Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Programma Sociaal Domein, raadsbijeenkomst 21-05-2013

No description
by

Neeltje van der Heijden

on 21 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Programma Sociaal Domein, raadsbijeenkomst 21-05-2013

Programma Sociaal Domein Transitie Jeugdzorg Van AWBZ naar Wmo Participatiewet Passend Onderwijs Integrale toegang en toewijzing Eigen kracht en burgerkracht Cliëntparticipatie en burgerparticipatie Overlap dagbesteding en beschut werken Wijze van inkoop en verstrekkingen Tegenprestatie op maat Andere onderwerpen ‘De effectiviteit en kwaliteit van de zorg aan jeugdigen verbeteren door het ontschotten van budgetten en verantwoordelijkheid bij één bestuurslaag’ Kernelementen Stand van zaken Samenwerking Planning De kwaliteit van zorg en welzijn verbeteren en de doeltreffendheid vergroten door dit dichter bij de burger te organiseren. Kernelementen Stand van zaken Samenwerking Planning ‘Mensen die nu aan de kant staan meer kansen te bieden op (regulier) werk of, als dat (nog) niet kan, meer kansen op andere vormen van participatie’ Kernelementen Stand van zaken Samenwerking Kernelementen Stand van zaken Samenwerking Planning De kwaliteit en organisatie van het onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben te verbeteren. Leerlingen dienen een zo passend mogelijke plek te krijgen. - Jeugd-GGZ, jeugd-LVB (VB), provinciale jeugdzorg, gesloten jeugdzorg, AMK, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

- 15% bezuiniging op het macrobudget
- Uiteindelijk budget Best 6,2 miljoen (naar schatting)

- Stelselwijziging en nieuwe wetgeving Lokaal Regionaal 1. Versterken eigen kracht en pedagogische civil society

2. Doorontwikkelen Best Betsy

3. Toeleiden naar zorg Waarom?
- Grote bestuurlijke verantwoordelijkheid
- Efficiënt en logisch voor specialistische taken
- Wettelijk verplicht (deels)

Wat?
- Inzet specialismen
- Wettelijke taken
- Gezamenlijke inkoop en risicospreiding
- Versnelde inzet enkelvoudige ambulante jeugdzorg Wanneer? Wat? Rol gemeenteraad?

Juni 2013 Besluitvorming SRE over regionale Kennisnemen
samenwerking rondom thema's inzet
specialismen, wettelijke taken en inkoop
Juni 2013 Besluitvorming implementatieplan Kennisnemen
Versnelling
Medio 2013 Jeugdwet naar de kamer Kennisnemen
September 2013 Budget beken via septembercirculair Kennisnemen
Oktober 2013 Brede bijeenkomst voor jeugd en -
onderwijs partners over jeugdzorg
Medio 2014 Beleidsplan Zorg voor jeugd 2015 - 2018 Vaststelling
Medio 2014 Verordening Zorg voor jeugd Vaststelling
Medio 2014 Start inkooptraject lokaal en regionaal Kennisnemen
1 januari 2015 Beoogde ingangsdatum Jeugdwet - De aanspraak op begeleiding en persoonlijke verzorging voor extramurale cliënten vervalt in de AWBZ. Gemeenten worden hiervoor verantwoordelijk.
Budget: 75% van het budget voor begeleiding en 85% van het budget voor persoonlijke verzorging.
Daarnaast wordt er vanaf 2015 40% bezuinigd op het budget voor hulp bij het huishouden Eind 2011 Project ‘Begeleiding in de Wmo’ gestart
Begin 2012 gezamenlijk met diverse zorgaanbieders/maatschappelijke organisaties
en de Wmo-adviesraad uitgangspunten geformuleerd
7 Mei 2012 uitgangspunten vastgesteld door de raad
25 mei 2012 Lenteakkoord: decentralisatie AWBZ controversieel verklaard
Gevolgen voor planning project
Oktober 2012 Regeerakkoord: naast begeleiding ook persoonlijke verzorging naar de
Wmo
April 2013 zorgakkoord geeft meer duidelijkheid - Kennisdeling/ verbreding binnen SRE, vanuit daar bezien wat (sub)regionaal opgepakt wordt lokaal diverse partners, waaronder zorgaanbieders, maatschappelijke organisaties en wmo-adviesraad regionaal Wanneer? Wat? Rol gemeenteraad

2e/3e kwartaal 2013 Kennisdeling/verbreding binnen SRE Kennisnemen
Juni 2013 ministerie gaat met gemeenten in gesprek over
nieuwe Wmo
Medio 2013(?) Aangepaste wet (Wmo) naar kamer Kennisnemen
Eind 2013/begin 2014 Toetsing/uitbreiding uitgangspunten aan de Vaststellen
hand van gewijzigd rijksbeleid
Eerste helft 2014 Uitwerking/verfijning uitgangspunten Kennisnemen
met diverse partners
2e kwartaal 2014 Start inkooptraject Kennisnemen
4e kwartaal 2014 Aangepaste Wmo verordening Vaststellen
1 januari 2015 beoogde ingangsdatum nieuwe Wmo Planning Participatiewet en Sociaal Akkoord (april 2013)
Inwerkingtreding per 01-01-2015
Instroom Wsw vanaf 2015 niet meer mogelijk
Van SW-bedrijven naar 35 Werkbedrijven in arbeidsmarktregio's (voor Best: Brabant Zuid Oost)
Loonkostensubsidie
Werkgevers (quotumregeling van de baan)
Wajong doelgroep naar gemeenten
Budget: Gefixeerd budget voor WWB, SW en Wajong
Verdere uitwerking in Werkkamer (sociale partners en gemeenten) Wanneer? Wat? Rol gemeenteraad? 2e helft 2013 Acties Rekenkamerrapport en Kennisnemen (en vaststellen)
Nota Werk en Inkomen 2011
Medio 2013 Doorstart Project Participeren Kennisnemen
naar Vermogen
November 2013 Participatiewet naar Kennisnemen
Tweede kamer
Medio 2014 Nota Participeren naar Consultatie
Vermogen
2e helft 2014 Nota Participeren naar Vaststellen
Vermogen
Januari 2015 Invoering Participatiewet Kennisnemen Lokaal Regionaal - Het Goed - Centrumgemeente Eindhoven en regiogemeenten voor kennisuitwisseling
- GR WSD voor positiebepaling SW-bedrijf
- Werkbedrijf
2011 Visienota & Nota Werk en Inkomen
2012 Project implementatie WWnV
2013 Project 'Participeren naar Vermogen
April 2013 ev Herziening project 'Participeren naar Vermogen
+ planning tgv Sociaal Akkoord Verantwoordelijkheid van het onderwijs! Rol van de gemeente beperkt zich formeel op een op overeenstemming gericht overleg (OOGO) over het ondersteuningsplan
Nieuwe samenwerkingsverbanden PO en VO inclusief speciaal en regulier onderwijs binnen een bepaalde regio
bundeling van financieringsstromen vanuit het rijk naar de nieuwe samenwerkingsverbanden
Zorgplicht voor scholen
Primair onderwijs

2009 Intentieverklaring Best
passend onderwijs
2010 Subsidiëring Rungraaf
sinds 2012 Regionale afstemming
tussen 3 gemeenten
2012 Crisisaanpak thuiszitters
in cofinanciering met het
onderwijs
2013 Informatieve
ouderbijeenkomsten
samen met onderwijs
2012/2013 formulering van kaders
en uitgangspunten Voortgezet onderwijs

2010 Inrichting time-out plekken bij
het Goed (toen de Omslag)
sinds 2012 regionale afstemming tussen
13 gemeenten
sinds 2013 deelname projectgroep
gemeentelijke relaties vanuit
wegbereiders (Eindhoven,
Veldhoven, Best)
2013 proef OOGO op initiatief van
samenwerkingsverband met
wethouders van alle 13
gemeenten Lokaal

Notitie kaders en uitgangspunten passend onderwijs (primair onderwijs) Regionaal

Afstemming gemeenten onderling (Eindhoven, Son en Breugel en Best) en met het samenwerkingsverband primair onderwijs
Afstemming 13 gemeenten onderling en met het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Wanneer? Wat? Rol van de raad?

tot eind 2013 Afstemming gemeenten onderling Kennisnemen
en met de nieuwe samenwerkings-
verbanden PO en VO
2e kwartaal 2013 Notitie gezamenlijke uitgangspunten Kennisnemen
passend onderwijs primair onderwijs
(collegebesluit)
3e kwartaal 2013 Concept ondersteuningsplannen Kennisnemen
PO en VO gereed
4e kwartaal 2013 OOGO PO en OOGO VO Kennisnemen
2e kwartaal 2014 nieuwe verordening leerlingenvervoer Vaststellen
3e kwartaal 2014 ingangsdatum zorgplicht Kennisnemen Thema's
1. Integrale toegang en toeleiding
2. Doorgaande leer- en ontwikkelingslijn
3. “Expertisecentrum”
4. Ouderbetrokkenheid 'Een structuur waarmee alle hulpvragen binnen het sociaal domein van inwoners - 0 tot 100 jaar - op integrale wijze beantwoord worden dat per 1 januari 2015 operationeel is' Aanleiding
- nieuwe wettelijke verantwoordelijkheden;
- financiële kaders vragen om vernieuwing;
- voorkomen versnippering hulpvraag én hulpaanbod;
- eigen kracht van de burger centraal - Eenduidige toegang en aanspreekpunt;
- Eenmalig gegevens verstrekken;
- Betere regie (1 huishouden, 1 plan, 1 contactpersoon);
- Geen uiteenlopende protocollen en regels;
- Overlap in aanbod voorkomen
- Financiële beheersbaarheid
- Geen onnodige bureaucratie Ambitie Doelen
- Eenduidige toegang (integrale intake procedure)
Fysiek loket of verbinding tussen werkprocessen en basisvoorzieningen

- Eenduidige werkwijze voor de toewijzing van zorg, voorzieningen en diensten bij enkelvoudige hulpvragen

- Organisatorisch vormgeven 1 huishouden, 1 plan, 1 contactpersoon
Een generalistisch team voor meervoudige / complexe hulpvragen

- Ondersteuning van de structuur door een digitaal informatiesysteem
Voor het uitwisselen van klantgegevens en sturingsinformatie Het model Plan van aanpak -Analyse van de doelgroep
-Analyse huidige structuur
-Concrete omschrijving nieuwe structuur
-Plan van aanpak implementatie nieuwe structuur
-Keuze voor een nieuwe structuur Planning Wanneer Wat Rol gemeenteraad December 2013 Keuze voor nieuwe structuur Kennisnemen
2014 Implementatie nieuwe structuur Kennisnemen 'In de gemeente Best functioneert in 2015 één generalisten team
dat zowel werkt voor de jeugdigen
als voor de ouderen in Best' Stelling

Elk kind moet op het regulier onderwijs in Best terecht kunnen! Dat maakt speciaal onderwijs overbodig Stelling

'Meer kinderen met leer- en /of gedragsproblemen in de klas gaat ten koste van de les voor andere leerlingen' wat is eigen kracht? Wat is burgerkracht? Storytelling 'Het is voor oudere mensen beter om in een tehuis te wonen dan om afhankelijk te zijn van hun kinderen' 'De gemeente Best kan in de nabije toekomst geen budget meer vrijmaken voor de re-integratie van uitkeringsgerechtigden zonder arbeidshandicap' Stelling 'Persoonlijke verzorging wordt niet anders georganiseerd dan het op dit moment in de AWBZ geregeld is' Oftewel 'Billen wassen is billen wassen' Stelling Stelling Stelling
De omvorming van SW-bedrijven tot Werkbedrijven gerelateerd aan
de 35 arbeidsmarktregio's (voor Best Brabant Zuid-Oost) is vanzelfsprekend' Stelling Stelling Tot slot Doorkijk naar vervolg
Communicatievoorziening naar de raad Heeft u aanvullingen op het programma Sociaal Domein? 'Met Beste Betsy verminderen we gegarandeerd de instroom in de jeugdzorg' 'Het is een goede ontwikkeling dat mensen langer zelfstandig thuis moeten blijven wonen' Stelling Hoe moet Beste Betsy zich dan doorontwikkelen? Planning Mei 2012 Start project 'Zorg voor Jeugd'
Mei 2012 Regionaal functioneel model: leidraad oganisatie zorg
voor jeugd en inhoudelijke uitgangspunten
Juni 2012 Bijeenkomsten met zorgaanbieders, clientenraden en
Onderwijs
Sept. 2012 Kadernotitie 'Zorg voor Jeugd'
Sept. 2012 Opstellen regionale strategische agenda
Okt. 2012 Start lokale werkgroepen en regionale projectgroepen
April 2013 Concept uitwerking reigonale projectgroepen: rond de
thema's inzet specialismen, wettelijke taken en
gezamenlijke inkoop en risicospreiding 'Presley' Brede voorziening met zoveel mogelijk gelijke rechten, plichten en kansen voor mensen met beperkt arbeidsvermogen
Betaalbaar houden sociale zekerheid Landelijke ontwikkelingen
Rutte I: Wet Werken naar Vermogen (WWnV)
Rutte II: Participatiewet
April 2013: Kabinetsbrief op basis van sociaal akkoord
Full transcript