadığı encümen toplantısına
genel sekreter
başkanlık eder.
Çalışma Usulü
Encümen,
haftada en az bir defa
olmak üzere önceden belirlenen gün ve saatte toplanır.
Encümen
üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir.
Oyların eşitliği durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Çekimser oy kullanılamaz
Vali kanun, tüzük, yönetmelik ve il genel meclisi kararlarına aykırı gördüğü encümen kararının bir sonraki toplantıda tekrar görüşülmesini isteyebilir.
Encümen, kararında ısrar ederse karar kesinleşir.
Bu takdirde,
vali, kesinleşen encümen kararının uygulanmasını durdurur
ve idari yargı mercilerine
yürütmeyi durdurma
talebi ile birlikte
on gün
içinde başvurur. İtiraz Danıştayca
en geç altmış gün içinde
karara bağlanır.
Encümen kararı
Vali tekrar görüşülmesini isteyebilir
Encümen, kararında ısrar ederse
KARAR KESİNLEŞİR
VALİ
, kesinleşen encümen kararının uygulanmasını durdurur.
}
10 gün içinde
İDARİ YARGI
DANIŞTAY

en geç 60 gün içinde
karara bağlar
Vali
Vali, il özel idaresinin
başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.
I. Polis
II. İl encümeni
III. Kaymakam
IV. Vali
İl genel meclisi tarafından alınan ve usulüne uygun olarak ilan edilen karara aykırı davrandığı gerekçesiyle lokanta sahibine yönelik olarak 5 gün iş yeri kapatma kararı verme yetkisi yukarıdakilerden hangilerine aittir?
A) Yalnız II B) Yalnız IV C) I, II ve III D) I ve III E) II, III ve IV
İl genel meclisinin feshine ilişkin itiraz merci aşağıdakilerden hangisidir??
A) Bölge İdare Mahkemesi
B) Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
C) Bulunduğu yer idari yargı merci
D) Danıştay
E) İçişleri Bakanlığı
İl genel meclisinin feshi aşamasında karar verilinceye kadar meclis toplantılarının ertelenmesini aşağıdakilerden hangisi talep edebilir?
A) Bakanlar Kurulu
B) İçişleri Bakanı
C) Mahallin en büyük mülki idare amiri
D) Yüksek Seçim Kurulu
E) Belediye Başkanı
Seçilme yeterliliğini kaybeden il genel meclisi üyesinin üyelik sıfatını kaybetmesi aşağıda yer alan hangi merciin kararı ile olur?
A) Vali
B) İçişleri Bakanı
C) Bakanlar Kurulu
D) İdare Mahkemesi
E) Danıştay
1982 Anayasasına göre, mahalli idareler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Mahalli idarelerin karar organlarını kanunda gösterilen ilgili bakanlık seçer
B) Mahalli idare seçimleri 4 yılda bir yapılır.
C) Mahalli idarelerin görev ve yetkileri merkezden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir.
D) Merkezi idare, mahalli idareler üzerinde idari vesayet yetkisine sahiptir.
E) Mahalli idarelerin kamu tüzel kişiliği yoktur.
Aşağıdakilerden hangisi il encümeninin görev ve yetkilerinden biri değildir?
A) Kanunda öngörülen cezaları vermek
B) Borçlanmaya karar vermek
C) Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek
D) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak
E) Süresi 3 yılı geçmemek üzere taşınmaz malların kiralanmasına karar vermek
İl özel idaresi bütçesinin kesin hesabı aşağıdakilerden hangisi tarafından karara bağlanıp kesinleştirilir?
A) Vali
B) İl encümeni
C) İl genel meclisi
D) İçişleri Bakanı
E) Sayıştay
İl encümeninin oluşumu aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)
İl encümeni valinin başkanlığında, genel sekreter ile il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından seçeceği üç üye ve valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği İki üyeden oluşur.
B)
İl encümeni valinin başkanlığında, il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur.
C)
İl encümeni genel sekreterin başkanlığında, il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından seçeceği üç üye ve genel sekreterin her yıl birim amirleri arasından seçeceği iki üyeden oluşur.
D)
İl encümeni valinin başkanlığında, genel sekreterin her yıl il genel meclisi üyeleri arasından seçeceği beş üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur.
E)
İl encümeni valinin başkanlığında, genel sekreter ile il genel meclisinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği üç üye ve valinin her yıl il genel meclisi arasından seçeceği iki üyeden oluşur.
I. Vali, il özel idaresinin karar organıdır.
II. Vali, il encümeninin hiyerarşik amiridir.
III. Vali, il genel meclisinin başkamdır.
IV. Vali, il genel meclisi üzerinde idari vesayet yetkilerini kullanır.

Vali hakkında yukarıdaki ifadelerden hangisi / hangileri doğrudur?
A)
I, II ve III
B)
II ve III
C)
Yalnız IV
D)
III ve IV
E)
II, III ve IV
İl genel meclisinin toplantıları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kendi belirleyeceği 1 aylık tatil hariç her ayın ilk haftası toplanır.
B) Bütçe görüşmeleri ile ilgili toplantıların süresi en fazla 15 gündür.
C) Bütçe görüşmeleri dışında kalan toplantıları süresi en fazla 5 gündür.
D) Kural olarak üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır.
E) Kural olarak katılanları salt çoğunluğu ile karar alır.
Aşağıdakilerden hangisi valinin il özel idaresindeki görev ve yetkileri arasında değildir?
A) İl encümenine başkanlık etmek
B) İl genel meclisine başkanlık etmek
C) İl özel idaresinin taşınır taşınmaz mallarını idare etmek
D) il özel idaresinin personelini atamak
E) il özel idaresini yargı organları önünde davacı veya davalı olarak temsil etmek
Kesinleşen il genel meclisi karar özetleri toplantıyı izleyen
en geç kaç gün içinde
halka duyurulur?
A) 3
B) 5
C) 7
D) 10
E) 15
I. Vali, hukuka aykırı gördüğü il genel meclisi kararlarını 7 gün içinde yeniden görüşülmek üzere il genel meclisine gönderir
II. İl genel meclisi üyelerinden birisinin üyeliğe seçilme yeterliliğini kaybetmesi halinde üyelik, valinin kararı ile sona erer.
III. Vali, il encümeninin hukuka aykırı olduğunu düşündüğü kararlarına karşı 60 gün içinde Danıştaya başvurabilir.
Valinin yetkileri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
10 gün içinde başvurur 60 gün içinde dava sonuçlanır.
BELEDİYE
İl ve ilçe merkezlerinde
belediye kurulması zorunludur.
Nüfusu 5.000
ve üzerinde olan yerleşim birimlerinde
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile
belediye kurulabilir
Nüfusu
2.000
'in altına düşen belediyeler
,
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
ile
köye
dönüştürülür.
köy
köy
5000 metre
Toplam 5000 nüfus
Bir veya birden fazla köyün köy ihtiyar meclisinin kararı veya
Seçmenlerinin en az yarısından bir fazlasının mahallin en büyük mülkî idare amirine yazılı başvurusu veya
Valinin kendiliğinden buna gerek görmesi durumunda
mahallî seçim kurulları seçmenlerin oylarını
15 gün içinde
valiliğe bildirir.
>
İşlem dosyası valinin görüşüyle birlikte İçişleri Bakanlığına gönderilir.
Danıştayın görüşü
alınarak
müşterek kararname
ile o yerde belediye kurulur.
Bir
BELDENİN ADI
, belediye meclisi üye tam sayısının en az
3/4 çoğunluğunun
kararı ve valinin görüşü üzerine İçişleri Bakanlığının onayı ile değiştirilir.
Belediye Meclisi
Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır.
Belediye meclisi, seçim sonuçlarının ilanını izleyen
5. gün
Belediye Başkanının

başkanlığında kendiliğinden toplanır.
Birinci ve ikinci başkan vekilleri
En az 2 katip üyeyi
}
2 yıl için
Bundan sonra seçilenler ilk mahalli idareler seçimine kadar görev yapar.
Oluşumu:
Belediye meclisi, meclisce belirlenen
bir aylık tatil
hariç
her ayın ilk haftası
meclis tarafından önceden belirlenen mutat toplantı yerinde

toplanır.
Bütçe görüşmeleri
Diğer toplantılar
Toplantılar açıktır ancak gerekçeli bir öneri üzerine katılanların salt çoğunluğuyla kapalı oturum yapılmasına karar verilebilir.
En çok 20 gündür.
En çok 5 gündür.
Gündem,
belediye başkanı tarafından belirlenir ve yelere
en az 3 gün önceden yazılı olarak
bildirilir.
Belediye meclisi;
Ancak KYS, üye tamsayısının 1/4'inden az olamaz.
Oylamada eşitlik çıkması durumunda belediye başkanının bulunduğu taraf çoğumluk sayılır
Meclis Başkanı, acil durumlada lüzum görmesi halinde, üyelere önceden bilgi vermek kaydıyla meclis başkanının belediye sınırları içerisinde belirlediği yerde toplantı yapılır
Belediye başkanı
aynı zamanda belediye meclisinin de başkanıdır.
üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla
karar verir.
!
Belediye meclisi en az 9 üyeden oluşur. Yine aynı sayıda yedek üye belirlenir.
Belediye meclisi üyeliğiyle; mv, il genel meclisi üyeliği, köy muhtarlığı bağdaşmaz.
!
Kararların Kesinleşmesi
Belediye başkanı, hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını, gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere
5 gün
içinde meclise iade edebilir.
Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de belediye meclisi
üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar
KESİNLEŞİR.
Belediye başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine
10 gün
içinde idarî yargıya başvurabilir.
Kararlar kesinleştiği tarihten itibaren en geç
7 gün
içinde mahallin en büyük mülkî idare amirine gönderilir.
Mülkî idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez.
Meclis Kararlarını
5 gün
Belediye Meclisi
Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar
KESİNLEŞİR.
10 gün
(Gerekçesi ile)
Belediye Başkanı
üye tamsayısının salt çoğunluğu ile
Belediye Başkanı idari yargıya başvurabilir
7 gün
Vali
Kesinleşen belediye meclisi karar özetleri toplantıyı izleyen
en geç
7 gün
içinde
çeşitli yollarla halka duyurulur.
7 gün
Meclis Üyeliğinin Sona Ermesi
ölüm
istifa
Özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya
3 birleşim günü
Belediye meclisi üyeliğine
seçilme yeterliliğinin kaybedilmesi
durumunda
kendiliğinden
sona erer
Bir yıl içinde yapılan toplantıların
yarısına
katılmayan üyenin
üyeliğinin düşmesine, savunması alındıktan sonra
üye tam sayısının salt çoğunluğuyla
karar verilir.
}
}
Valinin bildirisi
DANIŞTAYIN kararı
ile üyeliğin
düşmesine karar verilir.
}
Meclisin Feshi
Kendisine kanunla verilen görevleri süresi içinde yapmayı ihmal eder ve bu durum belediyeye ait işleri aksatırsa,
Belediyeye verilen görevlerle ilgisi olmayan siyasî konularda karar alırsa
FESHEDİLİR
Bu şekilde feshedilen meclisin yerine seçilen meclis, kalan süreyi tamamlar.
İçişleri Bakanlığının bildirisi
DANIŞTAYIN kararı ile
Belediye Encümeni
Belediyenin
müzakere, danışma ve karar
organıdır.
Oluşumu:
İl belediyelerinde
ve nüfusu
100.000'in üzerindeki belediyelerde
, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden
Encümen
gündemi

belediye başkanı
tarafından hazırlanır. Encümen üyeleri de gündem maddesi teklif edebilir.
Belediye Başkanı
3 Meclis Üyesi
=
+
+
7
Çalışma Usulü
Encümen,
haftada en az bir defa
olmak üzere önceden belirlenen gün ve saatte toplanır.
Encümen
üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir.
Oyların eşitliği durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Çekimser oy kullanılamaz
3 birim amiri
biri Mali hizmetler
birim amiri olmalı
Diğer belediyelerde
, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden
Belediye Başkanı
2 Meclis Üyesi
=
+
+
5
2 birim amiri
biri Mali hizmetler
birim amiri olmalı
Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği
başkan yardımcısı veya encümen üyesi
, encümene başkanlık eder.
Belediye Başkanı, belediye idaresinin başı ve
tüzel kişiliğinin temsilcisidir.
Belediye başkanı seçmenler tarafından belirlenir.
Belediye Başkanı
Stratejik plan
görüş bildirmek.
Bütçe ve kesin hesabı
karara bağlamak.
kabul etmek,
kamulaştırma kararlarını almak
vermek.
İMTİYAZ verilmesine
Şartlı bağışları kabul etmek.
Borçlanmaya karar vermek.
üç yıldan fazla
üç yılı geçmemek
Taşınmaz mal
Taşınmaz mal
Stratejik plan
düzeni planlarını
karar vermek.
belirlemek.
personelini atamak.
Şartsız bağışları kabul etmek.
Meclise ve encümene başkanlık etmek.
stratejilerini oluşturmak
olarak bütçeyi
hazırlamak
Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
karar vermek.
karar vermek.
karar vermek.
birlik kurulmasına
karar vermek.
karar vermek.
karar
karar vermek.
il çevre
kabul etmek,
Bütçeyi uygulamak
kardeş kent
Belediye Başkanlığından Düşme
ölüm
istifa
Başkanın meclisin feshinin gerektiren işlem ve eylemlere katılmış olması
kendiliğinden
sona erer
Başkanın kesintisiz ve mazeretsiz yirmi günden fazla görev yerini terk etmesi ve bu durumun mahallin mülki idare amiri tarafından belirlenmesi
}
Seçilme yeterliliğini kaybetmesi
Görevini sürdürmesine engel bir hastalık veya sakatlık durumunun yetkili sağlık kuruluşu raporuyla belgelenmesi
İçişleri Bakanlığının başvurusu üzerine
DANIŞTAYIN kararı
ile başkanlık sıfatı sona erer.
Ayrıca;
Belediye başkanı hakkında verilen gensoru önergesi, meclis üye tamsayısının 3/4 çoğunluğuyla kabul edilirse, dosya en büyük mülki amire gönderilir. Mülki amir dosyayı Danıştay'a sunar ve yetersizlik kararı Danıştay'ca uygun görüldüğü takdirde belediye başkanı başkanlıktan düşer.
Belediye Başkanı hakkında
GENSORU
önergesi
Üyetamsayısının
3/4
çoğunluğuyla
KABUL EDİLİRSE
Dosya
En büyük mülki amir
Danıştay
YETERSİZLİK KARARI uygun görülürse başkanlık düşer
Belediye başkanınca meclise sunulan faaliyet raporundaki açıklamalar, meclis üye tamsayısının 3/4 çoğunluğuyla yeterli görülmezse, dosya en büyük mülki amire gönderilir. Mülki amir dosyayı Danıştay'a sunar ve yetersizlik kararı Danıştay'ca uygun görüldüğü takdirde belediye başkanı başkanlıktan düşer.
Belediye Başkanınca meclise sunulan
FAALİYET RAPORU
Üyetamsayısının
3/4
çoğunluğuyla
YETERLİ GÖRÜLMEZSE
Dosya
En büyük mülki amir
Danıştay
YETERSİZLİK KARARI uygun görülürse başkanlık düşer
Görevleriyle ilgili bir suç nedeniyle haklarında soruşturma veya kovuşturma açılan belediye organları veya bu organların üyeleri, geçici bir önlem olarak kesin hükme kadar
İÇİŞLERİ BAKANI
tarafından görevden uzaklaştırılabilir.
!
Hizmetlerde Aksama
Belediye hizmetlerinin ciddi bir biçimde aksatıldığının ve bu durumun halkın sağlık, huzur ve esenliğini hayati derecede olumsuz etkilediğinin İçişleri Bakanlığının talebi üzerine
yetkili sulh hukuk hâkimi
tarafından belirlenmesi durumunda
İçişleri Bakanı
, hizmetlerde meydana gelecek aksamanın giderilmesini, hizmetin özelliğine göre makul bir süre vererek
belediye başkanından ister.
Aksama giderilemezse
, söz konusu hizmetin yerine getirilmesini
o ilin valisinden
ister. Bu durumda vali, aksaklığı öncelikle belediyenin araç, gereç, personel ve diğer kaynaklarıyla giderir. Mümkün olmadığı takdirde diğer kamu kurum ve kuruluşlarının imkânlarını da kullanabilir.
Ortaya çıkacak maliyet vali tarafından İller Bankasına bildirilir
ve İller Bankasınca o belediyenin müteakip ay genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamı üzerinden belediyeye ayrılan paydan valilik emrine gönderilir
İçişleri Bakanlığının talebi üzerine sulh hukuk hâkimi tarafından alınan karara karşı ilgili belediyece asliye hukuk mahkemesine itiraz edilebilir.
Belediye hizmetleri aksatılırsa
İçişleri Bakanlığının
talebiyle
İçişleri Bakanı aksamanın giderilmesini
Belediye Başkanından
ister.
yetkili sulh hukuk hâkimi
aksaklığı TESPİT eder.
GİDERİLMEZSE
!
!
Validen
ister.
VALİ,
aksaklığı belediyenin kaynaklarıyla/gerekirse diğer kaynaklarla giderir.
Ortaya çıkacak maliyet vali tarafından
İLLER BANKASINA
bildirilir.
İTİRAZ
Asliye Hukuk Mahkemesi
Ancak belediye veya bağlı idarelerde; hizmetlerin aksatılmasının
terör veya şiddet olaylarıyla
mücadeleyi olumsuz etkilediğinin veya etkileyeceğinin
valilik tarafından belirlenmesi halinde
, valilik söz konusu hizmeti
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, il özel idaresi veya kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla yapar veya yaptırır
. Valiliğin talebi üzerine, yapılan veya yapılacak harcamalar karşılığı tutarlar, Maliye Bakanlığı veya İller Bankası Anonim Şirketince ilgili idare payından kesilerek ilgili kurum ve kuruluşa gönderilir. Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idarelerine aktarılan tutarlar bu idarelerin bütçeleriyle ilişkilendirilir.
2016
Belediye ve bağlı idare imkânlarının
terör veya şiddet olaylarına dolaylı ya da doğrudan destek sağlamak amacıyla kullanıldığının valilik tarafından belirlenmesi durumunda, terör ve şiddet olaylarına destek olmak amacıyla kullanılan belediye veya bağlı idare taşınırlarına mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından el konulur.
Bu fıkra kapsamında sorumluluğu tespit edilen belediye veya bağlı idare personelinin vali veya kaymakam tarafından görevden uzaklaştırılması halinde göreve iade işlemi ancak uzaklaştırma işlemini yapan makam tarafından yapılır.

a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları.
b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay.
c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler.
d) Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler.
e) Belediye meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler.
f) Faiz ve ceza gelirleri.
g) Bağışlar.
h) Her türlü girişim, iştirak ve faaliyetler karşılığı sağlanacak gelirler.
i) Diğer gelirler.

Belediyenin gelirleri şunlardır
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Toplam nüfusu
750.000’den fazla
olan illerin il belediyeleri kanunla büyükşehir belediyesine dönüştürülebilir.
Büyükşehir belediyelerinin sınırları,
il mülki sınırlarıdır.
İlçe belediyelerinin sınırları, bu ilçelerin mülki sınırlarıdır.
Büyükşehir belediyesi özellikle
altyapı hizmetleri, ulaşım hizmetleri ve imar denetimi
konusunda sorumlu ve yetkili kılınmıştır. Bütçe konusunda da, Büyükşehir Belediye Meclisi, ilçe belediyelerinin bütçelerini
değiştirme
yetkisine sahiptir.
Büyükşehir Belediye Meclisi
Büyükşehir Belediye meclisi, BŞB'nin
karar organıdır.
Büyükşehir içinde yer alan
belediye meclislerinin beşte birinden oluşur.
Büyükşehir belediyesi başkanı ve ilçe belediye başkanları, meclisin
doğal üyeleridir.
Meclis Kararlarını
7
gün
Belediye Meclisi
Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar
KESİNLEŞİR.
60
gün
(Gerekçesi ile)
Belediye Başkanı
üye tamsayısının salt çoğunluğu ile
Belediye Başkanı idari yargıya başvurabilir
7 gün
Vali
Kesinleşen belediye meclisi karar özetleri toplantıyı izleyen
en geç
7 gün
içinde
çeşitli yollarla halka duyurulur.
7 gün
Büyükşehir Belediye Meclisi Kararlarının Kesinleşmesi
Büyükşehir Belediye Encümeni
Büyükşehir Belediyesinin
müzakere, danışma ve karar
organıdır.
Oluşumu:
BŞB Başkanı
5 Meclis Üyesi
=
+
+
11
4 birim amiri
biri Mali hizmetler
birim amiri olmalı
Genel Sekreter
+
Belediye Başkanının teklifi üzerine
İçişleri Bakanı
atar.
Büyükşehir Belediyelerinde
Başkan yardımcısı
YOKTUR!
Vali
Genel Sekreter
3 Meclis Üyesi
2 Birim Amiri
=
+
+
+
7
=
7
=
5
Belediye Başkanı
3 Meclis Üyesi
+
+
3 birim amiri
biri Mali hizmetler
birim amiri olmalı
Belediye Başkanı
2 Meclis Üyesi
+
+
2 birim amiri
biri Mali hizmetler
birim amiri olmalı
BŞB Başkanı
5 Meclis Üyesi
=
+
+
11
4 birim amiri
biri Mali hizmetler
birim amiri olmalı
Genel Sekreter
+
Belediye Başkanının teklifi üzerine
İçişleri Bakanı
atar.
MECLİS KARARLARININ KESİNLEŞMESİ
İL GENEL MECLİSİ KARARLARI
BELEDİYE MECLİSİ KARARLARI
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KARARLARI
Meclis Kararlarını
7
gün
Belediye Meclisi
Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar
KESİNLEŞİR.
60
gün
(Gerekçesi ile)
Belediye Başkanı
üye tamsayısının salt çoğunluğu ile
Belediye Başkanı idari yargıya başvurabilir
7 gün
Vali
Kesinleşen belediye meclisi karar özetleri toplantıyı izleyen
en geç
7 gün
içinde
çeşitli yollarla halka duyurulur.
7 gün
Meclis Kararlarını
5 gün
Belediye Meclisi
Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar
KESİNLEŞİR.
10 gün
(Gerekçesi ile)
Belediye Başkanı
üye tamsayısının salt çoğunluğu ile
Belediye Başkanı idari yargıya başvurabilir
7 gün
Vali
Kesinleşen belediye meclisi karar özetleri toplantıyı izleyen
en geç
7 gün
içinde
çeşitli yollarla halka duyurulur.
7 gün
Meclis Kararları
5 gün
Vali
Hukuka aykırı gördüğü kararları
7 gün
(Gerekçesi ile)
3/4
1/3'i
3/4
Belediye Başkanı hakkında
GENSORU
önergesi
Üyetamsayısının
3/4
çoğunluğuyla
KABUL EDİLİRSE
Dosya
En büyük mülki amir
Danıştay
YETERSİZLİK KARARI uygun görülürse başkanlık düşer
Belediye Başkanınca meclise sunulan
FAALİYET RAPORU
Üyetamsayısının
3/4
çoğunluğuyla
YETERLİ GÖRÜLMEZSE
Dosya
En büyük mülki amir
Danıştay
YETERSİZLİK KARARI uygun görülürse başkanlık düşer
3/4
kurulması zorunludur.
Eğitim, kültür ve sosyal hizmetler komisyonu
imar ve bayındırlık komisyonu
çevre ve sağlık komisyonu
plan ve bütçe komisyonu
İl ve ilçe belediyeleri ile
nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde

PLAN BÜTÇE ile İMAR
komisyonlarının
kurulması zorunludur.
Eğitim, kültür ve sosyal hizmetler komisyonu
imar ve bayındırlık komisyonu
çevre ve sağlık komisyonu
plan ve bütçe komisyonu
gençlik ve spor komisyonu
kurulması zorunludur.
1 YIL
1 YIL
VALİ
bütçe tasarısını
Eylül ayı
başında
İl
Encümeni
(Görüşüyle birlikte)
1 Kasım
İl Genel Meclisi
1 ocaktan önce
Aynen veya değiştirerek kabul eder
NOT
belediye ve bağlı kuruluşlarına karşı doğrudan doğruya veya dolaylı olarak
taahhüde giremez.
Komisyonculuk ve temsilcilik yapamaz.
il özel idaresi ve bağlı kuruluşlarına karşı doğrudan doğruya veya dolaylı olarak
taahhüde giremez.
Belediye Başkanı
Belediye Meclisi
İl Genel Meclisi
Görevi süresince ve görevinin sona ermesinden itibaren
2 YIL
süreyle
Görevi süresince ve görevlerinin sona ermesinden itibaren
1 YIL
süreyle
Görevi süresince ve görevinin sona ermesinden itibaren
2 YIL
süreyle
Komisyonculuk ve temsilcilik yapamaz.
!
İl özel idareleri ile belediyelerin hepsinde
münhasıran kendileri, ikinci derece dahil kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşüldüğü meclis toplantılarına katılamazlar.
İl özel idareleri ve belediyelerin hepsinde meclislerde çekimser oy kullanılabilirken,
encümenlerde kullanılamaz.
Nüfusu iki milyonu aşan
büyükşehir belediyelerinde
10
,
diğer büyükşehir belediyelerinde

5'i

geçmemek üzere
başkan danışmanı
görevlendirilebilir.
KÖY İDARELERİ
köy
Şehir
150-2.000 Nüfus
Yeni bir köy, İçişleri Bakanlığı kararı ile kurulur.
Kasaba
2.000-20.000 Nüfus
20.000'den fazla nüfus
Ayrıca, nüfusu 150'den az olan birden fazla yerin birleştirilerek ayrı bir köy oluşturulması durumunda, her bir yerdeki seçmenlerin yarısından çoğunun bunu istemesi gereklidir.
Köyün Zorunlu İşleri
Köylülerin,
sağlık, eğitim ve güvenliğine
ilişkin faaliyetlerdir.
Köyün İsteğe Bağlı İşleri
Köyün
güzelleştirilmesi ve kalkındırılmasına
yönelik faaliyetlerdir.
442 sk'ya göre;
ORGANLARI
Köy Derneği
Köyde bulunan kadın ve erkek
bütün seçmenlerden
oluşan kuruldur.
Muhtarı ve İhtiyar Meclisini
seçer, isteğe bağlı işleri mecburi iş haline getirebilir, köy imamı atanmamışsa imamı seçer.
Doğrudan demokrasinin tek örneği olarak kabul edilmektedir.
Köye karşı ihtiyar meclisi veya muhtar dava açarsa bu durumda
köy tüzel kişiliğini
köy derneği
temsil eder.
Köy derneğinin özel bir çalışma ve toplantı usulü yoktur.
Köy derneğinin, köyün isteğe bağlı işlerinin zorunlu hale getiren kararları salt çoğunlukla alınır.
Kural olarak köy derneğinin kararları üzerinde idari vesayet yetkisi yoktur.
Ama köyün isteğe bağlı işlerinin mecburi hale getirilmesinde
mülki amirin onaması
gereklidir.
Köy İhtiyar Meclisi
Doğal üyeler;

öğretmen ve imamdır.
İhtiyar meclisine seçilmek için 25 yaşını doldurmuş olmak ve en az 6 aydır o köyde oturmak şarttır.
Seçimlerde siyasi partiler aday göstermezler.
Seçimlik ve doğal üyelerden oluşur.
İhtiyar meclisinin başı
köy muhtarıdır.
Köy ihtiyar meclisine en az 8 üye seçilir, bunların ilk dördü asıl, diğerleri yedek üyelerdir.
İhtiyar meclisi haftada en az bir kez toplanır.
Köy Meclisinin Görev ve Yetkileri
Taşınmazları kamulaştırabilir.
İmeceye katılmayanlara
para cezası
verir.
Köy meclisi imeceye ve salmaya karar verir.
Köylüler arasındaki uyuşmazlıkları uzlaştırma yoluyla çözmeye çalışır.
İhtiyar meclisinin kararları kural olarak vesayet denetimine tabi değildir. Ancak bazı kararları
(köy bütçesi gibi)
köyün bağlı bulunduğu
kaymakam veya valinin onayıyla
yürürlüğe girer.
NOT:
Köy kanununa göre ihtiyar heyeti üyeleri, köy muhtarı ile birlikte suç işlemeleri halinde
Devlet memurlarının tabi olduğu yargılama usulüne tabidir.
Muhtar
En az 6 ay ikamet ve 25 yaşını doldurmuş olma koşulları aranır.
Köy derneğince çoğunluk esasına göre seçilir.
Adayın okur-yazar olması yeterlidir.
Muhtarın bütün işlemleri kaymakam ve valinin vesayet denetimine tabidir.
Köy kanununun 41. maddesine göre;
muhtarın köy faydasına olmayan kararlarını kaymakam bozabilir.

Fakat onun yerine kaymakam kendiliğinden karar veremez. Karar, yine köylü tarafından verilir.
Görevini gereği gibi yapmayan muhtarlar, köyün bağlı olduğu
İL VEYA İLÇE İDARE KURULU
ile görevden alınabilirler.
Köy Korucuları
Gönüllü Güvenlik Korucuları:
Güvenlik Korucuları:
Silahlı Köy Korucuları:
İhtiyar meclisi tarafından tutulan kaymakamın emri ile göreve başlayan koruculardır.
Mahsulü, eşkiyadan ve yağmadan korumak amacıyla muhtar veya ihtiyar meclisince tutulanve kaymakamın emri ile göreve başlayan koruculardır.
Olağanüstü durumlarda (köylünün canına malına...)
valinin teklifi ve İçişleri Bakanlığının onayı
ile göreve başlayan koruculardır.
(2016)
(2016)
MAHALLE YÖNETİMİ
Mahalle bir yerel yönetim birimi değildir. Ayrı tüzel kişiliği yoktur.
Mahalle seçimle iş başına gelen muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
5393 sayılı belediye kanunu'na göre; belediye sınırları içinde mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi, adlarıyla sınırlarının değiştirilmesi;
Belediye Meclisinin
KARARI
+
Kaymakamın
GÖRÜŞÜ
+
Valinin
ONAYI
ile olur.
Belediye sınırları içinde

nüfusu 500'ün
altında MAHALLE KURULAMAZ.
!
Görevini gereği gibi yapmayan muhtar ve ihtiyar heyeti,
İL VEYA İLÇE İDARE KURULU
tarafından görevden alınabilirler.
KÖY
MAHALLE
1.
İçişleri Bakanının idari işlemiyle kurulu
1.
Belediye meclisinin kararıyla kurulu (Valinin onaması vesayet yetkisiyle ilgilidir.)
2.
Tüzel Kişiliği vardır.
2.
Tüzel Kişiliği yoktur.
3.
Kamulaştırma yapabilir.
3.
Kamulaştırma yapamaz.
4.
Anayasal örgüttür.
4.
Anayasal değildir. Yasaldır.
5.
Nüfusu 150'den fazla 2000'den az olmalıdır.
5.
Nüfusu 500'den az olmamalıdır.
6.
Organları bir takım kolluk yetkilerine sahiptir.
6.
Organları kolluk yetkilerine sahip değildir.
MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ
Birden fazla mahalli idarenin yürütmekle görevli oldukları hizmetlerden bazılarını birlikte görmek üzere kendi aralarında kurdukları kamu tüzel kişileridir.
Organları;
Birlik Meclisi, Birlik Encümeni ve Birlik Başkanıdır.
Bu organlar doğrudan seçmenler tarafından belirlenmez. Birlik tüzüğünde gösterilen şekilde belirlenir.
Birlik tüzüğü, birliği kuracak mahalli idarelerin meclislerinde üye tamsayısının
üçte iki çoğunluğuyla
kabul edildikten sonra
VALİNİN
; birlik birden fazla ildeki mahalli idarelerin katılımıyla kuruluyorsa
İÇİŞLERİ BAKANININ
onayı ile kesinleşir.
Birlik, birlik tüzüğünün kesinleşmesinden sonra
CUMHURBAŞKANININ İZNİ İLE KURULU VE TÜZEL KİŞİLİK KAZANIR
Genel Özellikleri
Özerktirler.
Teknik bilgi ve uzmanlık
isteyen belli bir hizmetin
devlet ve mahalli idare tüzel kişiliği dışında
örgütlenmesi ve kamu tüzel kişiliğine kavuşturulması sonucu ortaya çıkan kuluşlardır.
Ayrı
kamu tüzel kişiliğine
sahiptirler.
Doğrudan Anayasayla Kurulan Hizmet Kamu Kurumları
Üniversiteler
Devlete ait tek radyo ve televizyon istasyonu (TRT)
Türleri
Merkezi idareye ait geleneksel bir kamu hizmetinin zaman içinde merkezden koparılmak suretiyle oluşturulmuş kamu kuruluşlarıdır.
Kamu kurumları
milli
ya da
mahallidir.
Örneğin TCDD milli, İZSU, İZELMAN mahalli kamu kurumudur. Ancak en önemli ayrım
faaliyet konuları bakımından
yapılan ayrımdır.
Örneğin;
Vakıflar Genel Müdürlüğü,
Orman Genel Müdürlüğü,
Kara Yolları Genel Müdürlüğü
HİZMETSEL ÖRGÜTLER
(KAMU KURUMLARI)

Kendilerine ait malvarlığı, personeli ve bütçesi vardır.
Merkezi idarenin
idari vesayet
denetimi altındadırlar.
KKNMK hariç,
yöneticileri atamayla belirlenir.
Milli kamu hizmetlerini
yürütürler.
YÖK
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
İdari Kamu Kurumları
İktisadi Kamu Kurumları
Devletin
tarım, hayvancılık, sanayi, madencilik
gibi
iktisadi ve ticari alanlarda faaliyet gösteren
kamu tüzel kişiliğine sahip iktisadi teşebbüsleridir.
Tamamı Sayıştay denetimine tabidir.
Harcama
gerektiren işleri yönünden
4734 sayılı Kamu İhale Kanununa
tabidirler.
(KİT'ler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değillerdir.)
Kamu hukuku ile özel hukuk arasında karma bir nitelik taşırlar.
Bunlar KİT'lerdir.
KİT
İDT
KİK
Sermayesinin tamamı devlete ait
Tekel
Kamu Yararı
Ticari
Kar Amaçlı
Bakanlar Kurulu kararı ile KURULUR.
Sermayesinin
TAMAMI
KİT'e ait işletme veya işletmeler topluluğuna
BAĞLI ORTAKLIK
denir.
Sermayesinin
%50'sinden fazlası
bir KİT'e ait olanişletme veya işletmeler topluluğundan oluşan
ANONİM ŞİRKETLERE
Sermayesinin
%15-%50'si
KİT'lere ait olan
ANONİM ŞİRKETLERE

MÜESSESE
İŞTİRAK
denir.
denir.
Sosyal Kamu Kurumları
Devletin çalışma hayatı, emeklilik, sağlık gibi konularda faaliyet gösteren kurumlardır.
Sosyal Güvenlik Kurumu
Türkiye İş Kurumu
OYAK
Basın İlan Kurumu
Bu kurumlarda,
yönetime katılma, zorunlu üyelik ve vergi niteliğinde para toplanması
kurallarına yer verilir.
Bilimsel ve Kültürel Kamu Kurumları
Devletin bilim, yüksek öğretim, kültür, sanat konularında kurmuş olduğu birimlerdir.
Devlet Opera ve Balesi
TÜBİTAK
Üniversiteler gibi.
DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR
(BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELER)
Merkezi idarenin
idari vesayet
denetimi altındadırlar. (2012)
Kamu tüzel kişilikleri
vardır.
Sayıştay denetimine ve kamu ihale kanununa
tabidirler.
İLİŞKİLİ KURULUŞLARDIR.
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kapsamında
RTÜK
SPK
BDDK
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU
EPDK
KAMU İHALE KURUMU
KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU
REKABET KURUMU
}
}
5018 Kapsamında Olmayan
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu
TMSF
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığı
KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARI
Kanunla kurulan
ve organları
kendi üyeleri tarafından
kanunda gösterilen usullere göre yargı organları gözetimi altında, gizli oyla seçilen
kamu tüzel kişilikleridir.
Meslek kuruluşları, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar
Bu meslek kuruluşları ve üst kuruluşları organlarının seçimlerinde
SİYASİ PARTİLER ADAY GÖSTEREMEZLER.
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
(ÜNİVERSİTELER)
Anayasaya göre üniversiteler
kamu tüzel kişiliğine
ve
bilimsel özerkliğe
sahiptirler ve
kanunla
kurulurlar.
Devlet üniversiteleri özel bütçeli kamu idareleridir.
Vakıf üniversiteleri 5018'in bütçe tasnifi dışındadır.
Devlet üniversiteleri Sayıştay denetimine tabidir. Vakıf Üniversiteleri
YÖK Denetleme Kurulu
tarafından denetlenir.
Devlet üniversiteleri hem KİK'e hem DİK'e tabidir. Vakıf üniversiteleri DİK'e tabi değildir.
Devlet üniversiteleri kamu hukukuna göre faaliyet yürütürler. Vakıf üniversitelerihem kamu hem özel hukuka göre faaliyet yürütürler.
Milli Savunma Üniversitesi
Milli Savunma Üniversitesi, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde yeni bir üniversite olarak kurulmuştur.
Rektörü, Milli Savunma Bakanının önereceği ve Başbakanın uygun göreceği üç aday arasından

Cumhurbaşkanı tarafından seçilir.
Üniversitenin teşkilatı Cumhurbaşkanı Kararı ile oluşturulur.
KALKINMA AJANSLARI
Ajanslar;
Kamu gücüne dayanırlar,
Ekonomik kalkınmayı hedeflerler,
Belli bir coğrafi bölgeyi klapsarlar.
Tüzel kişiliğe sahiptirler.
Ajanslar, bölgeler esas alınarak, Kalkınma Bakanının teklifi üzerine
Cumhurbaşkanı kararı ile kurulurlar.
TAPDK
ya
disiplin kurulu gibi çalışır.
Valilik ve kaymakamlık birimleri görev ve çalışma yönetmeliği

Süresi içinde kesinleşmezse valinin görüşüyle
İçişleri Bakanı
30 gün
içinde kesin kararı verir
( Mevzuatta Basbakanlıkla ilgili)
(2016)
Sivil hava ulaşımına açık yerlerde her türlü ruhsat Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce verilir.
Bir yerleşim yerinin nüfusu kaça ulaştığında belediye kurulabilir?
A) 1000
B) 2000
C) 3000
D) 5000
E) 10000
Bütçe görüşmeleri dışındaki toplantılar hariç, il genel meclisinin toplantı süresi
en çok ne kadardır?
A) 1 gün B) 2 gün C) 3 gün D) 5 gün E) 10 gün
İl genel meclisinin sırasıyla; toplantı ve karar yeter sayısı hangi şıkta doğru
olarak verilmiştir?
A) Üye tam sayısının üçte biri-salt çoğunluk
B) Üye tam sayısının üçte biri-üye tam sayısının üçte biri
C) Üye tam sayısının salt çoğunluğu-üye tam sayısının üçte biri
D) Üye tam sayısının salt çoğunluğu-üye tam sayısının salt çoğunluğu
E) Üye tam sayısının salt çoğunluğu-toplantıya katılanların salt çoğunluğu
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 23 ncü maddesi gereği İl genel meclisinin; Danıştay tarafından feshi veya meclis toplantılarının ertelenmesi, yedek üyelerin getirilmesinden sonra da meclis üye tam sayısının yarısından aşağı düşmesi, geçici olarak görevden uzaklaştırılması, meclis üye tamsayısının yarıdan fazlasının tutuklanması durumlarından birinin söz konusu olması halinde, meclis çalışabilir duruma gelinceye veya yeni meclis seçimi yapıbncaya kadar, il genel meclisi görevi aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülür?
A) Vali
B) Belediye meclisi
C) İl encümeninin memur üyeleri
D) İl encümeninin atanmış üyeleri
E) İl encümeninin il genel meclisi tarafından seçilmiş üyeleri ile vali tarafından atanmış üyeleri
Valinin katılamadığı il encümen toplantısına aşağıdakilerden hangisi başkanlık eder?
A) Genel sekreter
B) Vali yardımcısı
C) Belediye başkanı
D) İl genel meclisi başkanı
E) İl encümeninin en yaşlı üyesi
Vali kanun, tüzük, yönetmelik ve il genel meclisi kararlarına aykırı gördüğü encümen kararının bir sonraki toplantıda tekrar görüşülmesini isteyebilir. Ancak, encümen, kararında ısrar ederse karar kesinleşir. Bu takdirde, valinin, kesinleşen encümen kararının uygulanmasını durdurma ve idari yargı mercilerine yürütmeyi durdurma talebi ile birlikte başvurma yetkisi vardır.
Bu bağlamda vali, sırasıyla ne kadar süre içinde ve hangi mercie başvurabilir?
A) 10 gün - Danıştay
B) 15 gün - Danıştay
C) 30 gün - Danıştay
D) 30 gün - İdare mahkemesi
E) 30 gün - Bölge idare mahkemesi
İl genel meclisi kararlarını aşağıdakilerden hangisi uygular?
A) Vali
B) İl encümeni
C) Genel sekreter
D) Belediye Başkanı
E) İl genel meclisi başkanı
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun düzenlemeleri dikkate alındığında il genel meclisi kararlarının tam metninin valiye en geç hangi sürede sunulması gerekir?
A) 3
B) 5
C) 7
D) 10
E) 15
İl genel meclisi;
I. Kendisine kanunla verilen görevleri süresi içinde yapmayı ihmal eder ve bu durum il özel idaresine ait işleri aksatırsa,
II. İl özel idaresine verilen görevlerle ilgisi olmayan siyasî konularda karar alırsa, il genel meclisinin feshedilmesi gerekir.
Buna göre il genel meclisinin feshi usulü aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Valinin bildirisi üzerine Danıştay Kararı ile
B) Valinin bildirisi üzerine İçişleri Bakanının kararı ile
C) İl genel meclisinin karan üzerine Danıştay’ın kararı ile
D) İçişleri Bakanlığının bildirisi üzerine Danıştay’ın kararı ile
E) İçişleri Bakanının bildirisi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile
I. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı kanunda belirtilen miktarı
aşmayan olan ihtilafların sulhen halline karar vermek
II. Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu dikkate alındığında yukarıda verilenlerle
ilgili kararı aşağıdakilerden hangisi verir?
A) Vali
B) İl encümeni
C) İçişleri Bakanı
D) İl idare kumlu
E) İl genel meclisi
Aşağıdakilerden hangisi il genel meclisinin feshine karar verme yetkisine sahiptir?
A) Vali
B) Danıştay
C) İçişleri Bakanı
D) Bakanlar Kurulu
E) Bölge İdare Mahkemesi
I. Nüfusu 5.000’e ulaşan bir yerleşim yerinde belediye kurulması
II. Nüfusu 2.000'in altına düşen Belediyenin köye dönüştürülmesi
III. Belediye sınırlarının kesinleşmesi
IV. Belde adının değişmesi
V. Belediye sınırları içinde mahalle kurulması
5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre, yukarıdaki işlemlerden hangisi veya hangileri müşterek kararname ile yapılır?
A) Yalnız II B) I ve II C) I, II ve III D) II, III ve IV E) III, IV ve V
Belediye kurulması ve kaldırılması müşterek (üçlü) kararname ile olur
*Belediye sınırlarının kesinleşmesi:
Belediye meclisinin kararı ve kaymakamın görüşü üzerine valinin onayı ile
*Belde adının değişmesi:
Belediye meclisi üye tam sayısının en az dörtte üç çoğunluğunun kararı ve valinin görüşü üzerine İçişleri Bakanlığının onayı ile
*Belediye sınırları içinde mahalle kurulması:
Belediye meclisinin kararı ve kaymakamın görüşü üzerine valinin onayı ile olur.
5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi belediyelerin zorunlu faaliyet alanı içinde yer almaz?
A) İmar
B) Su ve kanalizasyon
C) Temizlik ve katı atık
D) İtfaiye
E) Sağlık tesisi açma
5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre, belediyeler tarafından kamu hizmeti imtiyazı verilmesiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Belediyeler diledikleri her konuda kamu hizmeti imtiyazı verebilir.
B) Belediye adına kamu hizmeti imtiyazını belediye meclisi verir.
C) Belediye adına kamu hizmeti imtiyazı verilmeden önce Danıştay’ın görüşü alınmalıdır.
D) Belediye meclisinin kamu hizmeti imtiyazı verme kararı İçişleri Bakanlığı tarafından da uygun bulunmalıdır.
E) Belediyeler süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere kamu hizmeti imtiyazı verebilir.
- İçme, kullanma ve endüstri suyu;
atık su ve yağmur suyu; kaynak suları
- Toplu taşıma;
otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemleri
- Katı atıkların toplanması
, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması.
Sırasıyla; nüfusu hangi sayının altına düşen belediyeler hangi usulle köye dönüştürülür?
A) Nüfiısu 5,000'nin altına düşen belediyeler, Danıştaym görüşü alınarak, İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine müşterek kararname ile köye dönüştürülür.
B) Nüfusu 3.000’nin altına düşen belediyeler, Danıştaym görüşü aünarak, İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine müşterek kararname ile köye dönüştürülür.
C) Nüfûsu 2.000'nin altına düşen belediyeler, Danıştaym görüşü alınarak, İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine müşterek kararname ile köye dönüştürülür.
D) Nüfusu 3.000’nin altına düşen belediyeler, valinin görüşü alınarak, İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine müşterek kararname ile köye dönüştürülür.
E) Nüfûsu 2.000'nin altma düşen belediyeler, Danıştaym görüşü alınarak, İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine kanun hükmünde kararname ile köye dönüştürülür.
5393 sayılı Belediye Kanununa göre belediye meclisi kararlarının yürürlüğe girmesi bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Belediye Meclisi kararının İçişleri Bakanlığına gönderilmiş olması şarttır.
B) Belediye Meclisi kararının İçişleri Bakanı tarafından onaylanmış olması şarttır.
C) Belediye Meclisi kararının mahalli en büyük mülki amire gönderilmiş olması şarttır.
D) Belediye Meclisi kararının mahalli en büyük mülki amir tarafından onaylanmış olması şarttır.
E) Belediye Meclisi kararma karşı idari yargı yoluna müracaat için gerekli sürenin dolmuş olması şarttır.
Bir ilin nüfusunun asgari hangi sayıya ulaşmış olması halinde o ildeki belediye hüyükşehir belediyesine dönüştürülebilir?
A)20 000
B) 50 000
C) 100 000
D) 750 000
E) 1000 000
Yerel yönetimlerin kendi aralarında birlik kurabilmeleri için aşağıdakilerden hangisinin iznine gerek vardır?
A) Başbakanın
B) Belediye başkanlarınm
C) Cumhurbaşkanının
D) TBMM
E) Bakanlar Kurulunun
Bir ilçe belediye meclisi, belediyeye verilen görevlerle ilgili olmayan siyasal konularda karar alır ise, aşağidakilerden hangisinin başvurusu üzerine Danıştay kararı ile feshedilir?
A) Vali
B) İçişleri Bakanı
C) Belediye başkanı
D) Kaymakam
E) Belde sakinlerinden biri
Cumhuriyet döneminin en eski mahalli idareler kanunu hangisidir?
A) Belediye Kanunu
B) İi Özel idaresi kanunu
C) Büyükşehir Belediyesi Kanunu
D) Köy Kanunu
E) Bucak Kanunu
Aşağıdakilerden hangisi belediye başkanının başkanlıktan düşürülmesini gerektirir?
A) Mazeretsiz ve kesintisiz 10 gün göreve gelmemek
B) Yılda toplam 30 gün mazeretsiz göreve gelmemek
C) Mazeretsiz ve kesintisiz 20 gün göreve gelmemek
D) Yılda toplam 20 gün mazeretsiz göreve gelmemek
E) Mazeretsiz ve kesintisiz 30 gün göreve gelmemek
İçişleri Bakanlığının başvurusu üzerine Danıştay kararıyla başkanlık sıfatı sona erer.
İçişleri bakanlığı, kendisine gelen bir yerleşim biriminde belediye kurulmasına ilişkin talebi içeren dosyayı kime sunar?
A) Bölge idare Mahkemesi
B) Vali
C) Bakanlar Kurulu
D) Danıştay
E) TBMM
Belediye İdaresi aşağıdakilerden hangisi ile kurulur?
A) Kanunla
B) Kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu kararı ile
C) Müşterek kararname İle
D) Danıştay idari dairesinin kararı ile
E) Doğrudan doğruya Bakanlar Kurulu kararı ile
Bir coğrafyada müşterek kararname ile belediye idaresinin kurulmasından önce aşağıdakilerden hangisinin görüşünün alınması zorunludur?
A) İl idare kurulu
B) İl genel meclisi
C) Maliye Bakanlığı
D) Çevre ve Şehircilik Bakanltğf
E) Danıştay
Aşağıdakilerden hangisi belediye encümeninin görevlerinden biri değildir?
A) Kamu hizmeti imtiyazı vermek
B) Kamulaştırmada kamu yararı kararı aimak
C) Belediye cezaları hakkında kanunlara uygun olarak ceza takdir etmek
D) Belediye memurlarının özlük işleri hakkında karar vermek
E) Artırma ve eksiltme şartnameleri ile ihaleleri onaylamak
Belediye kurulması hakkındaki karar ne zaman uygulanır?
A) Kesinleşme tarihinden itibaren 1 ay içerisinde
B) Kesinleşme tarihini izleyen mali yılın başlangıcından itibaren
C) Kesinleşme tarihiyle birlikte kurulmuş olur
D) Kesinleşme tarihinden itibaren 3 ay içerisinde
E) Kesinleşme tarihinden 6 ay içerisinde
Aşağıdakilerden hangisi Valinin Belediye Başkanı üzerindeki denetimini ifade etmekte kullanılır?
A) Hiyerarşi
B) Yetki genişliği
C) Mahalli yerinden yönetim
D) İdari vesayet
E) Yer yönünden denetim
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de mahalli idarelerin Özelliklerinden biri değildir?
A) En üst norm olarak hukuki kaynaklarının kanun olması
B) İdari vesayet denetimine tabi olmaları
C) İl, belediye ve köy olarak belirli sayıda ve nitelikte olup bunlar dışında başka mahalii idare tipinin olmaması
D) Mahalli idarelerini mal değil kişi topluluğu olmaları
E) Hizmet yerinden yönetim kuruluşlarından farklı olarak mahalli idarelerde ihtisas prensibinin geçerli olmaması
Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri arasında uyuşmazlık çıktığında aşağıdakilerden hangisi düzenleyici Önlem almak yetkisine sahiptir?
A) Büyükşehir belediye meclisi
B) İl özel idaresi
C) İl genel meclisi
D) Vali
E) Büyükşehir belediye encümeni
Görevi ile ilgili bir suç nedeni ile hakkında soruşturma açılmış bulunan bir ilçe belediye başkanı, aşağıdakilerden hangisi tarafından, geçici bir önlem olarak, kesin hükme kadar görevden uzaklaştırılabilir?
A) Vali
B) içişleri Bakanı
C) Kaymakam
D) Danıştay
E) İl idare kurulu
Belediye meclisinin aldığı bir karar ilgili belediye başkanı tarafından hukuka aykırı görülmüştür.
Bu durumla İlgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Karar iptal edilmiş sayılır ve bu durum 7 gün içinde belediye meclisine gerekçesiyle birlikte bildirilir
B) Belediye başkanı 10 gün içinde ilgili karar aleyhine görevli bölge idare mahkemesinde iptal davası açılabilir
C) Belediye başkanı bu kararı 5 gün içinde gerekçesiyle birlikte yeniden görüşülmesi için meclise iade eder
D) Belediye başkanı tarafından onaylanmayan kararlar 5 gün içinde mahallin en büyük mülki amirine gönderilir, amir 7 gün içinde kararını verir
E) Böyle bir durumda karar iptal edilmiş sayılacağından belediye meclisi 10 gün içinde idari yargıya başvurabilir
Belediye meclisinin aldığı bir karar ilgili belediye başkanı tarafından hukuka aykırı görülmüştür.
Bu durumla İlgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Karar iptal edilmiş sayılır ve bu durum 7 gün içinde belediye meclisine gerekçesiyle birlikte bildirilir
B) Belediye başkanı 10 gün içinde ilgili karar aleyhine görevli bölge idare mahkemesinde iptal davası açılabilir
C) Belediye başkanı bu kararı 5 gün içinde gerekçesiyle birlikte yeniden görüşülmesi için meclise iade eder
D) Belediye başkanı tarafından onaylanmayan kararlar 5 gün içinde mahallin en büyük mülki amirine gönderilir, amir 7 gün içinde kararını verir
E) Böyle bir durumda karar iptal edilmiş sayılacağından belediye meclisi 10 gün içinde idari yargıya başvurabilir
Belediye sınırları içindeki mahallenin isim değişikliği hangi şekilde yapılır?
A) Belediye meclisi kararı, kaymakamın görüşü ve valinin onayı ile
B) Belediye Meclisinin kararı ve mahalli idare heyetinin onayı ite
C) Belediye encümeni kararının belediye meclisince onayı ile valinin mütalaası üzerine İçişleri Bakanlığı kararı İle
D) Belediye meclisi kararının valinin mütalaası ile il genel meclisinde onaylanması ile
E) Referandumla
Hakkında belediye meclisince yetersizlik kararı verilen bir belediye başkanının başkanlıktan düşmesi aşağıdakilerden hangisinin kararı ile gerçekleşir?
A) Danıştay
B) Valilik
C) İçişleri Bakanı
D) Belediye meclisi
E) Bölge idare mahkemesi
Belediye meclisi ile il genel meclisinin feshedilmesi konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Fesih sebepleri aynı olmakla beraber fesih yetkisini kullanan makam farklıdır
B) Her iki durumda da eğer fesih gerçekleşirse yeni meclis eski meclisin geri kalan süresini değil kendi görev süresini tamamlayacaktır
C) Her iki durumda da Danıştay bu hususu en geç 60 gün içinde karara bağlayacaktır
D) Her iki durumda da Danıştay'ın verdiği karar yargısal bir karardır
E) Her iki meclisin de feshedilebilmesi için valinin onayı şarttır
Belediye idaresi içinde kamu hizmeti imtiyazı verme yetkisi kime aittir?
A) Belediye meclisi
B) İl genel meclisi
C) Vali
D) İl daimi encümeni
E) Belediye başkanı
Köy adlarının değiştirilmesi, köylerin birleştirilmesi ve ayrılması, bir köy, mahalle veya semtin o köyden ayrılıp başka bir köy ile birleştirilmesi nasıl yapılır?
A) Kanunla
B) Tüzükle
C) Bakanlar Kurulu kararıyla
D) İçişleri Bakanlığının kararıyla
E) İçişleri Bakanlığının kararı ve Cumhurbaşkanının tasdikiyle
Aşağıdakilerden hangisinin bir yerel yönetim olduğu söylenemez?
A) Köy
B) Mahalle
C) Belediye
D) İl özel idaresi
E) Büyükşehir belediyesi
Büyükşehir belediyesi bulunan illerde, ilçe belediyelerinin sınırları neye göre belirlenir?
A) İlçe mülkî sınırlarına göre
B) İlçe merkezinin meskûn mahalline göre
C) En büyük mahallenin en dış sınırına göre
D) En büyük iki mahallenin toplam alanına göre
E) İl mülkî sınırlarına göre
Belediye sınırları içinde yeni bir mahalle teşkil edilebilmesi için asgarî nüfus ne olmalıdır?
A) 500 B) 600 C) 750 D)800 E)1000
Aşağıdakilerden hangisi, büyükşehir belediyeleri ve nüfusu 100.000’in üzerinde olan belediyeler için zorunlu bir görevdir?
A) Her türlü sağlık tesisini açmak ve işletmek
B) Mabetlerin bakım ve onarımım yapmak
C) Amatör spor kulüplerine nakdî yardım yapmak
D) Devlete ait okul binalarının bakım ve onarımım yapmak
E) Kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak
I. Defin
II. Zabıta
III. Kadın koruma evleri açmak
IV. Belediye sınırları dışındaki imar planları yapmak
Yukarıdakilerden hangisi il özel idaresinin yetki ve görevleri arasında yer alır?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) Yalnız IV
E) I, II ve III
Dışında diyorsa il özel idaresi
Valinin katılamadığı toplantılara genel sekreter başkanlık eder.
Aşağıdakilerden hangisi il encümeni ile ilgili yanlış bir bilgidir?
a)
il genel meclisi her yıl kendi üyeleri arasından 3 üyeyi encümene seçer
b)
Valinin katılamadığı toplantılara genel sekreter başkanlık eder.
c)
Vali her yıl birim amirleri arasından iki kişiyi encümen üyesi olarak seçer
d)
Encümen toplantısında oyların eşitlik durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır
e)
Encümen, her ayın ilk haftası olmak üzere ayda bir toplanır.
Bankacılık alanında kurulacak İDT’lerinin, sermayesinin
en az %91'i
devlete ait olmak üzere anonim şirket biçiminde de kurulabileceği belirtilmekle, bankacılık alanındaki İDT’lerin sermayesinin tamamının devlete ait olması şartı aranmamaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi kamu kurumiarının ortak özelliklerinden biri değildir?
A) Kamu tüzel kişiliğine sahip olma
B) Doğrudan Başbakanlığa bağlı olma
C) Özel bütçelerinin olması
D) Vesayet denetimine tabi olma
E) Özerkliğe sahip olma
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin mali denetimi hangi organ tarafından yerine getirilmektedir?
A) Sayıştay
B) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
C) TBMM
D) Yüksek Denetleme kurulu
E) Devlet Denetleme Kurulu
Bağlı ortaklık hangi hukuksal işlem ile kurulur?
A) Bakanlar Kurulu kararıyla
B) Kanunla
C) Tüzükle
D) Yönetmelikle
E) Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle
Aşağıdakilerden hangisi bağımsız idari otoriteler olarak adlandırılan kurumlardan biri değildir?
A) Telekomünikasyon Kurumu
B) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
C) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
D) Rekabet Kurumu
E) Sermaye Piyasası Kurulu
Aşağıdakilerden hangisi kamu kurumiarının ortak özelliklerinden biri değildir?
A) Kamu tüzel kişiliğine sahip olma
B) Doğrudan Başbakanlığa bağlı olma
C) Özel bütçelerinin olması
D) Vesayet denetimine tabi olma
E) Özerkliğe sahip olma
Özellikle mahsulün korunması adına görev yapan, ihtiyar heyetinin önerisi üzerine kaymakam tarafından atanan kolluk personeli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özel idare kolluğu
B) Gönüllü güvenlik korucusu
C) Mahsul kolluğu
D) Jandarma
E) Geçici köy korucusu
I. Milli Güvenlik Kurulu - Yükseköğretim Kurulu
II. Hazine Müsteşarlığı - Sermaye Piyasası Kurulu
III. Kamu Niteliğinde Meslek Kuruluşları - Radyo ve Televizyon Üst Kumlu
IV. Türkiye Radyo ve Televizyonu - Atatürk Dil Tarih Yüksek Kurumu
V. Üniversiteler - Devlet Denetleme Kumlu
1982 Anayasası’nda yukarıda verilen kamu kurum ya da kuruluşlarından hangileri ile ilgili düzenleme ver almaz?
A) I ve II B) Yalnız II C) II ve V D) III ve V E) Yalnız V
Aşağıdaki kuruluşlardan hangisi başbakanlığın bağlı / ilgili / ilişkili kuruluşları arasında yer alır?
A) Rekabet Kurumu
B) Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü
C) Karayolları Genel Müdürlüğü
D) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
E) Diyanet İşleri Başkanlığı

Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması ve yeni belediye başkanı veya başkan vekili seçiminin yapılamaması durumunda, seçim yapılıncaya kadar belediye başkanlığına
büyükşehir ve il belediyelerinde

İçişleri Bakanı
,
diğer belediyelerde
vali
tarafından

görevlendirme yapılır.
Görevlendirilecek kişinin belediye başkanı seçilme yeterliğine sahip olması şarttır.
Full transcript