Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie (SMS)

No description
by

Agata Bieniek

on 22 March 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie (SMS)

Plan prezentacji
Regulacje prawne
Definicje
Cel SMS
Filary SMS
Polityka bezpieczeństwa EPSC
Zagrożenia
Raportowanie zdarzeń/zagrożeń
Just Culture
Podsumowanie

Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie (SMS)
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo (Safety) – Stan, w którym ryzyka związane z różnymi rodzajami działalności lotniczej, związanymi lub stanowiącymi bezpośrednie wsparcie operacji statku powietrznego są obniżone do akceptowalnego poziomu i kontrolowane (Załącznik 19 ICAO)

Stan lub proces gwarantujący istnienie podmiotu oraz możliwość jego rozwoju, w którym możliwość wystąpienia szkody jest zminimalizowana i utrzymuje się w ramach ciągłego procesu identyfikacji zagrożeń i zarządzania ryzykiem na dopuszczalnym lub poniżej dopuszczalnego poziomie


Ryzyko
Ryzyko dotyczące bezpieczeństwa (Safety risk) – Przewidywane prawdopodobieństwo i dotkliwość konsekwencji lub skutków zagrożenia. (Załącznik 19 ICAO)
Wskaźnik stanu lub zdarzenia, które może prowadzić do strat.
 Miara/ocena zagrożenia lub niebezpieczeństwa wynikającego albo z prawdopodobnych zdarzeń od nas niezależnych, albo z możliwych konsekwencji podjęcia decyzji.

Zagrożenie
Stan lub zjawisko mogące wyrządzić szkodę ludziom, sprzętom lub mienia mające potencjał utraty lub ograniczenia możliwości do wykonania założonych zadań

Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie (SMS)
Zagrożenie a ryzyko
Sopel lodu zwisający z dachu a przebywanie w miejscu, w którym jest możliwe uderzenie przez oberwany sopel
Nieczytelne oznakowanie miejsca oczekiwania przed DS a nieuprawniony wjazd na DS
Boczny wiatr (>20 kt) a utrata kontroli nad samolotem
Wyciek paliwa a pożar/ zanieczyszczenie

Zarządzanie bezpieczeństwem
Proces ciągły i systemowy z uporządkowanym podejściem do zarządzania obejmujący niezbędne struktury organizacyjne, zakresy odpowiedzialności, polityki i procedury mający za zadanie ujawnienie i zapobieganie zbędnemu ryzyku
Zakłada podjęcie stosownych działań zapobiegawczych w sytuacji identyfikacji możliwości wystąpienia konkretnego zagrożenia. Działania obejmują ocenę prawdopodobieństwa i możliwych skutków zdarzenia.

Cel SMS
Zapewnienie bezpieczeństwa czyli stanu, w którym ryzyko wyrządzenia szkody jest zredukowane do akceptowalnego poziomu poprzez ciągły proces identyfikacji zagrożeń i zarządzania ryzykiem

Cykl zarządzania bezpieczeństwem
Identyfikacja zagrożeń

Ocena ryzyka
Działania ograniczające
Monitorowanie postępów
Nieintencjonalne (safety) - rozpoznawanie i zapobieganie zagrożeniom wynikającym z błędów systemowych, proceduralnych i błędów ludzkich
Intencjonalne (security) - zespół działań i metod podejmowanych przez służbę ochrony w celu ochrony osób, przewozów i mienia

Rodzaje zagrożeń
Zewnętrzne- naturalne
Birdstrike
Wewnętrzne- procedury, konstrukcja, czynnik ludzki
FOD
Błędy konstrukcyjne, techniczne, organizacyjne
Kolizje na ziemi (Ground collision)
Wypadnięcia z DS (Runway excursion)
Wtargnięcia na DS (Runway incursion)
TOP 5 EPSC
1. Zderzenia ze zwierzętami
2. Awarie infrastruktury (światła, nawierzchnie)
3. Błędna korespondencja
4. Nieprzestrzeganie przepisów
5. Obsługa SP


Metodologie identyfikacji zagrożeń
Reaktywna
Analiza przeszłych zdarzeń lub ich skutków. Incydenty i wypadki są wskazaniami niedostatków w systemie i mogą być użyte do określenia zagrożeń, które przyczyniły się do zdarzenia oraz które pozostają w uśpieniu
Proaktywna
Analiza sytuacji aktualnych- audyty, oceny, raporty pracowników- aktywne poszukiwanie zagrożeń w ramach istniejących procesów. Jest to zadanie pierwszorzędne funkcji zapewniania bezpieczeństwa

Przewidywalna
Zbieranie danych w celu identyfikacji możliwych negatywnych skutków lub zdarzeń w przyszłości oraz analizowanie procesów i środowiska dla identyfikowania potencjalnych przyszłych zagrożeń i inicjowanie działań łagodzących

Ryzyko dot. bezpieczeństwa
Kluczowy składnik zarządzania bezpieczeństwem, który obejmuje następujące zagadnienia:
Definicję ryzyka dot. bezpieczeństwa
Prawdopodobieństwo
Dotkliwość
Możliwość tolerowania
Zarządzanie ryzykiem

Ryzyko dot. bezpieczeństwa
Przewidywane
prawdopodobieństwo
i
dotkliwość
konsekwencji lub skutków istniejącego zagrożenia lub sytuacji

Prawdopodobieństwo
Może być również definiowane jako częstotliwość wystąpienia konsekwencji lub skutku dla bezpieczeństwa- zaistnienie zagrożenia

Dotkliwość
Potencjalne konsekwencje lub rozległość szkody związane z zagrożeniem.

Tolerancja
Polityka bezpieczeństwa EPSC
System raportowania zdarzeń
Obowiązkowe
- wynikające z procedur raportowania przez służby operacyjne
Dobrowolne
– poufny system zgłaszania zdarzeń niepodlegający karaniu jednocześnie chroniący tożsamość zgłaszającego (just culture)

Dobrowolne
System dobrowolnego zgłaszania zdarzeń
Skrzynki SMS:
Przejście do biur PL S-G
Przejście „C”
E-mail:
sms@airport.com.pl
Tel. 91 481 7442 lub 691 388 131

Polityka Just Culture
Kultura bezpieczeństwa wynikająca z atmosfery powszechnego zaufania w której ludzie są zachęcani lub wręcz nagradzani za dostarczanie ważnych informacji dot. bezpieczeństwa. W środowisku musi panować świadomość dotycząca zachowań które są akceptowalne a które nie

Kultura sprawiedliwego traktowania, w której personel operacyjny, techniczny oraz obsługa naziemna nie są karani za nieumyślne działania, przeoczenia czy decyzje przez nich podjęte, a które są współmierne z ich doświadczeniem i wyszkoleniem

Just Culture
Nie jest tolerowane rażące zaniedbanie, umyślne naruszenie przepisów czy destrukcyjne działanie, obniżające poziom bezpieczeństwa, które podlegają karze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Just Culture
Regulacje prawne

Dokumenty zawierające wytyczne z zakresu zarządzania bezpieczeństwem:
Załączniki 1, 6, 8, 11, 13, 14 do Konwencji chicagowskiej-> Załącznik 19 ICAO- podstawowe wymagania dot. SMS
Podręcznik Zarządzania Bezpieczeństwem ICAO (SMM) (Doc 9859)- materiał doradczy
Krajowy Program Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym- zbiór regulacji i działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa

Filary SMS
Polityka bezpieczeństwa
Odpowiedzialność za bezpieczeństwo
Kierownik Odpowiedzialny (Accountable Manager)- odpowiada przed organem nadzoru lotniczego za ustanowienie SMS w organizacji oraz przydział środków i zasobów niezbędnych do jego funkcjonowania
Kierownik ds. bezpieczeństwa (Safety Manager)- odpowiada przed AM za wdrożenienie oraz działanie SMS
Rada ds. Przeglądu Bezpieczeństwa- dokonuje przeglądu SMS i jego wskaźników bezpieczeństwa, podejmuje decyzje w sprawie bezpieczeństwa w drodze konsensusu

TOP 5 zagrożeń wg EASA
RE- runway excursion (wypadnięcia z DS)
MAC- mid- air collisions (niebezpieczne zbliżenia)
CFIT – Controlled flight into to terrain (zderzenie z ziemią bez oznak utraty kontroli)
LOC-I – Loss of control in flight (utrata kontroli podczas lotu)
Ground Collision (kolizje na ziemi)
RAMP (obsługa naziemna)
GCOL (kolizja naziemna poza drogą startową)
RI-VAP (wtargnięcie na pas startowy – pojazd, statek powietrzny, osoba)
Zaangażowanie kierownictwa i ich odpowiedzialności
Odpowiedzialność personalna za bezpieczeństwo
Kluczowy personel odpowiedzialny za bezpieczeństwo
Koordynowanie planowania reagowania awaryjnego
Dokumentacja SMS

1. Polityka i cele bezpieczeństwa
Identyfikacja zagrożeń
Ocena ryzyka

2. Zarządzanie ryzykiem

3. Zapewnienie bezpieczeństwa

Monitorowanie i mierzenie bezpieczeństwa
Zarządzanie zmianami
Ciągłe doskonalenie SMS

4. Promowanie bezpieczeństwa
Szkolenie i edukacja
Komunikacja bezpieczeństwa

Teneryfa 27 marca 1977r.
W największej w historii katastrofie lotniczej dwóch Boeing 747 linii lotniczych PAN AM oraz KLM zginęły 583 osoby, uratowało się 61 osób

Czynniki poprzedzające
Zamach bombowy w Las Palmas- lotnisko zamknięto, loty przekierowano na Los Rodeos
Pogoda na Los Rodeos- niskie chmury, deszcz, mgła (!)
Małe lotnisko- 1 DS. i 1 DK
Kłopoty z komunikacją z TWR- niedziela, 2 kontrolerów, transmisja radiowa z meczu piłki nożnej
Nakładanie się korespondencji radiowej
Ominięcie zjazdu z DS. (m.in. z powodu mgły)
Brak „Follow Me”, awaria świateł DS, brak radaru naziemnego
Używanie niestandardowego języka do komunikacji radiowej
Rozpoczęcie startu bez zgody kontrolera

Najważniejsze zagrożenia na lotnisku (zgłaszane przez podmioty do ULC zgodnie z KPB 2017)
Wtargnięcie na DS. (runway incursion)
Wypadnięcie z DS. (runway excursion)
Pożar, dym i opary (fire, smoke & fumes)
Bezpieczeństwo na ziemi (ground safety)
Zderzenia z ptakami
Zagrożenia ze strony zwierząt
Wykonywanie operacji przy ograniczonej widzialności (tzw. Approach below RVR minima)
Full transcript