Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Imperialistyczny wróg kusi cię COCA-COLĄ!

No description
by

M G

on 26 April 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Imperialistyczny wróg kusi cię COCA-COLĄ!

Imperialistyczny wróg kusi cię COCA-COLĄ,
czyli maturalna powtórka z historii po 1945 roku

Przyczyny:

dysfunkcjonalność systemu politycznego
i
deologiczne
- narzucona z góry dominacja jednej ideologii nie akceptowanej przez społeczeństwo
ekonomiczne
- nieefektywna gospodarka funkcjonujaca w oderwaniu od realów rynkowych
socjalne
- niezaspokojenie podstawowych potrzeb społecznych
moralne
- zanik zaufania do instytucji publicznych
KRYZYSY W PRL
Referendum ludowe
Przeprowadzone
30 czerwca 1946 r.


Uczestniczącym w referendum zadano
trzy pytania
:

1. Czy jesteś za zniesieniem Senatu?
2. Czy chcesz utrwalenia w przyszłej Konstytucji ustroju gospodarczego, zaprowadzonego przez reformę rolną i unarodowienie podstawowych gałęzi gospodarki krajowej,
z zachowaniem ustawowych uprawnień inicjatywy prywatnej?
3. Czy chcesz utrwalenia zachodnich granic Państwa Polskiego na Bałtyku, Odrze i Nysie Łużyckiej?

WYNIKI:
- oficjalne 68% - 77% - 91%
- nieoficjalne 27% - 42% - 67%
Wybory do Sejmu Ustawodawczego z 19 stycznia 1947 roku

• zalegalizowanie komunistycznych rządów
• załamanie nastrojów społecznych
• po raz pierwszy społeczeństwo – pod presją strachu – udzieliło wsparcia reżimowi

5.02.1947 r.
Sejm przyjął ustawę „o wyborze prezydenta Rzeczypospolitej”, którym został
Bolesław Bierut
(jedyny kandydat)

6.02
powołano nowy rząd, na którego czele stanął
Józef Cyrankiewicz

PRL

to oficjalna nazwa państwa polskiego które istniało w latach

1952–1989

Przez cały okres istnienia Polski Ludowej dochodziło do
cyklicznych protestów społecznych
, związanych z pogarszającą się sytuacją ekonomiczną oraz ograniczeniami praw obywatelskich
21 lipca 1944 r.

powstał
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego


Na jego czele stanął

Edward Osóbka-Morawski

Zatajono, że powstał w Moskwie, wskazując Chełm jako miejsce jego ukonstytuowania się
• tzw. Manifest Lipcowy
czyli odezwa do narodu polskiego (ogłoszona 22 lipca)Rząd Tymczasowy

powołany

31 grudnia 1944 r.

przez KRN, w wyniku przekształcenia PKWN. W 1945 roku przeniósł się do Warszawy

W wyniku realizacji postanowień konferencji jałtańskiej
28 czerwca 1945 r.

powstał w Warszawie

Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej
(
Edward Osóbka-Morawski, Władysław Gomułka
i Stanisław Mikołajczyk
)

Polska Rzeczpospolita Ludowa

Blok Demokratyczny
(PPR, PPS, SD, SL) – 80,1%
Polskie Stronnictwo Ludowe
- 10,3%
Stronnictwo Pracy
- 4,7%
Polskie Stronnictwo Ludowe "Nowe Wyzwolenie"
– 3,5%
Bezpartyjni
– 1,4%


14 sierpnia
rozpoczął się Strajk w Stoczni Gdańskiej
16 sierpnia
dyrekcja Stoczni Gdańskiej częściowo zgadza się zrealizować żądania stoczniowców. Ostatecznie
Lech Wałęsa
na wniosek innych strajkujących zakładów ogłasza strajk solidarnościowy
utworzono
Międzyzakładowy Komitet Strajkowy (MKS)
, który sformułował
listę 21 postulatów
Do gdańskiego MKS codziennie przyłączały się kolejne zakłady, pod koniec sierpnia fala strajków ogarnęła Górny Śląsk

Porozumienia sierpniowe:
30 sierpnia

SZCZECIN
- sygnowane przez
Mariana Jurczyka
(z ramienia PZPR przez Kazimierza Barcikowskiego)
31 sierpnia

GDAŃSK
- sygnowane przez
Lecha Wałęsę
- w sali BHP Stoczni Gdańskiej im. Lenina (z ramienia PZPR przez
Mieczysława Jagielskiego
)
3 września

JASTRZĘBIE ZDRÓJ
17 września
w Gdańsku na zjeździe przedstawicieli ponad 20 Międzyzakładowych Komitetów zadecydowano o powołaniu —
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”
Pierwszy okres legalnego działania „Solidarności” nazywany bywa
„karnawałem wolności”
Monopol propagandowy władzy skutecznie podważało kilkaset biuletynów związkowych rozpowszechnianych we wszystkich regionach, agencje informacyjne Związku oraz wydawany oficjalnie w 1981 r. w nakładzie 500 tys. egzemplarzy
„Tygodnik Solidarność”
, którego naczelnym redaktorem został
T. Mazowiecki
11.02.1981 r.
premierem zostaje
gen. Wojciech Jaruzelski
Zwracam się z tej Wielkiej Trybuny do związków zawodowych, do wszystkich ludzi pracy z apelem, z wezwaniem do zaniechania wszelkich akcji strajkowych. Zwracam się w tym momencie o trzy pracowite miesiące – 90 spokojnych dni
18.10.1981 r.
W. Jaruzelski został
I sekretarzem KC
13 grudnia 1981 roku
wprowadzenie stanu wojennego

Podstawą prawną do jego wprowadzenia była Konstytucja PRL, której jeden z art. stanowił:
Rada Państwa może wprowadzić stan wojenny na części lub na całym terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, jeżeli wymaga tego wzgląd na obronność lub bezpieczeństwo państwa

Rada Państwa na podstawie Konstytucji była upoważniona do wydawania dekretów z mocą ustawy. Jednakże Konstytucja ograniczał to prawo do okresów między sesjami Sejmu.
W grudniu 1981 r. trwała sesja Sejmu…

Raz, dwa, trzy...
- niechęć społeczna do komunistycznych haseł sprawiła, że komuniści początkowo ukrywali swój program
- akcentowali za to rzekomo
demokratyczny
i narodowy charakter PPR oraz manifestowali domniemaną przychylność dla Kościoła i religii


Taka taktyka była spowodowana ich słabością !

Możliwość działania zapewniała im początkowo Armia Czerwona, a później rozbudowany na wzór radziecki aparat represji


Władza z nadania
Taktyka salami
To określenie praktyki stopniowego eliminowania
(krok po kroku) przedstawicielstwa partii demokratycznych oraz przejęcia władzy przez komunistów w państwach zajętych bądź
wyzwolonych
podczas II wojny światowej przez ZSRR
(węg. Szalámitaktika)
Wybory te były realizacją zobowiązań przyjętych pod presją Wielkiej Brytanii podczas konferencji w Poczdamie.

Komuniści podjęli zmasowane działania, aby zapewnić sobie zwycięstwo.
- z list wyborczych skreślono ok. 400 tys. osób, prewencyjnie aresztowano ok. 80 tys. obywateli,
- zastraszano i mordowano działaczy PSL- jedynej partii opozycyjnej,
- z Moskwy przybyła
grupa Pałkina
, specjalisty od fałszerstw wyborczych,
- na ok. 5,5 tys. komisji obwodowych utworzono około 3,5 tys. komisji złożonych wyłącznie z członków Polskiej Partii Robotniczej,
- niektórych obwodach komuniści zamieniali urny wyborcze, podrzucano karty do głosowania.


Konsekwencje
Wyniki
Pierwsze lata powojennej Polski naznaczone były nieustanną walką proradzieckich działaczy komunistycznych o całkowite wyeliminowanie ze sceny politycznej przeciwników zależności od ZSRR.
Eliminacja
PSL:
po ucieczce Mikołajczyka zostało wewnętrznie rozbite, a po połączeniu ze
Stronnictwem Ludowym
i wejściu wraz z nim w skład
Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego
straciło właściwie znaczenie.

Następnie pozbyto się skrzydła dopuszczające pewną samodzielność polskiej drogi w ramach samej PPR (
odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne
)

Pozostała jeszcze najsilniejsza lewicowa siła przedwojennej Polski -
PPS.
PPR zaczęła lansować opinię, że klasa robotnicza może mieć tylko jednego reprezentanta
W wyniku zjazdu zjednoczeniowego w
grudniu 1948
r.
PPR wchłonęła PPS
, przekształcając się w
Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą.
Plan 3-letni: Plan Odbudowy Gospodarczej na lata 1947-1949

Cel:
-
podniesienie stopy życiowej ludności powyżej poziomu przedwojennego,
-
likwidacja szkód wojennych,
-
scalenie Ziem Odzyskanych z resztą kraju

Akcja współzawodnictwa pracy
– górnik
Wincenty Pstrowski


Od maja ubiegłego roku pracuję jako rębacz na kopalni "Jadwiga" w Zabrzu. W lutym br. wykonałem normę 240%, wyrąbując 72,5 m chodnika. W kwietniu wykonałem normę 293%, (...), a w maju 270%.

Poznański czerwiec
To pierwszy w PRL strajk generalny i demonstracje uliczne w Poznaniu rozpoczęte
28 czerwca 1956 r.


Strajk wybuchł w
Zakładach im. H. Cegielskiego
z powodu wycofania się władz państwowych z wcześniej przyjętych zobowiązań (zmiany systemu płac akordowych i organizacji pracy, zwrotu bezprawnie pobranego podatku od wynagrodzeń najlepszych robotników).
Chleba i wolności
Oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie
1956 r.
do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych (dsł.: "likwidacji zbiorowych naruszeń porządku publicznego"), a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych
ZOMO
Marzec 1968
Bezpośrednią przyczyną wybuchu zajść była demonstracja studentów pod pomnikiem Adama Mickiewicza w Warszawie (
30 stycznia 1968
) przeciwko zdjęciu przez cenzurę

spektaklu
Dziady
w reżyserii Kazimierza Dejmka
, granego w warszawskim Teatrze Narodowym.

Spektakl, wystawiany od listopada 1967, miał uświetnić obchody 50. rocznicy rewolucji październikowej. Władze Polski Ludowej uznały, że spektakl ma charakter
antyradziecki
i
antyrosyjski
.

Rewolta grudniowa
To protesty robotników na Wybrzeżu w dniach
14–22 grudnia 1970 roku

Bezpośrednią przyczyną demonstracji była wprowadzona 12 grudnia
podwyżka cen detalicznych
mięsa, przetworów mięsnych oraz innych artykułów spożywczych.


W odpowiedzi
14 grudnia
rozpoczął się strajk w Stoczni Gdańskiej, który
15 grudnia
rozszerzył się także na inne zakłady
Władze zdecydowały się wykorzystać wojsko

17 grudnia
oddziały MO i WP (po apelu telewizyjnym wicepremiera S. Kociołka) otworzyły ogień do robotników udających się do pracy
Czarny czwartek
17 grudnia
był najkrwawszym dniem robotniczego powstania. W Gdyni zginęło 18, a w Szczecinie 12 osób.
Edward Gierek
I sekretarz KC PZPR 1970-1980
Pomożecie?
Czerwiec 1976
To fala strajków i demonstracji ulicznych, jakie miały miejsce
25 czerwca 1976 r.
Objęły one około 70–80 tys. osób w co najmniej 90 zakładach pracy na terenie 24 województw.

Bezpośrednią przyczyną protestu była zapowiedziana drastyczna podwyżka cen wielu artykułów żywnościowych (np. cukier – 100%, mięso – 69%).Konsultacje społeczne zapowiedziano na sobotę...

W
Radomiu, Ursusie i Płocku
doszło do pochodów i demonstracji, zakończonych starciami z MO, a w Radomiu – dramatycznymi walkami ulicznymi.

Skala represji wywołała natychmiastowy odruch solidarności
Komitet Obrony Robotników (KOR) -

23 września 1976

roku
, jego głównym celem była pomoc materialna i prawna zwolnionych w czerwcu robotników. Ważny element stanowiła też działalność informacyjną.
Członkowie:
Jacek Kuroń, Jan Józef Lipski, Antoni Maciarewicz
KOR zapoczątkował nową formułę aktywności opozycyjnej, prowadzonej w sposób jawny! Jego działacze podawali do wiadomości publicznej swoje nazwiska i adresy oraz starali się działać w granicach obowiązującego prawa.

Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO)
, został utworzony w
25 marca 1977 roku
, nawiązywał do ideologii niepodległościowej i tradycji piłsudczykowskiej.

Nowa opozycja
Sierpień 1980
dr Marcela Gruszczyk
Scena polityczna
Gdy przedwojenna
PPS
pozostawała jeszcze w konspiracji, prokomunistyczni socjaliści „skradli sztandar” partii, rejestrując PPS, w której władzach znaleźli się zwolennicy współpracy z komunistami – np.
Józef Cyrankiewicz
czy
Edward Osóbka-Morawski

Zainicjowali również powołanie
Stronnictwa Ludowego
, w chwili gdy przedwojenni działacze tej partii wciąż pozostawali w podziemiu (
Władysław Kowalski
)
Doprowadzili również do powołania przez swoich zwolenników
Stronnictwa Demokratycznego
, niemającego wiele wspólnego z przedwojenną partią działającą pod tą samą nazwą

Zmusiło to
Stanisława Mikołajczyka
do zarejestrowania swej partii pod nazwąPOLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Wincenty Witos
(1945),
Stanisław Mikołajczyk
(1946–1947),
Józef Niećko
(1947–1949)
Liderzy:

* Wyniki ukazały słabość PPR i pośrednio doprowadziły do tego, że partia ta straciła zainteresowanie walką wyborczą w warunkach demokratycznych

Konstytucja PRL
- Uchwalona
22 lipca 1952 roku
-
Zasady naczelne
: ludowładztwo, jednolitość władzy państwowej i społeczna własność środków produkcji
-
władza ustawodawcza
- Sejm: 1 poseł na 60 tys. wyborców; kadencja 4 lata
-
władza wykonawcza
:
Rada Ministrów
: powoływana i odwoływana przez sejm, w jej skład wchodził: premier, wicepremierzy, ministrowie i przewodniczący komisji i komitetów;
Rada Państwa
– kolegialna głowa państwa, podporządkowana Sejmowi, ale stanowiąca drugi obok niego naczelny organ władzy państwowej; początkowo liczyła 15 osób wybieranych przez Sejm spośród grona posłówSześcioletni Plan Rozwoju Gospodarczego i Budowy Podstaw Socjalizmu

Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego znacznie podniosła przyjęte wskaźniki, zakładając wzrost produkcji przemysłowej o 158%, a rolnictwa o 50%. Przyrost dochodu narodowego szacowano na 112%;
Koncentracja nakładów na przemysł ciężki i zbrojeniowy oznaczała zaniedbania w rolnictwie;
Do największych inwestycji planu 6-letniego można zaliczyć
:
- Huta aluminium w Skawinie
- Zakłady chemiczne w Oświęcimiu
- Zakłady azotowe w Kędzierzynie
- Kombinat obuwniczy w Nowym Targu
- Huta im. T. Sendzimira i Huta Warszawa
- Fabryki samochodów na Żeraniu i w Lublinie

Zadanie 1
Rozstrzygnij, czy oba plakaty wyrażają poglądy tego samego obozu politycznego. Odpowiedź uzasadnij, podając argumenty odnoszące się do obu źródeł
Plakaty z 1946 r
Zadanie 2
Full transcript