Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

System polityczny Kanady

Współczesne systemy polityczne
by

Sandra Szczerba

on 22 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of System polityczny Kanady

System polityczny Kanady
Głowa państwa
Królowa Wielkiej Brytanii
Elżbieta II
SENAT
Sądy
Szczebel federalny
Gubernator Generalny
Izba Gmin
Prawo
wyborcze
od 18 lat
obywatelstwo Kanady
W głosowaniu nie biorą udziału:
osoby pozbawione praw publicznych wyrokiem sądu

osoby odbywające karę pozbawienia wolności
wyżsi urzędnicy
wyborczy
Do Izby Gmin nie mogą kandydować:
senatorowie
członkowie legislatur
prowincji
osoby skazane za:
korupcje
przestępstwa przeciw wyborom
CZŁONKOWIE
IZBY
GMIN
kadencja:
nie dłużej
niż 5 lat
praktyka: 4 lata
liczba członków:
308
wybierani w jednomandatowych okręgach obejmujących wszystkie obszary geograficzne
FUNKCJE
IZBY GMIN
USTAWODAWCZA
FINANSOWO-
BUDŻETOWA
KONTROLNA
mowa tronowa
wniosek o
wotum nieufności
TRYB
POWOŁYWANIA
SENATOROWIE
Przewodniczący
FUNKCJE
pochodzą z
nominacji
mianowani przez gubernatora na wnuiosek premiera
Skład:
105 senatorów
Reprezentują
prowincje lub terytoria
Bierne
prawo wyborcze :
obywatel Kanady
ukończone 30 lat
zamieszkały na terytorium, o którego
mandat będzie się ubiegał
określony cezus
majątkowy
Miejsce w Senacie zwalnia
się na skutek:
nieobecności podczas dwóch
kolejnych sesji
śmierci senatora
rezygnacji ze stanowiska
utraty obywatelstwa
nominacja:
gubernator- faktycznie premier
kierowanie obradami
interpretowanie norm
regulaminowych
czuwanie nad zachowaniem
konwenansów parlamentarnych
USTAWODAWCZA
BADAWCZO-STUDYJNA
REPREZENTACJI
INTERESÓW
REGIONALNYCH
OCHRONA MNIEJSZOŚCI JĘZYKOWYCH ORAZ
INNYCH MNIEJSZOŚCI WYSTĘPUJĄCYCH W KANADZIE
sprawują funkcję
do 75 lat
Władza wykonawcza
monarchia konstytucyjna
parlamentarno-gabinetowy system rządów
państwo federacyjne
Ustawa zasadnicza:
Akt Konstytucyjny z 1982 roku.
Akt konstytucyjny z 1867 roku.
Królewska Tajna
Rada dla Kanady

Elżbieta Druga, z Łaski Bożej, Zjednoczonego Królestwa Kanady i pozostałych Jej Włości i Terytoriów Królowa, Głowa Wspólnoty Narodów, Obrończyni Wiary
formalnie zwołuje parlament federalny
żadna ustawa nie może wejść w życie bez królewskiej sankcji
... dawniej sprawował władzę faktyczną nad koloniami brytyjskimi w Kanadzie
dziś reprezentuje Królową na szczeblu federalnym przed organami państwowymi i obywatelami
-> na szczeblu prowincji zajmują się tym
wicegubernatorowie
Jak powołuje się
Gubernatora
?
Premier + Rząd = Wniosek do Królowej
-> powołuje go na 5lat
David Lloyd Johnston
od 2010 roku
mianuje członków Senatu oraz przewodniczącego izby,
rozwiązuje Izbę Gmin i zarządza wybory,
rekomenduje projekty ustaw finansowych zanim zostaną one zaprezentowane na forum parlamentu,
naczelny wódz kanadyjskich sił zbrojnych,
przyjmuje osobiście lub za pośrednictwem wskazanej przez siebie osoby Przysięgę Wierności i Urzędu od każdego nowo powołanego Wicegubernatora,
mianuje i odwołuje Spikera Senatu spośród senatorów

rozstrzyga o nadaniu królewskiej sankcji ustawie przyjętej przez parlament lub przekazuje Królowej do własnej decyzji (ustawa zatwierdzona osobiście przez Królową wchodzi w życie, jeśli Gubernator ogłosi ją w formie przemówienia lub posłania w każdej z Izb Parlamentu lub w formie proklamacji w ciągu 2 lat od chwili przedstawienia mu owej ustawy)
przyjmuje odwołania od aktu lub decyzji dowolnej władzy prowincji ograniczającej prawa i przywileje protestanckiej lub rzymskokatolickiej mniejszości z zakresu edukacji,
mianuje sędziów sądów wyższych, okręgowych i regionalnych w każdej prowincji z wyjątkiem Sądów ds. spadkowych w nowej Szkocji i Nowym Brunszwiku,
odwołuje sędziów na mocy adresu Senatu i Izby Gmin
Insygnia
Hymn
sześć pierwszych taktów
God Save the Queen
+ cztery pierwsze oraz cztery ostatnie takty
O Canada
Sąd Najwyższy
Rada Sądownictwa Kanady
Apelacyjny Sąd Morski
Federalny Sąd Apelacyjny
Szczebel Prowincji
najwyższe
okręgowe
regionalne
specjalne
Konstytucja przewiduje utworzenia nowych sądów dla usprawnienia systemu sądownictwa
Sędziowie
wiek emerytalny - 75lat
powoływani przez Gubernatora (udział premiera i gabinetu)
nieusuwalni
niezawiśli
pensja gwarantowana ustawą
Orzeczenia
kodeks karny i cywilny
prawo zwyczajowe i powszechne
Sąd Najwyższy
9 sędziów
rozpatruje apelacje
orzeka o zgodności ustaw z Konstytucją
interpretuje prawo w sprawach spornych
Skład:
Premier i członkowie aktualnego gabinetu,
byli członkowie gabinetu,
byli spikerzy Izby Gmin,
byli przewodniczący Senatu,
pewna liczba prominentnych obywateli, posiadających przywilej dożywotniego członkowstwa w Radzie
Rząd federalny Kanady
oraz Gabinet
Premier:
Stephen Harper
Trzy poziomy rządów:
federalny
prowincjonalny
terytorialny
Wybory mają charakter:
powszechny
równy
bezpośredni
większościowy
tajny
Dziękujemy za uwagę
Full transcript