Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Yenidoğanlarda Ayak Topuğundan Kan Alma İşlemi Sırasında Kul

No description
by

Şadiye Dur

on 20 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Yenidoğanlarda Ayak Topuğundan Kan Alma İşlemi Sırasında Kul


YENİDOĞANLARDA AYAK TOPUĞUNDAN KAN ALMA İŞLEMİ SIRASINDA KULLANILAN İKİ FARKLI LANSET TİPİNİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Araş. Gör. Şadiye DUR, Yard. Doç. Dr. Serap BALCI

İÇERİK PLANI
1.
GİRİŞ
2.
GEREÇ VE YÖNTEM
3.

BULGULAR
4.
SONUÇ VE ÖNERİLER

Yaşamının ilk haftasını Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde (YYBÜ) geçirmek zorunda kalan preterm ve term yenidoğanlar birçok invaziv girişime maruz kalırlar ve bunun sonucunda yoğun ağrı ve stres yaşamaktadırlar
.Yenidoğanlarda ağrıyı gideren ya da azaltan farmakolojik (anestezikler, analjezikler ve yardımcı ilaçlar) ve nonfarmakolojik yöntemler (pozisyon, emzik verme, kanguru bakımı, masaj, anne sütü verme, çevresel uyaranların azaltılması, sukroz, müzik vb.) kullanılmaktadır
.

Bunun yanında ağrıyı azaltmada kullanılan nonfarmakolojik yöntemlerin yanı sıra, işlemi uygulayan kişinin becerisi ve kullanılan materyalin niteliği de çok önemlidir
.

Topuk Kanı Almada Uygun Malzeme ve Bölge Seçiminin Önemi

Term yenidoğanlarda güvenli delme işleminde 2.4 mm- 3 mm derinliğe nüfuz eden otomatik lanset kullanımının uygun olduğu belirtilmektedir
.
Uygun bölgenin seçilmemesi ve uygun derinlikteki delme işleminin yapılmaması sellülit, abse oluşumu, kalsifiye nodüller, osteokondrit, osteomiyelit, yara izi ve lokalize enfeksiyonlara neden olabilmektedir.
1.GİRİŞ
2. GEREÇ VE YÖNTEM
Araştırmanın Amacı ve Tipi
Araştırma yenidoğanlarda ayak topuğundan kan alma işlemi sırasında kullanılan iki farklı lanset tipinin etkinliğinin karşılaştırılması amacıyla deneysel olarak gerçekleştirildi.
Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman
Araştırma, Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde (YYBÜ) 20 Kasım 2013- 16 Ocak 2014 tarihleri arasında yapıldı.
Araştırmanın Hipotezleri
Hipotez 1:
Topuk kanı alma sırasında kullanılan otomatik lanset, manuel lansete göre bebekte daha az ağrıya neden olur.

Hipotez 2:
Topuk kanı alma sırasında kullanılan otomatik lanset, manuel lansete göre bebeğin daha az süre ağlamasına neden olur.

Hipotez 3:
Topuk kanı alma sırasında kullanılan otomatik lanset, manuel lansete göre işlemin daha kısa sürmesine neden olur.

Araştırmanın Evren ve Örneklemi
* Araştırmanın örneklemini vaka seçim kriterlerine uyan toplam
70
bebek (OL=35, ML=35) alındı.
* 70 örneklem büyüklüğünde gerçekleştirilen güç analizinde ağrı puan ortalaması kullanılarak %95 alfa güvenilirlik düzeyinde testin gücü
% 99
olarak bulundu.


Araştırma Grubu Seçim Kriterleri
• Yenidoğanın 38- 42 gestasyon haftaları arasında doğması ve haftasında uygun tartıda olması (Appropriate Gestational Age- AGA),
• Konjenital anomalisinin olmaması,
• Sepsis olmaması,
• Oksijen tedavisi almıyor olması,
• Herhangi bir analjezik almıyor olması,
• Antibiyotik tedavisi almıyor olması.

Araştırmanın Uygulanması
Verilerin Değerlendirilmesi
*Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodların yanısıra,
* Student t Test,
* Mann Whitney U testi,
* Wilcoxon Signed Ranks Test,
* Yates Continuity Correction test (Yates düzeltmeli Ki-kare) kullanıldı.
*Anlamlılık p< ,01 ve p< ,05 düzeylerinde değerlendirildi.
3. BULGULAR
I. Yenidoğanların ve ailelerinin tanımlayıcı özellikleri ile ilgili bulgular

II. Manuel ve otomatik lanset kullanımında yenidoğanlarda işlem sırası ve sonrasındaki ağrı puanı, ağlama süresi ve işlem süresinin karşılaştırılmasını gösteren bulgular

*
OL
girişim yapılan bebeklerin ağrı puan ortalamaları
işlem sırası
3,74 ± 1,44 ve
sonrasında
0,80 ± 1,39 puan olarak bulunurken,
ML
ise
işlem sırası
5,74 ± 1,20 ve
sonrasında
2,23 ± 1,55 puan olarak belirlendi (p< ,01).


Şekil 2: Kullanılan Lanset Tipine Göre Bebeklerin İşlem Sırası ve Sonrasındaki Ağlama Sürelerinin Dağılımı (N=70)
OL
bebeklerin ağlama süresi ortalamaları
işlem sırasında
12,80 ± 9,77 sn,
sonrasında
6,34 ± 12,16 sn olarak bulunurken,
ML
ise
işlem sırası
nda 41,29 ± 23,93 sn ve
sonrası
nda 19,40 ± 21,91 sn olarak belirlendi
(p< ,01).
Şekil 3: Kullanılan Lanset Tipine Göre İşlem Süresinin Dağılımı (N= 70)
Şekil 1: Kullanılan Lanset Tipine Göre Bebeklerin İşlem Sırası ve Sonrasındaki Ağrı Puanlarının Dağılımı (N=70)
* OL
kullanımında işlem süresi 19,11 ± 6,59 sn,
ML
kullanımında ise 42,77 ± 22,47 sn olarak belirlendi.

* Gruplara göre işlem süreleri karşılaştırıldığında, aralarında istatistiksel olarak otomatik lanset grubu lehine ileri düzeyde anlamlı farklılık olduğu saptandı (p< ,01).
Topuk Kanı Alma
Manuel Lanset
İğne Uçları
Otomatik Lanset
4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Otomatik lanset kullanılan yenidoğanların
işlem sırası
ndaki (Z=5,549, p=0,001) ve
sonrası
ndaki
ağrı

puanlarının
(Z=3,878, p=0,001) manuel lanset kullanılanlara göre anlamlı düzeyde düşük olduğu,
Otomatik lanset kullanılan yenidoğanlarda
işlem sırası
nda (Z=5,712, p=0,001) ve
sonrası
nda (Z=3,577, p=0,001)
ağlama süresinin
manuel lanset grubuna göre anlamlı düzeyde düşük olduğu,
Otomatik lanset kullanılan yenidoğanların
işlem süresinin
, manuel lanset kullanılanlara göre anlamlı düzeyde düşük olduğu (Z=5,678, p=0,001) bulundu.
ÖNERİLER
* Topuktan kan alma işlemi sırasında yenidoğanların ağrısını azaltmak, ağlama ve işlem süresini kısaltmak için
otomatik lansetin kullanılması,

* Bu materyallerin kullanımı konusunda kurumların bilgilendirilmesi ve
sağlık profesyonellerinin eğitilmesi
,Tablo: 4-1. Yenidoğanların Tanımlayıcı Özelliklerinin Dağılımı (N= 70)
Full transcript