Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Гэрээний эрх зүй

No description
by

Н. Энхээ

on 19 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Гэрээний эрх зүй

Гэрээний эрх зүй
Гэрээ гэж юу вэ?
-
Хоёр буюу түүнээс дээш талууд ямар нэг зүйлийг хийхээр эсвэл хийхгүй байхаар тохиролцсон хуулийн хувьд хүчин төгөлдөр хэлэлцээрийг хэлнэ


Гэрээний давуу тал
:
-Гэрээний талуууд гэрээгэээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй дохиолдолд эрхээ зөрчигдсөн гэж үзэж бгаа этгээдийн гомдол, нэхэмжлэлийн үндсэн дээр төрийн албадлагын арга хэргэслийн тусламжтайгаар эрх зөрчигдсөн талын эрхийг нь сэргээж тогтоож өгдөг.
-Гэрээний харилцаанд хэрэглэгдэх маргаан шийдвэрлэх арга зам, хууль зүйн хариуцлагын асуудлыг талууд гэрээндээ урьдчилан тогтоож болдог.


Гэрээ байгуулах үе шат тавигдах шаардлага:
- Гэрээ байгуулсан гэж хэзээ үзэх түүнийг байгуулах үе шатны тухай асуудал гэрээний эрх зүйд гол байр суурь эзэлдэг.
- Талууд гаргасан саналын талаар харилцан тохиролцож бие биенийгээ ойлгож, нөхцлөө зөвшөөрөлцсөн дохиолдолд гэрээ байгуулагддаг.
- Хууль зүйн дагавар бий болгохын тулд гэрээний санал, түүнийг хүлээн авч байгаа байдал нь ямар нэгэн хэлбэрээр илэрхийлэгдсэн байх учиртай.
-Гэрээ нь утта агуулгаараа хуульд нийцсэн байхыг шаарддаг.
Хууль зөрчсөн буюу хуулиас гадуур агуулга бүхий хэлцэл хүчин төгөлдөр бус
байдаг.
Тухайлбал:
Амаар, бичгээр, үйлдлээр гэх мэт.

Гэрээний гол нөхцөлийн талаар талууд харилцан тохиролцож хуульд заасан буюу харилцан тохирсон хэлбэрээр гэрээ хийсэн бол уг гэрээг байгуулсан гэж үздэг.
Гэрээ дуусгавар болгох үндэслэх журам түүний хууль зүйн үр дагавар:
-
Гэрээ дуусгавар болох
гэрээний дагуу үүссэн харилцаа буюу үүрэг нь гэрээний талуудын хүсэл зоригоос хамаарч эсвэл үл хамаарах бусад нөхцөл байдлаар цаашид үргэлжлэх боломжгүй болох
-
Гэрээнээс татталзах
хууль буюу гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол гэрээний аль нэг талын гэрээг дуусгавар болгох талаарх санал
-
Гэрээг өөрчлөх
- гэрээний харилцааг дуусгавар болгохгүйгээр гэрээний
харилцааны аль нэг элемент өөрчлөх.
-
Гэрээг цуцлах
- аль нэг талын буюу хоёр талын санаачлагаар, хууль буюу
гэрээнд заасан үндэслэлээр, эсхүл нэг талын шаардлагаар гэрээний дагуу
үүссэн харилцаа цаашид үргэлжлэх боломжгүй болох үр дагавар бүхий
гэрээ дуусгавар болох нэг үндэслэл


Гэрээний хэлбэр
-
Аман
Гэрээний гол нөхцлийг талууд харилцан тохиролцсон байх нийтлэг шинж бүхий хэлбэр
-
Бичгийн
Тухайн гэрээний хувьд хуульд зааснаар бичгээр байгуулах буюу түүнийгээ тодорхой эрх бүхий байгууллагад гэрчлүүлэх бүртгүүлэхийг тусгайлан шаарддаг гэрээний хэлбэр
-
Бодит үйлдлээр байгуулах
-тухайн төрлийн гэрээний дагуу хийгдэх ёстой,гүйцэтгэх ёстой тодорхой үйлдлийг хийснээр байгуулагдсанд тооцогддог гэрээний хэлбэр
Төлөвлөгөө
Багт хувиарлах -10мин
Лекц -25 мин
Видео бичлэг- 5 минут
Кейс-20 минут
Бататгах асуулт-20 минут
Багш-10 минут

Гэрээний төрөл:
-Бусдын өмчлөлд хөрөнгө шилжүүлэх гэрээ
-Бусдын эзэмшил ашиглалтанд хөрөнгө шилжүүлэх гэрээ
-Ажил гүйцэтгэх гэрээ
-Туслалцаа үзүүлэх гэрээ
-Мөнгө төлөхтэй холбоотой гэрээ
-Бусад
Гэрээний ангилал
-Хууль зүйн чиг хандлагаас шалтгаалан:
үндсэн гэрээ
урьдчилсан гэрээ
-Хэний ашиг сонирхолд нийцүүлж байгаагаар нь:
гэрээний талуудын ашиг сонирхолд нийцсэн гэрээ
гуравдагч этгээдийн ашиг сонирхолд нийцсэн гэрээ.
-Хариу хангалт байгаа эсэхээс нь шалтгаалан:
хариу төлбөртэй
хариу төлбөргүй
-Иргэд хуулийн этгээдийн аж ахуйн үйл ажиллагааны онцлогоос шалтгаалан:
Энгийн гэрээ
Нийтийн гэрээ
Гэрээ байгуулах онцлогоос шалтгаалан
Нийтлэг журмаар байгуулах гэрээ
Гэрээнд нэгдэх
Гэрээний төрөл
-Бусдын өмчлөлд хөрөнгө шилжүүлэх гэрээ
-Бусдын эзэмшил ашиглалтанд хөрөнгө шилжүүлэх гэрээ
-Ажил гүйцэтгэх гэрээ
-Туслалцаа үзүүлэх гэрээ
-Мөнгө төлөхтэй холбоотой гэрээ
-Бусад
Гэрээ байгуулах арга

Нийтлэг журмаар байгуулах арга

Үнэ хаялцуулах журмаар байгуулах

Гэрээг заавал байгуулах

1.Хэлэлцээ

2.Тохиролцоо

3.Гэрээний санал

4.Саналыг хүлээн зөвшөөрсөн хариу

5.Гэрээг хуулинд заасан хэлбэрээр байгуулах

Өөр нөхцлөөр байгуулах саналын хариу
/шинэ санаа /

Гэрээний үндсэн гол шинжүүд:
-Гэрээний харилцан талууд эрх тэгш байх
-Гэрээний талууд сайн дурийн үндсэн дээр гэрээг байгуулсан байх
-Талууд харилцан тохиролцсон байх
-Бусдын эрхыг хөндөөгүй байх
-Гэрээ байгуулснаар талуудын хооронд хуул. Зүйн эрх үүрэг үүсч байдаг

Олон улсын гэрээний эрх зүй:
Анх 1969 онд Вена хотноо хуралдсан Дипломат бага хурлаар ОУГ тухай конвенцийг баталсан
ОУГ-г байгуулах, хүчин төгөлдөр болгох, биелэлтийг нь хангах, үйлчлэлийг нь зогсоох асуудлаар ОУЭЗ-н субьектүүдээс хийх үйлдлийг зохицуулдаг хэм хэмжээний системийг ОУГЭЗ гэнэ.
Full transcript