Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Fitness jako aktywna forma spędzania czasu wolnego przez kob

No description
by

Iwona Barwinska

on 24 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Fitness jako aktywna forma spędzania czasu wolnego przez kob

Fitness jako aktywna forma spędzania czasu wolnego przez kobiety
1. Problem
i
Cel badań
Jaką rolę odgrywa fitness
w budżecie
czasu wolnego kobiet?
Powyższe zagadnienie można określić poprzez następujące
pytania szczegółowe
1. Jaki jest społeczno-demograficzny profil kobiet uczęszczających na zajęcia fitnessu?
2. Jakie są główne motywy spędzania czasu wolnego przez kobiety uczestniczące na zajęcia fitness?
3. Jakie formy fintess są najchętniej podejmowane przez kobiety
4. Jakie są główne bariery uniemożliwiające kobietom udział w zajęciach fitness?
Celem przeprowadzonych badań było ustalenie...
1. Jaką rolę w życiu kobiet pełni fitness

2. Na jakie zajęcia kobiety najchętniej uczęszczają

oraz

3. W jaki sposób kobiety spędzają swój czas wolny i ile czasu są w stanie poświęcić by zadbać o swoje zdrowie i ciało w sposób aktywny.
Fitness as a style of life and an active form of spending free time by women
Prezentacja:
Iwona Barwińska
TiR rok II, mgr niestacjonarne

-ZAGADNIENIA METODOLOGICZNE BADAŃ-
2.HIPOTEZY BADAWCZE
a. Wraz ze wzrostem wieku respondentek maleje częstotliwość udziału w zajęciach fitness.
b. Motywacja respondentek do podejmowania aktywności ruchowej w formie fitnessu jest stymulowana przez czynniki socjodemograficzne.

c. Zwiększenie się budżetu czasu wolnego powoduje, iż kobiety częściej uczęszczają do klubu fitness.

3. METODA
I
ORGANZACJA
BADAŃ
METODA
SONDAŻ DIAGNOSTYCZNY
Biorąc pod uwagę zdanie metodologów: T. Pilcha i T. Baumana można ująć, iż wykorzystana metoda jest sposobem pozwalającym zgromadzić informacje na temat zjawisk społecznych, wiedzy o atrybutach strukturalnych i poglądach wybranych zbiorowości a także kierunkach rozwoju określonych zjawisk.
TECHNIKI BADAWCZE
W ramach zastosowanej
METODY BADAWCZEJ posłużono się następującymi TECHNIKAMI:
TECHNIKA ANKIETY
Informacje gromadzone są na podstawienie wypełnienia (najczęściej samodzielnie) przez badanego specjalnie przygotowanego kwestionariusza w obecności lub bez obecości ankietera.
TECHNIKA BADANIA DOKUMENTÓW
Badanie dokumentów i materiałów umożliwia gromadzenie wstępnych, opisowych a także ilościowych informacji o badanym zjawisku.
NARZĘDZIA BADAWCZE
Przy zastosowaniu
TECHNIKI ANKIETY

jako narzędzie badawcze wykorzystano
KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEJ ANKIETY
Kwestionariusz ankiety jest
anonimowy

i składa się z następujących elementów:

- część I (pyt. 1-11) - dotyczy zagadnień
z tematyki fitness
- część II (pyt. 12-14) - dotyczy budżetu czasu wolnego
- pyt. 15-22 - METRYCZKA
ORGANIZACJA
BADAŃ
Badania przeprowadzono w listopadzie 2014 roku w klubie Calypso zlokalizowanym przy ul. Puławskiej 427 w Warszawie. Objęto nimi 100 kobiet (w przedziale wiekowym 17-60 lat), mieszkanek Warszawy i okolic. Wszystkie respondentki systematycznie uczestniczyły
w zajęciach fitness, co najmniej przez trzy miesiące.

Narzędzie badawcze udostępniono respondentkom przed odbyciem się zajęć, na które uczęszczały.
Charakterystyka badanej populacji
W badaniach zastosowano celowy dobór próby - kwestionariusz wypełniały wyłącznie KOBIETY (kryterium wyboru: płeć)
Wspólną cechą respondentek był także udział w zajęciach fitness proponowanych przez Klub Calypso usytuowany przy
ul. Puławskiej 427 w Warszawie.

Badaniami zostało objętych
100 kobiet
zamieszkałych głownie w Warszawie
i okolicach (np. Piaseczno).
Respondentki miały średnio od 20-35 lat.
Dziękuję
za

uwagę
1. Zagadnienia metodologiczne badań
W pierszym rozdziale autor skupia się na metodologicznych aspektach pracy, które omawia w podrozdziałach:

1.1. Problem i cele
1.2. Hipotezy badawcze
1.3. Metoda i organizacja badań
1.4. Charakterystyka badanej populacji
PLAN PRACY

Praca skonstruowana jest z czterech następujących rozdziałów.
2. Czas wolny w literaturze
W kolejnym etapie pracy przedstawiono problematykę czasu wolnego. Rozdział ten dzieli się na następujące podrozdziały:

2.1. Definiowanie czasu wolnego
2.2. Deficyt czasu wolnego
2.3. Formy spędzania czasu wolnego
2.4. Istota czasu wolnego
3. Fitness jako forma spędzania czasu wolnego
3.1. Pojęcia: rekreacja ruchowa i aktywność fizyczna
3.2. Filozofia - fitness jako styl życia
3.3. Wybrane formy zajęć fitness
3.4. Zumba i Bokwa jako nowoczesne formy zajęć fitness
4. Fitness w opinii respondentów
Ostatnia część pracy poświęcona jest interpretacji przeprowadzonych badań własnych. Wyniki przedstawiono w następujących podrozdziałach:

4.1. Zainteresowanie badanych kobiet fitnessem
4.2. Motywy spędzania czasu wolnego w zakresie zajęć fitness
4.3. Preferowane formy zajęć fitness wśród respondentek
4.4. Bariery uczestnictwa w zajęciach fitness
Full transcript