Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Les eines del taller

No description
by

Jesús Marín

on 6 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Les eines del taller

EINES I MÀQUINES DE TECNOLOGIA
1. EPI - Equips de protecció individual
Són els elements que ens protegeixen dels riscos a què estem exposats en les activitats en el taller. En cada lloc de treball específic es demanen uns requisits concrets que s’identifiquen amb el corresponent pictograma.
Ulleres de protecció
Element que protegeix els ulls de llimadures, espurnes, àcids... Els models homologats porten protecció lateral i uns vidres que poden resistir impactes forts.
Guants de protecció
Elements per protegir les mans de talls, llimadures, calor, dissolvents... Per treballar amb comoditat, cal que s'adaptin bé a la forma de la mà.
Davantal
Element per protegir el cos de talls, calor, productes tòxics.
Granota
És la indumentària que han de portar obligatòriament les persones que en el seu lloc de treball manipulen productes tòxics.
Mascareta
Protegeixen les vies respiratòries d’inhalacions de gasos, fum i pols. N’hi ha de diferents tipus, per a cada activitat, amb filtres diferents.
Protectors d’oïda
S’utilitzen en les operacions on el nivell de soroll pot afectar l’oïda.
Botes de protecció o de seguretat
Als tallers és obligatori portar sempre botes de seguretat amb la punta d'acer i amb la sola a prova de claus.
Les eines de mesura serveixen per prendre mides del valor d’una longitud, massa, volum, força, etc. Amb aquestes eines cal tenir en compte que la bondat o precisió del resultat dependrà de les característiques de l’instrument (la seva apreciació) i del bon ús que en faci l’operari.
Les eines de traçar i marcar serveixen per dibuixar sobre la peça per facilitar l’operació que es tingui previst realitzar.
2. Eines de mesurar, traçar i marcar
Cinta mètrica
Tira d'acer o de roba dividida en metres, decímetres, centímetres i mil•límetres que serveix per amidar longituds.
Regle graduat d'acer
Instrument de mesura d'acer. Està dividit en cm i mm i permet traçar línies i amidar longituds.
Metre fuster
És de fusta i té un mecanisme per doblegar-ho i desplegar-ho amb facilitat.
Escaire
Instrument metàl•lic en forma de "L". S'utilitza per traçar i comprovar angles rectes, línies paral•leles i perpendiculars..
Peu de rei
Serveix per mesurar longituds i profunditats amb una precisió que arriba a la dècima de mil•límetre.
Micròmetre o palmer
És una eina similar al peu de rei però més precisa encara, ja que permet mesurar a centèsimes de mil•límetres.
Compàs de puntes
Es fa servir per fer cercles o arc a peces metàl•liques o per comparar diàmetres.
Galgues
S’utilitzen per comprovar l’obertura entre peces, sobretot per realitzar el reglatge de jocs.
Punta de senyalar o traçar
Es fa servir per fer marques al metall
Goniòmetre
S’utilitza per mesurar angles o per marcar cantonades en peces amb una certa inclinació.
Nivell
Disposa d’un visor ple de líquid amb una bombolla que queda centrada quan l’instrument està perfectament horitzontal.
Plomada
Utilitza una corda de la que penja un objecte metàl•lic pesat (plom) per marcar la verticalitat d’objectes.
3. Eines de subjectar, agafar i retenir
Són les eines que serveixen per subjectar la peça a la qual hem de realitzar una altra operació o acció. N’hi ha de diferents tipus i formes, que s’adapten a la mida de la peça i a la feina que s’ha de realitzar.
Serjant de marqueteria
Eina que permet subjectar fustes i plàstics de poc gruix sobre el banc de treball per poder-los treballar (serrar, allisar, polir...) amb comoditat.
Cargol de banc
Eina molt robusta que serveix per immobilitzar una peça en el banc de treball.
Quan treballem amb el cargol hem de vigilar la nostra postura per no forçar l’esquena.
Alicates universals
Eina que serveix fonamentalment per subjectar peces de diferents formes.
També s’utilitza per torçar o tallar filferros, cables, reblons,etc.
Alicates extensibles
Tenen la possibilitat d’obrir les boques per agafar peces de major o menor diàmetre o gruix.
Alicates de punta plana
És una eina articulada que es fa servir per subjectar objectes petits o ubicats a llocs de
difícil accés. En podem trobar amb punta corba per facilitar tasques concretes.
Alicates de punta rodona
Útil per a fer anelles amb els cables rodejant la punta dels alicates.
Clau Stillson o grifa
Aquesta clau permet subjectar superfícies rodones. És utilitzada sobretot en treballs d’instal•lacions.
Tenalles
És una eina utilitzada per aguantar elements o tallar filferros. També és molt utilitzada per extreure claus de fusta.
4. Eines de tallar
Entenem per tall una operació mecànica que consisteix a seccionar un material per mitjà d’una o més fulles esmolades, aplicant l’esforç de cisallament. Són eines que cal manipular amb cura, ja que treballen amb fulles esmolades.
Cúter
Eina d’ús freqüent per pelar cables elèctrics o tallar làmines primes de plàstic, teixits o altres materials tous.
Tisores de planxa
Eina de tall que permet tallar peces de planxa i altres materials de poc gruix.
Serra d'arquet
Eina de tall amb un full d'acer trempat. Es fa servir per tallar materials metàl•lics, tant tous com durs.
Serra de marqueteria
Eina de tall que permet treballar amb materials tous de poc gruix, com per exemple fullola, plàstic. Gràcies a la forma de l'arc i la fulla, en tallar, es poden seguir formes irregulars.
Xerrac
Serra de fulla rígida, ampla i gruixuda que permet tallar peces grans amb poc esforç.
Xerrac de beina
Xerrac que incorpora un llistó metàl•lic rígid al costat oposat del tall que permet realitzar talls de precisió.
Alicates de tall
Són alicates que serveixen per tallar cables, filferro i per a altres operacions senzilles de tall.
5. Eines de percussió
Aquestes eines actuen aplicant l’esforç de compressió, és a dir, aprofitant un cop per trencar un material, aixafar-lo o modificar-lo. S’ha de tenir en compte que és la pràctica la que fa que es doni un cop precís.

Com a norma general, hem de revisar que el mànec estigui en bones condicions i ben subjecte al martell, ja que si no és així podria sortir del mànec, amb els riscos que això suposaria.
Martell de bola
Eina amb el mànec de fusta i el cap d’acer. Pla per una banda per colpejar i rodona per l’altra per donar forma.
Martell d’orelles
S’utilitza per clavar claus. Les orelles serveixen per desclavar els que s’han d’extreure o
s’han doblegat.
Martell de pena
Utilitzat per realitzar feines concretes de poca potència d’impacte.
Maça de niló, de goma, de fusta...
És un tipus de martell que té els caps fabricats amb niló, coure, plàstic o altres materials, per no fer malbé les peces que es colpegen.
Maça
És un martell de grans dimensions que serveix per realitzar grans esforços d’impacte.
Escarpra
Eina de percussió i de tall que serveix per tallar algunes xapes o per realitzar determinades
operacions de modelatge. També podria estar lligada amb la família de tall.
6. Eines de muntar i desmuntar
S’utilitzen per cargolar i descargolar cargols aplicant l’esforç de torsió. Totes duen un nombre gravat que n’indica el gruix de les boques, generalment en mil•límetres (per exemple, clau 12-13 fixa significa que una boca fa 12 mm i l’altra 13 mm).
Tenen formes diferents, segons la feina que hem de realitzar. Hem d’observar les possibilitats que tenim i triar-ne la més adequada; per a això ens hem de fixar i aprendre amb la pràctica diària.
Clau plana
Eina d'acer el cap de la qual encaixa amb la superfície exterior de la cabota dels cargols i serveix per collar o afluixar.
Claus de colzada
Són semblants a les anteriors, però tancades. N’hi ha de planes, de colze, de mitja lluna i
amb una carraca.
Clau allen
Barreta en forma de "L" i secció hexagonal que s'utilitza per cargolar i descargolar cargols de cabota buidada hexagonal.
Clau anglesa
Clau que té el cap mòbil per ajustar-se a la mida del cargol que es vol cargolar i descargolar.
El desavantatge és que amb el temps les boques s’obren i perd precisió.
Claus de got
Clau de tub que s'acobla a un mànec (carraca) que permet fer força sobre el cargol.
Claus mixtes
Tenen dues boques, una tancada i una oberta, de la mateixa mida.
Tornavís de boca plana
Eina de cargolar i descargolar formada per un mànec i una tija l'extrem de la qual té forma plana. Aquest extrem entra a la cabota del cargol de manera que es pot cargolar i descargolar en girar el tornavís.
Tornavís d'estrella
Eina de cargolar i descargolar. És un tornavís especial que té l'extrem de la tija en forma d'estrella. Aquest extrem encaixa en la cabota d'un cargol Philips.
Joc de puntes de tornavís
Són puntes de diferents formes per combinar-les amb claus de got o altres claus tancades.
Permeten que a un únic mànec hi puguem acoblar multitud de puntes intercanviables.
Joc de claus
És un estoig on es poden trobar les claus de moltes mides i models diferents.
8. Eines amb accionament
elèctric o pneumàtic
Són les que disposen d’un motor que realitza l’esforç que la màquina necessita. Moltes poden funcionar amb aire
comprimit, altres funcionen amb electricitat.
En les que funciones amb aire comprimit haurem de vigilar l’estat de la instalació pneumàtica del taller (lubrificació, fugues de pressió, regulació); en les d’accionament elèctric l’estat de la instal•lació elèctrica (cablejat de la màquina, dels endolls, tensió adequada).
Trepant de sobretaula
Màquina eina elèctrica per foradar materials arrencant-ne ferritges o encenalls mitjançant una broca.
Trepant
Màquina elèctrica manual que permet realitzar forats en tot tipus de superfícies.
Mola de banc
Molt utilitzada al taller de mecanització. Requereix extremar les mesures de seguretat, ja que pot ser molt perillosa. Serveix per polir i rebaixar metalls.
Esmoladora
Màquina elèctrica manual que s’utilitza per tallar, polir i rebaixar peces.
Serra de pel
Màquina elèctrica utilitzada per tallar fusta i plàstics que disposa d’una serra molt prima.
Serra de vogir
Màquina elèctrica manual que té una serra amb un moviment alternatiu i que s’utilitza per fer talls de fustes en totes direccions.
Serra de banc o de sobretaula
Màquina elèctrica que es munta sobre el banc o disposa d’una taula pròpia i que talla amb una serra circular.
Serra circular
Màquina elèctrica manual que té una serra en forma de disc i que s’utilitza per fer talls rectes de fustes.
Martell pneumàtic
Màquina-eina que funciona amb aire comprimit i que permet incorporà un punxó per realitzar tasques de demolició.
Pistola pneumàtica
Màquina-eina que funciona amb aire comprimit i que s’utilitza per clavar claus de forma automàtica i ràpida.
Pistola termoencoladora
Eina elèctrica que, mitjançant la calor, fon una barra de cola al temps que permet dosificar-la. Es fa servir per unir materials lleugers i que no es malmetin amb la temperatura de la cola.
Llima
Eina que consisteix en una barra d'acer endurit al tremp, de secció rectangular, triangular, rodona, etc., amb dents o estries, que s'usa per a desgastar i allisar els metalls i altres matèries dures.
Raspa
Eina semblant a una llima de dents especialment sortints que permet rebaixar o allisar fusta i altres materials durs no metàl•lics.
Barrina
Eina que s'utilitza per foradar manualment fusta i materials de poca duresa.
Paper de vidre
Paper al que s'adhereixen uns grans de material molt dur que serveix per rebaixar una mica i polir el tall de la fusta i treure’n les estelles. N’hi ha de moltes classes, segons el
gruix dels grans.
Enformador
És una eina manual usada per a treballar la fusta per fusters i ebenistes que consta d'un mànec i d'una fulla d'acer rectangular amb un bisell esmolat en un dels caps.
Gúbia
És una eina manual amb fulla i tall semicirculars. Usada per a treballar la fusta per fusters i ebenistes. Les gúbies són indispensables en la talla de fusta, una de les formes clàssiques de l'escultura i de les arts decoratives.
Broques de metall
S'utilitzen per realitzar forats en objectes metàl·lics.
Broques de fusta
S'utilitzen per realitzar forats en objectes de fusta i destaquen per tenir a l'extrem una punta per fixar-se.
Broques de paret
S'utilitzen per realitzar forats en guix, formigó i ceràmica. Tenen la punta reforçada per vèncer la duresa d'aquests materials.
Casc
És més habitual a la construcció que no pas als tallers ja que la seva funció és protegir el cap d'objectes en suspensió que cauen.
Soldador elèctric
Llapís amb una resistència elèctrica a la seva punta metàl·lica que s'utilitza per fer soldadures de components electrònics.
Unitat 2
ÍNDEX
1. EPI - Equip de protecció individual
2. Eines de mesurar, traçar i marcar
3. Eines de subjectar, agafar i retenir
4. Eines de tallar
5. Eines de percussió
6. Eines de muntar i desmuntar
7. Eines de debastar, polir i foradar
8. Eines d'accionament elèctric i pneumàtic
7. Eines de desbastar, polir o foradar
Es tracta d'eines que realitzen operacions consistents en donar forma a les peces o millorar el seu acabat.
Full transcript