Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

มโนทัศน์เกี่ยวกับการเจ็บป่วยในภาวะวิกฤตและเรื้อรัง

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of มโนทัศน์เกี่ยวกับการเจ็บป่วยในภาวะวิกฤตและเรื้อรัง

วัตถุประสงค์
1. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิดการดูแลผู้ใช้บริการวัยผู้ใหญ่
ในภาวะเฉียบพลัน วิกฤตและเรื้อรัง

2. มีความรู้ ความเข้าใจลักษณะทางคลินิกและการประเมินสภาพ
ผู้ใช้บริการวัยผู้ใหญ่

3. มีความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของการเจ็บป่วยในภาวะเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรัง

4. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการพยาบาล
ผู้ป่วยภาวะเฉียบพลัน วิกฤตและเรื้อรัง
หัวข้อการเรียนการสอน
1. แนวคิดการดูแลผู้ใช้บริการวัยผู้ใหญ่ในภาวะเฉียบพลัน วิกฤตและเรื้อรัง

2. ลักษณะทางคลินิกและการประเมินสภาพ

3. ผลกระทบของการเจ็บป่วย

4. การพยาบาลผู้ป่วยในภาวะเฉียบพลัน วิกฤตและเรื้อรัง
ความต้องการของผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วย
1.ด้านร่างกาย

2.ด้านความปลอดภัย

3.ความรักและการเป็นเจ้าของ

4.ความภาคภูมิใจ

5.ความมีคุณค่าในตนเอง


การตอบสนองด้านจิตสัวคม
ความเครียด มี

ความวิตกกังวล

การสูญเสียพลังอำนาจ

ภาวะพรากความรู้สึก
การพยาบาลด้านจิตใจ
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อครอบครัว
1. ความกลัว วิตกกังวล

2. โทษตนเองโทษผู้อื่น

3. กลัวผู้ป่วยเสียชีวิต


การพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
1. ด้านร่างกาย

2. ด้านจิตใจ

3. ด้านจิตวิญญาณ
GOAL!
เกศรา ตั้นเซ่ง
มโนทัศน์เกี่ยวกับการเจ็บป่วยในภาวะวิกฤต
และเรื้อรัง
Full transcript