Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Språkinriktad ämnesundervisning

Pedagog Malmö Live 29/9 2015
by

Linda Ellinore Lindberg

on 2 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Språkinriktad ämnesundervisning

Genrepedagogikens cirkelmodell
En didaktisk modell för en styrd läs- och skrivutveckling som utvecklats av de australiensiska forskarna Joan Rothery och Jim Martin.

1. Bygga upp kunskap om ämnesområdet. Samla kunskapen som redan finns i klassrummet.
2. Studera texter inom genren för att få förebilder.
3. Skriva en gemensam text med elever.
4. Skriva en individuell text.
Språkinriktad ämnesundervisning:

språklig stöttning i alla skolämnen.
ämnesinnehållet bör knyta an till elevens vardagsliv.
att både lärare och elever är medvetna om språkets betydelse för lärandet.
ämneskunskaper förutsätter tillgång till ett specifikt fackspråk, som eleverna behöver lära sig att förstå och använda.
Språkinriktad ämnesundervisning
- språk i alla ämnen

Vad säger de ledande forskarna inom området?
VÖL-
modellen
(eller KVL-schema)

VENN-diagram


Thinking together-
en konkret samtalsmodell


Forskarna Maaike Hajer och Theun Meestringa säger att lärare tenderar att inte bara sänka kraven eller förväntningarna, på i synnerhet flerspråkiga elever, utan även sänka undervisningsnivån för eleverna - vilket är kontraproduktivt. (
Språkinriktad undervisning
)

Eleverna behöver gå från att tala ett vardagsspråk till att tala ett mer akademiskt språk.
1. Hur ser elevernas förkunskaper och språkbehärskning ut?
2. Läraren bör klargöra vilket språk som är centralt för arbetsområdet.
3. Fundera över olika språkliga hinder eleverna kan stöta på under delkursen.
4. Förutom tydliga lektionsmål bör det även finnas tydliga språkmål.
5. Utvärdera. Vad har eleverna lärt sig efter avslutad kurs?
PEDAGOGISKA KNEP

Pauline Gibbons
5 steg att öka språkmedvetenheten
i ämnesundervisningen.
två överlappade cirklar där det som är gemensamt skrivs i det överlappade fältet.
syftar till att aktivera elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter.
stötta eleverna i deras språk- och kunskapsutveckling.
syftar till att engagera eleverna att analysera, jämföra och kontrastera olika ämnesområden.
En dialogbaserad samtalsmodell som syftar till att utveckla elevers tankeförmåga och inlärning.
Samtalsregler ställer krav på på elevernas korrekthet.
Utforskande tal, där elever ska resonera sig fram till svar och motivera sina svar.
utse gruppledare
ha heterogena grupper i syfte att språkligt höja varandra.
Tänka tillsammans eller Thinking together
Gruppsamtal med
samtalsregler
Källor:
Maaike Hajer och Theun Meestringa:
Språkinriktad undervising. En handbok.

Skolverket:
Greppa språket. Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet.


Pauline Gibbons, professor vid University of Technology i Sydney, Australien
Skolverket: Pdf
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.216315!/Menu/article/attachment/Fem_steg_for_planering.pdf

Tänka tillsammans-modellen:
https://thinkingtogether.educ.cam.ac.uk/

Muntlig källa:
Maria Kouns, FD, svenska med didaktisk inriktning, Malmö Högskola

Ämnesrelaterade böcker som inspirerat mig:
Stehagen Hanna,
Språk i alla ämnen, handbok för kunskaps- och språkutvecklande undervisning

Skolverket,
Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011

Kouns Maria,
Beskriv med ord. Fysiklärare utvecklar språkinriktad undervisning på gymnasiet

Begreppsförklaring:
VÖL-modellen beskrevs ursprungligen av professorn och författaren Donna Ogle i boken K-W-L: A teaching model that develops active reading of expository text. The reading teacher. (1986)


Se vidare:
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/diskutera-och-utveckla/sprakutvecklande-arbetssatt

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3201.pdf%3Fk%3D3201

https://sv.wikiversity.org/wiki/Digitala_verktyg_f%C3%B6r_spr%C3%A5kutveckling


Min blogg:
lindaellinorelindberg.se
twitter:
@LEllinore
e-adress:
lindaellinore.lindberg@malmo.com
Cirkelmodellens första steg.
1. Bygga upp gemensam kunskap
Argumenterande text.

Vad betyder ordet argumentera?
Vad innebär det att argumentera?
Kan någon ge exempel på en argumenterande situation?
Vad behövs i en argumenterande text?
Cirkelmodellens andra steg.
2. Studera exempelvis texter för att få förebilder
Steg 3
3. Producera en gemensam text
Cirkelmodellens fjärde steg - 4. Individuell produktion.
Först nu är det dags för eleven att skriva en text på egen hand.
Så här gör jag:
​grupper om tre-fyra bildas
grupperna ska vara så heterogena som möjligt
en gruppledare utses som ska se till att alla
i gruppen pratar, motiverar och utvecklar sina
svar
de andra gruppmedlemmarna har i uppdrag att
önska att den som talar motiverar och utvecklar
sina svar
grupperna har också i uppdrag att
språkligt stötta varandra - vilket innebär att de språkligt får rätta varandra och hjälpa varandra.
Dagens agenda:
Bakgrund: varför började jag arbeta med språkinriktad ämnesundervisning?
vad är språkinriktad ämnesundervisning?
vad säger ledande forskare?
enkla pedagogiska tips
diskussionsforum
att arbeta språkinriktat är att arbeta med formativ bedömning
Syfte: Högre måluppfyllelse
Linda Ellinore Lindberg
Teknikprogrammet, Pauliskolan

Lärare i svenska och spanska
Skolverkets matris
Källa: skolverket under "språkutvecklande arbetssätt"
Källa: skolverket under "språkutvecklande arbetssätt"
Varför språkinriktad ämnesundervisning?
På skolverkets hemsida:
"
Ämnesspråk är nyckeln till att utveckla kunskaper
i alla skolans ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare."

Från hemsidan Nationellt Centrum för svenska som andra språk:
"Forskning visar att kommunikativ, flerstämmig undervisning där man fokuserar på
språkets roll i alla ämnen
är gynnsam för alla elever och högst nödvändig för flerspråkiga elever /.../"

Krav på språkliga förmågor i kurs- och ämnesplaner både på grundskolan och gymnasiet.
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt
." Ur Lgr 11 avsnitt 2:2 Kunkaper, s. 13


Kunskapsutveckling och språkutveckling går hand i hand
. Därför lyfter alla examensmål fram språkutveckling utifrån det aktuella programmet.” (Ur Gymnasieskola 2011, skolverket, s 15.)


Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd
i sin språk- och kommunikationsutveckling.” Lgy 11, s 10-11
"Om eleverna har så svårt att ta till sig ämnet svenska -
hur ska de då klara av de andra ämnena?"

Maria Kouns, forskare MAH
Specialpedagog

Många elever bryter på svenska trots att de är födda och uppvuxna i Sverige. Eleverna har ofta språkliga begränsningar som de inte är medvetna om.

Många elever har ett begränsat ordförråd när de kommer till gymnasiet - oavsett bakgrund.

Vid genomgångar upptäcker jag att eleverna inte förstår mig, vilket leder till förtydliganden och upprepningar.

Exempel på vanliga ord som elever inte har förstått:
rullgardin
persienn
allmän
officiell
strategier
examinera
duk/projektorduk
gylf
perforering
genus
fenomen
visitkort
Målet:
Använda det exakta ordet för ett föremål istället för "den här" eller "den där"

Ett sätt att referera till elevernas vardagskunskaper och enklare visa sambandet mellan vardagsspråk och skolspråk

V
ad kan eleverna redan?
Vad
Ö
nskar de lära sig?
Vad har de
L
ärt sig?


Det här sättet att arbeta på kan på svenska även kallas KVL-schema efter
Vad
K
an jag? Vad
V
ill jag lära mig? Vad har jag
L
ärt mig?
(Ur
Språkinriktad ämnesundervisning
, Hajer och Meestringa, S 64)

Se vidare: https://lasochskrivportalen.skolverket.se/webcenter/content/conn/Laslyftet/uuid/dDocName:MLPROD035291?rendition=web
För vidare läsning gå till Komin (gäller anställda inom Malmö stad) och sök på "språkstrategi".
Resultatet:

högre måluppfyllelse bland eleverna
medvetet formativt arbete

Genrepedagogikens cirkelmodell

1. Bygga upp kunskap om ämnesområdet.
Samla kunskapen som redan finns i klassrummet.
2. Studera texter inom genren för att få förebilder.
3. Skriva en gemensam text med elever.
4. Skriva en individuell text.
Diskutera i smågrupper:
Diskutera i grupper:

Tror ni att ni kan använda VÖL-modellen i era ämnen i så fall hur?
V
ad kan eleven redan? Vad
Ö
nskar eleven lära sig och vad har eleven
L
ärt sig?

På vilket sätt kan ni använda Venn-diagrammet i era ämnen?
Två kontrasterande cirklar med ett gemensamt område.
Diskutera i grupper

På vilket sätt skulle ni kunna använda modellen
Thinking together
.
Hur tror ni att ett samtal med "samtalsregler" blir?
SIOP
- en checklista
fungerar som stöd vid planering av en språkinriktad lektion
(Sheltered instruction observation protocol)
Lektionsförberedelse.
Lektions- och språkmål för varje moment tydliggöra för eleverna vad de ska lära och hur.
Förkunskaper.
Hur kan elevens förkunskaper komma fram?
Begriplig information.
Tydliga instruktioner. Kan bild och ljud bidra till en ökad förståelse?
Strategier.
Vad kan och ska eleverna göra om de inte förstår? Studihandledningstid, elever som lärarassistenter.
Interaktion.
Hur får läraren eleven att interagera under lektionspasset?
Genomförande.
Lär eleverna sig? Finns det en progression som utgår från vardagsspråket och slutar i ett mer akademiskt språk?
Tillbakablick och bedömning.
Har lärprocessen blivit synlig? Hur ges feedback?
Full transcript