Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

NYELVTÖRTÉNETÜNK FORRÁSAI (nyelvemlékek)

magyar nyelv 12
by

andrea cziprok

on 11 February 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of NYELVTÖRTÉNETÜNK FORRÁSAI (nyelvemlékek)

A nyelvemlékek
A nyelvtörténeti kutatások forrása
i

I. szórványemlékek
idegen nyelvű szövegben (arab, görög, latin) elszórtan előforduló magyar szavak, kifejezések
csak néhány előfordulás található
általában tulajdonnevek (földrajzi, nevek, személynevek)

II. SZÖVEGEMLÉKEK
- magyar nyelven írt összefüggő szövegek, hosszabb gondolatsort fejeznek ki
1. kéziratos szövegemlékek

1. Halotti beszéd és könyörgés
(12. sz. vége, Pray-kódex)

2. Ómagyar Mária-siralom
(13. sz. közepe, Leuveni-kódex)

3.Königsbergi töredék és szalgjai (1200 körül)

4. Gyulafehérvári sorok (13. sz. 2. fele)

5. Huszita Biblia - 1. Biblia-fordítás 3 kódexben

6. Margit-legenda (1510, Ráskay Lea)
2. nyomtatott szövegemlékek
1. Komjáthy Benedek: Szent Pál levelei (1533)
2. Sylvester János Újtestamentom (1541)
- disztichonban íródott
- " í "-ző nyelvjárás
3. Károly Gáspár Szent Bibliája (1590)
"vizsolyi Biblia"
4. Szenci Molnár Albert zsoltárfordításai (1607)
kódexek
- nagy terjedelmű kézzel írott alkotások
- jórészt a 15. században keletkeztek

1. Jókai-kódex - Szent Ferenc életét meséli el
2. Festetics - kódex
(Kinizsi Pálné imádságos könyve)

3. Érdy-kódex - a legterjedelmesebb,
(prédikációk az egyházi ünnepekre,
szentek legendái)
III. glosszák
latin szövegbe írt magyarázatok
a szöveg megértését segítik
a.) sorok közti (interlineáris)
b.) sorszéli (marginális)
pl. Marosvásárhelyi glosszák
nyelvemlék:
• A jelenkort megelőző időkből származó, a nyelv régebbi állapotát tükröző írott vagy nyomtatott nyelvi anyag.
• Ezek a dokumentumok a történeti nyelvészet kutatásának segítői
(történeti nyelvészet = a nyelvet időbeliségében, diakrón vizsgálattal elemzi)
• A nyelvemlékek által nyomon követhető
- a nyelv hangzásának változása,
- a szókincs bővülésének menete
-a jelentésváltozások köre


A nyelvemlékek csoportosítása
• 1.
Bíborbanszületett Konstantin: A birodalom kormányzásáról
(950 körül)
- görög nyelvű mű
- kb. félszáz magyar nyelvi elem
- fővezérek neve - Álmos, Árpád, Levedi
- törzsek - Tarján, Keszi
- földrajzi helyek - Etelköz, Maros
- tisztségnevek - gyula, vajda
•3.
Tihanyi apátság alapítólevele - 1055
- I. Endre adta ki
- magyar szavak (tulajdonnevek – pl. tichon, bolatin)
- szószerkezetek (monarau bukurea = mogyoróbokorra)
- első magyar mondat:
„feheruuaru rea meneh hodu utu rea” = Fehérvárra menő hadi útra
- következtethetünk az ősi nyelv állapotára
1. Kéziratosak
a) korai szövegemlékek
(ált. vendégszövegek - latin nyelvű kódexek oldalain)
- Halotti beszéd és könyörgés
- Ómagyar Mária - siralom
- 1192-1195 körül keletkezett
- a Pray-kódex őrizte meg - vendégszövegként
- 1770-ben fedezte föl Pray György
- tartalma papi búcsúztató és ima
- Magyarországon a temetési beszéd, a sermones gyakorlata
német befolyásra honosodott meg
(sermo super sepulchrum - beszéd a sír fölött)
- 26 sor búcsúztató + 6 sor ima

HALOTTI BESZÉD ÉS KÖNYÖRGÉS
Ómagyar Mária - siralom
- 1300 körül keletkezett
- a Sermones-kódexből került elő 1922-ben a belga Leuven
könyvtárában (Leuveni-kódex)
- téma: Mária siratja halott fiát, Jézust
- ez az első magyar vers, műfaja: planctus (siratóének)
– benne mondatpárhuzamok, alliterációk

világ világa, virágnak virága
keserűen kínzatol, vas szegekkel veretel”
- szerzője szabadon dolgozott át több latin szöveget


- három kódexből áll:
1. Bécsi-kódex – Ószövetség részeit tartalmazza
2. Müncheni-kódex – Újszövetség részeit tartalmazza
3. Apor-kódex – zsoltárokat tartalmaz
- Ez a legrégibb bibliafordítás.


Huszita Biblia
Margit - legenda
- 1510 körül készült
- Árpádházi Szent Margit életét és legendáját mutatja be
- Ráskai Lea másolta (domonkorendi apáca)
• Fogalomkörök szerint csoportosított latin szavak fordításai – a szótárak ősei
• Königsbergi töredék (14.század közepe)
• Schlagli szójegyzék (1400 körül, 2140 szó)


IV. szójegyzékek
- egy korábbi, elveszett magyar-latin szójegyzék másolata.
- 2140 magyar szót tartalmaz.
- a szavakat tematikus csoportosításban adja meg,
- 32 fogalmi csoportot tartalmaz,
- pl. 1. Deus (Isten) 2. Mondus (világ) 3. Decem (számnevek) 4. Homo (ember) stb.
- minden csoport latin kezdetét nagy iniciáléval tervezte a másoló, de a helyük többnyire üresen maradt,
- néhány helyen később pótolták
2. Nyomtatottak
- Komjáthy Benedek
- Sylvester János
- Károli Gáspár
b) kódexek
- Jókai - kódex
- Huszita Biblia
2. V
eszprémvölgyi apácák adománylevele
- görög nyelvű
világi tárgyú emlékeink
1. Szabács viadala
- históriás ének
- 150 sor
2. Soproni virágének
- 15. sz. vége
- szerelmi líra első emléke

Eredeti írásmóddal:
Vyragh thudyad, theuled el kell mennem,
És the yerthed kel gyazba ewelteznem.

Mai írással:
Virág tudjad, tőled el kell mennem,
És te éretted kell gyászba öltöznöm.
Egyházi szövegek
- a régi magyar nyelvemlékek zöme vallásos témájú
- latinul nem tudó apácáknak, szerzeteseknek, protestáns híveknek szánták őket
- prédikációk, himnuszok, legendák, imák, bibliafordítás-részletek
világi tárgyú szövegek
- hivatalos iratok (pl. alapítólevelek, végrendeletek)
- magánlevelek
- szószedetek, szótártöredékek (idegen nyelven tanulók számára)
- szépirodalmi alkotások
http://nyelvemlekek.oszk.hu/ism/multimedia_nyelvemlekeinkrol
http://nyelvemlekek.oszk.hu/sites/nyelvemlekek.oszk.hu/themes/nyelvemlekek/video/magyar_maria-siralomrol.html
2. Tartalom szerint
egyházi tárgyú - világi tárgyú
3. írásbeliség jellege szerint
- kéziratos - nyomtatott
4. forma szerint
- szórvényemlék
- szövegemlék
-glossza
- szójegyzék
1. írásrendszer szerint
- ősi rovásírásos
- arab nyelvű
- görög nyelvű
- cirill betűs
- latin betűs
Full transcript