Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Risikobasert styring

Kva inneber risikobasert styring som verty for betring og leiing?
by

Leif Gabriel Kapstad

on 5 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Risikobasert styring

Risikobasert styring Tid Tal ulykker & fokus på HMS Hendingsbasert styring Hendingsbasert- VS Risikobasert styring Tid Risikobasert styring Tal ulykker & fokus på HMS Eit innblikk - Hendingsbasert VS Risikobasert styring
- Kva er risiko og usikkerhet?
- Risikoanalyse
- Korleis få eit vellukka risikobasert styringssystem?
- Døme frå Sunnfjord Energi
- Usikkerhetsmatrise
- Oppsummering Usikkerhet Usikkerhet: Differansen mellom den informasjon som er naudsynt for å ta ei trygg avgjerd og den informasjonen som er tilgjengelig på avgjersletidspunktet. - Galbreith ref. i A. Johansen Moglegheiter: Den positive sida av usikkerhet. Ting kan gå betre enn venta (bedre løysingar, sparte kostnadar, raskare avklaring etc.) - A. Johansen Risiko: Den negative sida av usikkerhet. Ting kan gå dårligare enn forutsett(uhell, misforståingar, uventa endringar etc.) - A. Johansen Risiko & usikkerhet Risiko = Sjansen x Konsekvens Sjansen for at ei uønskt hending inntreff og konsekvensen av denne hendinga. Å drive business uten risiko vil vere ein illusjon. Det handlar om å drive business på eit akseptert risikonivå. (A. Johansen) Referansar Praktisk prosjektledelse Presentasjon SINTEF - Agnar Johansen
Risikoanalyse 2008 - Terje Aven Willy Røed & Hermann S. Wiencke Leif Gabriel
Kapstad - B. i Informajsonsbehandling(HiSF)
- B. i Prosessteknologi(UiB)
- Master of Science i Sikkerhetsteknologi
(UiB)
- HMS-Koordinator hjå Sunnfjord Energi AS Lat oss gjere ei enkel
grov risikoanalyse Iboende risikoen Noværande risiko Vi gjer ein kvalifisert gjetning at det er svært tenkjeleg at Knoll og Tott vert teke av skred ut frå forutsetningane dei har og fjellet dei har tenkt å gå på. Skildre
analyseobjekt Delelement Initierande
hendingar Årsaks-
analyse Konsekvens-
analyse Sannsyns-
analyse Risikobilde Knoll og Tott lever i den fiktive staten Toppturistan og skal på topptur. Skituren medfører bilkøyring til foten av fjellet. Dei har ingen toppturerfaring eller anna kunnskap om topptur. Dei har heller ingen redningsutstyr. Dele opp turen i ulike
delelementer:
- Bilkøyring til fjellet
- Oppturen på ski
- Nedturen på ski
- Bilkøyring heim Farane som Knoll og Tott utsett seg for under nedturen på ski:
- Tatt av snøskred
... - Manglande kunnskap til å lese terreng, vær og snøforhold
- Ingen god rutine for å køyre riktig på ski(køyre ein og ein)
.... Konsekvensanalyse:
Dersom du ikkje er av de ca. 25 prosent som er slått i hjel allerede når skredet stopper, så er det om lag 90% sjanse for at du overlever om du vert greve fram innan 15min. Med forutsetningane som er gjeve vil død veren den forventa konsekvensen å sette for Knoll og Tott. Knoll Tott Konklusjon Knoll og Tott har ikkje eliminert risikoen, men dei har klart å minimere risikonivået ned på eit nivå som er akseptabelt for dei og staten Toppturistan i å gjennomføre turen.

Dette har dei gjort med ei systematisk risikoanalyse og styrt risikonivået ved å gjennomføre og etterleve risikoreduserande tiltak.
Dei har til og med dokumentert det. Dette risikonivået vil ikkje Knoll og Tott akseptere.
Den fiktive Staten, Toppturistan, har og forskrifter som stiller eit minumskrav til å ha med søkestang og spade på topptur. Usikkerhet: Differansen mellom den informasjon som er naudsynt for å ta ei trygg avgjerd og den informasjonen som er tilgjengelig på avgjersletidspunktet. - Galbreith ref. i A. Johansen Risikoanalysen har som mål å kartlegge og skildre risiko

Kva kan den nyttast til?
- Etablere eit risikobilde
- Samanlikne ulike alternativ og løysingar med omsyn på risiko
- Få fram kva effekt ulike tiltak har på risikoen Oppsummering De har fått forklart den viktige forskjellar på HB og RB styring

De har lært omgrepet risiko

De har sett korleis ein gjennomfører ei enkel grov risikoanalyse Suksessfaktorer Korleis få eit vellukka risikobasert styringssystem? - Etablere overordna strategi for risikostyring. Mål: Best i klassen? Stette min. krav i regelverket?

- Etablere risikostyringsprosessen. Formelle prosesser og rutiner som skal følgast

- Etablere styringsstruktur med roller og ansvar.

- Implementere analyse- og støttesystemer. T.d.: Avvik- & forbetringssystem

- Kommunikasjon, trening og utvikling av risikostyringskultur. Døme frå Sunnfjor Energi Her finn du presentasjonen http://prezi.com/explore/
Søk etter "Risikobasert styring" i søkefeltet

Eller

http://prezi.com/explore/search/?search=risikobasert+styring&sis= Formål: Lære kva risiko og usikkerhet er og kva risikobasert styring innebere. Forstå dei ulike stega i ei risikoanalyse som er eit viktig verkty i RB.styring. Overordna risikoanalyse for selskap Strategisk risiko
- Oppkjøp
- Lover og regler
...

Finansiell risiko
- Markedsrisiko
- Likviditetsrisiko
...

Operasjonell risiko
- Personsikkerhet
- Tap av kompetanse (Aven 2008) (Aven 2008) Mål/Visjon
Full transcript