Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Захиргааны ерөнхий хуулийн төслийн танилцуулга

No description
by

Zagdaa L

on 12 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Захиргааны ерөнхий хуулийн төслийн танилцуулга

Захиргааны ерөнхий хуулийн төслийн танилцуулга
бөсөб
Нэгдүгээр хэсэг
Эхлэл
Хуулийн төсөл боловсруулах ажлын хэсгийн явц
Хуулийн төсөл боловсруулах үндэслэл, шаардлага
Хууль гарснаар бий болох үр дагавар, түүний ач холбогдол
Үргэлжлэл
Хуулийн төслийн агуулга
Захиргааны ерөнхий хуулийн бүтэц
Хүнд суртал, дураараа авирлах

Авилгалд өртөх боломж

Захиргааны ил тод байдал нэмэгдсэнээр, - зөрчигдсөн эрхээ хамгаалах боломж бүрдсэнээр-Иргэдийн захиргаанд итгэх итгэл


Иргэдийн эрх зөрчигдсөний дараа бус зөрчигдөхөөс өмнө урьдчилан сэргийлэх боломж бий болно.
/иргэдийн оролцоог бүрэн хангана/

Хуулийн хэрэгжилт сайжирна
Minimum харилцаа
Аль ч салбарт баримтлах тул салбарын хуулиудын \250 орчим хууль\ хувьд суурь зохицуулалт болно.
Нэгдүгээр хэсэг
Нэгдүгээр бүлэг. Нийтлэг үндэслэл.
Хоёрдугаар бүлэг. Захиргааны байгууллага
Гуравдугаар бүлэг. Захиргааны шийдвэр гаргах ажиллагаа
Хоёрдугаар хэсэг
Дөрөвдүгээр бүлэг. Захиргааны акт
Тавдугаар бүлэг. Захиргааны гэрээ
Зургаадугаар бүлэг. Захиргааны хэм хэмжээний акт
Гуравдугаар хэсэг
Долоодугаар бүлэг. Төлөвлөлт
Наймдугаар бүлэг. Захиргааны шийдвэр гүйцэтгэл
Есдүгээр бүлэг. Гомдол гаргах журам
Аравдугаар бүлэг. Хохирол барагдуулах
Арван нэгдүгээр бүлэг. Бусад зүйл
Нийт
11 бүлэг, 106 зүйлтэй
Нэгдүгээр бүлэг
Хуулийн үйлчлэх хүрээ
/ УИХ-ын үйл ажиллагаа, ҮХЦ, шүүх, прокурор, шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын эрх мэдэл болон улс төрийн шийдвэр гаргахаас бусад захиргааны үйл ажиллагаатай холбоотой харилцаанд/
Хоёрдугаар бүлэг.Захиргааны байгууллага
"Захиргааны байгууллага" гэж гүйцэтгэх эрх мэдлийг хэрэгжүүлэн нийтийн захиргааны чиг үүргийг биелүүлж буй этгээдийг ойлгоно.
Захиргааны байгууллагыг төлөөлөх болон төлөөлөхгүй этгээд
Захиргааны байгууллагын харьяалал
-чиг үүрэг, нутаг дэвсгэрийн харъяаллыг хууль болон түүнийг үндэслэн гаргасан шийдвэрээр тогтоох,
-нутаг дэвсгэрийн харьяалал нь захиргааны байгууллагын бүртгэгдсэн албан ёсны хаягаар,
-хэд хэдэн захиргааны байгууллагын чиг үүрэгт хамаарч байвал анхан шатны захиргааны байгууллага,
-ижил түвшний захиргааны байгууллагын чиг үүрэгт хамаарч байвал эхэлж асуудлыг хүлээн авсан захиргааны байгууллага өөрийн чиг үүрэгт хамаарах асуудлыг шийдвэрлэнэ.
Гуравдугаар бүлэг. Захиргааны шийдвэр гаргах ажиллагаа
ОРОЛЦОГЧИЙН ЭРХ /Захиргааны байгууллага шийдвэр гаргахад оролцогчийн эрхийг хэрхэн хангах/
ХУУЛЬ ЗҮЙН БОЛОН БУСАД МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨГӨӨ, ТУСЛАЛЦАА АВАХ /Захиргааны байгууллагын шийдвэр гаргах бүхий л үе шатанд мэргэжлийн хүний туслалцааг авч болох боломж/
ЗАХИРГААНЫ ШИЙДВЭР ГАРГАХ АЖИЛЛАГААНД ТӨЛӨӨЛӨХ /Иргэд, хуулийн этгээдийн төлөөлөлтэй холбоотой асуудал/
ОРОЛЦОГЧ ТӨЛӨӨЛӨН ХҮЛЭЭН АВАХ ЭТГЭЭДИЙГ НЭРЛЭХ /Захиргааны байгууллага шийдвэрээ гардуулах, түүний үр дагавар/
Захиргааны байгууллагад хүрэлцэн очих
Захиргаа оролцогчийг сонсох
Үргэлжлэл
Хоёрдугаар хэсэг
Дөрөвдүгээр бүлэг. Захиргааны шийдвэр
ЗАХИРГААНЫ АКТЫН НЭМЭЛТ ЗОХИЦУУЛАЛТ:
/ЗБ шийдвэрээ гаргахдаа үндсэн зохицуулалтад тодорхой нөхцөлийг нэмэлт байдлаар зааж өгснөөр оролцогчийг үүрэгжүүлнэ. Ийм тохиолдолд тухайн шийдвэр оролцогчид эхнээсээ илүү тодорхой ойлгомжтой байдлыг бий болгох/

Тавдугаар бүлэг. Захиргааны гэрээ
Тодорхойлолт
Захиргааны байгууллагаас нийтийн эрх зүйн харилцааг үүсгэж, өөрчилж, эсхүл дуусгавар болгохоор захиргааны гэрээг эрх зүйн хэм хэмжээнд нийцүүлэн байгуулж болно.

Захиргааны гэрээний хэлбэр
Зургаадугаар бүлэг. Захиргааны хэм хэмжээний акт
Гуравдугаар хэсэг
Долоодугаар бүлэг. Төлөвлөлт
Үргэлжлэл
Сонсох ажиллагаа явуулах
Эсрэг санал
Хэлэлцүүлэг
Төлөвлөгөөг батлах
Төлөвлөлтийн эрх зүйн үйлчлэл
Төлөвлөгөөг өөрчлөх
Төлөвлөгөөг баталсан захиргааны актыг хүчингүй болгох
Наймдугаар бүлэг. Захиргааны шийдвэр гүйцэтгэл
Үргэлжлэл
Шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага
Албадлага хэрэглэх
Албадлагын арга хэрэгсэл
Есдүгээр бүлэг. Гомдол гаргах журам
Үргэлжлэл
Захиргааны шийдвэрийн биелэлтийг түдгэлзүүлэх болон түдгэлзүүлж болохгүй нөхцөл, түдгэлзүүлсний эрх зүйн үр дагавар
Гомдлыг хянан үзээд гаргах захиргааны шийдвэр
Шийдвэрийг мэдэгдэх

Аравдугаар бүлэг.Хохирол барагдуулах
Арван нэгдүгээр бүлэг. Бусад зүйл
Хууль зөрчсөн албан тушаалтанд хүлээлгэх хариуцлага:

- хууль биелүүлж ажиллахыг хаалттай болон нээлттэй сануулах,
- албан тушаалын цалингийн хэмжээг 6 сар хүртэл хугацаагаар 20 хүртэл хувиар бууруулах,
- ажлаас халах,
- нийтийн албанд 1-10 хүртэл жилийн хугацаанд эргэж орох эрхгүйгээр халах,
- уучлалт хүсэх.
Анхаарал тавьсанд баярлалаа
ХУУЛЬ ЗҮЙН ЯАМ
Захиргааны актын хэлбэр
Техник хэрэгсэл
Амаар
Бичгээр
Цахим хэлбэрээр
Захиргааны хэм хэмжээний акт бүтэх үйл явц
"Захиргааны ерөнхий хууль"-ийн 4 дүгээр зүйлийн 4.2-т "Захиргааны үйл ажиллагаанд баримтлах 8 тусгай зарчим"-г тусгаж өгсөн.
Хуулиар тусгайлан эрх олгогдсон захиргааны байгууллага хуулиар зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд захиргааны хэм хэмжээний акт гаргах эрхээ бусад этгээдэд шилжүүлэхийг хориглоно.
Захиргааны хэм хэмжээний актад тавигдах шаардлага
Монгол улсын Үндсэн хууль, энэ хууль болон бусад хуульд нийцсэн байх
тусгайлан эрх олгогдсон хуулийн агуулга, зорилго, хүрээнд нийцсэн байх
бусад хуулийн заалтыг давхардуулан заалгүйгээр шаардлагатай бол ишлэл хийгдсэн байх
батлан гаргасан байгууллага, албан тушаалтны болон захиргааны хэм хэмжээний актын нэр, он, сар, өдөр, дугаарыг тодорхой заасан байх
хуульд заасан бусад шаардлага
Шийдвэр гүйцэтгэх тохиолдол
Гомдол гаргах хугацаа өнгөрсөн
Захиргааны актыг түдгэлзүүлэх шийдвэр хүчингүй болсон
Захиргааны шийдвэр гүйцэтгэлд тавигдах шаардлага
шийдвэр гүйцэтгэх эрхийг нотолсон шийдвэр байх
үүрэг хүлээгчээс уг шаардлагыг биелүүлээгүй байх
хуульд өөрөөр заагаагүй бол шаардах эрх бүхий шийдвэрийг мэдэгдснээс хойш 14 хоногийн хугацаа өнгөрсөн байх
үүрэг хүлээгчид 14 буюу түүнээс доошгүй хоногийн хугацаанд захиргааны шийдвэрийг биелүүлэх тухай мэдэгдэх хуудсыг хүргүүлсэн байх
Төлөвлөлт
Захиргааны байгууллага иргэн, хуулийн этгээдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хөндсөн захиргааны шийдвэр гаргах төлөвлөгөө боловсруулах, түүнтэй холбогдон энэ хуульд заасны дагуу сонсох ажиллагааг явуулж, саналыг хянан үзэж батлах ажиллагааг хэлнэ.
ь
За
Full transcript