Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Utbildning skolpersonal och skolledning 2014

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Utbildning skolpersonal och skolledning 2014

Order eller instruktioner att diskriminera
Sexuella trakasserier
Indirekt
Diskrimineringslagens skydd för personal och elever i skolan
- En introduktion
Varför diskriminerar vi?
Former av diskriminering

Hur skapas diskriminering?
1. NORMER
2. FÖRDOMAR
3. DISKRIMINERING
Skämt eller
trakasserier?

Uppsåt?
Övning: Tolerans
Rekvisit
1.
2.
3.
Missgynnande
Orsakssamband
Jämförbar situation
Tack för idag!

Vi hjälper gärna till med utbildning eller rådgivning vid ert interna likabehandlings-, mångfalds- och jämställdhetsarbete!

info@diskriminering.se
011-10 71 31/32
Facebook: Byrån mot diskriminering i Östergötland
Twitter: @ByranMotDiskrim
Direkt diskriminering
Indirekt diskriminering
Trakasserier
Sexuella trakasserier
Order eller instruktioner att diskriminera
Diskrimineringsgrunder
Funktionsnedsättning
Religion och annan trosuppfattning
Sexuell läggning
Könsidentitet och könsuttryck
Etnicitet
Kön
Ålder
Trakasserier
Sexuella trakasserier
Missgynnande

Oönskat

Insikt

Orsakssamband

- Kränker värdighet + samband diskrimineringsgrund

- Fysiskt, verbalt eller icke-verbalt.

- Handlingar, beteenden eller bemötande.

- Förlöjliganden, förnedringar, skämt, gester etc.

- Ett isolerat handlingssätt och/eller vid upprepning

- Oönskade fysiska handlingar; kramar, strykningar mot kroppen eller liknande

- Förslag, kommentarer eller antydningar; verbalt, sms, chatt el mail

- Blickar, skämt el liknande

- Att visa eller sätta upp sexuella bilder

- Upprepning av enskilda händelser - sexuella trakasserier

Rekvisit
Vem avgör?
Den som känner sig utsatt
Den som trakasserar måste dock inse att beteendet/handlingen är kränkande/oönskat

1. Huvudregel: Upplysningsskyldighet

2. Undantag: Uppenbart kränkande
och/eller oönskat

- Ta reda på vad som har hänt
- Samtal med inblandade
- Skyndsamt och noggrant
- Diskretion
- Erbjuda ev. hjälp/stödinsatser
- Om polisanmälan - utredningsskyldighet
kvarstår!
- Behöver ej ta ställning - opartisk
- Dokumentera och följ upp!
- Temporärar åtgärder
Utredning
Diskrimineringslagen
Direkt
Trakasserier
Arbetslivet
Samhällsområden
1.
2.
3.
Utbildning
Samhällslivet
Arbetsgivare får inte diskriminera någon som

är arbetstagare
söker eller frågar om arbete
söker eller gör praktik
är inhyrd eller inlånad hos arbetsgivaren.
behöver skäliga stöd- och anpassningsåtgärder
Arbetsgivarens skyldigheter

Inte diskriminera
Utreda och vidta skäliga åtgärder
Främja och förebygga
Vad ska arbetsgivaren aktivt åtgärda
och främja?

anpassa arbetsförhållanden
underlätta föräldraskap
förebygga trakasserier
rekrytering
löneskillnader
Främja lika rättigheter och förebygga diskriminering i arbetslivet

Kön, etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning
Över 25 anställda - jämställdhetsplan
Verkliga fall
- Förälder gjorde en intresseanmälan till en friskola för sina två söner.

- Fick per telefon besked om att båda sönerna fick plats. I samband med samtalet berättade föräldern att ena pojken har Aspergers syndrom.

-Rektorn tveksam till om pojken skulle passa in i gruppen. Meddelade sedan att det ej fanns plats för pojken pga. "hans speciella behov".

- En flicka som blivit utsatt för ett övergrepp på en Malmöskola

- I samband med utredningen på skolan fick flickan frågor om hon hade haft läppstift på sig, varit glad och dansat före övergreppet.Friskola i Göteborg
Malmö stad
Stockholms universitet
-"masserade dem", "tog/smekte dem på armarna"
- passade att ta på X och Y när han talade med dem
- "klädde av dem med blicken"

- Påtalade för studierektor

- Lärare berättade om anmälan inför hela klassen i samband med lektion
Pranvera Bahtiri (Jurist)
och Anja Persson (Informatör)
Diskrimineringslagen
och Skollagen
Utbildning
Diskrimineringslagen

- att en elev missgynnas av skäl som har
samband med en diskrimineringsgrund
Skollagen

- kränkande behandling: ett uppträdande
som utan att vara diskriminering enligt DL
kränker ett barns eller en elevs värdighet
Skolans skyldigheter

- Vid kännedom anmäla till förskolechef eller
rektor. Rektor ska anmäla till huvudmannen.

- Skyndsamt utreda och vidta åtgärder för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

- Genomföra åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling.
Vem bär ansvaret?

- Anställda och uppdragstagare i verksamheten ska likställas med utbildningsanordnaren när de handlar inom ramen för anställningen eller uppdraget.
Främjande och förebyggande
-
Främjande
identifiera och stärka
utgå från skolans uppdrag för MR
genomförs oavsett rådande situation

-
Förebyggande
avvärja risker för diskr/trak/kränkande beh
utgå från konkreta problem

-
Åtgärdande
att agera
förberett - rutiner som är förankrade
Utforma planen
1. Engagera

2. övergripande vision --> vilken skola vill vi ha?

3. Normkritiskt förhållningssätt

4. Utvärdera föregående års arbete

5. Främja likabehandling

6. Kartlägg --> enkäter, intervjuer, rutiner, elevråd m.m.

7. Förebygg --> när? vem ansvarar? utvärdering?

Områden att se över
- Studieklimat och studiemiljö, ex. skolmat, språkbruk
- Kommunikation
- Kompetensutveckling hos personal
- Rekrytering av elever
- Introduktion av nya elever
- Undervisning
Sammanfattning
Systematiskt
Långsiktigt
Kontinuerligt
Målinriktat
en plan för varje skola

planen upprättas varje år


- Likabehandlingsplan (DO)

- Plan mot kränkande behandling (BEO/Skolinspektionen)
Planerna
Vad är diskriminering?
Juridisk rådgivning
Information
och utbildning
Opinionsbildning
För mänskliga rättigheter och mot diskriminering
En ideell förening
Enskilda medlemmar och medlemsorganisationer
Finansiering:
Norrköping, Linköping och Finspång.
Svenska staten genom MUCF.

Byråns verksamhet:

Startade år 1999 i Norrköping
Individstöd
- Vad vill klienten?
- Rådgivning
- Utredning
- Förlikning/medling/rättsprocess
- Utbildning
Skillnad med DO: (Diskrimineringsombudsmannen)

- Ej myndighet
- Ej offentlig handling
- Kreativa lokala lösningar
Tidslinje
Peter ansågs vara sjuk för att han var kär i en annan man.
idag
100 år sedan
50 år sedan
Maria blev avskedad för att hon var gravid.
Soraya tvingades till abort i sjunde månaden och tvångssteriliserades för att hon var rom.
För 50 år sedan skulle Emma som har en utvecklingsstörning ha hamnat på institution.
För 40 år sedan hade Johan ingen rätt till föräldraledighet.
1939 förbjöds arbetsgivare att avskeda kvinnor som blivit gravida eller som skulle gifta sig.
80 år sedan
1975 infördes en ny steriliseringslag med fritt och frivilligt utövande.
I slutet av 1960-talet började institutionerna att avvecklas.
År 1974 infördes föräldraförsäkringen.
År 1979 var det inte längre en sjukdomsdiagnos att vara homosexuell.
Bristande
tillgänglighet
Juridisk person
SAS- Våren 2010 beslutade SAS att säga upp 49 kabinanställda på grund av arbetsbrist.

- Samtliga hade fyllt eller skulle fylla 60 år under uppsägningstiden. Motiveringen var att de kunde ta ut tjänstepension.

- Beslutet grundades på en avtalsturlista som gjorts upp tillsammans med den lokala fackklubben. Avtalsturlistan innebär ett avsteg från turordningsreglerna i LAS.

- 25 personer (varav 20 kvinnor) anmälde SAS för diskrimineringHelsingborgs stad
-"Öststatsflickor", "flickorna från öst.."

- Julhälsning två år i rad
Mjölkbonden &
Arbetsförmedlingen
- Praktik med löfte om jobb

- missfall

- förväntat graviditet
Varor, tjänster och bostäder
Anordnande av allmän sammankomst och offentlig tillställning
Hälso- och sjukvården
Socialtjänsten, färdtjänst mm.
Socialförsäkringssystemet mm.
Statligt studiesöd
Värnplikt och civilplikt
Offentlig anställning
I en EU-undersökning från 2012 angav 17 % av de från Sverige som svarade att de upplevt sig diskriminerade på jobbet de senaste 12 månaderna för att de är hbtq-personer.

Arbetslivet
41 % bland transpersoner upplevt att de utsatts för kränkande behandling eller bemötande under de senaste tre månaderna. Att ha blivit utsatt för kränkningar var bland transpersoner vanligast i åldern 16–29 år.
Hälsa
Vilka som får uttala sig i media: ”vita” män är överrepresenterade, när invandrade män förekommer gör de det oftare i form av underhållare (t.ex. som idrottsmän och musiker) eller problem (t.ex. som kriminella). När invandrade kvinnor förekommer framställs de ofta som passiva och förtryckta.
Media
Vid lika meriter har personer med namn som uppfattas som svenska dubbelt så stor chans att bli kallade till anställningsintervju än personer med namn som uppfattas som arabiska.
Arbetsmarknaden
Källa: Between meritocracy and and ethnic discrimination: The gender difference, 2008, av Mahmood Arai, Moa Bursell och Lena Nekby
Källa: Det blågula glashuset – strukturell diskriminering i Sverige SOU 2005:56
Källa: Ungdomsstyrelsen, 2010, "hon, hen, han" och Statens folkhälsoinstitut 2005.
Källa: European Union Agency for Fundamental Rights, 2014. EU Lgbt survey. European lesbian, gay, bisexual and transgender survey - main results.)
Normer
oskrivna regler
samhället anpassas
vinster
Fördomar
vi och dom
fack
få vara individ
Övning!
Full transcript