Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Psykisk helse hos barn i barnehagen

No description
by

Cathrine Lindberg

on 9 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Psykisk helse hos barn i barnehagen

Ingvild 4 ½
Psykisk helse hos
barn i barnehagen

Opplever ALLE barna i barnehagen omsorg, trivsel, trygghet, respekt og gode relasjoner?
Hva er psykisk helse?
Hvordan jobber vi med psykisk
helse i barnehagen?
De yngste barna
Hvordan kan man bruke anerkjennende kommunikasjon i barnehagen?
Psykisk helse hos barn
- et nytt forskningsområde
Folkehelserapporten 2014
"15-20 prosent av barn og unge mellom 3 og 18 år har nedsatt funksjon på grunn av psykiske plager som angst, depresjon og atferdsproblemer"
Her er ei lita smellevise som du nå får høre

Om barnehage barna våre, og hva de vil gjøre

Nei og nei, det sier jeg, du får ikke lov av meg

Sitt nå pent på stolen din, og la nå vær å søle
FORBEDRE psykisk helse
FOREBYGGE psykisk helse
Når leken først er godt i gang, vi plutselig må gjøre

En masse rart vi har bestemt, og de må bare høre

Uttrykker med kropp og språk, men de voksne lager bråk

Forklarer ikke hva de skal og hva de nå skal gjøre
Men nå er det andre boller i vår barnehage

For Berit Bae og Gro Langslet i hodene vil jage

Anerkjennelse er bra, derfor roper vi hurra

Dette vil vi gjerne ha, i vår barnehage
Kilder
www.barnehageforum.no/data/Files/Word/loft_eninnforing.doc (Lokalisert 29.01.13)

http://www.tromso.kommune.no/?cat=121598 (Lokalisert 29.01.13)

http://ndla.no/nb/node/74331 (Lokalisert 29.01.13)

http://www.dagbladet.no/2011/05/20/magasinet/jesper_juul/barn/16598428/ (Lokalisert 29.01.13)

http://geirhagberg.no/anerkjennende-kommunikasjon/ (Lokalisert 29.01.13)

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/barnehager/a-se-barn-som-subjekt---noen-konsekvense.html?id=440489 (Lokalisert 29.01.13)
Kilder til bilder:
http://ndla.no/sites/default/files/images/Bilde%202119.jpg

http://gfx.nrk.no/XsdroJjXEwx_w6CMnU6ntw6XkpxL2AzJY8b6_jQJs4RQ.jpg

http://www.godeforeldre.no/filestore/GODE_FORELDRE/TEMA/Temabilder/Kommunikasjon_med_barn_og_unge/losningsfokusert_komm.jpg?size=568x0&quality=75

http://www.abcnyheter.no/files/images/2011-45/_thumbs/custom_680__1321101245COLOURBOX2327860-28-431655b.jpg

http://gfx.nrk.no/yEZeLInLI_v0mCz_W_hV_AWs99ksozqTRqTsE7iusfQQ.jpg

http://www.hib.no/bilder/studier/kat/barn-kommunikasjon.jpg

http://home.online.no/~steinny/Kap3/samsvar_mellom_det_du_gjoer_og_de.htm
Tholin, Kristin R. (2008). Yrkesetikk for førskolelærere. Oslo: Fagbokforlaget. (s. 84-85)

Askeland, Leif (2011). Kontakt med barn – Innføring i førskolelærerens arbeid på grunnlag av observasjon. Oslo: Gyldendal (s. 26-34)

Bae, Berit (1996). Det interessante i det allminnelige. Oslo: Pedagogisk Forum (s. 147-150)

http://www.famlab.no/kommunikasjon_med_barn_og_unge_hvordan_kan_kommunikasjon_fremme_trygghet_og_tillit.asp (Lokalisert 29.01.13)
(Alle bilder lokalisert på Google 29.01.13)
Melodi: Dyrene i Afrika
"Det er snakk om mangfold av ulike og foranderlige synsvinkler som er avhengig av sosial og kulturell kontekst og andre forhold, slik at det heller er snakk om mange ulike og foranderlige perspektiver og forståelsesmåter".

(Temahefte for Barns medvirkning, s. 45)
- LØFT-prinsippet

- Se barnet på en subjektiv måte

- Være oppmerksom på kroppsspråk, tonefall, talemåte og alder
"Utvikling av og evne til å takle hverdagens krav, mestre atferd, følelser og tanker, i ulike livsaspekter. Det handler om evne til fleksibilitet, emosjonell utvikling, og velfungerende sosiale relasjoner" (Tronstad 2013)
- Oppleve hverdagen som trygg og god
- Verdifull og unik i egne og andres øyne
- Gode og velfungerende relasjoner
- Omsorgssvikt, overgrep, mishandling, mobbing
- Tap av noen i nær familie, skilsmisse, flytting, traumatiske opplevelser, stress, utrygghet, menneskene man omgås.
møtes som et unikt og verdifullt medmenneske
møtes med respekt, toleranse og forståelse
omsorg er rammen rundt møtet med barnet
Hvert eneste barn...
OMSORG, TRIVSEL, TRYGGHET, RESPEKT OG RELASJONER
Til en viss grad: det pedagogiske opplegget, gode uteområder, bra inneklima, tilgang til leker og annet materiell, sunn mat osv.
Viktigere: de voksnes evne til å inngå i samspill med barna, forstå dem og ha godhet for deres behov.
Omsorg - omsorg
"Barn trenger stabilitet, trygghet, forutsigbarhet, og de trenger bekreftelse på at alle følelser er lov å føle" (Lene Chatrin Hansen 2014)
riktig
God omsorg er et samarbeidsprosjekt
God relasjonskompetanse
Empati skaper trygghet
Forstå barnet innenfra
Veilede, beskytte og sette grenser - med hensyn til barnet
- Avhenging av å bli imøtekommet og forstått
- Foreldre = primære tilknytningspersoner
- Tilknytning og trygghet = utforsking og læring
- Barns trivsel og psykiske helse stimuleres når det har flere sekundære tilknytningsrelasjoner
«Så å si alle barn i Norge går jo i barnehage, det meste av dagen, fem dager i uka, i flere år – viktige år. Det vi legger inn av omsorg, trøst, ømhet, glede og latter kommer ut igjen som psykisk helse og mestring hos barna vi jobber med. Vår evne til å se hva barna trenger, og gi dem det, vår vilje til å reflektere over og videreutvikle oss selv som omsorgspersoner, bidrar til den psykiske helse i befolkningen, intet mindre. Grunnen er at summen av menneskers erfaringer gjennom de første leveårene i så stor grad former hvem de blir og hva de mestrer som voksne». (Se barnet innenfra – Brandtzæg, Torsteinson, Øiestad).
Viktige elementer i relasjonsarbeidet
1. Å synliggjøre, trygge og anerkjenne barnet
2. Å hjelpe barn med å regulere følelser
3. Å redusere tabu - å bryte tausheten
4. Å gjøre livet mer forståelig
5. Å gjøre livet mer forutsigbart
6. Å frigjøre barnet fra opplevelser av ansvar og skyld for risiko- og omsorgssviktsituasjoner
7. Å hjelpe barnet med sorg og skuffelser
8. Å bevisstgjøre barnet om egne rettigheter og om hensynet til andre mennesker
9. Å forholde seg til utsagn fra barn om omsorgssvikt og overgrep hjemme
10. Å ta vare på foreldrene for barnet
11. Å hjelpe barnet til å leke og mestre
Foreldresamarbeid
Tverrfaglig samarbeid viktig - foreldresamarbeid enda viktigere.

Åpenhet rundt hvordan barnet har det og barnets behov.

Viktig å dele både gleder og bekymringer/utfordringer barnet står ovenfor.
Full transcript